Information till klubbar och distrikt inom Sveriges Schackförbund angående utdrag ur belastningsregistret hos Polisen

1. Allmänt

Styrelsen för Sveriges Schackförbund (SSF) har tagit beslut på kontroll av begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Ledare innefattar alla medlemmar, ledare och tränare från och med 15 år som anlitas eller har ideella uppdrag i föreningen där personen har direkt och regelbunden kontakt med barn. En registerkontroll från belastningsregistret är till för att stärka barn och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott, men det är endast en del av underlaget för att bedöma om en person är lämplig för att arbeta med barn. Se nedan vilka brott som innefattas av utdraget. Det är viktigt att vi som förbund ser till barnen bästa och därför har styrelsen på styrelsemöte 2020-1, 16 februari, bestämt följande:

”Styrelsen beslutade att alla schackföreningar ska kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn, senast 2021-01-01. En förnyad kontroll ska göras åtminstone vart femte år. Bestämmelsen gäller även i distrikts- och riksförbund.”*

Det fastslogs också av SSFs Kongress 2020.

*Styrelsebeslutet gäller alla ideellt verksamma. För anställda gäller andra regler.

2. Förtydligande

Vi vill förtydliga vad beslutet innebär. Registerutdraget heter ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”. Det är gratis och beställs här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/.

Utdraget från belastningsregistret visar om personen fått påföljd för något av följande brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Om påföljden av något av ovan nämnda brott inkluderar andra brott visas även det.

Registerutdraget gäller ledare, och med ledare menar vi både arbetstagare och ideella ledare. Arbetstagare innefattar anställda samt arvoderad och inhyrd personal. Om det visar sig att en ideell ledare blivit dömd för ett brott så kan föreningens styrelse besluta att inte tilldela den ledaren ett uppdrag eller avsluta nuvarande uppdrag. Redan anställda omfattas inte av dessa regler. Om uppvisat registerutdrag ur belastningsregistret, för övrigt arbete och kontakt med barn, inför en nyanställning utvisar att personen är dömd för brott bör personen inte anställas.

3. Vem ska lämna in registerutdrag?

Begäran av registerutdrag gäller distrikt och klubbar och deras medlemmar där medlemmar eller anställda har direkt och regelbunden kontakt med barn. Direkt innebär att man har direkt kontakt; håller i evenemang, tränar barn, åker med barn till tävlingar med mera. Regelbunden kontakt innebär mer än ett tillfälle.

3.1. Ledare: Alla som jobbar ideellt, ledare och tränare från och med 15 år som har uppdrag i föreningen där personen har direkt och regelbunden kontakt med barn.

3.2. Arbetstagare: Vid nytillsättning ska den som ska anlitas uppvisa registerutdrag i de fall hen har direkt och regelbunden kontakt med barn. De som är arbetstagare idag behöver inte uppvisa ett registerutdrag – men om arbetstagaren själv initierar att vilja visa upp det, så uppmuntras detta.

4. Vilka räknas som barn

Alla upp till och med 18 år.

5. Hur ofta ska föreningen begära in registerutdrag?

5.1. Ledare: Styrelsen väljer själva hur ofta de ska begära in registerutdrag för de som jobbar ideellt, men det ska alltid tillämpas vid tilldelning av ny roll. SSFs rekommendation är att föreningen utöver det begär ett registerutdrag vartannat år, men kravet är att föreningar ska göra en förnyad kontroll av de som jobbar ideellt åtminstone vart femte år.

5.2. Arbetstagare: Alltid vid nytillsättning av ny anställd.

6. Ansvarig för rutiner och uppföljning
Respektive distriktsstyrelse och klubbstyrelse idkar självkontroll angående utdrag ur belastningsregistret. SSF kan komma att göra stickprov.  Om arbetet kring registerutdrag inte sköts kan distriktsstyrelse och klubbstyrelse komma att straffas. I första hand genom en skriftlig varning, i andra hand genom ekonomiska sanktioner som exempelvis minskade eller bidrag eller indragna bidrag.

7. Förslag på arbetssätt
7.1. Styrelsen utser en eller flera personer som är ansvariga för kontroll av utdragen i föreningen.

7.2. Frågan om registerutdrag ska protokollföras i föreningen minst en gång per år.

7.3. Inför en rutin med regelbundenhet som fungerar för er förening så att registerutdrag kan kontrolleras.

7.4. Den enskilde uppvisar registerutdrag till föreningsansvarig enligt fastställd rutin.

7.5. Föreningsansvarig gör en notering om att registerutdrag inhämtats.

7.6. Registerutdraget återlämnas omgående till personen i original. Får ej kopieras och sparas av klubben.  

7.7 Årligen utvärdera hur processen fungerat.

8. Övriga bestämmelser om utdrag ur belastningsregistret

8.1. Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år.

8.2. Det finns inga krav på att den som ska visa utdraget ska lämna detta i ett oöppnat kuvert. Personen har alltid rätt att själv ta del av uppgifterna först.

8.3. Det är endast personer kopplade till distrikt eller förening valt att anställa/anlita som skall visa registerutdrag. Beslutet ska redan vara taget och det ska inte ske i något urval. Utdraget utgör också bara en del i bedömningen om en person är lämplig.

8.4 Meningen är inte att göra en årlig kontroll av befintliga ledare som redan arbetar/har uppdrag inom distrikt eller förening. Det ska heller inte användas som kontroll av anställda/anlitade som distrikt eller förening erbjuder ett förnyat uppdrag inom ett år.

8.5. Distrikt eller förening får inte beställa, inte behålla, inte ta kopia eller heller inte anteckna någon om vad som står i utdraget eller dokumentera kontrollen på ett annat sätt. Det man får göra är att anteckna att ett registeruppdrag visats upp, men inget om resultatet.

8.6. Föreningar skall idka självkontroll angående registerutdragen. Förslagsvis enligt modellen presenterad ovan.

9. Frågor om utdrag ur belastningsregistret

För mer information, läs på Polisens hemsida om registerutdraget. Information finns här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/. För frågor eller mer information kontakta Klubbschackskommittéen via mail på ksk@schack.se.