Mötesprotokoll

Kongress 2002
Datum: 6 juli 2002
Tid: 10.00-15.00
Plats: Skara§ 1 Kongressens öppnande

Välkomsthälsningar
Förbundsordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna till kongressen i Skara. Kjell Nordström, kommunfullmäktiges ordförande, hälsade alla välkomna till Skara och överlämnade kommunens standar till förbundet. Ingvar Carlsson överlämnade förbundets standar till Skara kommun. En välkomsthälsning framfördes också av Rune Emanuelsson, ordförande i Skara SS.

Parentation
Ingvar Carlsson höll parentation över medlemmar, som avlidit sedan föregående kongress: Nils Grenander, 83 år, Göteborg, Lars-Eric Lundgren, 80 år, Katrineholm, Arthur Olsson, 75 år, Varberg, Alvar Johnsson, 88 år, Olofström, Kjell Vannrud, 73 år, Tibro, Roland Carlsson, 74 år, Helsingborg, Göran Carlsson, 53 år, Huskvarna, Lave Lindmark, 66 år, Piteå, Lennart Elander, 69 år, Luleå, Torsten Oskarsson, 87 år, Helsingborg.

Utmärkelser
Sveriges schackförbunds ungdomsledarstipendium på 1.000 kr tilldelades Ingvar Boström, Rånäs SK och Stig Andersson, Roslagsbro SK.

På uppdrag av Rilton-fonden utdelade Bernt Söderborg Rilton-medaljen i guld och stipendium till Jonas Sandbom, SK Rockaden, Stockholm, Rilton-medaljen i silver och stipendium till Eva Johansson, Alingsås SS och Rilton-medaljen i brons och stipendium till Jeanette Lindbergh, Älta schackskola.

Rogard-plaketten i silver utdelades till Lars Eklund, överledare för SM-tävlingarna i Skara.

2001 års Schack-Gideon utdelades till Stellan Brynell.

Avtackning
Per Hultin, Solna, ledamot i centralstyrelsen sedan 1998, avtackades med blommor.

Inledning
Ingvar Carlsson kommenterade i sitt inledningsanförande arbetet med Handlingsprogrammet 2001, aktivitets- och medlemsutveckling och att styrelsen i sitt arbete hittills tryckt kraftigt på programmets två första paroller, Entusiastiska ledare i klubbarna och Schack måste få kosta pengar. Under det kommande året kommer styrelsen i större omfattning att jobba med den tredje punkten, Maximal schacklig avkastning på förbundets pengar.

Ingvar Carlsson tog också upp bidragen från Ungdomsstyrelsen inklusive överskott från Svenska spel, som utgör en stor del av förbundets intäkter. En ny förordning om statsbidrag till ungdomsorganisationer har trätt i kraft. Den aktivitetsberoende delen av bidraget har sänkts medan andra delar, bl.a. medlemsantalet, har fått större vikt. Nya föreskrifter tillämpas fr.o.m. bidragsåret 2004. Styrelsen kommer med anledning av detta att se över i vilken form och omfattning som det statliga stödet skall ges till klubbarna.

I inledningsanförandet kommenterade han också Ungdomsstyrelsens krav på medlemmar under 25 år i styrande organ, strategi för större internationella tävlingar, marknadsföring av svenskt schack och möjligheterna att genomföra alla idéer och ambitioner som finns. Han avslutade med att förklara 2002 års kongress för öppnad.

§ 2 Upprop av kongressombuden

Upprop av kongressombuden genomfördes. Samtliga distrikt utom Hälsingland, Medelpad och Ångermanland var representerade vid kongressen – bilaga 1.

§ 3 Justering av röstlängden

Medlemssiffror för 2001 och förslag till röstlängd vid kongressen presenterades. Antalet röster för Stockholms schackförbund reducerades till åtta enligt regeln om att inget distrikt får ha mer än 20 procent av rösterna vid kongressen. Kongressen beslöt fastställa röstlängden baserad på medlemsregistreringen 2001.12.31 – bilaga 1.

§ 4 Fråga om stadgeenlig kallelse

Kallelse till kongressen hade skett skriftligt och i Tidskrift för schack. Mötet ansåg att kongressen var behörigen utlyst.

§ 5 Fastställande av dagordning

Kongressen beslöt fastställa dagordningen.

§ 6 Val av kongressordförande, protokollförare och två justerings-män tillika rösträknare

Till kongressordförande valdes Kjell Nordström, Skara.
Till protokollförare valdes Sigvard Olsson, Eslöv.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Sven-Gunnar Samuelsson, Stockholms SF och Stephan Lindberg, Östergötlands SF.

§ 7 Protokoll från 2001 års kongress

Protokollet från kongressen i Linköping 2001.07.07. anmäldes. Kongressen beslöt att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 8 2001 års verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balans-räkning

2001 års verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkning ingick i den tryckta årsredo-visningen. Redovisningen kommenterades av Ingvar Carlsson och Sven-Olof Andersson. Sven-Olof Andersson presenterade också grafik över intäkter och kostnader under de senaste tre åren.

En rad rättelser i årsredovisningen presenterades. Rättelse med fet stil: Omslag 2: Innehållet i 2001 års verksamhetsberättelse. Sidan 1: Collijnplaketten i silver och brons: Matts Andersson, Tanumshede. Sidan 10: Sollentuna har bara avverkat fem säsonger i elitserien men har redan parkerat på sjunde plats i maratontabellen. Sidorna 19-21: Divisions- och gruppnummer saknas och en serie har delats upp på två sidor. Sidan 27: Kadett-OS: I det svenska laget spelade Hans Tikkanen, 4½ poäng (av 6), Dennis Wallin 4/6, Kezli Ong 5/6, Amir Mohammadi 4/5 och Ulf Hammar 4/5. Sidan 32: Individuella mästare: Klass F: Drazen Dragicevic, Blankebäcksskolan, 7,5/8, Klass G: Erik Blomqvist, Fruängens skola, 9,5/11, Klass H: Rasmus Janse, Ormkärrsskolan, 10,5/11, Klass I: Theodor Lindberg, Älta skola, 10,5/11. Sidan 58: Juniormästare: 1997: Joel Åkesson. Sidan 63: Hedersledamöter: 1991 Jean Mörby, Lidköping, avled 1998.

Berättelsen lades med godkännande till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för Sveriges schackförbund föredrogs. Revisorerna Sverker Thulin och Roger Björkholm uttalade att årsredovisningen upprättats i enlighet med god redovisningssed och att styrelsens medlemmar inte handlat i strid med förbundets stadgar.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet

Kongressen beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 11 Propositioner och motioner

Proposition om spelarlicens och medlemstidning
Styrelsens proposition angående spelarlicens och medlemstidning behandlades. I propositionen ingick förslag om spelarlicens för deltagare i nationella tävlingar samt allsvenskan och att de skulle erhålla Tidskrift för schack. Licensavgiften föreslogs till 200 kr för seniorer och 100 kr för juniorer under säsongen 2003-4. (Bilaga 2). Förslaget kommenterades av Ingvar Carlsson.
I ärendet förekom diskussion. Gunnar Lundberg, Malmö, yrkade i första hand återremiss och i andra hand avslag på förslaget. Kent Lindgren, Småland, Thomas Franzén, Uppland och Rune Emanuelsson, Västergötland, yrkade återremiss på hela förslaget. Tuve Lindeberg, Stockholm, yrkade avslag på förslaget om licens och återremiss på förslaget om medlemstidning. Jonas Forslund, Gotland, yrkade avslag på förslaget. I diskussionen deltog också Sven-Gunnar Samuelsson, Mats Eriksson, Göran Ohlson, Ingemar Eriksson och Sigvard Olsson.

Ingvar Carlsson meddelade att styrelsen drog tillbaka förslaget och tillstyrkte förslaget om återremiss av ärendet till styrelsen. Beslöts:
- att återremittera ärendet till styrelsen.

Tuve Lindeberg drog tillbaka sitt yrkande.

På initiativ av mötesordföranden genomfördes en informell omröstning bland ombuden angående spelarlicens-medlemstidning. En majoritet var för spelarlicens, en majoritet var för medlemstidning med en högre medlemsavgift medan endast enstaka ombud var för att spelar-licens och medlemstidning kopplas ihop i ett förslag.

Motion angående administrativa rutiner
Haninge schacksällskaps motion angående översyn av Sveriges schackförbunds administrativa rutiner, särskilt vad gäller lottning, reseersättning och straffavgifter, behandlades. (Bilaga 3) Styrelsen yrkade bifall till motionen. Tuve Lindeberg framförde tilläggsyrkandet att resultatet av översynen ska redovisas vid nästa kongress. Beslöts:
- att bifalla motionen.
- att resultatet av översynen ska redovisas vid kongressen 2003.

§ 12 Proposition angående medlemsavgifter

Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2003, 70 kr för seniorer och 10 kr för juniorer. Beslöts:
- att bifalla förslaget.

§ 13 Information om verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan och budget för 2002 ingick i den tryckta årsredovisningen. Ingvar Carlsson kommenterade verksamhetsplanen och Sven-Olof Andersson budgeten.

§ 14 Val av

a) ordförande
Roland Bonér, Söderåkra, föredrog valberedningens förslag. Till förbundsordförande för ett år föreslogs omval av
- Ingvar Carlsson, Linköping

Kongressen godkände valberedningens förslag.

b) sex övriga ledamöter i styrelsen
Till styrelseledamöter på två år föreslog valberedningen
- Sven-Olof Andersson, Östersund (omval)
- Björn Ansner, Malmö (omval)
- Kaj Engström, Luleå (omval)
- Lars Karlsson, Stockholm (omval)
- Göran Ohlson, Örebro (omval)
- Erik Degerstedt, Skellefteå (nyval)

Kongressen godkände valberedningens förslag.

c) två revisorer
Till revisorer på ett år föreslog valberedningen
- Roger Björkholm, Norrköping (omval)
- Sverker Thulin, Malmö (omval)

Kongressen godkände valberedningens förslag.

d) två revisorsuppleanter
Till revisorsuppleanter på ett år föreslog valberedningen
- Anders Wengholm, Alingsås (omval)
- Jörgen Karlsson, Västervik (omval)

Kongressen godkände valberedningens förslag.

§ 15 Val av valberedning
Till valberedning för ett år utsågs
- Roland Bonér, Söderåkra, Ronny Andersson, Helsingborg, och Jan Wikander, Stockholm, alla omvalda

Till sammankallande i valberedningen utsågs
- Roland Bonér, Söderåkra

§ 16 Kongressens avslutande
Ingvar Carlsson meddelade att styrelsen tagit beslut om att SM och kongress 2004 anordnas i Göteborg. SM och kongress 2003 anordnas enligt tidigare beslut i Umeå. Ingvar Carlsson framförde ett tack till kongressens deltagare och till ordföranden Kjell Nordström. Han fick motta ett schackspel som tack för sin insats. Ingvar Carlsson förklarade därefter kongressen avslutad.Vid protokollet: Sigvard Olsson
Justeras: Kjell Nordström, Sven-Gunnar Samuelsson och Stephan Lindberg