Sveriges schackförbund

Cs-protokoll nr 2004:3

Göteborg, 2004-07-16

 

Protokoll fört vid Centralstyrelsens sammanträde

 

Tid:                                       2004-07-16, klockan 19.00-21.00

 

Plats:                                   Hotel Gothia Towers, Göteborg

 

Närvarande:                         Ingvar Carlsson                              förbundsordförande

                                             Sven-Olof Andersson

                                             Björn Ansner

                                             Erik Degerstedt

                                             Mats Eriksson

                                             Emilia Horn

                                             Daniel Johansson

                                             Lars Karlsson

                                             Susanne Karlsson

                                             Johan Sigeman

                                             Göran Terninger

 

                                             Ronny Andersson                          adjungerad

                                             Gert Brushammar                           adjungerad

                                             Ingemar Eriksson                           adjungerad

                                             Jan Wikander                                 adjungerad

 

Frånvarande:                       Jonas Burman

 

§ 1             Sammanträdets öppnande

Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat.

 

§ 2             Fastställande av dagordning

Fastställdes dagordningen.

 

§ 3             Val av protokollförare och justeringsman

Utsågs Mats Eriksson till mötessekreterare och Susanne Karlsson till justeringsman tillsammans med ordföranden.

 

§ 4             Föregående sammanträdes protokoll

Lades protokoll från sammanträde 040221 med godkännande till handlingarna.

 

Konstaterades att protokoll 040424 ännu endast förelåg i utkast.

 

§ 5             Utmärkelser

Beslöts utdela Sveriges Schackförbunds ungdomsledarstipendium till Mats Welin, SS Manhem, Lars Högselius, SK Pjäsen, Hans Lindgren, Sandvikens SK, Björn Wiklund, Säffle SK, Roger Andersson och Per Hedlund, båda Virsbo SK, samt Per Sundelius, Örebro SS.

 

Beslöts utdela Collijn-plaketten i brons till Lars Jönsson, Gusums SK.

 

Beslöts utdela Collijn-plaketten i silver till Susanne Karlsson, Falkenbergs SK, Arthur Lundholm, Fredric Hillertz, Håkan Ljungberg och Magnus Filipsson, samtliga Harplinge SS, samt Gert Gustavsson och Karl Benny Christensen, båda SK Vi-Mo.

 

Beslöts utdela Rogard-plaketten i silver till årets överledare för SM, Niklas Sidmar, Göteborgs SF/Mölndals SK.

 

Beslöts utdela Rogard-plaketten i guld till Bo Plato, Hässleholms SK.

 

Beslöts även föreslå kongressen utse Bo Plato, Hässleholms SK, till hedersledamot i Sveriges Schackförbund.

 

§ 6             Genomgång av kongressdagordningen

Genomgicks kongressdagordningen av ordföranden. Diskuterades frågor inför den instundande kongressen.

 

§ 7             Övriga ärenden

Konstaterades att SA Fenix den gångna säsongen använt oregistrerad spelare i Allsvenskan, underlåtit att redovisa ett antal medlemmar till Västergötlands SF samt ej heller ingivit skriftligt svar på förfrågan i ärendet.

 

Beslöts i enlighet med Ak:s förslag att tilldela SA Fenix en varning för det inträffade samt att utdöma en särskild avgift om 1 000 kronor.

 

Presenterade Erik Degerstedt tankar bakom förslag till ny kommittéorganisation till morgondagens möte. Framfördes inledande synpunkter.

 

§ 8             Nästa sammanträde

Fastställdes tidpunkt för nästa sammanträde till lördagen den 17 juli efter avslutad kongress.

 

§ 9             Sammanträdets avslutande

Förklarade ordföranden sammanträdet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Mats Eriksson

 

Justeras:

 

 

 

Ingvar Carlsson                                                        Susanne Karlsson