Sveriges Schackförbund

CS-protokoll nr 2004:2

Stockholm 2004-04-24

 

 

Protokoll fört vid Centralstyrelsens sammanträde

 

Tid:                                     2004-04-24 kl. 13.00 – 20.00

                                                                

Plats:                                 Scandic Hotel Continental, Stockholm

 

Närvarande:                                            Ingvar Carlsson                   förbundsordförande

Göran Terninger

Sven-Olof Andersson

Johan Sigeman

Lars Karlsson

Mats Eriksson

Emilia Horn

Susanne Karlsson

Daniel Johansson

Erik Degerstedt

Björn Ansner

Jonas Burman

Sigvard Olsson                    adjungerad

                                           Ronny Andersson                adjungerad

Gert Brushammar                 adjungerad

                                           

                                                                

 

§ 1                 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade samtliga välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2                 Fastställande av dagordning

Dagordningen ändrades/kompletterades såvitt avser §§ 14 och 15 och fastställdes sedan.

 

§ 3                 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Daniel Johansson och till justeringsman jämte ordföranden utsågs Sven-Olof Andersson.

 

§ 4                 Föregående protokoll

Föregående protokoll fanns ännu inte i justerad version. Därför kunde det inte med godkännande läggas till handlingarna.

 

§ 5                 Utmärkelser

Tidigare under hand tagna beslut under 2003 att tilldela följande personer Collijnplakett i brons bekräftades av styrelsen:

                                            Anders Bodin, Storviks SK

                                            Håkan Englund, Överhärde SK

                                            Bengt-Olov Eriksson, Överhärde SK

                                            Lars Enterfeldt, Gävle SA

                                            Leif Norell, Gävle SA

                                            Leif Skåtar, Gävle SA

                                            Torbjörn Nyholm, Ockelbo SK

                                            Åke Hellström, Hofors SK

                                            Hans-Ove Sjödin, Hofors SK

                                            Leif Westlund, Hofors SK

                                            Karl-Axel Gröndahl, Sandvikens SK

                                            Inge Jansson, Sandvikens SK

                                            Mats Johansson, Sandvikens SK

                                            Hans Lindgren, Sandvikens SK

                                            Erlander Mohlin, Sandvikens SK

                                            Per Åkerman, Sandvikens SK

 

§ 6                 Rapporter

a)    Förbundsordföranden
Rapport från disktriktsledarkonferensen som hölls i Stockholm den 4 april. Där fanns flera frågor på agendan, bl.a.:

-        Ungdomar i beslutande organ. Bl.a. diskuterades hur slaviskt Ungdomsstyrelsens uppfattning, att minst 25% av ledamöterna i förbundets högsta organ skall vara ungdomar, skall följas. Det kom synpunkter på att det viktigaste ändå är att det är en kompetent styrelse.

-        Propositionen om höjd medlemsavgift. Den föreslagna ökningen är från 70 kr till 120 kr för seniorer och från 10 kr till 30 kr för juniorer. Juniorhöjningen var ämne för en hel del diskussion.

b)    FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet (genom Ingvar Carlsson)

-        FIDE

Konstaterades att det föreligger oklarheter kring eventuell ökning av damernas OS-lag från 3 till 4 spelare. Det är ej heller klarlagt om herrlagen skall ta bort en reserv och till vilket OS detta i så fall skall gälla.

-        ECU

ECU rapporterade den 14 april om en rekommendation från Association of Chess Professionals till sina medlemmar att inte ställa upp i Turkiet p.g.a. att deltagarna är förpliktade att bo på det officiella hotellet.

Ett sådant krav finns även för lag-EM i Göteborg och är en grundförutsättning för tävlingens ekonomi. För framtida arrangemang avser ECU att diskutera sådana bestämmelser.

-       Nordiska Schackförbundet

Johan kunde rapportera att det ännu inte har inkommit några ansökningar till att arrangera NM. Sista ansökningsdag är den 1 maj.

c)    Kanslichefen (genom Ingemar Eriksson) fafasdfafsfasffsa affdsafsfll Ingemar rapporterade skriftligen om en liten ökning av antalet medlemmar vid medlemsregistreringen.

Beslutades att brev skickas genom ordförandens och kansliets försorg till de klubbar som ligger efter med medlemsregistreringen eller eventuellt upphört.

 

d)    Skattmästaren (genom Sven-Olof Andersson)
- Utskickad rapport åberopas.
- Styrelsen
beslutade godkänna förslaget till ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse för att lägga fram vid kongressen 2004 i Göteborg.

- Sven-Olof gavs i uppdrag att titta på möjligheten att omplacera pengar för att erhålla bättre avkastning, dock ej i aktiefonder.

e)    IT-gruppen (genom Erik Degerstedt)
- Hänvisning till inlämnad rapport.

- Programvara fortsätter att utvecklas. Denna presenteras på Rilton Cup/Open.

- Hemsidan har förbättrats.

f)     Allsvenska kommittén (genom Göran Ohlson)
- Hänvisning till utskickad rapport.

- AK har vid sammanträde den 23 april 2004 tagit ställning för en särskild damallsvenska säsongen 2004/05. Detta beräknas innebära en extra kostnad av 20 000 kr. Den tänkta utformningen presenteras (framgår i detalj av AK-protokollet). Bl.a. anges som förutsättning för genomförande att minst sex lag deltar.

Styrelsen beslutade att på prov genomföra en damallsvenska den

17-19 september 2004 i Stockholm enligt presenterad skiss. AK utformar de närmare detaljbestämmelserna och inbjudan tillsammans med lokal arrangör (Kristallens SK). AK får för ändamålet förfoga över ytterligare 20 tkr utöver sin budget.

 

- Ändringar i de allsvenska tävlingsbestämmelserna presenterades, bl.a. såvitt avser förekomsten av mobiltelefon under pågående spel.

 

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till allsvenska tävlingsbestäm-melser efter korrigering av smärre skrivfel och en ändring av avstäng-ningsregeln för spelare som vid upprepade tillfällen inte infunnit sig i tid till partiet. Dock hänsköts frågan om regler för mobiltelefoner och annan teknisk utrustning till en särskild grupp med uppgift att ta fram ett förslag till regler till nästa styrelsemöte.

Björn Ansner, Lars Karlsson och Johan Sigeman gavs i uppdrag att till nästa CS-möte ta fram förslag till tävlingsbestämmelser avseende teknisk utrustning och andra hjälpmedel.

 

g)    Projektkommittén (genom Sigvard Olsson)
- Hänvisning till utskickad rapport.
- Såvitt gäller förslaget om breddlandskamp på Svinesundsbron bedömer Sigvard det som alltför svårt att genomföra, bl.a. med tanke på väder och vind. Norge kom med förslaget som en idé för att fira 100-årsjubileet av unionsupplösningen. Sigvard meddelar Norge att han tror att det inte går att spela på bron. Sigvard tar också upp frågan enligt Johans förslag att det bör undersökas om det går att hitta något annat evenemang, t.ex. en turnering på Internet. Vidare Sven-Olofs förslag om möjligheten av att grannklubbar/distrikt längs gränsen genomför en aktivitet på de ställen där sådan kontakt kan etableras.

h)    Regelkommittén (genom Johan Sigeman)
- Hänvisning till utskickad rapport samt mötesprotokoll.
- Ny jury.

i)      Skolkommittén (genom Susanne Karlsson)
- Flick-SM och Skol-NM individuellt har genomförts utan krångel. Arrangemangen var goda och deltagarna nöjda.
- Konstaterades att Norrköping inte betalt sanktionsavgift än och att de inte heller besvarat brev angående missförhållanden vid Skol-SM.

Det uppdrogs åt Ingvar att åter ta upp diskussonen med Schack 08.

 

j)      Korrschackkommittén
Rapporteras att man beslutat lägga ned försöken att arrangera ICCF-kongrenssen 2006 i Sverige.

 

k)    Tävlingskommittén (genom Björn Ansner)
- VM herrar i Tripoli: Evgenij Agrest är anmäld. Tävlingen startar kring den 15 juni.
- Pia Cramling är tveksam till att ställa upp i dam-VM i Georgien på grund av oroligheter där. Hon får avgöra själv.

 

l)      Utbildningskommittén (genom Mats Eriksson)
- Det är utbildningshelg den 10-12 september.
- Jonas Eriksson är hemsidesansvarig.
- Jesper Hall har lämnat kommittén.

 

m)  Mediekommittén (genom Erik Degerstedt)
- Marknadsföring TfS.
- Rapporteras 1037 prenumeranter, 64 gratisex, 127 bibliotek, 16 utlandet (siffrorna ovan är inte de som presenterades vid mötet utan de av Erik därefter korrigerade/SOA).

 

n)    Bredd- och rekryteringskommittén (genom Susanne Karlsson)
- En ny klubb har startats i Halland.

 

§ 7                   Verksamhetsberättelsen

  Göran rapporterade att läget var under kontroll men att vissa ändringar  redaktionell art återstod.

  Styrelseledamöterna undertecknar originalet.

        

§ 8                   SM 2004

Såvitt styrelsen kan se så sköts förberedelsearbetet bra.

- Beslutades att Göran är CS-representant vecka 1 och Sven-Olof vecka 2.

 

§ 9                   Lag-EM 2005

                        - Göran hänvisade till de 21 sidor han delat ut med material om Lag-EM.

                        - Önskvärt att samtliga domare på golvet i tävlingen är IA.

- Blixt-EM återkommer på nästa CS-möte. Det är ingen större risk att det rinner oss ur händerna eftersom det inte är särskilt attraktivt som enskilt arrangemang. Det krävs dock ett styrelsebeslut för att ansöka.

- Göran Ohlson/Terninger meddelade om sitt byte av efternamn. Terninger är ett gammalt släktnamn, men Ohlson får vara kvar tills Terninger satt sig.

- Sven-Olof presenterar uppdaterad budget för lag-EM.

 

§ 10                 Kongressfrågor

a)     Motion från Stockholms Schackförbund om stadgeändringar

- Styrelsen beslutade att bifalla motionens fjärde att-sats men att yrka avslag på de tre första att-satserna. Johan ges i uppdrag att skriva ihop ett yttrande.

b)     Motion från Småland

- Beslut: Styrelsen yrkar avslag på punkterna 1, 3 och 4 och tillstyrker punkt 2. AU formulerar yttrandet.      

c)     AU ges i uppdrag att ta fram rapport till kongressen angående återremiss av proposition om medlemstidning enligt beslut vid kongrenssen i Umeå i linje med beslut som fattats vid styrelsemötet i Linköping.

d)     AU ges i uppdrag att formulera rapport till kongressen om lag-EM 2005.

e)     Proposition om höjd medlemsavgift

Tidigare beslutad proposition diskuterades igen mot bakgrund av synpunkter vid bl.a. distriktsledarkonferensen.

- Beslutades att lägga fram propositionen till kongressen enligt tidigare styrelsebeslut. Lars Karlsson och Mats Eriksson reserverade sig mot beslutet.

                        f)    Ingvar gavs i uppdrag att kalla till kongressen i Göteborg.

 

§ 11                 Plan för marknadsföring av svenskt schack

Utskickat dokument från projektkommittén, ”Kansli, Kommunikation, Marknadsföring, Strategi”, hann inte diskuteras utan bordläggs till nästa möte.

 

§ 12                 Schackets dag

Sigvard rapporterar att information gått ut, även på SSF:s webbsida. Vi bör alla medverka med att puffa på våra klubbar. Deadline för beställning av material är i mitten på juni.

- Beslutades att förlänga anmälningstiden till Schackets dag. Enklare förslag skickas ut om Schackets dag.     

 

§ 13                 Chess Challenge, f.d. Schack-On-Line

                        Göran gav en lägesrapport. Ambitionen är att vara i gång den 19 september.

                        Från SSF:s sida svarar Göran och Lars för förarbetet.

 

§ 14                 Protest mot användande av oregistrerad spelare

Från Västergötlands SF har via AK inkommit skrivelse vars innebörd är att klubb inte registrerat samtliga sina medlemmar och att i ett fall sådan medlem även använts i allsvenskt seriespel.

Berörd klubb bör avkrävas yttrande innan styrelsen fattar beslut.

- Uppdras åt kanslichefen att begära in ett yttrande.

 

§ 15                 Tusenmanna

Ingvar Carlsson har enligt beslut vid föregående möte fått protokoll från Stockholms Schackförbunds om beskriver uppgörelsen kring Tusenmannaschacket för 2003. Däremot har ingen dokumentation erhållits som beskriver olika parters åtaganden tidigare och mer principiellt. Göran redovisade förslag till uppgörelse för 2005 för Tusenmannaschacket såvitt ankommer på SSF. Diskussion om ”trepartsförhållandet” har hållits vid Tusenmannakommitténs möte i Stockholm (Stockholms SF, Schackakademien och SSF).

1.     Tusenmannakommittén, viss administration m.m. – ansvaret för SSF:s del läggs hos BK.

2.     Stockholms SF, SSF och Schackakademien är gemensamt arrangör 2005.

3.     Tävlingsansvar = Stockholms SF.

4.     Ekonomi = Stockholms SF, Schackakademien och SSF (förlusttäckning i förekommande fall = 1/3 vardera).

5.     Budget = beräknat nollresultat 2005.

6.     SSF gör utskick från kansliet samt svarar för (bekostar) en annons i TfS.

 

Ovanstående ställningstaganden gäller endast för 2005 (ett år i taget).

- Beslut fattas i enlighet med ovanstående.

                  

§ 16                 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir fredagen den 16 juli kl. 19.00. Platsen är Hotel Gothia Towers i Göteborg.

 

§ 17                 Sammanträdets avslutande

                        Ordförande tackade för helgens sammanträde och förklarade det avslutat.

                       

- - - - -

 

Vid protokollet: Daniel Johansson

 

Justeras:          Sven-Olof Andersson, Ingvar Carlsson