Regler för ungdomsbidrag

OBS! För verksamhetsåren 2020 och 2021 tillämpas särskilda regler på grund av Coronapandemin. Se kommentar i fetstil under respektive bidrag nedan.

Bidragsberättigade klubbar
Endast ungdomsklubbar är berättigade till Ungdomsbidrag. Ungdomsstyrelsen definition för ungdomsklubb gäller, det vill säga minst 60 procent av klubbens registrerade medlemmar måste vara i åldern 6-25 år.

Ekonomilösa klubbar
Ekonomilösa klubbar är inte berättigade till några bidrag, men SSF betalar klubbens registreringsavgifter till distrikten. En ekonomilös klubb kan registrera maximalt tre vuxna medlemmar.

Nyetableringsstöd
Nybildade ungdomsklubbar är berättigade till ett startpaket bestående av utbildningsmaterial och schackspel. Paketet skickas när klubben är registrerad i SSF:s medlemssystem och har angivit minst tre styrelseledamöter.

Totala bidragsbelopp
Varje år avsätts 30 procent av det statliga bidrag SSF får från Ungdomsstyrelsen till Ungdomsbidrag. Detta belopp minskas med det belopp som har använts till nyetableringsstöd och återstoden fördelas i sin tur på Medlemsbidrag (55%), Klubbidrag (32,5%) och Aktivitetsstöd (12,5%).

Medlemsbidrag
Utbetalningsåret 2022 beräknas bidraget på det bästa av åren 2019 och 2020 .
Utbetalningsåret 2023 beräknas bidraget på det bästa av åren 2019, 2020 och 2021.

Medlemsbidraget betalas ut till bidragsberättigade klubbar och fördelas på samtliga bidragsberättigade ungdomsmedlemmar (6-25 år) i bidragsberättigade klubbar. När medlemsbidraget räknas ut dras de betalade registreringsavgifterna bort från den totala medlemsbidragssumman och det återstående beloppet fördelas på de klubbar som inte är ekonomilösa.
En klubbs medlemsbidrag är lika med: Medlemsbidragspotten/totala antalet bidragsberättigade ungdomsmedlemmar*antalet bidragsberättigade ungdomsmedlemmar i klubben.

Klubbidrag
Utbetalningsåret 2022 beräknas bidraget på det bästa av åren 2019 och 2020 .
Utbetalningsåret 2023 beräknas bidraget på det bästa av åren 2019, 2020 och 2021.
Klubbidraget betalas ut till distrikten och fördelas på samtliga bidragsberättigade ungdomsklubbar, som distrikt/klubb har arrangerat en aktivitet för under året.

För skolklubbar ska distrikten genomföra och redovisa sina aktiviteter för att de ska vara bidragsberättigade.
Redovisning sker per kalenderår och ska vara inlämnad senast den 31/1 året efter verksamhetsåret.

Ett distrikts klubbidrag är lika med:
Klubbidragspotten/Totalt antal bidragsberättigade klubbar där ungdomsklubbar som inte är skolklubbar alltid är bidragsberättigade*Antalet bidragsberättigade klubbar i distriktet.

Aktivitetsstöd
Utbetalningsåret 2022 används 2019 års aktiviteter med undantag för Flick-SM, där 2020 års siffror används.
Utbetalningsåret 2023 beräknas bidraget på det bästa av åren 2019 och 2020.

Aktivitetsstödet betalas ut till bidragsberättigade klubbar och fördelas på samtliga bidragsberättigade aktiviteter. Varje deltagande av en bidragsberättigad medlem i en av följande SSF-tävlingar räknas som en bidragsberättigad aktivitet:

  • SM- 1 start är 1 aktivitet.
  • Skol-SM- 1 start är 1 aktivitet.
  • Kadettallsvenskan- 1 spelare är 1 aktivitet, oavsett antalet spelade ronder.
  • Juniorallsvenskan- 1 spelare är 1 aktivitet, oavsett antalet spelade ronder.
  • Talangjakten- 1 start är 1 aktivitet.
  • Flick-SM- 1 start är 1 aktivitet.

Att  endast dessa tävlingar är bidragsgrundade beror på att de bedöms vara ett tillräckligt underlag för att ge en rättvis bild en klubbs ungdomsaktivitet.

En klubbs aktivitetsstöd är lika med: Aktivitetsstödspotten/totala antalet bidragsberättigade aktiviteter*antalet bidragsberättigade aktiviteter i klubben.