Sveriges schackförbund

Kongress i Göteborg

2004.07.17. kl. 10.00-16.15.

Sidan 1 (8)

 

 

 

 

Kongress 2004

 

 

 

 

§1 Kongressens öppnande

 

 

Välkomsthälsningar

Förbundsordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna till kongressen. Riksdagsledamot Johan Lönnroth hälsade alla välkomna till Göteborg. Göteborgs schackförbunds ordförande Göran Ström tackade för det stora antalet deltagare i SM och hälsade alla välkomna till SM 2005. Ingvar Carlsson överlämnade förbundets standar till Göteborgs kommun.

 

 

Parentation

Ingvar Carlsson höll parentation över medlemmar, som avlidit sedan föregående kongress: Disa Nilsson, Hurva, 86 år, Bengt Hörberg, Stockholm, 81 år, Sven Ström, Linköping, 92 år, Bertil Kvarnberg, Burgsvik, 75 år, Herbert Carlsson, Malmö, 87 år, Bernhard Lundell, Aneby, 91 år, Albin Svensson, Torsås, 77 år, Andris Zembachs, Västervik, 75 år, Curt Gustavsson, Rottne, 68 år och Henry Olsson, Ljungby, 85 år.

 

 

Utmärkelser

Ingvar Carlsson delade ut Sveriges schackförbunds ungdomsledarstipendium till Björn Wiklund, Säffle SK, Mats Welin, SS Manhem, Göteborg, Hans Lindgren, Sandvikens SK, Per Sundelius, Örebro SS, Roger Andersson, Virsbo SK, Per Hedlund, Virsbo SK och Lars Högselius, SK Pjäsen, Stockholm.

 

På uppdrag av Rilton-fonden utdelade Berndt Söderborg Rilton-medaljen i guld och stipendium till Mats Eriksson, SS Manhem, Göteborg och Bo Ländin, Täby SK och Stockholms SF, Rilton-medaljen i silver och stipendium till Mats Aronsson, Kristallens SK, Torsten Gustavsson, Stockstockholms SA, Claes-Peter Haväng, SK Bara Bönder och Skånes SF, Per Hultin, Roslagens SF och Leif Stenberg, SK Rockaden, Stockholm samt Rilton-medaljen i brons och stipendium till Joakim Andersson, SK Rockaden, Stockholm, Tore Andersson, Markaryds SK, Roland Brandt, Markaryds SK, Pontus Carlsson, Linköpings ASS, Inge Hultin, SS Gambit, Bo Kyhle, Stockholms SF, Ronny Lindqvist, SK Rockaden, Stock-holm, Jan Lindström, Linköpings ASS, Gunnar Lundberg, Malmö AS, Kent Lööf, Väddö SS, Conny Ohlsson, Linköpings ASS, Alfred Thomasson, Falkenbergs SK och Mari-Anne Åhman, Farsta SK.

Sveriges schackförbund

Kongress i Göteborg

2004.07.17. kl. 10.00-16.15.

Sidan 2 (8)

 

Utmärkelser fortsättning

 

Rogard-plaketten i silver utdelades till Niklas Sidmar, överledare för SM-tävlingarna i Göteborg.

 

2003 års Schack-Gideon tilldelades Pia Cramling, SK Passanten och Fuengirola, som blev Europamästarinna 2003. Hon hade p.g.a. tävling inte möjlighet att motta utmärkelsen vid kongressen.

 

 

Inledning

Ingvar Carlsson kommenterade i sitt inledningsanförande förbundets ekonomiska situation och förslaget om en höjning av medlemsavgifterna. Han förklarade att styrelsen ser en ekonomisk risk i det stora beroendet av mycket svårbudgeterade intäkter från Ungdoms-styrelsen och det därtill kopplade bidraget från överskottet från Svenska spel.

Sveriges schackförbund har ambitionen att schackspelet ska utvecklas i såväl kvantitativa som kvalitativa termer. Ingvar Carlsson konstaterade att vi ännu inte sett några nämnvärda framgångar i antalet nya medlemmar men att vi har nog stoppat en tillbakagång. När det gäller arbetet med att höja kvalitén på tävlingarna och öka schackets synlighet, bland annat i media, så går det bättre.

I sitt anförande tog han också upp Europeiska schackförbundets beslut att förlägga lag-EM 2005 till Göteborg. Tävlingen blir Sveriges största internationella schackevenemang genom tiderna med cirka 400 spelare ur den yppersta eliten i Europa och därmed världen. Han konstaterade att antalet deltagare i SM i Göteborg 2004 lär bli fler än någon gång sedan 1990 och påminde om nya schackfyran och framgången med Schackets dag 2003.

Han avslutade med att förklara 2004 års kongress för öppnad.

 

 

§2 Upprop av kongressombuden

 

Upprop av kongressombuden genomfördes. Samtliga distrikt utom Gotland, Hälsingland, Medelpad, Västerbotten och Ångermanland var representerade vid kongressen – bilaga 1.

 

 

 

§3 Justering av röstlängden

 

Medlemssiffror för 2003 och förslag till röstlängd vid kongressen presenterades. Antalet röster för Stockholms schackförbund reducerades till sju enligt regeln om att inget distrikt får ha mer än 20 procent av rösterna vid kongressen. Det totala antalet röster var 35. Kongressen beslöt fastställa röstlängden baserad på medlemsregistreringen 2003.12.31 – bilaga 1.

 

 

 

Sveriges schackförbund

Kongress i Göteborg

2004.07.17. kl. 10.00-16.15.

Sidan 3 (8)

 

§4 Fråga om stadgeenlig kallelse

 

Kallelse till kongressen hade skett skriftligt och i Tidskrift för schack. Kritik framfördes mot att det i kallelsen inte angetts exakt lokal och mot vägvisningen till kongresslokalen. Mötet ansåg att kongressen var behörigen utlyst.

 

 

§5 Fastställande av dagordning

 

Ingvar Carlsson föreslog ett tillägg i förslaget till dagordning, Val av hedersledamot, som punkt 16. Kongressen beslöt fastställa dagordningen med detta tillägg.

 

 

§6 Val av kongressordförande, protokollförare och två justerings-män tillika rösträknare.

 

Till kongressordförande valdes Johan Lönnroth, Göteborg.

Till protokollförare valdes Sigvard Olsson, Eslöv.

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Gunnar Lundberg, Malmö SF och Per Hultin, Roslagens SF.

 

 

§7 Protokoll från 2003 års kongress

 

Protokollet från kongressen i Umeå 2003.07.05. anmäldes. Påpekades att förbundet inte följt rekommendationen från kongressen 2003 att protokollet från föregående kongress ska ingå i utskicket före kongressen. Kongressen beslöt att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

 

 

§8 2003 års verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balans-räkning.

 

2003 års verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkning ingick i den tryckta årsredo-visningen. Redovisningen kommenterades av Ingvar Carlsson och Sven-Olof Andersson. Sven-Olof Andersson presenterade också grafik över intäkter och kostnader.

Sven-Gunnar Samuelsson, Stockholms SF, berömde årsredovisningen. Ett par felaktigheter påpekades. Kadettmästare 2003 (sidan 46) blev Adam Blomqvist. Svenska lagmästare (sidan 47) blev Sollentuna SK 2003 och SK Rockaden, Stockholm, 2004.

I debatten om årsredovisningen efterlystes ett mer långsiktigt budgettänkande kombinerat med känslighetsanalys. Frågor ställdes om ökade administrativa kostnader, om skillnaderna mellan budget och utfall och om aktivitetsbidragens storlek. Frågorna besvarades av Sven-Olof Andersson. Berättelsen lades med godkännande till handlingarna.

Sveriges schackförbund

Kongress i Göteborg

2004.07.17. kl. 10.00-16.15.

Sidan 4 (8)

 

 

§9 Revisionsberättelse

 

Revisionsberättelsen för Sveriges schackförbund ingick i den tryckta årsredovisningen och kommenterades av Sverker Thulin. Revisorerna Sverker Thulin och Roger Björkholm uttalade att årsredovisningen upprättats i enlighet med god redovisningssed och att styrelsens medlemmar inte handlat i strid med förbundets stadgar. De tillstyrkte att kongressen beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

 

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet.

 

Kongressen beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

 

§11 Propositioner och motioner

 

Rapport angående medlemstidning

Styrelsen presenterade rapport angående återremiss av proposition om medlemstidning enligt beslut vid föregående kongress i Umeå – bilaga 2. Ingvar Carlsson kommenterade rapporten. Frågor ställdes om snedvriden konkurrens, tidskriftens ekonomi, tidplan för medlemstidning och tidskriftens inriktning. Frågorna besvarades av Ingvar Carlsson. Beslöts:

-       att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

 

Rapport om Lag-EM 29 juli-8 augusti 2005 i Göteborg

Styrelsen presenterade rapport om Lag-EM 29 juli-8 augusti 2005 i Göteborg – bilaga 3. Rapporten kommenterades av Göran Terninger. Frågor ställdes om ekonomi, antal lag och organisationskommitté. Frågorna besvarades av Göran Terninger. Av redovisningen framgick att sponsring men även antalet deltagande lag har stor betydelse för arrangemangets ekonomi. I budgeten har förbundet räknat med 70 lag totalt. Beslöts:

-       att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

 

Information och hyllning

Cecilia Nordenman, Folkspel, informerade om BingoLotto och SverigeLotten. 127 schackklubbar säljer lotterna. Men av dessa är det bara 56 som säljer Sverigelotten. Det kan vara en anledning till att schackklubbarnas försäljning under våren minskade med 31 procent. Bland riksorganisationerna föll Sveriges schackförbund från femte plats 2003 till åttonde plats våren 2004.

 

Albin Rosén, Göteborg, hyllades för tangerat svenskt rekord i SM-deltagande. Han har deltagit 56 gånger. Ingvar Carlsson överlämnade blommor.

Sveriges schackförbund

Kongress i Göteborg

2004.07.17. kl. 10.00-16.15.

Sidan 5 (8)

 

Motion angående ändring av stadgarna

Stockholms schackförbund hade i motion yrkat ändring av paragraf 21 och 22 i stadgarna samt tillsättande av en stadgegrupp för översyn av hela stadgepaketet. Sveriges schackförbunds styrelse yrkade bifall till förslaget om stadgegrupp men i övrigt avslag på motionen – bilaga 4.

I ärendet förekom diskussion. Tuve Lindeberg, Stockholms SF, yrkade bifall till förslaget om ändring av paragraf 22 samt att kongressen skulle tillsätta stadgegruppen. Johan Sigeman kommenterade styrelsens yttrande och yrkade avslag på förslaget till ändring av paragraf 22.

Överenskommelse träffades att paragraf 22 ska ingå i den totala översynen av stadgarna. Beslöts:

-       att tillsätta en stadgegrupp som får i uppdrag att se över förbundets hela stadgepaket till nästkommande kongress.

-       att till stadgegrupp utse Tuve Lindeberg, Stockholm, sammankallande, Johan Sigeman, Lund och Gert Brushammar, Växjö.

 

 

Motion med begäran om analys av Sveriges schackförbunds samlade ekonomi och verksamhet.

Smålands schackförbund hade i motion yrkat analys av Sveriges schackförbunds samlade ekonomi och verksamhet, undersökning av hur Ungdomsstyrelsens uppdrag från riksdagen är formulerat, redovisning av hur förbundet skulle se ut om det var ”vuxenorganisation” samt en distriktsledarkonferens om ”ungdomsorganisation eller ej”. Styrelsen hade i yttrande tillstyrkt förslaget att undersöka hur Ungdomsstyrelsens uppdrag från riksdagen är formulerat och avstyrkt övriga förslag – bilaga 5.

I ärendet förekom diskussion. Motionärerna Gert Brushammar och Kent Lindgren kommen-terade motionen och Ingvar Carlsson utvecklade styrelsens yttrande. Tuve Lindeberg, Stockholms SF, yrkade bifall till en djupgående analys av verksamheten. Gert Brushammar, Smålands SF, yrkade bifall till alla fyra att-satserna och föreslog att kongressen skulle tillsätta en arbetsgrupp. I debatten deltog även Roland Thapper, Skånes SF och Sven-Gunnar Samuelsson, Stockholms SF.

Ordföranden ställde proposition på förslagen. Att-sats 1 och 3 behandlades tillsammans. Ordföranden ställde proposition på förslagen och fann att de avslagits. Votering begärdes och en försöksvotering med handuppräckning genomfördes. Den visade majoritet för förslaget att tillsätta en arbetsgrupp. Ingen ytterligare rösträkning begärdes. Motionärerna drog tillbaka förslaget om ungdomsledarkonferens, att-sats fyra. Beslöts:

-       att Sveriges schackförbund genomför en djupgående analys av verksamheten.

-       att centralstyrelsen undersöker hur Ungdomsstyrelsens uppdrag från riksdagen är formulerat, speciellt avseende formulering av krav på ålders- och könsgrupperad medlemsstatistik.

-       att avslå förslaget att centralstyrelsen senast i april 2005 håller en distriktsledarkonferens där ämnet ”ungdomsorganisation eller ej” genomlyses.

-       att till arbetsgrupp för genomförande av en djupgående analys av verksamheten utse Kent Lindgren, Oskarshamn, sammankallande, Sven-Olof Andersson, Östersund, Sven-Gunnar Samuelsson, Stockholm och Per Åkerman, Sandviken.

-       att arbetsgruppen ska lämna rapport till kongressen 2005.

Sveriges schackförbund

Kongress i Göteborg

2004.07.17. kl. 10.00-16.15.

Sidan 6 (8)

 

§12 Proposition angående medlemsavgifter.

 

Styrelsen föreslog höjning av avgiften för seniorer från 70 kr till 120 kr och höjning av avgiften för juniorer från 10 kr till 30 kr för verksamhetsåret 2005 – bilaga 6. Sven-Olof Andersson presenterade och utvecklade förslaget.

I ärendet förekom diskussion. Nordvästra Skånes SF yrkade bifall till styrelsens förslag. Skånes SF yrkade höjning av senioravgiften till 100 kr och avslag på höjning av junioravgiften. Stockholms SF med instämmanden från Göteborgs SF och Västergötlands SF yrkade avslag på båda höjningarna. Malmö SF yrkade avslag på höjningen av senioravgiften men bifall till höjningen av junioravgiften.

Ordföranden ställde proposition på förslagen. I en första omgång ställdes styrelsens förslag mot Skånes förslag. Ordföranden fann att styrelsens förslag vunnit. I en andra omgång ställdes styrelsens förslag mot avslag. Ordföranden fann att styrelsens förslag vunnit. Omröstning begärdes och försöksvotering med handuppräckning genomfördes. Ordföranden konstaterade att det fanns en klar majoritet för avslag. Ingen rösträkning begärdes. Beslöts:

-       att avslå förslaget om höjning av senioravgiften.

-       att avslå förslaget om höjning av junioravgiften.

-       att medlemsavgiften 2005 är 70 kr för seniorer och 10 kr för juniorer.

 

 

§ 13 Information om verksamhetsplan och budget.

 

Verksamhetsplan och budget för 2004 ingick i den tryckta årsredovisningen. Ingvar Carlsson kommenterade verksamhetsplanen och Sven-Olof Andersson budgeten. Medlemsutveckling och gemensamma kostnader i budgeten diskuterades. Beslöts:

-       att lägga verksamhetsplan och budget till handlingarna.

 

 

§14 Val av

a) ordförande

Gert Brushammar, Växjö, föredrog valberedningens förslag. Till förbundsordförande för ett år föreslogs omval av

                           Ingvar Carlsson           Linköping

Kongressen beslöt enligt valberedningens förslag. Valet var enhälligt.

 

b) sex övriga ledamöter i styrelsen

Till styrelseledamöter på två år föreslog valberedningen

                          Sven-Olof Andersson  Östersund                          omval

                           Björn Ansner              Malmö                              omval

                           Erik Degerstedt           Skellefteå                          omval

                           Jonas Eriksson            Västerås                            nyval

                           Lars Karlsson              Stockholm                        omval

                           Göran Terninger         Örebro                              omval

Kongressen beslöt enligt valberedningens förslag.

Sveriges schackförbund

Kongress i Göteborg

2004.07.17. kl. 10.00-16.15.

Sidan 7 (8)

 

 

 

Val fortsättning

 

c) två revisorer

Till revisorer på ett år föreslog valberedningen

                           Roger Björkholm        Norrköping                       omval

                           Sverker Thulin            Malmö                              omval

 

Kongressen beslöt enligt valberedningens förslag.

 

 

d) två revisorsuppleanter

Till revisorsuppleanter på ett år föreslog valberedningen

                           Anders Wengholm      Alingsås                            omval

                           Jörgen Karlsson           Västervik                          omval

 

Kongressen beslöt enligt valberedningens förslag.

 

 

§15 Val av valberedning

 

Till valberedning för ett år nominerades Gert Brushammar, Växjö, Jan Wikander, Stockholm, Ronny Andersson, Helsingborg, alla omval, samt Per Åkerman, Sandviken, nyval. Till sammankallande nominerades Gert Brushammar och Jan Wikander. Jan Wikander avböjde att bli sammankallande. Beslöts:

-       att utöka valberedningen till fyra personer.

-       att utse Gert Brushammar, Jan Wikander, Ronny Andersson och Per Åkerman.

-       att till sammankallande utse Gert Brushammar.

 

 

§16 Val av hedersledamot

 

Styrelsen presenterade förslag att Bo Plato, Hässleholm, skulle väljas till hedersledamot enligt stadgarnas paragraf 7. Han var under 15 år redaktör för Tidskrift för schack och är nu ungdomsledare i Hässleholms SK. Beslöts:

-       att till hedersledamot utse Bo Plato, Hässleholm.

Ingvar Carlsson utdelade sedvanlig plakett till den nyvalde hedersledamoten Bo Plato samt Rogard-plaketten i guld för hans arbete med tidskriften.

 

 

 

 

 

Sveriges schackförbund

Kongress i Göteborg

2004.07.17. kl. 10.00-16.15.

Sidan 8 (8)

 

 

§17 Kongressens avslutande

 

Ingvar Carlsson framförde ett tack till avgående styrelseledamoten Kaj Engström, som invaldes i styrelsen 1999.

Ingvar Carlsson framförde också ett tack till kongressordföranden Johan Lönnroth och överlämnade schackspel och blommor.

Ingvar Carlsson framförde ett tack till Göran Ström, Göteborgs SF, och överlämnade blommor.

Ingvar Carlsson förklarade därefter kongressen avslutad.

 

Vid protokollet

 

Sigvard Olsson

 

Justeras:

 

 

Johan Lönnroth              Gunnar Lundberg                      Per Hultin