Sveriges schackförbund

Kongress i Umeå

2003.07.05. kl. 10.00-17.30.

Sidan 1 (7)

 

 

 

 

Kongress 2003

 

 

 

 

 

 

§1 Kongressens öppnande

 

 

Välkomsthälsningar

Förbundsordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna till kongressen i Umeå. Marie-Louise Rönnmark, kommunfullmäktiges ordförande, hälsade alla välkomna till Umeå. Ingvar Carlsson överlämnade förbundets standar till Umeå kommun. En välkomsthälsning framfördes också av Kent Vänman, överledare för SM 2003.

 

 

Parentation

Ingvar Carlsson höll parentation över medlemmar, som avlidit sedan föregående kongress: Per-Gösta Högborg, 84 år, Stockholm, Alvar Blom, 82 år, Stockholm, Berne Lundberg, 60 år, Vanneberga, Lars Göran Ribeck, 78 år, Alingsås, Rudolf Persson, 97 år, Bjärnum, Rune Idlinge, 71 år, Växjö, Conny Larsson, 55 år, Östersund, Hans Bengtsson, 66 år, Västerhaninge och Arnold Kvist, 64 år, Ronneby.

 

 

Utmärkelser

På uppdrag av Rilton-fonden utdelade Berndt Söderborg Rilton-medaljen i guld och stipendium till Conny Holst, Limhamns SK, Malmö, Rilton-medaljen i silver och stipendium till Johan Berntsen, Limhamns SK, Malmö och Sigvard Olsson, Eslövs SK och Rilton-medaljen i brons och stipendium till Göran Johansson, Falkenbergs SK, Per Åkerman, Sandvikens SK och Niklas Sidmar, Mölndals SK.

 

Rogard-plaketten i silver utdelades till Kent Vänman, överledare för SM-tävlingarna i Umeå.

 

2002 års Schack-Gideon utdelades till Anders Eriksson, Västerås SK.

 

 

 

 

 

Sveriges schackförbund

Kongress i Umeå

2003.07.05. kl. 10.00-17.30.

Sidan 2 (7)

 

Inledning

Ingvar Carlsson kommenterade i sitt inledningsanförande propositionen om Tidskrift för Schack och förklarade att förbundet står inför ett viktigt vägval beträffande tidningen. Han tog också upp styrelsens systematiska arbete för att höja kvalitén på nationella tävlingar och för att få stora internationella tävlingar till Sverige. Ansökan om att få arrangera lag-EM för nationslag 2005 har lämnats in. Förutsättningarna för veteran-VM i Malmö 2004 undersöks. Eventuellt kommer även en ansökan om schack-OS 2008 att lämnas in till FIDE.

I sitt anförande tog han också upp bidragen från Ungdomsstyrelsen inklusive överskottet från Svenska spel. Den aktivitetsberoende delen av bidraget har sänkts medan andra delar, bland annat medlemsantalet, har fått större vikt. En ny förordning har trätt i kraft och styrelsen kommer med anledning av den att se över i vilken form och omfattning som det statliga stödet ska ges till klubbarna. Den översynen bör beakta fokuseringen på medlemsantal.

Han avslutade med att förklara 2003 års kongress för öppnad.

 

 

 

§2 Upprop av kongressombuden

 

Upprop av kongressombuden genomfördes. Samtliga distrikt utom Halland, Hälsingland och Ångermanland var representerade vid kongressen – bilaga 1.

 

 

 

§3 Justering av röstlängden

 

Medlemssiffror för 2002 och förslag till röstlängd vid kongressen presenterades. Antalet röster för Stockholms schackförbund reducerades till sju enligt regeln om att inget distrikt får ha mer än 20 procent av rösterna vid kongressen. Kongressen beslöt fastställa röstlängden baserad på medlemsregistreringen 2002.12.31 – bilaga 1.

 

 

 

§4 Fråga om stadgeenlig kallelse

 

Kallelse till kongressen hade skett skriftligt och i Tidskrift för schack. Mötet ansåg att kongressen var behörigen utlyst.

 

 

 

§5 Fastställande av dagordning

 

Kongressen beslöt fastställa dagordningen.

 

 

Sveriges schackförbund

Kongress i Umeå

2003.07.05. kl. 10.00-17.30.

Sidan 3 (7)

 

§6 Val av kongressordförande, protokollförare och två justerings-män tillika rösträknare.

 

Till kongressordförande valdes Marie-Louise Rönnmark, Umeå.

Till protokollförare valdes Sigvard Olsson, Eslöv.

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Per Åkerman, Gästriklands SF och Gunnar Berg, Stockholms SF.

 

 

 

§7 Protokoll från 2002 års kongress

 

Protokollet från kongressen i Skara 2002.07.06. anmäldes. Påpekades att protokollet från föregående kongress bör ingå i utskicket före kongressen. Kongressen beslöt att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

 

 

 

§8 2002 års verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balans-räkning.

 

2002 års verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkning ingick i den tryckta årsredo-visningen. Redovisningen kommenterades av Ingvar Carlsson och Sven-Olof Andersson. Sven-Olof Andersson presenterade också grafik över intäkter och kostnader under de senaste tre åren.

Gemensamma kostnader, ungdomsverksamhet, kostnader för utskick, behovet av en mer långsiktig budget, utbildning och läger diskuterades. Frågor besvarades av Ingvar Carlsson, Ingemar Eriksson och Sven-Olof Andersson.

Berättelsen lades med godkännande till handlingarna.

 

 

 

§9 Revisionsberättelse

 

Revisionsberättelsen för Sveriges schackförbund föredrogs av förbundets hedersordförande Christer Wänéus. Revisorerna Sverker Thulin och Roger Björkholm uttalade att årsredovisningen upprättats i enlighet med god redovisningssed och att styrelsens medlemmar inte handlat i strid med förbundets stadgar. De tillstyrkte att kongressen beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

 

 

 

Sveriges schackförbund

Kongress i Umeå

2003.07.05. kl. 10.00-17.30.

Sidan 4 (7)

 

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet.

 

Kongressen beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

 

 

§11 Propositioner och motioner

 

 

Rapport angående administrativa rutiner

Styrelsen presenterade rapport angående administrativa rutiner, enligt beslut vid kongressen 2002, som svar på en motion från Haninge SS – bilaga 2. Göran Ohlson kommenterade rapporten. Tuve Lindeberg, Stockholm SF, förklarade att det finns en hel del ytterligare att göra och yrkade på kompletteringen ”förbundet ska fortsätta öka servicegraden för klubbarna”. Beslöts:

-       att godkänna rapporten.

-       att förbundet ska fortsätta öka servicegraden för klubbarna.

 

 

Motion angående begränsningsregel för rösträtt

Stockholms schackförbund hade i motion yrkat ändring av begränsningsregeln vid fastställande av röstlängd vid kongressen. Sveriges schackförbunds styrelse hade yrkat avslag på motionen – bilaga 3.

Johan Sigeman kommenterade motionen och styrelsens yttrande. Berndt Söderborg och Sven-Gunnar Samuelsson, båda Stockholms SF, yrkade bifall till motionen. Ordföranden ställde proposition på förslagen och fann att kongressen avslagit motionen. Omröstning begärdes. Styrelsens yrkande fick 21 röster och Stockholms SF:s 13. Beslöts:

- att avslå motionen.

 

 

Proposition om medlemstidning

Styrelsens proposition angående medlemstidning behandlades. I propositionen ingick förslag att Tidskrift för Schack ombildas till medlemstidning med den inriktningsförändring som beskrivs i propositionen, att TfS ges till alla som betalar medlemsavgift som senior till SSF, att medlemsavgiften för seniorer höjs med 160 kr för 2004, att juniorer ges möjlighet att prenumerera på TfS för 100 kr per år samt att tidskriftsdelen av medlemsavgiften, 160 kr, erläggs inledningsvis enligt särskild rutin – bilaga 4. Förslaget presenterades och kommente-rades av Ingvar Carlsson och Gert Brushammar.

 

 

 

 

Sveriges schackförbund

Kongress i Umeå

2003.07.05. kl. 10.00-17.30.

Sidan 5 (7)

 

I ärendet förekom diskussion. Sven-Gunnar Samuelsson, Stockholms SF, yrkade återremiss för fortsatt utredning och för att trimma priset. Gunnar Lundberg, Malmö SF, yrkade avslag på propositionen. Roland Thapper, Skånes SF, instämde i yrkandet om återremiss men yrkade också beslut om att TfS ska bli medlemstidning utan angivande av tidpunkt. I debatten deltog också Victor Larsson, Kent Lindgren och Lars Dock.

Ordföranden ställde proposition på förslagen. Begäran om återremiss togs först upp till behandling och ordföranden fann att ärendet skulle avgöras. Omröstning begärdes. Förslaget om återremiss fick 23 röster och förslaget att ärendet skulle avgöras fick 12 röster. Beslöts:

-       att återremittera ärendet till styrelsen.

-       att avslå förslaget om att Tidskrift för Schack ska bli medlemstidning utan angivande av tidpunkt.

 

 

§12 Proposition angående medlemsavgifter.

 

Styrelsen föreslog höjning av avgiften för seniorer från 70 kr till 230 kr och oförändrad avgift 10 kr för juniorer. Förslaget om en höjning av senioravgiften drogs tillbaka efter beslutet att återremittera frågan om medlemstidning. Beslöts:

-       att medlemsavgiften 2004 är 70 kr för seniorer och 10 kr för juniorer.

 

 

 

§ 13 Information om verksamhetsplan och budget.

 

Verksamhetsplan och budget för 2003 ingick i den tryckta årsredovisningen. Ingvar Carlsson kommenterade verksamhetsplanen och Sven-Olof Andersson budgeten. Göran Ohlson och Ari Ziegler informerade om ansökan om lag-EM i Göteborg. Tre SM i rad i Göteborg, Nya Schack 4:an, bidragen till klubbarnas ungdomsverksamhet och förbundets budgetering diskuterades. Jonas Sandbom och Lennart Brorsson, båda Stockholms SF, begärde att styrelsen ska beakta att behålla aktivitetsstödet i någon form. Beslöts:

-       att lägga verksamhetsplan och budget till handlingarna.

 

 

 

§14 Val av

 

a) ordförande

Roland Bonér, Söderåkra, föredrog valberedningens förslag. Till förbundsordförande för ett år föreslogs omval av

                            Ingvar Carlsson            Linköping

Kongressen godkände valberedningens förslag. Valet var enhälligt.

 

 

Sveriges schackförbund

Kongress i Umeå

2003.07.05. kl. 10.00-17.30.

Sidan 6 (7)

 

 

 

b) sex övriga ledamöter i styrelsen

Till styrelseledamöter på två år föreslog valberedningen

                            Jonas Burman              Umeå                                  omval

                           Mats Eriksson             Göteborg                            omval

                            Emilia Horn                  Stockholm                          nyval

                            Daniel Johansson         Kil                                      nyval

                            Susanne Karlsson         Ullared                                omval

                            Johan Sigeman              Lund                                   omval

 

Stockholms SF föreslog omval av Gert Brushammar, Växjö. Förslaget togs inte upp till behandling med hänvisning till stadgarna §22. Kongressen godkände valberedningens förslag.

 

 

c) två revisorer

Till revisorer på ett år föreslog valberedningen

                            Roger Björkholm          Norrköping                         omval

                            Sverker Thulin             Malmö                                omval

 

Kongressen godkände valberedningens förslag.

 

 

d) två revisorsuppleanter

Till revisorsuppleanter på ett år föreslog valberedningen

                            Anders Wengholm       Alingsås                              omval

                            Jörgen Karlsson           Västervik                            omval

 

Kongressen godkände valberedningens förslag.

 

 

 

§15 Val av valberedning

 

Till valberedning för ett år utsågs Ronny Andersson, Helsingborg, omval, Jan Wikander, Stockholm, omval och Gert Brushammar, Växjö, nyval..

Till sammankallande i valberedningen utsågs Gert Brushammar, Växjö.

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges schackförbund

Kongress i Umeå

2003.07.05. kl. 10.00-17.30.

Sidan 7 (7)

 

 

§16 Kongressens avslutande

 

Ingvar Carlsson framförde ett tack till de avgående styrelseledamöterna Per Söderberg och Gert Brushammar samt till avgående sammankallande i valberedningen Roland Bonér samt överlämnade blommor till de närvarande, Gert Brushammar och Roland Bonér.

Ingvar Carlsson framförde också ett tack till kongressordföranden Marie-Louise Rönnmark och överlämnade schackspel och blommor.

Ingvar Carlsson förklarade därefter kongressen avslutad.

 

 

 

 

                                                                                       Vid protokollet

 

 

                                                                                       Sigvard Olsson

 

 

 

Justeras:

 

 

 

 

Marie-Louise Rönnmark                        Per Åkerman                                    Gunnar Berg