Sveriges Schackförbund

CS-protokoll nr 2004:5

Linköping 2004-11-27/28

 

 

Protokoll fört vid Centralstyrelsens sammanträde

 

Tid:                                     2004-11-27/28 kl. 13.00 – 20.00 och kl. 09.00 – 12.00.

                                                                                      

Plats:                                  Scandic Frimurarehotellet i Linköping

 

Närvarande:                       Ingvar Carlsson                    förbundsordförande

                                           Sven-Olof Andersson

Erik Degerstedt

                                           Emilia Horn

Daniel Johansson                fr.o.m punkt 6i

Lars Karlsson

Susanne Karlsson

Johan Sigeman

                                           Göran Terninger                 

Ronny Andersson                adjungerad t.o.m. punkt 13

Gert Brushammar                 adjungerad t.o.m. punkt 13

Ingemar Eriksson                 adjungerad

Per Hultin                             adjungerad

Kent Lindgren                      adjungerad t.o.m. punkt 8

Sven-Gunnar Samuelsson   adjungerad t.o.m. punkt 11

Per Söderberg                     adjungerad

 

Frånvarande:                      Björn Ansner

Jonas Burman

Jonas Eriksson

Mats Eriksson

 

§ 1                 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade samtliga välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2                 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställdes.

 

§ 3                 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Susanne Karlsson. Till justeringsman jämte ordförande utsågs Erik Degerstedt.

 

§ 4                 Föregående protokoll

- Styrelseprotokoll från 2004-07-16 lades med godkännande till handlingarna.

- Styrelseprotokoll från 2004-07-17 lades med godkännande till handlingarna.

- AU-protokoll från 2004-09-19 lades med godkännande till handlingarna.

 

§ 5                 Utmärkelser

                      Inga utmärkelser fanns

 

§ 6                 Rapporter

 

Skattmästaren (genom Sven-Olof Andersson)
- Se utskickad rapport och därutöver vidare under punkt 15.
- Mötet beslutade
att:
- Kanslichef Ingemar Eriksson ges rätt att teckna konto för Lag-EM 2005. Detta

gäller både Pg och Bg. Reserv med rätt att teckna konto är Ingvar Carlsson.

- Beslutet förklarades omedelbart justerat.

 

 

 

 

§ 7                 Kongressuppdrag, stadgar

                      - Johan Sigeman och Gert Brushammar lämnade en lägesrapport från kongressuppdraget gällande stadgarna.
- Ett möte har hållits där merparten av ändringsbehoven identifierats.
- Remissförslag planeras att spridas till distrikten efter årsskiftet.
- Rapport kommer i anslutning till styrelsens sammanträde i april.

§ 8                 Kongressuppdrag, analys av SSF:s verksamhet

- Kent Lindgren lämnade en lägesrapport från kongressuppdraget att göra en analys om SSF:s verksamhet och uppdrag.
- Två möten har hållits.

- Enkät har varit ute i alla kommittéer, där man har fått möjlighet att svara gällande sin kommitté. Alla kommittéer utom en har svarat.
- Rapport kommer i anslutning till styrelsens sammanträde i april.

 

§ 9                 Ungdomsstyrelsen

a)     Kongressuppdrag
Med vilken rätt kan Ungdomsstyrelsen ställa de krav de ställer? Ett brev är formulerat, men ännu inte skickat.
Mötet beslutade
att:
- Ingvar Carlsson ska föra dialog mm. med avsikt att skicka brevet efter
årsskiftet.

b)     Bidrag
Ansökan om bidrag är inskickad till Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen hade fler frågor än brukligt denna gång.

c)     Rapport om ungdomar i styrelsen
Ungdomsstyrelsen frågar efter ungdomars möjligheter att påverka styrelsearbetet, tex hur många ungdomar finns i styrelsen. Av SSF:s rapport framgår att det nu finns mer än 25 % ungdomar i styrelse och kommittéer.

§ 10               Kanslichefsrekrytering

Annons på Internet och i TfS, ansökningstiden går ut i december.

Mötet beslutade att:

-        Rekryteringsgrupp tillsätts bestående av AU utan Ingemar Eriksson och förstärkt med Johan Sigeman.

-        Gruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag till kanslichef för godkännande av styrelsen.

                                           

§ 11               Översyn av kommittéorganisationen

Förslag på förändring av kommittéorganisation i SSF lades fram på styrelsens sammanträde i juli 2004.

Se bilaga. (Ej identisk med bilaga i kallelsen.)

Mötet beslutade förelägga att:

-        Fastställa kommittéorganisationen gälla fr.o.m. 2004-11-28.

-        Kommittéledamöter är de som står i bilagan.

-        Representanter i Riltonfonden t.o.m. 30 juni, 2007 är ordinarie ledamot Göran Terninger, suppleant Johan Sigeman och ersättare Björn Ansner.

                     

§ 12               SM i Göteborg

a)     SM 2004
SM i Göteborg 2004 var ett uppskattat arrangemang.
Framtids- och Supportergruppen fungerade däremot inte helt bra, gruppen är SM-arrangörens ansvar, vilket är mycket viktigt att förtydliga. Redovisning gällande FSG har ännu inte skickats från Göteborg.
Mötet beslutade
att:
- Nya UK, via brev, ska kontakta Göteborg och kräva in redovisningen. I
brevet ska synpunkterna från BK, gällande FSG, skickas med.

b)     SM 2005
Inför SM 2005 vill Göteborg:
1) Öka startavgiften med 100 kronor i alla klasser.
2) Omfördela prispengar (25 000 kr) från SM-gruppen till andra klasser.
3) Permanenta klass IV.
4) Ändra spelstart till 14.00 i allmängrupperna och till 15.00 i Elitgrupperna.
Mötet beslutade
att:
- Startavgiften höjs med 50 kr i alla grupper utom Mästarelit, Junior-SM och
Veteran-SM, där avgiften höjs med 100 kr.
- Tillstyrka en omfördelning på 10 000 kr av prispengarna från SM-gruppen till
andra klasser.
- Klass IV blir en permanent klass.
- Spelstarten ändras till kl. 14.00 i allmängrupperna och till kl. 15.00 i
Elitgrupperna.

 

c)     RK har undersökt Dispensgränserna.
Mötet beslutade
att:
- Utöver vad som stadgats kan RK efter ansökan bevilja dispens för start i
högre klass för spelare med högre rating än en fastställd minimigräns, tills
vidare 2150 (mästarklassen), 2000 (klass I) respektive 1800 (klass II). RK
äger rätt att ge dispens även i andra fall då omständigheterna särskilt
motiverar detta.
- Ingen i klass IV får ha högre än 1400 i rating.

Resultatböckerna från tidigare år kan vara svåra att få tag i.
Mötet beslutade
att:
- Uppdra åt kansliet att arkivera resultatböckerna från SM.

 

§ 13               Lag-EM

Göran Terninger gav lägesrapport från organisationskommittén för lag-EM. Fortfarande saknas ansvarig för marknadsföringen.

 

Ronny Andersson, Johan Berntsson och Björn Gambäck var i Turkiet och dömde vid klubblag-EM. Johan Sigeman och Tapio Tikkanen var på Mallorca och dömde vid OS. Dessa domares erfarenheter kommer att användas vid lag-EM.

Sverige har erbjudits att arrangera Blixt-EM, som går två dagar innan Lag-EM startar.

Mötet beslutade att:

-        En offert där det tydligt framgår att ett Blixt-EM-arrangemang inte ska innebära någon ekonomisk risk, ska tas fram till styrelsens sammanträde i januari, då beslut ska tas gällande frågan.

-        Göran Terninger ska hålla underhandskontakter med ECU i sakfrågan.

 

§ 14               Aktivitets- och medlemsstöd till klubbarna våren 2005

AU föreslår oförändrade bestämmelser med 18 kr per schackaktivitet och 15 kr per medlem. Förlag att överskottet tas ur överskottet från Svenska Spel.

Mötet beslutade att:

-        Fastställa reglera enligt AU:s förslag.

                     

§ 15               Budget 2005

Sven-Olof Andersson redovisade en sammanställning av intäkts- och kostnadsbudget för 2005 i enlighet med kommittéernas m.fl. förslag.

Preliminära budgetförslag skulle leda till ett underskott för SSF:s hela verksamhet för 2005 på 914 tkr, exklusive resultatet av lag-EM 2005.

 

Förslagen gicks igenom, kommitté för kommitté, och reviderat budgetförslag diskuterades.

 

Mötet beslutade att:

-        Ge berörda kommittéer m.fl. reviderade, delvis vid mötet specifierade, budgetförslag senast fredagen den 17 december 2004 till skattmästaren

-        Ge AU i uppdrag att innan första CS-sammanträdet 2005 ta fram ett slutligt budgetförslag och, så långt möjligt, en förfinad prognos över verksamhetens resultat 2004

-        Budgeten för 2005 slutligt ska fastställas vid första CS-sammanträdet under 2005 (januari).

 

§ 16               Schackets dag, utvärdering 2004

Schackets dag ordnades föredömligt på de platser där det varit aktiviteter, tyvärr har det varit alltför få platser.

Mötet beslutade att:

-        Arrangera Schackets dag 3 september, 2005.

-        UK får i uppdrag att ta fram förslag till nya riktlinjer.

 

§ 17               Folkspelsfinansierad utveckling av svensk schackspelssajt

Chesschallenge kommer att lanseras i januari 2005. Sajten kommer att presenteras via LunarStorm, TV 4, reklamfilm och material som ska tryckas upp.

Den som vill spela betalar preliminärt 20 kr/månad, varav 10 kr går till den säljande klubben.

 

§ 18               Verksamhetsberätttelsen

Informationskommittén har principiellt uppdraget att göra verksamhetsberättelsen.

Mötet beslutade att:

-        Göran Terninger får i uppdrag att ansvara för verksamhetsberättelsen för år 2004.

 

§ 19               Övriga frågor

a)     Ideellt forum
Sven-Olof Andersson rapporterade från ”Ideellt forum”, som hölls på Norra Latin i Stockholm, ett arrangemang i samarbete mellan Öhrlings Pricewaterhouse Coopers och Föreningssparbanken. Sven-Olof Andersson och Göran Terninger deltog tillsammans med ca 200 andra representanter för ideella organisationer av olika slag, huvudsakligen på riksnivå. Seminariet bestod av ett antal föredrag m.m. och prisutdelning i tävlingen ”Årets bästa verksamhetsberättelse” i ideella sektorn 2003. SSF deltog såväl förra året som i år i tävlingen, som samlade ett hundratal deltagare. Vinnare i år blev Rädda Barnen. SSF:s verksamhetsberättelse omnämndes som ett eldorado för varje schackintresserad.
Värdefull input gavs som kan vara till nytta för arbetet med 2004 års verksamhetsberättelse för SSF.
Vid seminariet nämndes att nästa år kommer sannolikt en proposition om förändringar i skattelagstiftningen och EU-anpassning av momsreglerna för ideella sektorn.

b)     TfS 2005
TfS:s redaktör vill ge ut 9 nummer i stället för 8. Det totala sidantalet ska vara oförändrat.
Mötet beslutade att:
- Godkänna att TfS får bestå av 8 nummer år 2005.

§ 20               Nästa sammanträde

                      Nästa sammanträde blir lördagen den 29 januari 2005, plats meddelas i kallelsen.

                      Sammanträdet därpå blir lördagen 23 april,2005.

 

§ 21               Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för helgens sammanträde och förklarade det avslutat.

 

Vid protokollet:: Susanne Karlsson

Justeras: Erik Degerstedt, Ingvar Carlsson