Sveriges schackförbund

Kongress 2005

Göteborg, 2005-07-09

 

Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds kongress

 

Tid:                                         2005-07-09, klockan 10.00-13.00 och 14.00-16.15

 

Plats:                                     Hotel Gothia Towers, Göteborg

 

 

§ 1              Kongressens öppnande

Hälsade förbundsordföranden Ingvar Carlsson alla välkomna, för att därefter lämna ordet till förre riksdagsledamoten Johan Lönnroth. Hälsade denne välkomna å Göteborgs kommuns vägnar.

 

Överlämnade Ingvar Carlsson förbundets standar till Johan Lönnroth för Göteborgs kommun.

 

Hälsade Anders Pettersson välkomna å SM-arrangörernas vägnar.

 

Parentationer

 

Höll Ingvar Carlsson parentation över sedan föregående kongress avlidna medlemmar:

 

·       Sven Folkunger, Kristianstad, 59 år, mångårig ordförande i Nordskånes SF

·       Arthur Illerbrand, Uppsala, 84 år, legendarisk schackledare i Upsala ASS

·       Simon Webb, Stockholm, 55 år, stormästare i korrespondensschack och författare

·       Albin Rosén, Göteborg, 92 år, delad rekordhållare i antal SM-starter med 56 stycken

·       Rune Berggren, Göteborg, 81 år, mångårig ordförande i Riltonkommittén

·       Frits Mårtensson, Uddebo, 84 år, kassör i Uddebo SK i många år

 

Utmärkelser

 

Redogjorde Berndt Söderborg, Riltonkommittén, kort för Riltonfondens bakgrund. Delades Riltonmedaljen i brons jämte stipendium ut till

 

·       Bo Frick, Västerviks ASK

·       Anders Lundquist, SK 33

·       Sven-Åke Eliasson, Östersunds SS

·       Rasmus Myklebust, U-schack

·       Sten Dillén, Stockholms SS

 

Delades Riltonmedaljen i guld jämte stipendium ut till

 

·       Lennart Brorson, Sollentuna SK

·       Gunnar Wahlberg, Stockholms SS

·       Jan Wikander, SK Rockaden, Stockholm

 

Förelåg inga nomineringar till SSF:s ungdomsledarstipendium.

 

Delade Ingvar Carlsson ut Rogardplaketten i silver till årets SM-arrangör Göran Ström, Göteborgs SF, och Rogardplaketten i guld till Arne Nyberg, Hallsberg, för dennes 40-åriga arbete med de internationella juniorturneringarna i Hallsberg.

 

Delade Ingvar Carlsson ut Collijnplaketten i guld till Ulf Norevall, Uppsala, avgående som ratingansvarig och ledamot av Regelkommittén efter tolv år.

 

Delade Göran Terninger ut Collijnplaketten i guld till Ingvar Carlsson, Linköping, ledamot av SSF:s styrelse sedan 1990 och förbundsordförande sedan 2000.

 

Delade Ingvar Carlsson ut Schack-Gideon 2004 till stormästaren Emanuel Berg, Sollentuna SK, för dennes delade segrar i SM och Rilton Cup samt för ett gott resultat i Schack–OS.

 

Inledningsanförande

 

Höll Ingvar Carlsson sitt inledningsanförande, vari han konstaterade att tonvikten vid årets kongress skulle komma att ligga vid rapporter, dels från vid fjolårskongressen utsedda arbetsgrupper, dels om sommarens arrangörs­mässiga elddop Lag-EM. Han betonade vikten av en stabil ekonomi och menade vidare att något års konsolidering av förbundets verksamhet kan vara nyttig innan ett nytt handlingsprogram tas fram. Han fastslog att en viss förbättring skett såväl kvantitativt som kvalitativt, men att schackets potential är större än så. Ingvar Carlsson angav ”mindre av visioner och mer av hårt arbete” som färdriktning och framhöll att en kontinuerlig förnyelse sker, inte minst genom rekryteringen av nye kanslichefen Kent Vänman.

 

Efter att ha dragit en lans för den extra distriktsledarkonferensen i samband med Lag-EM förklarade Ingvar Carlsson kongressen 2005 öppnad.

 

§ 2              Upprop av kongressombuden

Företogs upprop av kongressombuden, varvid framkom att 21 av 24 distrikt var närvarande. Gotland, Hälsingland och Ångermanland fanns ej företrädda.

 

§ 3              Justering av röstlängden

Fastställdes röstlängden (bilaga 1) till 37 röster från 21 distrikt efter det att Stockholms SF:s röstetal reducerats från 16 till 7 i enlighet med stadgarnas begränsningsregel om 20%.

 

§ 4              Fråga om stadgeenlig kallelse

Ansåg mötet att kongressen var stadgeenligt utlyst.

 

§ 5              Fastställande av dagordningen

Förelåg förslag till dagordning. Yrkade Tuve Lindeberg, Stockholms SF, att den vid föregående års kongress utsedda stadgegruppens förslag (§11.1) måtte utgöra ett beslutsärende. Han anförde att stadgegruppens uppdrag var en direkt följd av Stockholms SF:s stadgemotion från förra kongressen.

 

Föreslog Ingvar Carlsson att denna fråga skulle avgöras i anslutning till §11.

Invände Rune Emanuelsson, Västergötlands SF, och Roland Thapper, Skånes SF, att detta borde ha angivits i kallelsen, att vidare inget yttrande från Styrelsen förelåg samt att kongressombuden vid en ändring komme att vara felaktigt förberedda. Yrkades att dagordningen skulle ligga fast i utsänt skick.

 

Anförde Tuve Lindeberg med understöd av Jonas Sandbom, Stockholms SF, att Stockholm hade invänt mot den utsända dagordningen i god tid men utan resultat.

 

Bestämde ordföranden beslutsordningen till att först avgöra formfrågan huruvida §11.1 skulle vara ett dagordningsärende och beslutas direkt, eller om kongressen när själva paragrafen senare kom upp till behandling då också skulle avgöra om den var ett rapport- eller beslutsärende. Beslöts med klar majoritet att avgöra frågan omedelbart.

 

Beslöts därefter med röstsiffrorna 17 mot 12 att §11.1 skulle vara en beslutsfråga och att ändra dagordningsförslaget i enlighet därmed. Reserverade sig Rune Emanuelsson och Roland Thapper mot beslutet.

 

Fastställdes dagordningsförslaget i övriga delar.

 

§ 6              Val av kongressordförande, protokollförare samt två justeringsmän, tillika rösträknare

Valdes Johan Lönnroth till kongressordförande.

 

Valdes Mats Eriksson, Göteborg, till protokollförare.

 

Förelåg fyra förslag till justeringsmän. Valdes Jonas Sandbom, Stockholms SF (17 röster), och Bo Nyberg, Upplands SF (14 röster) till justeringsmän, tillika rösträknare. Robert Ericsson, Östergötlands SF, och Åke Myrberg, Jämtland-Härjedalens SF, erhöll 13 respektive 4 röster.

 

§ 7              Protokoll från föregående års kongress

Kongressprotokollet hade sedan tidigare offentliggjorts. Menade Roland Thapper att protokollet också borde ha funnits tillgängligt vid årets kongress.

 

Lades 2004 års kongressprotokoll med godkännande till handlingarna.

 

§ 8              2004 års verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning

Inledde Gunnar Berg, Stockholms SF, med att lovorda den informationsdigra ekonomiredovisningen. Frågade han därefter efter förklaringen till återkommande budgetöverdrag och nämnde speciellt Distriktskontakter, Övriga grupper, Lag-EM och Skolkommittén. Han konstaterade att ekonomin ändå balanseras till följd av ökade intäkter från Ungdomsstyrelsen och Svenska spel, men att överdragen gör ekonomin sårbar för minskade bidrag. Frågade Gunnar Berg slutligen efter en känslighetsanalys för sänkta bidrag. Frågade också Jonas Sandbom efter förklaringen till budgetöverdragen för Gemensamt och Skolkommittén.

 

Svarade Per Hultin, Skolkommittén, att denna kommitté inte alls brukar överskrida sin budget, men att så hade skett i år till följd av en stor satsning på Schackfyran med inköp av 10 000 schackspel. Detta inköp hade godkänts direkt av Styrelsen.

Svarade Sven-Olof Andersson, skattmästare, med att i huvudsak instämma i Gunnar Bergs kritik. Han konstaterade att kommittéerna måste bli bättre på att låta verksamhetsplanering och budget följas åt, inte minst vad gäller de gemensamma kostnaderna. Budgetuppföljning sker vid varje styrelsemöte varvid anmärkningsvärda avvikelser tas upp. Han nämnde också att kostnaderna för de av fjolårskongressen utsedda grupperna och för distriktsledarkonferensen var obudgeterade. Han avslutade med en reflektion att de olika kommittéernas respektive avsnitt i verksamhetsberättelsen kanske också borde innehålla en ekonomisk del.

 

Efterlyste Roland Thapper instrument för utvärdering av verksamheten.

 

Konstaterade Sven-Gunnar Samuelsson, Stockholms SF, att verksamhetsberättelsen innehåller 16 sidor ur Tidskrift för Schack. Han undrade om Styrelsen tror att svenska schackledare inte läser förbundstidskriften, men försäkrade att så är fallet. Han gjorde även randanmärkningen att Centralstyrelsen ändrat namn till Styrelsen men att detta inte tycktes ha fullt genomslag i verksamhetsberättelsen.

 

Frågade Sven-Gunnar Samuelsson vidare efter en analys av medlemsutvecklingen. Han framförde att klubbdöden är en viktig fråga och menade att ”inget har hänt” vad gäller målet att öka medlemsantalet med 50-100%. Han efterlyste ökade insatser för rekrytering och instämde i Ingvar Carlssons ord om mindre visioner och mer hårt arbete.

 

Frågade Rune Emanuelsson med instämmande i föregående talare efter medlemsstatistik.

 

Svarade Ingvar Carlsson att medlemsstatistiken blivit klar först vid verksamhetsberättelsens pressläggning men att den självklart borde ha kommenterats. Han fastslog att årets ökning med 1 000 medlemmar är glädjande men att vi är långt från visionens ord. Han manade var och en att se till de goda exempel som ändå finns i landet och framhöll vikten av att lyssna till kongressens arbetsgrupps för verksamhetsanalys slutsatser.

 

Svarade Göran Terninger, redaktör för verksamhetsberättelsen, att tidsbrist gjort att redigering av texten inte hunnits med och att text ur Tidskrift för Schack därför införts in extenso. Han konstaterade vidare att medlemsantalet är ganska stabilt över tiden, men att klubbantalet inger skäl till oro: under den senaste tioårsperioden har antalet lag i Allsvenskan fallit från 376 till 306, och sedan 1991 har antalet klubbar rasat från cirka 400 till 257.

 

Avslutade kongressordföranden diskussionen med att erinra sig sin tid i Riksdagens finansutskott, där också budgetavvikelser hade förekommit. ”Vi slog er med hästlängder!”, konstaterade han till kongressens munterhet.

 

§ 9              Revisionsberättelse

Redogjorde Roger Björkholm, revisor, i korta drag för revisionsberättelsen, som finns införd i den tryckta verksamhetsberättelsen. Tillstyrkte revisorerna Roger Björkholm och Sverker Thulin att kongressens ledamöter måtte bevilja Styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.


§ 10            Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt om ansvarsfrihet

Beslöts enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning för 2004.

 

Beslöts enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter full och tacksam ansvarsfrihet.

 

§ 11            Rapporter och motioner

11.1            Rapport från stadgegrupp enligt kongressuppdrag (bilaga 2)

 

Presenterade Tuve Lindeberg, sammankallande i stadgegruppen, densammas förslag. Konstaterade han att stadgegruppen var enig utom i fråga om nomineringar till val vid kongressen (§16 i förslaget; paragrafnummer hänvisar i det följande till stadgegruppens förslag och inte till de gamla stadgarna).

 

Utbröt en livlig diskussion, varunder till en början åsikter i formfrågor blandades med uppfattningar om enskilda punkter i stadgeförslaget.

 

Yrkade Anders Pettersson, Göteborgs SF, bordläggning av stadgegruppens förslag. Han prisade stadgegruppens grundarbete men ifrågasatte att beslut måste tas i år. Han ifrågasatte också att stadgarna skall fastställa förbundets säte till Norrköping (§2) samt förslaget att röstandelsbegränsningen om 20% skall gälla de röstberättigade och inte de vid kongressen närvarande (§14). I det senare fallet menade han att demokratiska aspekter står mot praktiska och förordade, med betoning av de förstnämnda, den gamla ordalydelsen i stadgarna.

 

Frågade Håkan Winfridsson, Västergötlands SF, varför passusen om att förbundet skall vara anslutet till FIDE (§1) är borttagen.

 

Inledde Roland Thapper med att mena att tydligare direktiv borde ha givits stadgegruppen vad gäller distriktens tid att granska stadgeförslaget. Han invände mot att stadgeförslaget inte nämner att förbundet är en ungdomsorganisation (§1) samt, med instämmande i Anders Pettersson, varför Norrköping skall vara förbundets säte (§2). Han invände vidare mot att i §§4-5 olika medlemsbegrepp definieras ”för att senare inte användas” och frågade vad som avses med enskild medlem (§7). Han ifrågasatte att distriktens geografiska verksamhetsområden skall bestämmas av kongressen (§4), undrade varför 31 mars fastställs som tid för medlemsavgifternas erläggande (§6) och frågade efter sanktioner mot överträdelser. Han noterade att varken av förbundet anställd person eller styrelseledamot får vara ombud, men ifrågasatte att detta står i olika paragrafer (§8 respektive §14). Roland Thapper avslutade med att nämna möjligheten av fler invändningar.

 

Svarade Johan Sigeman, stadgegruppen, att det är riktigt att förbundets medlemskap i FIDE inte föreskrivs. Han påpekade att detta inte heller gäller andra organisationer som förbundet är medlem av. Han förordade därutöver oförändrad ordalydelse beträffande tidsfristen för motförslag till valberedningens nomineringar (§16, 4 st.).

 

Noterade Johan Sigeman vidare att kongressen visserligen kan besluta om nya stadgar, men att frånvarande distrikt kan ifrågasätta beslutet i efterhand. Yrkade han att Stockholms SF motion om stadgeändring från 2004 skulle behandlas nu men att återstoden av stadgeförslaget måtte bordläggas.

Menade Jonas Sandbom att stadgegruppens förslag sänts ut på remiss under våren och att det var märkligt att vissa inte tycktes ha satt sig in i det. Förordade han, med stöd av Rune Emanuelsson, möjlighet att ställa motförslag till valberedningens nomineringar (§16, 4 st.) fram till punkten Presentation av nominerade kandidater i stadgeförslaget till kongressdagordning. Han befarade handlingsförlamning i händelse något av de föreslagna namnen skulle dra sig ur. Han noterade vidare med gillande den föreslagna ändringen av reglerna för röstandelsbegränsningen (§14).

 

Yrkade Tuve Lindeberg på omedelbart beslut avseende stadgeförslagets §14, 4 st. och §16, 4 st. samt på bordläggning av övriga punkter.

 

Yrkade Håkan Winfridsson på omedelbart beslut avseende stadgeförslagets §14, 4 st. och på bordläggning av övriga punkter.

 

Instämde Roland Thapper i Johan Sigemans och Håkan Winfridssons yrkanden med påpekande att remisstiden varit alltför kort. Han menade vidare att tidsgränsen för nomineringar om två veckor före kongressen (§16) inte borde få utgöra hinder för tilläggsnomineringar vid förfall av föreslagna namn.

 

Ajournerades mötet kort, varunder beslutsordningen jämkades fram.

 

Redogjorde kongressordföranden för beslutsordningen enligt följande:

 

1.     Anders Petterssons förslag om bordläggning av hela stadgeförslaget.

2.     Beslut om §14, 4 st. (= §21, nu gällande stadgar), beräkningsunderlag för röstandelsbegränsningen.

3.     Beslut om §16, 4 st. (= §22, nu gällande stadgar), tidsgräns för motförslag till valberedningens nomineringar.

4.     Rekommendation till nästa års kongress att ta beslut om nya stadgar.

 

Beslöts att inte bordlägga stadgegruppens förslag till nya stadgar.

 

Beslöts enhälligt att ändra nuvarande stadgarnas §21, 2 st. till ”Ett distriktsförbund kan dock inte få fler röster än som motsvarar 20 procent av förbundets totala antal medlemmar”.

 

Beslöts med 18 röster mot 15 att behålla gällande ordalydelse av nuvarande stadgarnas §22, 4 st., ”Eventuella motförslag skall vara SSF:s kansli tillhanda senast två veckor före kongressen för att omgående tillställas anmälda kongressombud.”

 

Beslöts enhälligt att rekommendera nästa års kongress att ta beslut om nya stadgar.

 

Yrkade Roland Thapper dels att distrikten skall få minst två månaders remisstid för att komma med synpunkter på det slutgiltiga stadgeförslaget, dels att det slutgiltiga stadgeförslaget skall behandlas vid minst en distriktsledarkonferens före nästa års kongress.

 

Beslöts enhälligt i enlighet med Roland Thappers yrkande.

 

Ajournerades kongressen för lunch.

11.2            Rapport från Styrelsen enligt kongressbeslut angående Ungdomsstyrelsens uppdrag från Riksdagen bestående av brev till Ungdomsstyrelsen samt Ungdomsstyrelsens svar (bilaga 3)

 

Lade Ingvar Carlsson fram Styrelsens rapport. Han konstaterade att Ungdomsstyrelsens brevsvar tycks förutskicka könskvotering men att Sveriges Schackförbund i nuläget uppfyller alla kända kvotkriterier.

 

Menade Anders Pettersson att detta är en mycket viktig fråga och att det inte står klart av Ungdomsstyrelsens svar varför man blandar sig i den demokratiska processen. Han uttryckte kritik mot brevsvaret och förordade att SSF driver frågan via Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. LSU är det viktigaste remissorganet för Ungdomsstyrelsen och SSF hör till de större organisationerna däri. Anders Pettersson rekommenderade också en undersökning av hur roll- och konfliktspelsförbundet Sverok hanterar Ungdomsstyrelsens krav.

 

Konstaterade Lars Borgström att Ungdomsstyrelsen tvinnar ihop ideologi med sitt uppdrag och att mycken kritik framförts mot detta under senare tid.

 

Framförde Bo Berg kritik mot registreringsavgiften om tio kronor för ungdomsmedlemmar. Han menade att ett medlemsbidrag nog är nödvändigt och instämde i att Sverok bör studeras.

 

Invände Sven-Gunnar Samuelsson att det finns många frågetecken kring Sveroks siffror. Det är alltför lätt att registrera medlemmar där och man har också tvingats stryka många medlemmar i Stockholm. Han sammanfattade att Sverok är en tveksam förebild för schacket.

 

Sammanfattade Ingvar Carlsson diskussionen med att instämma i Anders Petterssons uppfattning att frågan skall bevakas via LSU. Han framförde ungdomsmedlemmarnas registreringsavgift som en garanti för rimliga medlemsregistreringar och uttryckte lättnad över att vårt förbund därvidlag står på säkrare grund än vissa andra organisationer.

 

Lades rapporten med godkännande till handlingarna.

 

11.3            Rapport från Styrelsen om Lag-EM 2005 i Göteborg (bilaga 4)

 

Presenterade Göran Terninger, ordförande i organisationskommittén för Lag-EM, en aktuell ekonomisk prognos. Han berättade att budgeten för två år sedan visade ett underskott om 132 000 kronor, att prognosen i våras pekade på minus 188 900 kronor och att den i talande stund pekade på 395 606 kronor i underskott. Den främsta orsaken till underskott är svårigheten att intressera sponsorer. Den ursprungliga budgetens 750 000 kronor i sponsorintäkter har måst revideras ned till 358 000 kronor. Schackakademien har inte bidragit ekonomiskt, men enskilda ledamöter därav har givit ett visst marknadsföringsstöd.

 

Frågade Jan Wikander vilket stöd som erhålls av Göteborgs kommun.

 

Svarade Göran Terninger att Göteborgs kommun genom sitt marknadsföringsbolag Göteborg & Co har betalat del av kampanjkostnaden för att tilldelas Lag-EM, kostnader för flaggning under tävlingen, biljetter till Liseberg och liknande samt viss marknadsföring. Han berättade vidare om organisationen av tävlingen och nämnde vidare att kostnaderna för honom själv (resor, traktamente, logi) kommer att belöpa sig till 225 000-250 000 kronor.

 

Frågade Jonas Sandbom vad som ingår i posten personalkostnader om 700 000 kronor.

 

Svarade Göran Terninger att posten inkluderar arvoden och löner, funktionärsersättning till Göteborgs SF, logi för domare och mat för funktionärer, däremot inga kostnader för honom själv. Han informerade vidare om domarorganisationen.

 

Frågade Jonas Sandbom om redovisningen för Lag-EM kommer att granskas av SSF:s egna revisorer.

 

Svarade Göran Terninger att så är fallet och att Lag-EM har sina egna konton i bokföringen. Han berättade vidare att kaféet kommer att skötas av Göteborgs SF på entreprenad och mot del i vinst, att det funnits förhoppningar att Göteborg & Co skulle bekosta ceremonier men att det inte blir så, att lokalkostnadernas olika delposter har varit föremål för omfattande förhandlingar och att viss utrustning inköpts i form av 32 sensorbräden och en storskrivare. Den senare kommer att tillfalla Göteborgs SF som ersättning för utfört arbete, medan en del av sensorbrädena och digitalklockorna kommer att säljas efter tävlingen.

 

Han berättade vidare att budgeten inrymmer en post om 50 000 kronor för oförutsett. Budgeten är uppgjord med antagandet om en euro-kurs om 9 kronor och här är prognosen att vi gör en valutavinst om 80 000 kronor. Han avslutade med att nämna att 68 lag är anmälda i nuläget.

 

Frågade Anders Pettersson vem som bekostar deltagandet för Sveriges lag.

 

Svarade Göran Terninger att det sker över Tävlingskommitténs budget.

 

Frågade Jan-Olov Lind om TV kommer att sända från Lag-EM.

 

Svarade Göran Terninger att Viasat sport står berett, men att SSF i så fall måste finansiera produktionskostnader om 250 000 kronor.

 

11.4            Rapport från arbetsgruppen för genomförande av en djupgående analys av Sveriges Schackförbunds verksamhet

 

Rapporterade Sven-Gunnar Samuelsson muntligen för arbetsgruppen, som bestått av honom själv, Kent Lindgren, Sven-Olof Andersson och Per Åkerman. Arbetet har bedrivits så att en omfattande enkät tillställdes kommittéordförandena. Samtliga besvarade enkäten och det framgick att de allra flesta var nöjda med arbetssätt m.m. Under våren gjordes en ny enkät, denna gång till styrelseledamöterna, varvid svarsfrekvensen blev klen: endast tre svar inflöt. Samtidigt fick arbetsgruppens ordförande Kent Lindgren allt mindre tid. Nästa steg borde nu vara att fråga distrikten, men Sven-Gunnar Samuelsson vände sig till kongressen för en eventuell fortsättning av uppdraget.

 

Anförde Gunnar Lundberg, Malmö SF, att arbetsgruppens uppdrag självklart skulle förlängas och att man kunde begära att de förtroendevalda skulle besvara dess enkät. Han konstaterade att Allsvenskan brottas med stora problem med vakanser och trodde att kostnaderna utgör problemet. Han menade vidare att en grupp kunde tillsättas att undersöka frågan.

 

Framförde Roland Thapper att kommitténs uppdrag borde avslutas eftersom den ingenting har presterat, ”inte en bokstav”. Han väckte frågan om detta beror på bristande direktiv eller gruppens sammansättning och menade vidare att arbetsgruppen, om den ändå skall fortsätta, måste ges ett uppdrag att lämna förslag vid distriktsledarkonferensen i april. Han avslutade med att fråga om gruppen tror sig kunna genomföra sitt uppdrag.

 

Menade kongressordföranden att andra ideella organisationer brottas med samma problem och att det behövs nya former som lockar ungdomar.

 

Efterlyste Gunnar Johansson, Göteborg, ledarskap och en strategi, eftersom problemet inte ligger i schackets natur: ungdomar tycker om schack.

 

Lovordade Lars Borgström, Göteborg, enkätidén. Han rekommenderade att arbetsgruppens uppdrag måtte kompletteras med enkäter till klubbar och distriktsordföranden.

 

Svarade Sven-Gunnar Samuelsson att mycket av gruppens uppdrag borde kunna utföras av Styrelsen. Han konstaterade att Kent Lindgren inte står till förfogande och att Per Åkerman är tveksam. Han uppmanade kongressen att formulera uppdraget om den önskar ett fortsatt arbete av gruppen.

 

Yrkade Jonas Sandbom att arbetsgruppen skall fortsätta sitt uppdrag.

 

Yrkade Roland Thapper att arbetsgruppens uppdrag skulle förklaras avslutat.

 

Beslöts att ge arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta sitt arbete.

 

Valdes Sven-Gunnar Samuelsson, Gunnar Lundberg och Gunnar Johansson att ingå i arbetsgruppen med den förstnämnde som sammankallande.

 

Yrkade Roland Thapper att arbetsgruppen skall redovisa sitt uppdrag vid distriktsledarkonferensen i april.

 

Invände Gunnar Lundberg att tiden är kort för ett så omfattande uppdrag.

 

Beslöts ge arbetsgruppen i uppdrag att lämna en delrapport vid distriktsledarkonferensen i april 2006 och slutrapport vid kongressen 2006.

 

§ 12            Proposition avseende medlemsavgifter

Förelåg endast ett förslag.

 

Fastställdes medlemsavgiften för 2006 till 70 kronor för seniorer och till 10 kronor för ungdomar upp till 25 år.

 

§ 13            Information om verksamhetsplan och budget

Hänvisade Ingvar Carlsson till sitt inledningsanförande och till den i verksamhetsberättelsen återgivna verksamhetsplanen. Ingen begärde ordet.

 

Redogjorde Sven-Olof Andersson, skattmästare, för några poster i budgeten. Ingen intäkt för Bingolotto är budgeterad och sannolikt blir det ingen heller. Han konstaterade att Lag-EM är budgeterat separat, att kanslikostnaderna förmodas minska med 400 000 kronor och att beroendet av statliga bidrag är stort.

Framförde Gunnar Berg att Gemensamma kostnader tidigare har legat runt 3 500 000 kronor, men att budget nu anger 800 000 kronor mindre än så. Med Lag-EM obudgeterat menade han att en stor riskexponering föreligger.

 

Frågade Jonas Sandbom vem som bevakar att kommittéernas budgetar hålls.

 

Svarade Sven-Olof Andersson på det sistnämnda att uppföljning mot budget sker vid varje styrelsemöte. Han svarade vidare att 2005 kommer att bli ett annorlunda år då vårt eget kapital kommer att sjunka, men så mycket som en miljon skulle det inte kunna bli.

Framförde Itai Panas, Göteborg, att kostnaderna för Lag-EM måste ses som en investering. Han frågade hur avkastningen skall mätas och hur tävlingen skall följas upp.

Avslutades diskussionen med att Gunnar Berg manade till vaksamhet för risken i budgeteringen av framför allt de gemensamma kostnaderna.

 

§ 14            Val av ordförande och sex övriga ledamöter i Styrelsen samt två revisorer och två revisorssuppleanter

Redogjorde Gert Brushammar, sammankallande i valberedningen, för hur valberedningen anlagt en flerårssyn på valberedningsarbetet. Han ville se en utvecklingsplan för eventuella kandidater, med t.ex. uppdrag i distrikten, och vädjade till distrikten att föreslå namn som har potential att bli styrelsemässiga i framtiden. Han lade så fram valberedningens förslag (bilaga 5).

 

Frågade Tuve Lindeberg om det fanns fler nominerade kandidater än de i valberedningens förslag.

 

Svarade Gert Brushammar att det inte gjorde det.

 

Valdes Ingvar Carlsson, Linköping, till ordförande på ett år (omval).

 

Presenterade sig de föreslagna nya styrelseledamöterna för kongressen.

 

Valdes till övriga ledamöter på två år

              Mats Eriksson, Göteborg (omval),

              Emilia Horn, Stockholm (omval),

              Susanne Karlsson, Ullared (omval),

              Adriana Krzymowska, Stockholm (nyval),

              Johan Sigeman, Malmö (omval) och

              Håkan Winfridsson, Hestra (nyval).

 

Valdes till revisorer på ett år

              Roger Björkholm, Norrköping (omval), och

              Sverker Thulin, Malmö (omval).

 

Valdes till revisorssuppleanter på ett år

              Anders Wengholm, Alingsås (omval), och

              Jörgen Karlsson, Västervik (omval).

§ 15            Val av valberedning samt sammankallande i denna

Valdes

              Gert Brushammar, Växjö (omval),

              Jan Wikander, Stockholm (omval),

              Ronny Andersson, Helsingborg (omval), samt

              Per Åkerman, Sandviken (omval), till valberedning på ett år med den förstnämnde som sammankallande.

 

§ 16            Kongressens avslutande

Tackade Ingvar Carlsson för förtroendet att bli omvald. Han påminde om distriktsledarkonferensen den 30 juli, till vilken 17 deltagare från tio distrikt dittills var anmälda. Han nämnde vidare att 2006 års SM-arrangör är Göteborg och att ingen formell ansökan för 2007 finns, men väl en intresseanmälan från Stockholm. För 2008 finns en intresseanmälan från Växjö.

 

Tackades kongressordföranden Johan Lönnroth med blommor och ett presentkort på schackmaterial för hans vänliga och stringenta sätt att leda kongressen.

 

Avtackades i sin frånvaro Jonas Burman, Umeå, styrelseledamot sedan 1997, och Daniel Johansson, Tolita, styrelseledamot sedan 2003, för sina insatser.

 

Tackades slutligen Göteborgs SF genom dess representant Anders Pettersson för väl genomförda arrangemang.

 

Förklarades kongressen avslutad.

 

 

 

Vid protokollet: Mats Eriksson

 

Justeras: Johan Lönnroth Jonas Sandbom Bo Nyberg