“Att schack bör användas mer i skolan tycker jag är självklart”

Lars Holmstrand är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han sitter med i denreferensgrupp för Schack i skolan som har bildats.

Hur ser ditt schackintresse ut?
-Jag har hållit på med schack sedan tidig skolålder. Slutet av 1960 och 1970-talet var min intensivasteschackperiod, då jag bland annat spelade ett antal student-VM.

Vad är det som är bra med schack ur en pedagogikprofessors synvinkel?
-Schack har flera sidor som svenska skolan har behov av. Jag tänker bland annat på att vi idag har enstor kategori barn för vilka skolan inte är en särskilt positiv upplevelse och att många känner att maninte räcker till. Här kan schack erbjuda ett lustfyllt och utvecklande lärande.

Du ledde utvärderingen av Schack i skolan i Halland. Vad framkom där?
-Mest anmärkningsvärt var att samtliga pedagoger som använt schack i sin undervisning såg positivasociala effekter på barngruppen. De lyfte fram ’att ALLA kunde vara med och spela schack’, ’att detblev ett lugn i gruppen’, och ’att barnen lekte i nya konstellationer’.

Även positiva intellektuella effekter var tydliga. 81% av pedagogerna pekade på att barnen blivitbättre i de vanliga skolämnena. 23% svarade att barnen blivit bättre i samtliga ämnen, och 58%menade att barnen blivit bättre i matematik.
-Även om utvärderingen inte kan räknas som djuplodande forskning ger den indikationer om de möjligheter schack ger.

Du har även sammanställt en forskningsöversikt över hur schack kan användas i skolan. Vadsäger forskningen?
-På senare år har det kommit fram betydande mängder av forskningsrapporter från olika länder ochinom olika discipliner. Även här är det de positiva sociala effekterna man som forskare först fäster sigvid. Schack kan bilda ett socialt kitt som stärker gruppen, likaväl som det ger barn självförtroende närdet gäller deras kapacitet att tänka.

Det finns även starka indikationer på att schack utvecklar barnen intellektuellt. Det är dock svårare attbevisa. Att det finns ett moment i schack av att träna koncentrationsförmågan och den matematiskaförmågan är dock tydlig.
-Personligen tror jag att schack är idealiskt för att se och träna kopplingen mellan teori och praktik.Schack tränas på samma sätt som ett traditionellt skolämne, men i schack får barnen även möjlighet attdirekt testa sina nyförvärvade kunskaper. En perfekt situation för en pedagog.

Hur ser du på schack som ett framtida ämne i skolan?
-Att schack bör användas mer i svenska skolan tycker jag är självklart. Formerna får man söka sigfram till. Jag är engagerad i att försöka få något eller några lärosäten med lärarutbildning att ge en kursi schackdidaktik. En viktig uppgift ligger i att öka förståelsen för hur bra schack är för barn och att detbemöts lika seriöst som andra pedagogiska metoder.