Sveriges schackförbund

Cs-protokoll nr 2004:4

Göteborg, 2004-07-17-18

 

Protokoll fört vid Centralstyrelsens sammanträde

 

Tid:                                       2004-07-17, klockan 17.00-19.45, samt 2004-04-18, klockan 09.00-13.00

 

Plats:                                   Hotel Gothia Towers, Göteborg

 

Närvarande:                         Ingvar Carlsson                              förbundsordförande

                                             Sven-Olof Andersson

                                             Björn Ansner

                                             Erik Degerstedt

                                             Jonas Eriksson

                                             Mats Eriksson

                                             Emilia Horn

                                             Daniel Johansson

                                             Lars Karlsson

                                             Susanne Karlsson

                                             Johan Sigeman

                                             Göran Terninger

 

                                             Gert Brushammar                           adjungerad

                                             Ingemar Eriksson                           adjungerad (§§ 1-4, Skol)

                                             Per Hultin                                       adjungerad (§§ 1-4, Skol)

                                             Sigvard Olsson                              adjungerad

                                             Jan Wikander                                 adjungerad

 

Frånvarande:                       Jonas Burman

 

§ 1             Sammanträdets öppnande

Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat.

 

§ 2             Fastställande av dagordning

Fastställdes dagordningen med infogande av föreslagen § 11, Plan för marknadsföring av svenskt schack och uppdatering från projektkommittén, i denna kommittés rapport under § 4.

 

§ 3             Val av protokollförare och justeringsman

Utsågs Mats Eriksson till mötessekreterare och Susanne Karlsson till justeringsman tillsammans med ordföranden.

 

§ 4             Rapporter

Förbundsordföranden

Fanns intet att rapportera.

 

FIDE, ECU, Nordiska SF

Konstaterades att FIDE-kongressen äger rum på Mallorca i oktober. Fanns intet att rapportera från ECU.

 

Rapporterade Johan Sigeman från Nordiska SF att NM 2005 kommer att arrangeras i Vammala, Finland, med mästerskapsgruppen, damgruppen och veterangruppen på en och samma plats.

 

Kansliet (Ingemar Eriksson)

Hänvisades till skriftlig rapport.

 

Skattmästaren (Sven-Olof Andersson)

Noterades att någon minskning av de gemensamma kostnaderna ännu icke kunnat förmärkas trots avskiljande av kostnader för Lag-EM. En förklaring är utökad mötesverksamhet med Folkspel.

 

Informerades vidare om uppjusterade normer för skattefri traktamentsersättning. Beslöts att ändra SSF:s ersättningsbelopp på motsvarande vis, d.v.s. till bl.a. 200 kronor för heldag, 100 kronor för halvdag samt 16 kronor per mil i bilersättning.

 

IT-kommittén (Erik Degerstedt)

Rapporterades att projektet att ta fram eget livesändningsprogram har skrinlagts till förmån för hyra av utrustning. Rapporterades vidare att arbetet med att ge klubbar hjälp att lägga upp egna hemsidor under www.schack.se fortskrider. Hänvisades vidare till skriftlig rapport.

 

Allsvenska kommittén (Göran Terninger)

Noterades att tre nybildade klubbar med basen i elitserieklubbar fått plats i division III.

 

Diskuterades formerna för ekonomisk ersättning för Sveriges representation i Europacupen för klubblag. Beslöts att ge Sveriges förstalag 8 000 kronor per spelare bland de åtta första på spelarregistreringslistan som spelar med, samt att belasta Tävlingskommittén med 20 000 kronor av kostnaden.

 

Rapporterade Johan Sigeman från arbetsgruppen för påföljder vid ficktelefonanvändning under partiet. Konstaterades att en bestämmelse med stor sannolikhet kommer att införas i schackreglerna vid FIDE:s kongress i oktober månad.

 

Beslöts att behålla regeln om partiförlust i Elitserien för ringande ficktelefon, men att i övrigt avvakta FIDE:s beslut.

 

Beslöts vidare att tävlingsjuryn för överklagan av Ak:s domslut skall bestå av en representant från vardera Regelkommittén och Tävlingskommittén samt en spelarrepresentant.

 

Projektkommittén (Sigvard Olsson)

Hänvisades till skriftlig rapport.

 

Utsågs Sigvard Olsson, som nu avgår som ordförande i Pk, att som enskild person fullfölja uppdraget att utreda veteranverksamhetens utformning i våra nordiska broderländer.

 

Uppdrogs åt Tävlingskommittén att överta uppdraget att handlägga det eventuella samarrangemanget med Norge i anledning av hundraårsminnet av unionsupplösningen.

 

Regelkommittén (Johan Sigeman)

Redogjordes för Rk:s förslag om något utökade möjligheter till dispens inom SSF:s klassystem. Bordlades frågan, varjämte åt Rk därutöver uppdrogs att se över dels dispensreglerna i ett större perspektiv, dels den gamla avgiften om 25 kronor för start i sanktionerade turneringar.

 

Skolkommittén (Per Hultin)

Rapporterades om Nya Schackfyran att antalet starter ökat från 2 014 förra året till 3 001 i år, att antalet besökta barn ökat från drygt 4 000 till över 6 000, samt att antalet deltagande distrikt ökat från sex till nio.

 

Åtgärder bakom framgången är en framtagen informationsbroschyr, upprättande av en hemsida för tävlingen, inrättande av ett lärarpris till de lärare som väljer att engagera sig samt möjlighet för deltagande distrikt att köpa mycket billiga schackspel.

 

Beslöts att inköpa 10 000 extra schackspel för självkostnadsförsäljning till schackfyranarrangörer.

 

Framtida projekt är framtagande av logo för Schackfyran via en tävling, speciellt träningsmaterial på mycket grundläggande nivå, utökade informations- och reklamåtgärder samt riktade insatser i Dalarna och Uppland.

 

Hänvisades vidare till skriftlig rapport.

 

Redogjordes vidare för de problem som vidhäftade Schack 08:s arrangemang av Skol-SM 2003. Framgick av insänd skrivelse att Schack 08 bestrider SSF:s anspråk på 15 000 kronor som kompensation för bristerna.

 

Konstaterades att det inträffade varit till skada för svenskt schack enligt § 10 i Sveriges Schackförbunds stadgar. Beslöts att låta den vid Cs-möte 031122-23 (§ 6, Skol) beslutade påföljden om särskild avgift om 15 000 kronor ligga fast.

 

Ajournerades mötet till söndag morgon.

 

Korrschackskommittén (Per Söderberg)

Förelåg skriftlig rapport.

 

Tävlingskommittén (Björn Ansner)

Hänvisades till skriftlig rapport

 

Beslöts tilldela den veteransnabbschackstävling, som den 6-7 november anordnas i Stockholm av distrikt och vissa klubbar i samverkan, status av riksmästerskap.

 

Utbildningskommittén (Mats Eriksson)

Rapporterades att SSF:s kalender är uppdaterad t.o.m. hösten 2005.

 

Rapporterades vidare att den årliga lägerveckan genomfördes i Fiskeboda den 21-24 juni med deltagande av 53 ungdomar, fördelade på fem grupper. Konstaterades att en ny lägergård bör hittas inför nästa år.

 

Rapporterades slutligen att utbildningshelgen genomförs den 10-12 september i Sollentuna.

 

Mediekommittén (Erik Degerstedt)

Diskuterades kortfattat den nya inriktningen på Tidskrift för Schack.

 

Rapporterades att den prenumererade upplagan ligger över 800, vartill kommer ett par hundra till gratisexemplar och biblioteksprenumerationer. Konstaterades att det råder brist på tillförlitligt jämförelsematerial, men att en viss ökning tycks ha skett. Efterlystes bättre prenumerationsstatistik.

 

Breddkommittén (Susanne Karlsson)

Rapporterades att Alexander Jogren utsetts till IT-ansvarig för Bk.

 

§ 5             Kommittéorganisation och val

Diskuterades kommittéorganisationen utifrån av Erik Degerstedt och Göran Terninger framlagt förslag. Beslöts slå samman Mediekommittén och IT-gruppen till en Informationskommitté samt att i övrigt till höstmötet bordlägga såväl kommittéernas indelning som deras sammansättning, utöver nedanstående:

 

Valdes till -

 

- presidium Ingvar Carlsson och Göran Terninger.

 

- arbetsutskott Ingvar Carlsson, Göran Terninger, Sven-Olof Andersson, Björn Ansner och Erik Degerstedt med Ingemar Eriksson som adjungerad.

 

- skattmästare Sven-Olof Andersson.

 

- förbundskapten Björn Ansner.

 

- FIDE- och ECU-representant Ingvar Carlsson med Göran Terninger som suppleant.

 

- representanter i Nordiska SF Ingvar Carlsson och Björn Ansner med Per Hultin som representant i kommittén för de nordiska skoltävlingarna.

 

- representanter i Schackakademien Ingvar Carlsson, Göran Terninger och Sven-Olof Andersson

 

- informationskommitté Erik Degerstedt (ordförande), Jonas Eriksson, Robert Ericsson, Lars Grahn, Peter Halvarsson och Lennart Pettersson.

 

Konstaterades att som representanter i Riltonfonden, fram till den 30 juni 2005, sedan tidigare har valts Göran Terninger som ordinarie, Johan Sigeman som suppleant och Björn Ansner som ersättare.

 

Beslöts betrakta Projektkommittén som vilande till dess övergripande beslut om kommittéerna fattats vid höstmötet. Bekräftades också att Sigvard Olsson lämnar Breddkommittén och Projektkommittén.

 

Förtydligades att övriga kommittéer fortsätter att arbeta med tidigare sammansättning.

§ 6             Firmateckning

Beslöts att Sveriges Schackförbunds firma skall tecknas respektive disponeras av förbundsordföranden Ingvar Carlsson, Linköping, skattmästaren Sven-Olof Andersson, Östersund och kanslichefen Ingemar Eriksson, Norrköping enligt följande:

 

Två i förening avseende

- Östgöta Enskilda Bank, konto A

- Östgöta Enskilda Bank, konto B

- Stadshypotek, privatobligation

 

samt var för sig avseende

- Östgöta Enskilda Bank, konto C

- Sparbanken Sverige AB, Martin Anderssons fond

- Sparbanken Sverige AB, Erik Olsons fond

- SEB, konto A

- Postgirokonto P1

- Postgirokonto P2

- Postgirokonto P3

- Postgirokonto P4

- Östgöta Enskilda Bank, bankfack

 

Beslöts att denna paragraf skall vara omedelbart justerad.

 

§ 7             Kongressbeslut

Diskuterades gårdagens kongress. Uppdrogs åt Au att, i enlighet med Smålands SF:s motion till kongressen, undersöka hur Riksdagens uppdrag till Ungdomsstyrelsen är formulerat.

 

§ 8             Kanslichef, rekrytering

Fanns intet att rapportera. Sedan tidigare har ordföranden uppdraget att formulera annons om utlysande av tjänsten för TfS, nummer 7.

 

§ 9             Schackets dag

Rapporterade Sigvard Olsson att 24 föreningar anordnar aktiviteter officiellt och att ett ytterligare antal har arrangemang utan att anmäla det. Förtydligades att Sigvard Olsson fortsätter som ansvarig för Schackets dag t.o.m. årets arrangemang.

 

§ 10           Lag-EM i Göteborg 2005

Konstaterades att det finns organisation, tidsplan och checklista inför Lag-EM, men att sponsorarbetet ännu befinner sig i startgroparna. Efterlystes kalkyler för det ekonomiska resultatet vid sämsta möjliga utfall. Formulerades viss oro för utsikten till ytterligare förseningar med detta viktiga arbete.

 

Informerade Göran Terninger om att organisationskommittén för närvarande består av honom själv som ordförande, vidare Sven Olof Andersson, Björn Ansner, Kenth Brilkman, Martin Fredriksson, Mikael Herberts, Sigvard Olsson och Niklas Sidmar.

 

Rapporterades vidare att styrgruppen för Lag-EM består av Ingvar Carlsson, Sven-Olof Andersson, Johan Sigeman och Göran Terninger från SSF, Göran Ström från Göteborgs Schackförbund samt Åsa Holmberg och Jörgen Odh från Göteborg & Co.

 

§ 11           Övriga ärenden

Informerade Göran Terninger om att Arina Mossiaguine, Stockholm, förbereder startandet av gymnasiet Metapontum, där schack skall vara ett profilämne med plats för tio elever. Uppdrogs åt Göran Terninger att skriva ett rekommendationsbrev från SSF.

 

Beslöts att kommittéernas budgetäskanden skall vara kansliet till handa den 29 oktober.

 

§ 12           Nästa sammanträde

Fastställdes tidpunkt för nästa sammanträde till den 27-28 november.

 

§ 13           Sammanträdets avslutande

Förklarade ordföranden sammanträdet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Mats Eriksson

 

Justeras:

 

 

 

Ingvar Carlsson                                                        Susanne Karlsson