Regler för ungdomsbidrag

Bidragsberättigade klubbar
Endast ungdomsklubbar är berättigade till Ungdomsbidrag. Ungdomsstyrelsen definition för ungdomsklubb gäller, det vill säga minst 60 procent av klubbens registrerade medlemmar måste vara i åldern 6-25 år.

Ekonomilösa klubbar
Ekonomilösa klubbar är inte berättigade till några bidrag, men SSF betalar klubbens registreringsavgifter till distrikten. En ekonomilös klubb kan registrera maximalt tre vuxna medlemmar.

Nyetableringsstöd
Nybildade ungdomsklubbar är berättigade till ett startpaket bestående av utbildningsmaterial och schackspel. Paketet skickas när klubben är registrerad i SSF:s medlemssystem och har angivit minst tre styrelseledamöter.

Totala bidragsbelopp
Varje år avsätts 30 procent av det statliga bidrag SSF får från Ungdomsstyrelsen till Ungdomsbidrag. Detta belopp minskas med det belopp som har använts till nyetableringsstöd och återstoden fördelas i sin tur på Medlemsbidrag (55%), Klubbidrag (32,5%) och Aktivitetsstöd (12,5%).

Medlemsbidrag
Medlemsbidraget betalas ut till bidragsberättigade klubbar och fördelas på samtliga bidragsberättigade ungdomsmedlemmar (6-25 år) i bidragsberättigade klubbar. När medlemsbidraget räknas ut dras de betalade registreringsavgifterna bort från den totala medlemsbidragssumman och det återstående beloppet fördelas på de klubbar som inte är ekonomilösa.
En klubbs medlemsbidrag är lika med: Medlemsbidragspotten/totala antalet bidragsberättigade ungdomsmedlemmar*antalet bidragsberättigade ungdomsmedlemmar i klubben.

Klubbidrag
Klubbidraget betalas ut till distrikten och fördelas på samtliga bidragsberättigade ungdomsklubbar, som distrikt/klubb har arrangerat en aktivitet för under året.

För skolklubbar ska distrikten genomföra och redovisa sina aktiviteter för att de ska vara bidragsberättigade. Aktiviteterna är fördelade på två nivåer:
Nivå 1 (1 poäng): För att bidrag ska erhållas på denna nivå ska skolklubb kontaktas per mejl av
distriktet, för att stämma av hur skolklubben tycker att verksamheten går och för att identifiera om
skolklubben behöver stöd på något sätt. Om svar inte erhålls sker kontakt per telefon.
Nivå 2 (5 poäng): Bidraget kopplas till en insats i form av en skolaktivitet av distriktet för skolklubben.
En skolklubb måste vara bidragsberättigad för att räknas och kan inte ge mer än 6 poäng/kalenderår.
Exempel på aktiviteter som kan tillgodoräknas för nivå 2:
• Medverkande vid arrangemang av ett skolmästerskap
• Genomförande ett inspirationsbesök och kanske lära medlemmarna något nytt
• Genomförande av en simultan
• Genomförande av ett informationsbesök och där berätta om vilka tävlingar (Skollag-DM,
Schackfyran, Yes2Chess mm) de kan vara med i
• Deltagande vid skolklubbens årsmöte
• Hjälpa till att anordna Schackets dag på skolan
• Schackfyranbesök kopplat till skolklubben
Redovisning sker per kalenderår och ska vara inlämnad senast den 31/1 året efter verksamhetsåret. Blanketter

Ett distrikts klubbidrag är lika med:
Klubbidragspotten/Totalt antal aktivitetspoäng där ungdomsklubbar som inte är skolklubbar är värda 6 poäng*Antalet intjänade aktivitetspoäng i distriktet.

totala antalet bidragsberättigade ungdomsklubbar*antalet bidragsberättigade ungdomsklubbar i distriktet.

Aktivitetsstöd
Aktivitetsstödet betalas ut till bidragsberättigade klubbar och fördelas på samtliga bidragsberättigade aktiviteter. Varje deltagande av en bidragsberättigad medlem i en av följande SSF-tävlingar räknas som en bidragsberättigad aktivitet:

  • SM- 1 start är 1 aktivitet.
  • Skol-SM- 1 start är 1 aktivitet.
  • Kadettallsvenskan- 1 spelare är 1 aktivitet, oavsett antalet spelade ronder.
  • Juniorallsvenskan- 1 spelare är 1 aktivitet, oavsett antalet spelade ronder.
  • Talangjakten- 1 start är 1 aktivitet.
  • Flick-SM- 1 start är 1 aktivitet.

Att  endast dessa tävlingar är bidragsgrundade beror på att de bedöms vara ett tillräckligt underlag för att ge en rättvis bild en klubbs ungdomsaktivitet.

En klubbs aktivitetsstöd är lika med: Aktivitetsstödspotten/totala antalet bidragsberättigade aktiviteter*antalet bidragsberättigade aktiviteter i klubben.