Sveriges Schackförbund

Styrelseprotokoll nr 2005:3

Göteborg 2005-07-08

 

 

 

 

Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds styrelsesammanträde

 

Tid:                                     2005-07-08 kl. 19.00 – 20.45

                                                                                                            

Plats:                                 Hotel Gothia Towers, Göteborg

 

Närvarande:                                            Ingvar Carlsson                   förbundsordförande

                                           Sven-Olof Andersson

Björn Ansner

Erik Degerstedt

                                           Mats Eriksson

                                           Jonas Eriksson

Emilia Horn

Lars Karlsson

Susanne Karlsson

Johan Sigeman

Göran Terninger                 

Gert Brushammar                 valberedning

Jan Wikander                       valberedning

Ingemar Eriksson                 adjungerad

Kent Vänman                      adjungerad

Håkan Winfridsson               adjungerad

 

Frånvarande:                      Daniel Johansson

Jonas Burman

                                          

§ 1                 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2                 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

 

§ 3                 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Erik Degerstedt och till justeringsman, tillsammans med ord­föranden, utsågs Sven-Olof Andersson.

 

§ 4                 Föregående protokoll

                      Styrelseprotokollet från 2005-04-23 lades med godkännande till handlingarna.

 


§ 5                 Utmärkelser

                                 Styrelsen beslutade att tilldela följande utmärkelser:

                     

                      Collijnplaketten i Guld:

                      Ingvar Carlsson, Linköping

                      Ulf Norevall, Uppsala

 

                      Rogardplaketten i guld:

                      Arne Nyberg, Hallsberg

 

Rogardplaketten i silver

                      Göran Ström, Göteborg

 

                      Ingvar Carlsson deltog inte i beslutet rörande Collijnplaketten i guld.

 

§ 6                 Genomgång av kongressdagordningen

                                 Kongressdagordningen gick igenom:

-        Inledningstal av Ingvar Carlsson

-        Parentation över avlidna medlemmar av Ingvar Carlsson

-        Utmärkelser delas ut av Ingvar Carlsson och Göran Terninger

-        Johan Lönnroth kommer att föreslås som kongressordförande.

-        Mats Eriksson kommer att föreslås som kongressekreterare.

-        Johan Sigeman förbereder inlägg angående stadgegruppens rapport.

-        Ingvar Carlsson och Sven-Olof Andersson föredrar verksamhetsberättelsen.

-        Ingvar Carlsson föredrar rapport från styrelsen enligt kongressbeslut angående Ungdomsstyrelsens uppdrag från riksdagen (brev till US samt US:s svar).

-        Göran Terninger föredrar rapporten från Lag-EM.

-        Ingvar förbereder avtackning av avgående styrelseledamöter.

                                

§ 7                 SM 2007

Ingen ansökan om SM 2007 har inkommit. Styrelsen noterade att Stockholms SF inkommit med underhandsförfrågan.

Beslutades:

-        Att bordlägga frågan till nästa möte.

 

Växjö SK har inkommit med intresseanmälan för SM 2008. Senast SM gick i Växjö var 1958.

Beslutades:

-        Att anteckna intresseanmälan i protokollet.

 

TK:s veterangrupp föreslog att Riksmästerskapet i snabbschack för veteraner ska få SM-status.

Beslutades:

-        Att SM i snabbschack för veteraner instiftas.

-        Att tilldela Stockholms SF årets SM i snabbschack enligt ansökan, dvs den 5-6 november.

§ 8                 Allsvenska bestämmelser och tillämpningar av FIDE:s mobiltelefonregler

                                 AK redovisade ett förslag till bestämmelser för de allsvenska serierna.

                      Beslutades:

-        Att fastställa de allsvenska reglerna enligt AK:s förslag.

-        Att ge mandat för AU/AK att göra erforderliga ändringar.

 

Den av styrelsen utsedda arbetsgruppen avseende mobiltelefoner presenterade sina förslag.

 

Beslutades:

-        Att fastställa regler avseende mobiltelefoner enligt bilaga 1.

-        Att såvitt gäller allsvenskan detaljutformas kompletterande regler på så sätt

som framgår av AK:s tävlingsbestämmelser.

 

§ 9                 Övriga ärenden

                      Inga övriga ärenden fanns att ta upp.

 

§ 10               Nästa sammanträde

                      Nästa sammanträde blir direkt efter kongressen, såvida inte annat då överenskoms.

 

§ 11               Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för kvällens sammanträde och förklarade mötet avslutat.

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

 

Erik Degerstedt

 

 

 

Justeras:

 

 

 

 

Sven- Olof Andersson                                                                          Ingvar Carlsson

 

 

 

 

Bilaga 1: Regler för mobiltelefoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

 

Regler för mobiltelefoner

 

I Allsvenska serierna gäller:

En spelare får inte ha mobiltelefon eller andra elektroniska kommunikationsmedel påslagna under pågående spel. Samma förbud gäller för lagledare, publik och andra närvarande. Däremot är det tillåtet att medföra mobiltelefon eller motsvarande utrustning till tävlingsområdet. Domaren skall tillse att alla spelare och lagledare på förhand informeras om detta

 

Elitserien: Om en spelares mobiltelefon ringer inom tävlingsområdet under spelet skall den spelaren förlora paritet. Motståndarens poäng bestäms av domaren. Domaren skall tillse att alla spelare och lagledare på förhand är informerade om denna regel.

 

I SSF:s övriga tävlingar gäller:

I alla tävlingar i Sverige som FIDE sanktionerat i något avseende (titelkvalificerade eller elo-rankade tävlingar) gäller att FIDE:s spelregler skall tillämpas utan undantag. När det gäller den så kallade mobilregeln i § 12.2 b står det dock alltid domaren fritt att tillåta spelare att ta med sig mobiltelefoner in i tävlingsområdet. Detta skall i så fall tydligt klargöras för alla deltagare.

 

Även i alla andra tävlingar gäller att dessa spelregler skall tillämpas om inget annat anges. Arrangören har emellertid rätt att bestämma att SSF:s spelregler inte gäller fullt ut, till exempel på det sättet att en ringande mobiltelefon inte skall medföra omedelbar förlust. Det ankommer i så fall på arrangören eller domaren att tydligt klargöra detta för alla deltagare före spelets början.