LASK-rating

Ratingräknare LASK

OBS! LASK-ratingen upphörde att användas på nationell nivå 1/9 2016, för att ersättas av Elorating. Mer information om hur Elo fungerar och används finns här. LASK-ratingen kan fortfarande användas på lokal och regional nivå, och nedanstående text förklarar. Vi har därför inte tagit bort nedanstående text, även om den till stora delar är inaktuell.

LASK-systemet
Syftet med dessa ratingbestämmelser är att skapa ett enhetligt ratingsystem gällande för alla klubbar inom Sveriges Schackförbund. Ratingtalen ligger till grund för uttagningar till lagmatcher och olika mästerskap och bör därför vara jämförbara även för yngre spelare.

  • Det av LASK utarbetade systemet skall ligga till grund för ratingberäkningen. Ratingtal över 1300 skall vara jämförbara spelare och klubbar emellan. Därför skall ett enhetligt system gälla för spelare över 1200.
  • Ratingbokföring sker enligt fastställda regler av en i klubben utsedd person.
  • Walk over-partier skall ej ratingbokföras.
  • Som datum för avbrutna partier räknas den dag partiet färdigspelas.
  • För spelare med rating under 2200 gäller vid likvärdig rating (differens 0 – 10 poäng) att vinst ger +16 poäng, förlust -16 poäng och remi 0 poäng.
  • Beroende på ratingdifferensen mellan spelarna ökar eller minskar ratingförändringen per parti. Förändringen är olika beroende på om den spelare med högre eller lägre ratingtal vinner eller förlorar partiet. Summan av förändringen blir dock alltid 32 poäng, se tabell för ratingberäkning. Vid remi varierar spelarnas sammanlagda ratingförändring från 0 till 30 poäng, se tabell A kolumn 2.
  • Spelare med rating fr o m 2200 får endast hälften av beräknad ratingförändring. Även halva poäng räknas. Vid ny ratingperiod avrundas halvpoäng uppåt.

Startrating
En spelare skall starta på det ratingtal, som kan antas motsvara spelstyrkan. Generellt gäller dock att nybörjare från ca 15 år och uppåt ges 1300 och yngre spelare ges under 1200.

Ratinggrundande partier
Endast partier ingående i tävlingar är ratinggrundande. Inga “vänskapspartier” får således rankas. Alla spelade partier i en ratinggrundande turnering skall rankas, förutsatt att betänketiden är den korrekta, se nedan.
För att ett parti ska vara ratinggrundande måste minsta betänketid räknat på 60 drag vara:

  • minst 120 minuter per spelare om någon spelare har minst 2200 i rating
  • minst 90 minuter per spelare om någon spelare har minst 1600 i rating
  • om alla spelare har under 1600 i rating måste varje spelare ha minst 60 minuter.

SSF:s tävlingsbestämmelser föreskriver tre ratingperioder: 1 jan, 1 maj och 1 sep. Inget hinder finns för fler perioder. Om en tävling sträcker sig över gränsen för en ratingperiod och det är orimligt att begära uppgift om nytt ratingtal, skall beräkningen ske med de “gamla” ratingtalen.

Även Elo-grundande partier skall rankas inom SSF:s ratingsystem. Om motståndaren har LASK-tal och Elotal räknar man alltid mot LASK-talet. Om motståndaren däremot saknar svenskt ratingtal skall Elotalet användas. Man räknar då med Elotalet + 50. Saknar motståndaren även Elotal, skall en uppskattning av ratingtal göras (med ledning av spelarens resultat) och användas vid beräkningen.