Sveriges Schackförbund

Styrelseprotokoll nr 2005:4

Göteborg 2005-07-09/10

 

 

 

 

Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds styrelsesammanträde

 

Tid:                                     2005-07-09 kl. 16.45 – 20.00

                                           2005-07-10 kl. 09.00 – 10.20

                                                                                                            

Plats:                                 Hotel Gothia Towers, Göteborg

 

Närvarande:                                            Ingvar Carlsson                   förbundsordförande

                                           Sven-Olof Andersson

Björn Ansner

Erik Degerstedt

                                           Mats Eriksson

                                           Jonas Eriksson

Emilia Horn

Lars Karlsson

Susanne Karlsson

Adriana Krzymowska

Johan Sigeman

Göran Terninger                 

Håkan Winfridsson

Gert Brushammar                 valberedningen

Jan Wikander                       valberedningen

Ingemar Eriksson                 adjungerad, §1-6 samt § 8

Kent Vänman                      adjungerad

 

Frånvarande:                      ingen

                                          

§ 1                 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Speciellt välkomna hälsades de två nyvalda Håkan Winfridsson och Adriana Krzymowska. Alla ledamöter presenterade sig kort och sina uppdrag.

 

§ 2                 Fastställande av dagordning

Som övriga fråga anmäldes Folkspel. Den i övrigt föreslagna dagordningen godkändes.

 

§ 3                 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Erik Degerstedt och till justeringsman, tillsammans med ord­föranden, utsågs Sven-Olof Andersson.

 

§ 4                 Rapporter

                      - Förbundsordföranden

Ingvar Carlsson hade inget att rapportera

 

 

 

 

- FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet / Ingvar Carlsson


FIDE: Executive Board kommer att hållas i Dresden i augusti. Zonpresidenten för den nordiska zonen, Ingvar Carlsson, kommer att delta.

 

ECU: General Assembly kommer att hållas i Göteborg i samband med Lag-EM.


Nordiska Schackförbundet: Årskongressen kommer att hållas i september i Finland. Ingvar Carlsson, Björn Ansner och Johan Sigeman kommer att delta.

 

- Kanslichefen Ingemar Eriksson hänvisade till utskickad rapport.

 

- Skattmästaren/ Sven-Olof Andersson

- Ekonomiuppföljningarna för 2005 har skickats ut. Vi ligger på ett något sämre utfall än föregående år.

- Ett antal specifika intäkts-/kostnadsutfall togs upp och kommenterades.

- Arvoderingsprinciper togs upp. Gemensam syn inom hela SSF?

- Verksamhetsberättelsen 2004 skall även i år sändas in till tävlingen Bästa årsredovisning inom ideella sektorn (Öhrlings PricewaterhouseCoopers och FöreningsSparbanken). Resultatet kommer att presenteras vid Ideellt forum den 30 november 2005. Antecknas beträffande 2003 års VB att, även om vi inte erhöll pris bland de tio främsta så erhöll vi vid Ideellt forum 2004 omdömet ”ett eldorado av information för varje schackälskare”. Förslag på förbättringar som vi inte mäktat med 2004 får vi ta tag i beträffande VB 2005.

- Allsvenska kommittén / Göran Terninger

Hänvisade till utskickad rapport.

- Protokoll från AK-möte 2005-06-18 togs upp.

- 306 lag har ställt upp inför serien 2005/06. Den dåliga betalningsdisciplinen togs också upp.

 

- Utvecklingskommittén / Erik Degerstedt
Hänvisade till utskickad rapport.

Mälardalens SF kommer troligen att dela upp sig i flera distrikt vid sin extrakongress

i augusti. Beslutades:

- Att godkänna uppdelningen under förutsättning att deras egen kongress godtar en sådan.

- Att i övrigt delegera ärendet till Utvecklingskommittén.

 

- Regelkommittén / Johan Sigeman
Hänvisade till utskickad rapport.

Ett klassregister håller på att upprättas. Kommittén har också en ny ratingofficer, Tapio Tikkanen.

 

- Skolkommittén / Lars Karlsson och Susanne Karlsson
Hänvisade till utdelad rapport.

- Schack4ans final var mycket bra organiserad.

- Skol-lag SM har avgjorts i Eskilstuna

- Skol-SM 2006 har tilldelats Malmö.

 

- Korrschackkommittén / Per Söderberg

Utskickad rapport lästes upp.

- Kommittén vill gärna ha en ledamot från styrelsen med i kommittén.

 

- Tävlingskommittén / Björn Ansner

- Hänvisade till utskickad rapport.

- Kommittén bevakar Hallsbergsturneringens fortlevnad.

Styrelsen väntar på formell ansökan från arrangörerna och kommer att ställa sig positiv till ökat ekonomiskt stöd. SSF tar inte på sig huvudmannaskapet för tävlingen.

 

- Informationskommittén / Jonas Eriksson

- En utbildningshelg för livesändning kommer att hållas i Stockholm under

Damallsvenskan.

- Ett billigare tryckeri för verksamhetsberättelsen har hittats.

- En arkivpolicy har upprättats.

- Hemsidesförbättringar kommer att göras.

 

 

§ 5                 Kommittéval

                                 Kent Vänman efterlyste en kommitté som samlar allt ungdomsschack. Ingvar Carlsson

kommenterade bakgrunden till tidigare och den senaste tidens organisationsförändringar.

                     

                      Valdes till-

                     

-        presidium Ingvar Carlsson och Göran Terninger

-        arbetsutskott Ingvar Carlsson, Sven-Olof Andersson, Erik Degerstedt och kanslichefen adjungerad.

Styrelsen önskade att få bättre information via e-post om aktuella AU-ärenden.

-        skattmästare Sven-Olof Andersson

-        förbundskapten Björn Ansner

-        representant i FIDE Ingvar Carlsson och Göran Terninger (suppl.)

-        representant i Nordiska Ingvar Carlsson och Björn Ansner med Per Hultin som

representant i ungdomsfrågor.

-        representant i Schackakademien Ingvar Carlsson, Sven-Olof Andersson och Göran Terninger

-        representant i Riltonfonden Göran Terninger (ord.), Johan Sigeman (suppl.) och Björn Ansner (ers.) samtliga valda till den 30 juni 2007

-        Allsvenska kommittén Göran Terninger (ordf.), Sven-Olof Andersson, Ronny Andersson, Kent Vänman och Lars Karlsson

-        Utvecklingskommittén Erik Degerstedt (ordf.), Mats Eriksson, Susanne Karlsson, Kenth Brilkman, Johannes Ahlin, Jens Altnäs, Rasmus Myklebust och Alexander Jogren.

-        Regelkommittén Johan Sigeman (ordf.), Martin Norbäck, Emilia Horn, Jonas Sandbom, Berndt Söderborg och Tapio Tikkanen

-        Skolkommittén Per Hultin (ordf.), Lars Karlsson, Susanne Karlsson, Victor Larsson och Susanne Nilsson

-        Korrschackskommittén Per Söderberg (ordf.), Tomas Carnstam och Jonas Dahlgren.

Styrelsen beslutade:

-        att uppdra åt korrschackskommittén att hitta en till ledamot i kommittén.

 

-        Tävlingskommittén Björn Ansner (ordf.), Mats Eriksson, Adriana Krzymowska, Håkan Winfridsson och med Sven-Olof adjungerad i veteranfrågor.

-        Informationskommittén Jonas Eriksson (ordf.), Lennart Pettersson, Lars Grahn, Jonas Forsslund, Peter Halvarsson, Robert Eriksson och Adriana Krzymowska.

 

§ 6                 Firmateckning

   Beslöts att Sveriges Schackförbunds firma skall tecknas respektive disponeras av förbundsordföranden Ingvar Carlsson, Linköping, skattmästaren Sven-Olof Andersson, Östersund och kanslicheferna Ingemar Eriksson (t.o.m. 2005-12-31) och Kent Vänman (fr.o.m. 2006-01-01), Norrköping enligt följande:

 

Två i förening avseende

- Östgöta Enskilda Bank, konto A

- Östgöta Enskilda Bank, konto B

- Firstnordic Sverige Obligationer

- Premieobligationer

- Fonder

 

samt var för sig avseende

- Östgöta Enskilda Bank, konto C

- Östgöta Enskilda Bank, konto D (Lag-EM)

- Sparbanken Sverige AB, Martin Anderssons fond)

- Sparbanken Sverige AB, Erik Olsons fond

- SEB, konto A (Ingemar undersöker om kontot finns kvar.)

- Postgirokonto A

- Postgirokonto B

- Postgirokonto C

- Postgirokonto D

- Postgirokonto E (Lag-EM)

- Östgöta Enskilda Bank, bankfack

 

Beslöts att denna paragraf skall vara omedelbart justerad.

 

§ 7                 Kongressbeslut

                                 Kongressbeslut angående stadgarna. Styrelsen behöver inte vidta åtgärd annat än

                      uppdatering av stadgarna samt ombesörja remiss till hösten till distrikten.

 

                      Kongressbeslut avseende verksamhetsanalysgrupp. Önskas att gruppen skickar ut

                      enkät till styrelseledamöterna för att ge möjlighet för de som inte svarat att göra detta.

 

                      Kongressen uppmärksammade diskrepansen mellan budget och utfall på ett antal

                      konton. Styrelsen har utlovat bättring vad gäller budgetarbetet och kommittéerna får

                      lov att redan nu tänka på 2006 års verksamhet och att prislappar ska sättas på olika

                      aktiviteter.

 

§ 8                 Kanslichef, introduktion

Introduktionen för den nye kanslichefen kommer att ske av den avgående.

§ 9                 Schackets Dag den 3 september

14 klubbar har anmält intresse för att arrangera Schackets Dag 2005.

Utvecklingskommittén fortsätter vidta åtgärder för ökat intresse.

 

§ 10               Lag-EM i Göteborg 2005

                      Göran Terninger hänvisar i huvudsak till presentationen vid kongressen.

                      Vidare nämner han de attiraljer som tagits fram med EM-logos, såsom tröja, mugg,

                      vykort etc.

                      Samtliga ledamöter i styrelsen inbjuds till invigning av Lag-EM. Invigningen av Lag-EM

                      sker fredagen den 29 juli kl 20:00.

 

§ 11               Ungdomsstyrelsen

                      Ingvar gav en återkoppling till Ungdomsstyrelsens enkät 2005-05-11 Undersökning om

                      ungdomsorganisationernas verksamhet (11 frågor) och SSF:s svar 2005-06-06. I

                      samband härmed övervägs behovet av program för utveckling och nytt

handlingsprogram. Sven-Olof Andersson tog här även upp frågan om

Ungdomsstyrelsens enkät 2005-04-27 om Uppföljning av det nya statsbidragssystemet (39 frågor), grundad på regeringens uppdrag att följa upp konsekvenserna av det nya systemet för statsbidrag till ungdomsorganisationer som trädde i kraft den 1 januari 2002 och som tillämpades första gången inför bidragsåret 2004. Upplystes att Ingemar svarat på enkäten och att den som vill ha del av svaret kan vända sig till Ingemar.

 

                      Styrelsen beslutade:

-        Att Utvecklingskommittén gör en utvärdering av Handlingsprogram 2001.

-        Att Utvecklingskommittén upprättar förslag till nytt Handlingsprogram.

 

§ 12               Distriktsledarkonferens den 30 juli

                      Erik Degerstedt rapporterade om förarbetet till distriktsledarkonferensen den 30 juli.

                      Per dags datum har 17 distriktsledare anmält sig.

 

§ 13               Skrivelse till FIDE angående VM-cykeln

                      Noterades att uppdraget att upprätta en skrivelse till FIDE angående VM-cykeln inte

                      har slutförts.

                      Beslutades:

-        Att uppdraget kvarstår för Lars Karlsson och Mats Eriksson och att skrivelsen kommer att behandlas vid nästa styrelsesammanträde.

 

§ 14               Övriga ärenden

                      En skrivelse har inkommit från Sthig Jonasson, Uppsala angående faktura med

anknytning till SKS och ”schackkulturen”.

                      Styrelsen beslutade:

-        Att styrelsen inte betraktar skrivelsen som SSF ärende.

-        Att Ingvar Carlsson ska besvara Sthig Jonassons skrivelse

 

Sven-Olof Andersson rapporterade från Folkspels årsmöte den 31 maj. Kommenterades även det intentionsavtal som är tecknat mellan Folkspel och SSF avseende ChessChallange.

 

Lars Karlsson tog upp frågan om SM 2007 och avgifterna till SSF. Detta mot bakgrund av att avgiften för SM 2004 = 0 kr och 2005 = 40tkr. För 2006 = 80tkr. Styrelsen tar i dagsläget inte ställning till någon ändring av normerna.

 

§ 15               Nästa sammanträde

                      Nästa sammanträde blir den 19-20 november.

 

 

§ 16               Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för helgens sammanträde och förklarade mötet avslutat.

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

 

Erik Degerstedt

 

 

 

Justeras:

 

 

 

 

Sven- Olof Andersson                                                                          Ingvar Carlsson