Protokoll från CS-möte17-18 augusti

Publicerad 5 september, 2013 av Niklas Sidmar

ssflogoProtokoll från styrelsemötet 17-18 augusti är publicerat. På mötet rapporterades bland annat att projektet Schacknätet beviljats bidrag från Allmänna Arvsfonden med 608000 kronor per år i två år (dock med förnyad ansökan för år två). Tillsammans med tre pilotskolor ska SSF inom ramen för projektet bland annat ta fram instruktionsfilmer samt utveckla och ta fram metoder för skolklubbarna att tävla via internet.
Malmö Högskola är beredd att arrangera en högskoleutbildning för schackledare våren 2014, och beslut fattades om att SSF vill delta. Utbildningen kommer att omfatta 7,5 högskolepoäng och vara en så kallad uppdragsutbildning vilket bland annat innebär att högskolan tar ut en avgift för arrangerandet och att det är SSF som utser deltagarna.
SSF:s nuvarande kommittésystem har setts över, och styrelsen konstaterade att det i huvudsak fungerar bra och att det därför inte är aktuellt att göra några större ändringar för närvarande. Till ny ordförande i Tävlings- och regelkommittén utsågs Håkan Jalling.
Frågor om införandet av ett tränarlicenssystem och samordning av större öppna tävlingar till en nationell GP-serie diskuterades och kommer att hanteras vidare på kommitténivå. Vilka möjligheter som finns att öka de statliga bidragen genom att anpassa SSF:s organisation kommer också att utredas under hösten.