Sveriges Schackförbund

CS-protokoll nr 2004:1

Stockholm 2004-02-21

 

 

 

 

Protokoll fört vid Centralstyrelsens sammanträde

 

Tid:                                     2004-02-21 kl. 13.00 – 20.00

                                                                                                            

Plats:                                 Scandic Hotel Continental, Stockholm

 

Närvarande:                      Ingvar Carlsson                    förbundsordförande

                                           Sven-Olof Andersson

Björn Ansner

Jonas Burman

Erik Degerstedt

                                           Emilia Horn

Lars Karlsson

Susanne Karlsson

Göran Ohlson                     

Gert Brushammar                 adjungerad

Ingemar Eriksson                 adjungerad

Sigvard Olsson                    adjungerad

Per Söderberg                     adjungerad

Jan Wikander                       adjungerad

 

Frånvarande:                      Mats Eriksson

Daniel Johansson

Johan Sigeman

                                          

§ 1                 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2                 Fastställande av dagordning

Ny dagordning utdelades och fastställdes med korrekt punktnumrering.

 

§ 3                 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Emilia Horn och till justeringsman, tillsammans med ord­föranden, utsågs Lars Karlsson.

 

§ 4                 Föregående protokoll

                      Styrelseprotokollet från 2003-11-22,23 lades med godkännande till handlingarna.

                      AU-protokollet från 2004-01-04 lades med godkännande till handlingarna.

Fastställdes AU’s beslut om att öka SSF’s förlustgaranti för årets 1000-manna från 5000 kr till 10.000 kr. Detta ska även gälla nästa år, förutsatt att det inte strider mot något avtal mellan SSF och Stockholms Schackförbund.

Beslöts att Lars Karlsson ska gräva fram alla avtal om 1000-manna.

 


§ 5                 Utmärkelser

- Riltonmedaljer 2004

Inför årets 100-årsjubiléum av Dr Tore Rilton har extra ansträngningar gjorts för att få fram kandidater till Riltonmedaljer.

 

Tillstyrktes följande kandidater för Rilton-utmärkelser:

 

Guld –           Mats Eriksson, SS Manhem, Göteborg

                      Bo Ländin, Täby SK och Stockholms SF

                     

Silver –          Mats Aronsson, Kristallens SK

Torsten Gustavsson, Storstockholms SA

                      Claes-Peter Haväng, Bara Bönder SK och Skånes SF

                      Per Hultin, Roslagens SF

                      Leif Stenberg, SK Rockaden Sth

                     

Brons –          Joakim Andersson, SK Rockaden Sth

                      Tore Andersson, Markaryds SK

                      Roland Brandt, Markaryds SK

                      Pontus Carlsson, Linköpings ASS

                      Inge Hultin, SS Gambit

                      Bo Kyhle, Stockholms SF

                      Ronny Lindqvist, SK Rockaden Sth

                      Jan Lindström, Linköpings ASS

                      Gunnar Lundberg, Malmö AS

                      Kent Lööf, Väddö SS

                      Conny Ohlsson, Linköpings ASS

                      Niklas Sidmar, Mölndals SK

                      Alfred Thomassen, Falkenbergs SK

                      Mari-Anne Åhman, Farsta SK

 

- Schackgideon 2003

Beslöts att Schackgideon 2003 går till Europamästarinnan Pia Cramling, SK Pass­anten. Pia tog Sveriges första medalj i EM-, VM- och OS-sammanhang sedan OS 1937 (då det blev silver).

 

§ 6                 Rapporter

- Förbundsordföranden

Ingvar Carlsson hade inget att rapportera utöver utskickat material.

Göran Ohlson rapporterade från Schack-OnLine. Namnet kommer att ändras till Chess Challenge för att likna namnet Hockey Challenge. Premiären sker den 19 sep­tember 2004, dessförinnan kommer sidan att marknadsföras. Medverkan i marknads­föring är den enda kostnad SSF behöver stå för. Information kommer att ges vid distrikts­ledar­konferensen i Stockholm den 4 april.


- FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet / Ingvar Carlsson


FIDE: Förarbete inför att ha ett OS-arrangemang i Stockholm har skett.

ECU: Spelarorganisationen ACP har skrivit ett öppet brev till ECU's styrelse, där man kritiserar det sätt på vilket Göteborg fick Lag-EM. ACP vill att man ska ha en ny om­röst­ning. Detta lär dock inte ske, dels för att brevet saknar saklig grund, dels för att det är alldeles för sent att byta arrangör.


Nordiska Schackförbundet: Det finns fortfarande ingen som ansökt om att få arrang­era NM 2005. En annonsering kommer att ske på SSF’s hemsida.

 

- Kanslichefen Ingemar hade inget att rapportera utöver ”Kansliets framtid” (punkt 14).

 

- Skattmästaren / Sven-Olof Andersson

Istället för ett beräknat underskott på -500.000 kr för år 2003, blir det istället ett lika stort överskott.

SM-arrangören Umeå har haft problem med Skattemyndigheten, som kräver att man ska betala skatt på prispengarna. Dock ska medlemmar i Riksidrotts­förbundet ”eller jämförbar organisation” vara befriade från skatt, vilket borde innebära att även schacket är skattebefriat.
Beslöts att SSF stöder Umeå i deras protester mot skattemyndigheten.

 

- IT-gruppen / Erik Degerstedt
Önskar bli kallad för kommitté istället för grupp. Frågan tas upp i höst.

I övrigt hänvisas till senaste mötesprotokoll.

 

- Allsvenska kommittén / Göran Ohlson

Har haft två extramöten för att diskutera den senaste rondens många protester.

Emilia Horn har ombetts skicka ut en enkät till ett antal klubbar för att utröna intresset för en eventuell Damallsvenska.

I övrigt se rapport.

 

- Projektkommittén / Sigvard Olsson
Protokoll från möte 2003-07-03 är utskickat.
Norges förfrågan om vi vill delta i firandet av 100-års-jubiléet av unionsupplös­ningen är lämnad vidare till Västergötland. Där har man dock inte givit något svar än.

 

- Regelkommittén / Emilia Horn
Protokoll från möte 2004-01-04 är utskickat.

Jobbar framför allt med det förestående Lag-EM i Göteborg. T.ex. ska det ansökas om fler IA-titlar till svenska domare. Det ska även hållas en del domarkurser i vår, bl.a. i Stockholm.

 

- Skolkommittén / Lars Karlsson och Susanne Karlsson
Har nu skickat krav till Schack 08 om återbetalning på 15.000 kr till SSF för fjolårets bristande arrangemang av skol-SM.
Antalet deltagare i Schack4an har ökat, bl.a. i Stockholm, Uppsala, Dalarna och Halland.
Beslöts
att till nästa möte ska kommittén ta fram en ekonomisk redovisning för Schack­4an.

 


- Korrschackkommittén / Per Söderberg

Redaktör för Korrschackstidningen saknas, så Per kommer att vara redaktör tills ersättare hittats.

Vill att Sverige arrangerar ICCF’s kongress 2006. Kongresserna, med ca 100 del­tagare, är de största arrangemangen i korrschackvärlden. Förutom kongresslokal i en vecka, ska arrangören även stå för en bankett och en utflykt med lunch. Näst­kom­mande kongresser kommer att arrangeras i Indien (2004), Spanien (2005) och Frankrike (2007). Vi har i princip (om vi vill) blivit lovade att få arrangemanget. Beslut måste fattas före årets kongress, dvs senast i november.

Beslöts att kommittén får i uppdrag att på nästa möte presentera en ekonomisk kalkyl för ett eventuellt arrangemang av ICCF’s kongress 2006.

 

- Tävlingskommittén / Björn Ansner

På grund av för lågt intresse skickar Sverige inget lag till Lag-EM för veteraner, 22-28 februari i Dresden (Tyskland).

Till individuella EM för damer i Dresden, 20 mars – 3 april 2004, kommer Sverige att skicka Pia Cramling, Christin Andersson, Eva Jiretorn och Emilia Horn.

Vill Sverige arrangera Veteran-VM 2006?

Beslöts att SSF kan tänka sig att ansöka om Veteran-VM 2006, ifall någon lokal arrangör föreslår ett bra koncept.

 

- Utbildningskommittén

Årets sommarläger för juniorer kommer att förläggas i Fiskeboda (utanför Katrine­holm), 21-24 juni.

Höstens Elitserieronder flyttas till 5-7 november (rond 1-3) och 4-5 december (rond 4+5), för att inte krocka med Europacupen i Istanbul (Turkiet) 2-10 oktober.

- Mediekommittén / Erik Degerstedt

Beslöts att Robert Eriksson, lagledare i LASS, väljs in i MK.

Nye redaktören för Tidskrift för schack, Lars Grahn, har givit ut sitt första nummer (nr 1/2004). Tidningen är i nytt format.

 

- Bredd- och rekryteringskommittén / Susanne Karlsson
Se utskickad rapport, men rättelse av mötesdatum till 13 mars 2004.
Hemsidesansvarig är inte utsedd ännu, men räknar med att detta ska åtgärdas vid nästa kommittémöte.

 

§ 7                 Budget 2004

Tack vare större bidrag och kommittéernas nedskärningar, beräknas det, enligt budget­förslaget, bli ett överskott på +43.000 kr för år 2004, istället för de -1, 8 miljoner som beräknades i höstas.

Beslöts att fastställa budgetförslaget.

AU föreslår ett oförändrat aktivitetsstöd för hösten 2004, dvs 18 kr/schackaktivitet, 10 kr/annan aktivitet, samt medlemsbidrag på 15 kr per medlem och termin.

Beslöts att fastställa AU’s förslag.

§ 8                 SM 2004

Inbjudan till SM-gruppen har skickats ut till berörda spelare. Svar väntas inkomma senast 29:e februari.

 


§ 9                 Lag-EM 2005

a) Rapport

Göran Ohlson har skrivit en sammanställning om vad som hittills gjorts inför Lag-EM. Förhoppningsvis kommer det att ges ut ett specialhäfte med frimärken, men frågan är om Postverket hinner ge ut det i tid.

b) Uppdaterad budget

En del nya saker har framkommit, bl.a. har antalet spelare i damlagen fördubblats; från två till fyra. Budgetförslaget, ihopsatt av Sven-Olof Andersson och Göran Ohlson, är baserat på att 45 herrlag och 35 damlag deltar.

Beslöts att:

-Det nya budgetförslaget fastställs.

-Uppdra åt organisationskommittén att presentera budgeten i mer överskådlig form till nästa möte.

-Lag-EM ska drivas med SSF som juridisk person.

-Särskilda post- och bankgirokonton för Lag-EM ska öppnas.

 

c) Avtal om sponsorförsäljning med Göran Ohlson

Göran har erbjudit sig att, mot provision, ragga fler sponsorer till Lag-EM, utöver det som ingår i organisationsansvaret. Utan Göran närvarande, diskuterade sedan styrelsen detta och tog beslut.

Beslöts enhälligt att styrelsen tackar ja till Göran Ohlsons erbjudande om sponsorförsäljning. Ordförande tecknar avtal.

 

§ 10               Plan för framtida större arrangemang

Vi kommer inte att ansöka om att få ordna OS 2008 (där ansökan ska vara inne redan 15:e april 2004). Kanske satsar vi istället på OS 2010.

Veteran-VM 2006 – se punkt 6 (”Tävlingskommittén”).

ICCF-kongress 2006 – se punkt 6 (”Korrschackkommittén”).

                                                                 

§ 11               Proposition om medlemsavgift

AU föreslår en höjning från 10 kr till 30 kr för juniorer, och från 70 kr till 120 kr för seniorer. Som kompensation höjs även bidragen till juniorer.

Beslöts att fastställa AU’s förslag till medlemsavgiftshöjning som proposition.

                                

§ 12               Distriktsledarkonferens i Stockholm

Distiktsledarkonferens kommer att anordnas på Scandic Hotel Continental i Stock­holm, söndagen den 4 april 2004. Bl.a. ska nya spelsajten Chess Challenge disku­teras.

 

§ 13               Marknadsplan, uppföljning

Det finns anledning att med jämna mellanrum se över marknadsföringen av svenskt schack.

Beslöts att Projektkommittén ska göra en uppföljning av 2002 års ”Plan för mark­nads­föring av svenskt schack”, och presentera en plan för kommande år på nästa styrelsemöte.

 


§ 14               Kansliets framtid

Ingemar rapporterade från kansliet. Rekrytering av ersättare till Ingemar ska på­börjas efter sommaren. Kansliet består idag av Britt (arbetar heltid), Ann (75%), Hasse (50%), Ingrid (50%), samt Susanne (75% - kommer tillbaka i augusti). Dessa personer är anställda med lönebidrag.

Beslöts att varje kommitté får i uppdrag att till nästa möte komma med önskemål om kansliets funktioner.

                                

§ 15               Skrivelse angående Stockholms Schackförbund

Vi har tagit del av en skrivelse från Lars Dock om Stockholm Schackförbund.

Beslöts att detta är en sak som ska behandlas på lokal nivå, inte riksnivå.

 

§ 16               Övriga frågor

Motion har inkommit från Stockholms Schackförbund angående stadgeändring. Motionen kommer att behandlas vid nästa möte i april.

 

§ 17               Nästa sammanträde

                      Nästa sammanträde blir i Stockholm den 24-25 april 2004.

 

§ 18               Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade för helgens sammanträde och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet:

Emilia Horn

Justeras:

Lars Karlsson                                                                  Ingvar Carlsson