Sveriges Schackförbund

CS-protokoll nr 2005:1

Helsingborg 2005-01-29

 

 

Protokoll fört vid Centralstyrelsens sammanträde

 

Tid:                                     2005-01-29 kl.13.00 – 19.30

                                                                                                            

Plats:                                 Scandic Hotel Horisont, Helsingborg

 

Närvarande:                                            Ingvar Carlsson                   förbundsordförande

                                            Sven-Olof Andersson

Björn Ansner

Jonas Burman

Erik Degerstedt

                                           Jonas Eriksson

Mats Eriksson

Emilia Horn

Daniel Johansson

Lars Karlsson

Susanne Karlsson

Johan Sigeman

Göran Terninger                 

Kenth Brilkman                    adjungerad punkt 1 - 4, 9

Ingemar Eriksson                 adjungerad

Lars Grahn                           adjungerad punkt 1 - 4, 9, 16

                                          

§ 1                 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2                 Fastställande av dagordning

Beslöts att avhandla punkt 9 och 16 före punkt 5, i övrigt enligt utsänd dagordning.

 

§ 3                 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Emilia Horn och till justeringsman, tillsammans med ord­föranden, utsågs Erik Degerstedt.

 

§ 4                 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från 2004-11-27/28 lades med godkännande till handlingarna, med korri­gering på punkt 6 att Sigemans och Terningers utnämnande till IO var ett FIDE-ärende, samt punkt 12c att alla i SM:s klass IV måste ha under 1400 i rating.

AU-protokoll från 2005-01-03 delades ut, men var ännu inte justerat.

 

§ 5                 Utmärkelser

Schackgideon 2004

Beslöts att Schackgideon 2004 går till nyblivne stormästaren Emanuel Berg, Sollentuna SK, för de delade segrarna i SM 2004 och Rilton Cup 2004/05, samt bra resultat i OS 2004 på Mallorca.

 

Nordens schackspelare 2003/04

Utses vid Nordiska Schackförbundets kongress i Vammala, Finland, den 3 september 2005.

Beslöts nominera nyblivne stormästaren Magnus Carlsen, Norge, till Nordens schackspelare 2003/04.

 

§ 6                 Rapporter

Förbundsordföranden

Schackakademiens bidragskommitté hade möte den 10 december. SSF hade ansökt om att få 250.000kr i bidrag för Lag-EM i Göteborg, men fick avslag.


FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet / Ingvar Carlsson & Johan Sigeman


FIDE och ECU: Inget att rapportera.


Nordiska Schackförbundet:

– Förslag till ändrade regler för NM håller på att utarbetas.

– NM 2005 för damer, herrar och veteraner kommer att äga rum i Vammala, Finland, 25 augusti – 4 september.

 

Kanslichefen / Ingemar Eriksson

Inget att rapportera utöver skriftlig rapport.

 

Skattmästaren / Sven-Olof Andersson

– Rapporterade att det preliminära bokslutet för 2004 beräknas bli ca en halv miljon kronor i överskott.

– Informerade att förändringar kan komma att ske i den ekonomiska redovisningen för respektive kommitté i verksamhetsberättelsen, i syfte att göra den mer informativ och lättläst.

– Rapporterade att bidraget för 2004 från Ungdomsstyrelsen och Svenska Spel blev totalt 4.002.444 kr.

– Övriga frågor: se punkt 7.

 

Allsvenska kommittén / Göran Terninger

– Nordvästra Skånes SF hade inkommit med förslag att Fars Dag undantas som Allsvensk speldag. Frågan hanteras av AK.

– Kanslichefen redovisade förslag på ökade förseningsavgifter för allsvenska klubbar som inte i tid inkommer med ratinglistor enligt tävlingsbestämmelserna § 6.

Beslöts att ev. ändringar införs i samband med tävlingsbestämmelserna för säsongen 2005/06, vilka traditionellt fastställs vid styrelsens julisammanträde.

 

Utvecklingskommittén / Erik Degerstedt

– Diskuterades vilken kommitté som bör ta över tidigare Projektkommitténs ansvar för de övergripande marknadsföringsfrågorna för svenskt schack. Frågan skall lösas senast under julisammanträdet, då traditionellt kommittéorganisationerna ses över.

– Presenterade mål och visioner för UK 2005 - 2010 i skriftligt dokument.

Beslöts att anta UK:s förslag om mål och visioner, samt rekommendera övriga kommittéer att ta fram liknande dokument för sin verksamhet.

 

Regelkommittén / Johan Sigeman

– Vill skapa nytt klassregister för SM-deltagarna. RK och Kansliet ska samarbeta i frågan.

– Ratingofficeren sedan många år, Ulf Norevall, vill lämna ifrån sig uppdraget, varför RK nu söker någon annan till denna befattning. Arvodet är 500 kr/månad.

 

Skolkommittén / Susanne Karlsson

– Påminde Kansliet om uppdraget att begära in uppgifter om landstingsbidragen från distrikten.

– Beslöts att Susanne Nilsson, Linköping, väljs in som ny ledamot i kommittén.

 

Korrschackkommittén / Ingvar Carlsson

Läste upp inkommen mejlrapport från Per Söderberg.

 

Tävlingskommittén / Björn Ansner

– Norge har kommit med nytt förslag på 100-årsfirande av unionsupplösningen. Man vill ha en landskamp i Karlstad omkring 7 juni, vilket är det datum och den plats där unionsupplösningen skrevs under 1905.

– Dessutom har förslag inkommit från Island om landskamp i mars.

– Övrigt se rapport.


Informationskommittén / Jonas Eriksson

– Jonas Eriksson är ny ordförande för kommittén.

– Livesändningarna diskuterades. De fungerade bra under Rilton senast, men för sändningarna från Elitserien saknas kompetent personal, som har möjlighet att åka runt på elitseriesammandragen och få allt att fungera bra.

– Påminde om att kommittéerna ska skicka in sina texter till verksamhetsberättelsen senast 28 februari. Dessutom söker kommittén efter någon som i framtiden kan ta över Terningers uppdrag att sammanställa verksamhetsberättelsen.

 

§ 7                 Budget 2005

Beslöts att fastställa AU:s budgetförslag avseende intäkter 6.805.000 kr, och kostnader 6.804.000 kr.

Beslöts att höja ersättningen för bilresa från 16 till 17 kr/mil, motsvarande den justering av skattefritt belopp som gäller fr.o.m. 2005.

§ 8                 SM 2005

Arrangörernas SM-inbjudan är klar och godkänd. Den största förändringen är Veteranklassens sammansättning.

 

§ 9                 Lag-EM 2005

a) Rapport

Kenth Brilkman gjorde en förnämlig presentation av Lag-EM, där styrelsen konstaterade att den organisatoriska biten av Lag-EM verkar fungera utmärkt.

Göran Terninger rapporterade vidare om att inga skrivna avtal finns med några sponsorer i dagsläget.

 

b) Uppdaterad prognos, åtgärdsprogram

Diskuterades åtgärder för det fortsatta arbetet med Lag-EM.

Beslöts att:

– Brev ska gå ut till klubbarna via hemsidan, förbundsaktuellt och Tfs, med information om hur arbetet med Lag-EM fortskrider.

– Organisationskommittén inom två veckor tar fram uppdaterad prognos för hur mycket det skulle kosta att hoppa av Lag-EM-projektet, vid olika tidpunkter.

– Göran får i uppdrag att undersöka möjligheterna att tidigarelägga anmälningsdatumet för Lag-EM, samt senarelägga datumet för bindande hotellkostnader.

 

§ 10               Ny kanslichef

Rekryteringsgruppen presenterade kandidater till Kanslichefsposten.

Beslöts att rekryteringsgruppen slutför förhandlingarna med Kanslichefskandidaterna.

                                                                 

§ 11               Kongressuppdrag, lägesrapport

– Stadgegruppen arbetar med en del stadgeändringar.

– Däremot går det trögt med den arbetsgrupp som utsågs att utvärdera SSF:s verksamhet.

                                

§ 12               Propositioner

Beslöts att inga propositioner, utöver oförändrade medlemsavgifter, kommer att framläggas vid kongressen i sommar.

 

§ 13               Distriktsledarkonferens i Stockholm

Distriktsledarkonferens kommer att anordnas på Scandic Hotel Continental i Stock­holm, söndagen den 10 april 2005, enligt offentliggjort program.


§ 14               Ungdomsstyrelsen

Dokument om Ungdomsstyrelsens eventuella utlokalisering delades ut.

Diskuterades inkommen skrivelse från Ungdomsstyrelsen beträffande andelen medlemmar i centralt beslutande organ.

                                

§ 15               SSF:s ungdomsledarstipendium, Riltonstipendiater

– Klagomål har inkommit om att ungdomsledarstipendiet på 1000 kr är för litet.

Beslöts att höja ungdomsledarstipendiet till 2000 kr.

– Datumet för när kandidater till Riltonstipendium ska lämnas in är framflyttat.

Uppdrogs åt AU att yttra sig om Riltonstipendiatkandidaterna till Riltonstyrelsen.

 

§ 16               Tidskrift för schack och frågan om medlemstidning

Lars Grahn berättade om arbetet med Tfs. Bl.a. har man lyckats sänka tryckkostnaderna från 300.000 kr till 235.000 kr. Antalet nummer är minskat, men sidoantalet är oförändrat.

Beslöts att inte återuppta frågan om medlemstidning vid sommarens kongress.

                                

§ 17               Chess Challenge

En dramatisk reklamfilm på 55 sek om Chess Challenge visades. Filmen är framtagen av Folkspel, och ska ingå i lanseringen om Chess Challenge som startas i mitten av februari.

Uppdrogs åt Göran Terninger och Johan Sigeman att teckna avtal med Folkspel rörande Chess Challenge, om hur stor andel SSF ska få av spelets omsättning.

 

§ 18               Övriga frågor

Jonas Eriksson tog upp frågan om hur det ska gå med Hallsbergs Internationella Juniorturnering, nu när dess eldsjäl Arne Nyberg gått i pension, efter att ha haft hand om tävlingen i 40 år.

Uppdrogs åt TK att bevaka Hallsbergturneringens fortlevnad.

 

§ 19               Nästa sammanträde

                      Nästa sammanträde blir någonstans i Sverige, lördagen den 23 april 2005.

 

§ 20               Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för helgens sammanträde och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

 

Emilia Horn

 

 

 

 

Justeras:

 

 

 

 

Erik Degerstedt                                                             Ingvar Carlsson