Sveriges Schackförbund

CS-protokoll nr 2005:2

Katrineholm 2005-04-23

 

 

 

Protokoll fört vid Centralstyrelsens sammanträde

 

Tid: 2005-04-23 kl. 13.00 – 20.00

                                                                                                            

Plats: Hotel Statt, Katrineholm

 

Närvarande:                     

Ingvar Carlsson, förbundsordförande

Sven-Olof Andersson

Erik Degerstedt

Jonas Eriksson

Mats Eriksson

Emilia Horn

Daniel Johansson

Lars Karlsson

Susanne Karlsson

Johan Sigeman,

Göran Terninger                   

Ingemar Eriksson, adjungerad

Gert Brushammar, adjungerad (valberedningen), delvis

Jan Wikander, adjungerad (valberedningen), delvis

Per Åkerman adjungerad (valberedningen), delvis

 

Frånvarande: Björn Ansner, Jonas Burman

 

§ 1    Sammanträdets öppnande

 

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2    Fastställande av dagordning

 

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

 

§ 3    Val av protokollförare och justeringsman

 

Jonas Eriksson utsågs till protokollförare och Johan Sigeman, tillsammans med ord­föranden, utsågs till justeringsman.

 

§ 4    Föregående protokoll

 

·       Föregående styrelseprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

·       AUs senaste protokoll presenterades och godkändes.

·       Ingen styrelseledamot har begärt extra styrelsemöte med anledning av Lag-EM.

 

§ 5    Utmärkelser

 

Beslöts tilldela Collijnplaketten till:

 

Silver     Roland Bonér, Torsås; Ingemar Johansson, Nybro; Hans Larsson, Aneby.

                          

Brons    Kjell Blomqvist, Kjell Enström – båda Visby; Tom Glans, Stig Nilsson – båda Eslöv

 

Tillstyrktes följande kandidater för Riltonplaketter:

 

Guld         Lennart Brorson, Sollentuna; Gunnar Wahlberg, och Jan Wikander – båda

             Stockholm.

 

Brons    Sven-Åke Eliasson, Östersund; Anders Lundqvist, Enköping;

             Rasmus Myklebust, Västerås; Bo Frick, Västervik; Sten Dillén, Stockholm.

 

§ 6    Rapporter

 

a)     Förbundsordföranden

 

·       Ingvar Carlsson berättade att den nya kanslichefen blir Kent Vänman. Avtal är tecknat och Vänman börjar en sex månaders provanställning den 1 november.

·       Schackakademien har haft årsmöte och Jockum Wahlberg och Sören Mellstig har valts in. Emanuel Berg blev automatisk medlem i akademien genom att bli stormästare.

b) FIDE, ECU och NSF / Ingvar Carlsson

·       FIDE: har utlyst VM i Argentina.

·       ECU: Det kommer att hållas kongress i ECU under Lag-EM.

·       NSF: Kongress kommer att äga rum i september. Regler för Nordiska mästerskapen är under omarbetning av en kommitté bestående av Björn Ansner, Johan Sigeman, och Mikko Markula.

c) Kanslichefen, medlemsstatistik, aktivitetsstatistik / Ingemar Eriksson

 

·       Ingemar rapporterade om ökande medlemsantal med preliminärt 1411 juniorer och fem seniorer. Dock beräknas ökningen i stort sett bara ha skett i Stockholm, nästan alla andra distrikt har backat.

       

d) Skattmästaren, bokslut 2004 / Sven-Olof Andersson

 

·       Redovisade bokslut för 2004. Resultatet blev 138 083 kr. Resultatet för 2004 godkändes med reservationen att marginella förändringar kan tillkomma – exempelvis justeringar föranledda av revisorerna.

·       Mötet diskuterade om ekonomiska parametrar ska finnas med i de olika kommittérapporterna i Verksamhetsberättelsen (VB). Mötet beslutade att det inte kommer att ske till årets upplaga av VB.

 

e) Allsvenska kommittén / Göran Terninger

 

·       Göran rapporterade om små förändringar inför årets allsvenska och hänvisade till AKs protokoll från det senaste mötet. Göran anhöll sedan om övertrassering av budgeten med 25 000 kr när det gäller Damallsvenskan. Mötet beslutade att inte bevilja en övertrassering.

·       Domarnas roll diskuterades då en person inkommit med synpunkter på att domarna läser under partierna. CS såg det inte som något större problem.

·       Fides nya mobilregler diskuterades. Från och med 1 juli får inte mobiltelefonen vara med i spellokalen vid Fide-registrerade tävlingar. Johan Sigeman berättade att man kan göra tillägg i reglerna om de inte strider mot Fides regler, och en grupp bestående av Johan Sigeman, Björn Ansner och Sven Olof Andersson utsågs för att se över reglerna till nästa styrelsemöte och presentera ett förslag om applikationen av dem.

·       Försenad resebidragsansökan från Sundsvall avslogs.

 

f) Utvecklingskommittén / Erik Degerstedt

·       Johannes Ahlin valdes in i kommittén. Program och inbjudan för utbildningshelgen är under utarbetning.

·       Det årliga sommarlägret för juniorer kommer att äga rum i Tylebäck och allt är klart med arrangemangen.

g) Regelkommittén / Johan Sigeman

 

·       Sista helgen i maj arrangeras en domarkurs för EM-domare i Göteborg och Stockholm.

·       Lars kritiserade att VM i Argentina (7 september - 16 oktober) ska avgöras med särspel i blixtform. Mats höll med och mötet beslutade att Mats med hjälp av Lars utarbetar ett förslag på skrivelse angående VM-cykeln som efter godkännande vid nästa CS-möte sedan ska skickas till Fide.

 

h) Skolkommittén / Lars Karlsson och Susanne Karlsson

 

·       Skol-SM är flyttat till oktober.

·       Schackfyrans nya hemsida är klar och ligger på www.schackfyran.se. Ervallaskolan vann Schackfyrans teckningstävling. En box för Schackfyran – där allt som en lärare behöver för att från grunden lära ut schack till klassen – är på gång. Lars och Per har avtalat ett möte med Göteborgs Schackförund angående en uppstart av Schackfyran i Göteborg.

·       Kansliet fick i uppgift att ta fram information om de aktuella bestämmelserna för landstingsbidrag eftersom distrikten bara i begränsad omfattning levererat efterlysta bestämmelser.

 

i) Korrschackkommittén / Per Söderberg

 

·       Minnesboken A E Axelson Memorial säljer dåligt, men det finns förhoppningar om en ökning efter det att Korrschack nr 1 -2005 har kommit ut.

·       Det är för tillfället turbulens i ICCF, då det saknas ordförande och det utförande rådet är decimerat med två av sina fem ledamöter.  

 

j) Tävlingskommittén / Björn Ansner

 

·       Mötet godkände TKs förslag om Veteran-SM. De som kvalificerar sig för Veteran-SM är: de fyra främst från föregående Veteran-SM, samt de två vinnarna av Veteran Allmän. Övriga spelare tas ut efter rating.

·       Den internationella juniorturneringen i Hallsbergs framtid bedöms som osäker, eftersom det är svårt att hitta ny arrangör. Dessutom behövs det sponsorpengar.

 

 

k) Informationskommittén / Jonas Eriksson

 

·       TfS prenumerationsintäkter har ökat. Mötet beslutade att systematisk statistik över TfS prenumerationssiffror skall tas fram med hjälp av kansliet.  

·       Det blev ingen livesändning under elitseriesammandraget i Malmö på grund av brist på personer med livesändningskompetens. En utbildningsdag för livesändningar planeras.

 

                      § 7    Verksamhetsberättelsen

 

                      Verksamhetsberättelsen blir 64 sidor lång och inlämnas till tryckeriet den 20 maj. En ersättare till nuvarande redaktör, Göran Terninger, efterfrågas till 2006 års upplaga.

 

§ 8    SM 2005

 

Mötet beslutade att Göran Terninger är CS-representant vecka 1, och Sven-Olof Andersson vecka 2.

 

§ 9    Lag-EM 2005

 

Göran Terninger rapporterade om läget för Lag-EM och hänvisade till Erik Degerstedts rapport från distriktsledarkonferensen. Göran redogjorde för schemat under lag-EM och försäkrade mötet att det var ”järnkoll på läget”. 200 000 kr i sponsorpengar beräknades vara klara och ytterligare trimning av budgeten har gjorts.

 

§ 10  Distriktsledarkonferensen

Erik Degerstedt redovisade sin rapport från distriktsledarkonferensen och pekade på god uppslutning. En enkät hade sammanställts som visade att deltagarna i överlag var nöjda, men att de vill ha mer diskussion och gärna två konferenser istället för en. Erik fick uppdraget att lägga ut en förkortad variant av rapporten på hemsidan.

                                                                 

                      § 11  Kongressfrågor

 

                      a)     Kongressuppdrag, stadgeöversyn

                     

                      Johan Sigeman rapporterade från stadgegruppen och presenterade ett stadgeförslag tillsammans med Gert Brushammar. Stadgeförslaget diskuterades och CS beslutade att inte lägga en proposition om stadgeförändring till kongressen. CS bad om en rapport från stadgegruppen senast 22 maj för att bifogas kongresshandlingarna.

 

b)     Kongressuppdrag, analys av SSF:s verksamhet

 

Sven-Olof Andersson rapporterade att en enkät skickats ut. Nytt möte för analysgruppen blir den 18 juni. CS konstaterade att det sannolikt inte var möjligt att få med gruppens rapport med ordinarie kongressutskick.

 

c)     Kongressuppdrag, Ungdomsstyrelsen uppdrag från riksdagen avseende bl. a.   ålderskvotering och medlemsstatistik

 

CS har skickat brev och fått svar från Ungdomsstyrelsen. CS anser sig ha fullföljt sitt uppdrag genom att bifoga denna korrespondens som rapport till kongressen.

 

 

 

 

d)     Rapport om Lag-EM

Organisationskommittén ålades ta fram ett dokument gällande Lag-EM att skickas ut med kongresshandlingarna.

 

e)     Proposition om medlemsavgift

 

Enligt tidigare beslut föreslår styrelsen oförändrade medlemsavgifter

 

f)     Kallelse

 

                      Det beslutades att ordföranden har i uppdrag att skicka ut en kallelse till kongressen senast 27 maj.

 

§ 12  Bidrag till klubbarna för ungdomsmedlemmar och aktiviteter hösten 2005

 

                      Beslutades vara oförändrat: 18 kr för schacklig verksamhet, 10 kr för övrigt verksamhet samt 15 kr som medlemsbidrag för juniorer 7-25 år.

 

 

§ 13  Chess Challenge, fd Schack-online

 

                      Göran informerade om Folkspel, och Bingolottos nedgång. 1500 personer är hittills registrerade på Chess Challenge. Avtal ska tecknas med Folkspel. Folkspel kan komma att sälja e-sportlicensen till annat företag.

 

§ 14  Schackets Dag

 

                      Huvudansvarig för schackets dag är UKs Johannes Ahlin. Datum är satt till 3 september.

 

§ 15  Övriga frågor

 

·       Ett dokument med attestregler har framtagits av Ingemar med hjälp av Ingvar, Sven-Olof och revisorerna. Mötet godkände dokumentet. 16 kr per mil i reseersättning är ökat till 17 kr.

·       CS ser för närvarande ingen anledning att motsätta sig en distriktsuppdelning av Mälardalens Schackförbund i tre förbund uppdelade efter landstingsgränser. Frågan betingades av skrivelse från Mälardalen.

·       Schack 08 hade inkommit med skrivelse om Skol-SM 2003 och begärt nedsättning av SSF:s krav på 15 000 kr till 5000 kr. Styrelsen beslutade att sänka sitt krav till 5000 kr.

 

§ 16  Nästa sammanträde

 

                      Nästa möte fastslogs till fredag 8 juli klockan 19 i Göteborg.

 

§ 17  Sammanträdets avslutande

                     

                      Ordförande tackade för ett effektivt sammanträde och förklarade mötet avslutat.