Sveriges Schackförbund

CS-protokoll nr 2003:4

Umeå 2003-07-05/06

 

 

Protokoll fört vid Centralstyrelsens sammanträde

 

Tid:                                              2003-07-05 kl. 17:30—20:00

                                                      2003-07-06 kl. 09:00—11:30

                                                     

                                                                                 

Plats:                                           Folkets Hus/Scandic Hotel Plaza Umeå

 

Närvarande:                            Ingvar Carlsson                         förbundsordförande

                                                      Göran Ohlson

                                                      Sven-Olof Andersson              skattmästare

                                                      Jonas Burman                           §1-5 (ej val av MK), 8

                                                      Erik Degerstedt                       

                                                      Kaj Engström

                                                      Mats Eriksson

                                                      Emilia Horn

Daniel Johansson

Lars Karlsson                            §1-5 (ej val MK), 8

                                                      Susanne Karlsson

                                                      Johan Sigeman

                                                      Ingemar Eriksson                     adjungerad

                                                      Per Hultin                                   ordf. SK. §1-5 (ej val MK), 8

                                                      Sigvard Olsson                         adjungerad, ledamot PK

                                                      Gert Brushammar                    ordf. valberedningen, §1-5 (ej val av MK) ,8

                                                      Jan Wikander                            valberedningen, §1-5(ej val MK), 8

 

Frånvarande:                          Björn Ansner

 

§ 1                     Sammanträdets öppnande

                           Förbundsordföranden förklarade helgens sammanträde öppnat. Speciellt

                           välkomna hälsades styrelsens nytillskott Emilia Horn och Daniel Johansson.

 

§ 2                     Fastställande av dagordning

Styrelsen beslöt fastställa den föreslagna dagordningen.

 

§ 3                     Val av protokollförare och justeringsman

Protokollförare: Erik Degerstedt

Justeringsman: Sven-Olof Andersson jämte ordföranden.

 

 

§ 4                     Rapporter

o        Förbundsordföranden
- Inget att rapportera.

o        FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet (genom Ingvar Carlsson)
FIDE – inget att rapportera.
ECU – ECU håller kongress den 18 oktober, där Lag-EM arrangör för 2005 beslutas. SSF sänder Ingvar Carlsson och Göran Ohlson samt – i egenskap av förbundskapten - Björn Ansner.
Nordiska Schackförbundet (Genom Johan Sigeman)

-          Årsmöte i Århus den 13 september. Där väljs nordens schackspelare. Sverige kommer att nominera Pia Cramling.

-          NM 2003 nämndes samt läget beträffande Dam-NM 2003 i Stockholm.

-          Vidare nämndes också Veteran-/Senior-NM.

 

 

o        Kanslichefen (genom Ingemar Eriksson) Hänvisade till inlämnad rapport.

-      Kanslichefen har semester v30, 31 och 32.

o        Skattmästaren Hänvisade till inlämnad rapport.

-          Utfallet hittills 2003 för vissa kommittéer/konton redovisades särskilt för tillfälle till kommentarer av berörda.

 

o        IT-gruppen (genom Ingemar Eriksson) Hänvisade till inlämnad rapport.

 

o        Allsvenska kommittén (genom Göran Ohlson) Hänvisade till inlämnad rapport.

-          Protokoll, lottning och tävlingsbestämmelser för 2003/04 utskickade.

 

o        Projektkommittén (genom Kaj Engström) Hänvisade till inlämnad rapport.

-          Uppdraget rörande veteranfrågor ska inledas med en enkät till de nordiska länderna.

-          Utredningsarbetet angående breddsatsningar har startat. Sigvard Olsson lämnar slutrapport vid nästa CS-sammanträde.

 

o        Regelkommittén (genom Johan Sigeman) Hänvisade till inlämnad rapport.

-          Domarseminarium har flyttats till helgen 19-21 september. GM Svetozar Gligoric planeras medverka.

-          Sabotage i Pelaroturneringen, Göteborg, har rättats till. Enligt uppgift har

förövaren (som utgett sig vara representant för SSF) avregistrerat ratingberäkningen via e-postkontakt med FIDE.

 

o        Skolkommittén (genom Per Hultin) Hänvisade till inlämnad rapport.

-          Arbetet med Schack 4:an går vidare. Egen hemsida för denna är under     

konstruktion.

 

o        Korrschackkommittén (genom Per Söderberg) Har inte avlämnat rapport.

-          Ordföranden adjungeras till Styrelsens budgetmöte.

 

o        Tävlingskommittén (genom Mats Eriksson) Hänvisade till inlämnad rapport.

-          Uttagningen till Ungdoms-EM är klar.

-          Fyrnationers för pojkar spelas den 29-31 augusti i Finland.

 

o        Utbildningskommittén (genom Mats Eriksson) Hänvisade till inlämnad rapport.

-          Kalendern genomgicks och uppdaterades.

-          CS-möten införs:

22-23/11  Plats ej bestämd

14-15/2    Plats ej bestämd (preliminärt)

24-25/4    Plats ej bestämd

o        Mediekommittén (genom Ingemar Eriksson) Hänvisade till inlämnad rapport.

 

o        Breddkommittén (genom Ingemar Eriksson) Hänvisade till inlämnad rapport.

-          Susanne Karlsson och Ingemar Eriksson besökte en ledarkurs i Sundsvall

den 9-10 maj.

-          Föräldrar och barnverksamhet har pågått under SM:s första vecka. Två nya medlemmar och flertalet anmälningar till Minior-SM har detta resulterat i. Verksamheten har omfattat sammanlagt 78 deltagare.

 

§ 5                     Val

Mötet fattade följande beslut om val varvid noteras att den person som nämns först valdes som ordförande/sammankallande om inte annat anges.

 

Presidium

Ingvar Carlsson och Göran Ohlson.

 

Arbetsutskott

Ingvar Carlsson, Göran Ohlson, Sven-Olof Andersson, Björn Ansner, Erik Degerstedt (nyval) och Ingemar Eriksson (adjungerad).

 

Skattmästare

Sven-Olof Andersson.

 

Förbundskapten

Björn Ansner.

 

Representant i FIDE och ECU

Ingvar Carlsson (ordinarie) och Göran Ohlson (suppleant).

 

Representant i Nordiska Schackförbundet

                           Ingvar Carlsson (ordinarie) och Björn Ansner (samt Johan Sigeman som NSF:s

                           generalsekreterare och Per Hultin i NSF:s skolschackkommitté).

 

Representant i Schackakademien

Ingvar Carlsson, Göran Ohlson och Sven-Olof Andersson.

 

Representant i Riltonfonden

Göran Ohlson (ordinarie), Johan Sigeman (suppleant) och Björn Ansner (ersättare) valda till 30/6 2005.

 

IT-Gruppen

Erik Degerstedt, Peter Halvarsson (nyval), Lennart Pettersson, Per Hultin, Ingemar Eriksson och Jonas Forsslund (nyval).

 

Allsvenska kommittén

Göran Ohlson, Sven Olof Andersson, Ronny Andersson, Ingemar Eriksson, Jonas Forsslund och Lars Karlsson.

 

Projektkommittén

Kaj Engström, Sigvard Olsson, Tobias Pettersson och Kevin Ong.

 

Regelkommittén

Johan Sigeman, Berndt Söderborg, Ulf Norevall, Jonas Sandbom, Emilia Horn och Martin Norbäck.

 

Skolkommittén

Per Hultin, Susanne Karlsson, Victor Larsson, Johan Karlsson (nyval), Daniel Johansson (nyval) och Lars Karlsson (nyval).

 

Korrschackskommittén

Per Söderberg, Robert Ericsson, Tomas Carnstam, Jonas Dahlgren och Bo Sjögren.

 

Tävlingskommittén

Björn Ansner, Jonas Burman, Mats Eriksson, Tapio Tikkanen, Sven-Olof Andersson (nyval, avsett för Senior-/Veteran- frågor).

 

Utbildningskommittén

Mats Eriksson, Fredrik Hillertz, Stephan Lindberg, Jonas Eriksson (nyval) och Jesper Hall

 

Mediekommittén

Erik Degerstedt, Ingemar Eriksson och Bo Plato (t o m 2003-12-31).

Ålades kommittén att till nästa CS-möte föreslå två nya ledamöter till kommittén.

 

Breddkommittén

Susanne Karlsson, Göran Ohlson, Kenth Brilkman, Sigvard Olsson, Alexander Jogren och Daniel Johansson (nyval).

 

§ 6                     Firmateckning

                                         Mötet beslöt att Sveriges Schackförbunds firma och medel tecknas respektive

                           disponeras av förbundsordföranden Ingvar Carlsson, Linköping, skattmästaren

                           Sven-Olof Andersson, Östersund och kanslichefen Ingemar Eriksson, Norrköping.

                           Firman tecknas enligt följande:

                          

Två i förening avseende

-          Östgöta Enskilda Bank, konto A

-          Östgöta Enskilda Bank, konto B

-          Stadshypotek, privatobligation

 

samt

 

var för sig avseende

-          Östgöta Enskilda Bank, konto C

-          Sparbanken Sverige AB, Martin Anderssons fond

-          Sparbanken Sverige AB, Erik Olssons fond

-          SEB, konto A

-          Postgirokonto 65 22-7

-          Postgirokonto 5 20 52-8

-          Postgirokonto 7 78 40-7

-          Postgirokonto 60 46-34-6

-          Östgöta Enskilda Bank, bankfack

 

Mötet beslöt att denna paragraf skulle vara omedelbart justerad.

                                        

§ 7                     Kongressbeslut

                          Proposition om medlemstidning:

                          Sigvard sammanfattade kongressens ståndpunkt varefter debatt påbörjades.

                         

                          Efter diskussion beslöt styrelsen:

 

-          Ett reviderat förslag redovisas vid nästa styrelsesammanträde.

-          Att en arbertsgrupp bestående av Sven Olof Andersson och Sigvard Olsson tillsätts för att utreda tekniska detaljer avseende betalningar av medlemsavgifter , inkl. TfS-delen. Vidare frågan om implementeringen år 1 samt den totala ekonomiska kalkylen och i vad mån prisbilden kan förändras. Nya offerter bör därvid begäras: Norra Skåne (Sigvard), Norrköping (Ingemar Eriksson) och Norrland (Sven-Olof).                     

-          Att kvalitén på tidskriften inte får försämras i och med detta förslag. Huvuddelen av propositionstexten bör vara oförändrad.

-          Att upplösa den gamla arbetsgruppen.

-          Att sätta prenumerationspriset för år 2004 till oförändrade 400kr.

                                        

§ 8                     Redaktör TfS

                           Ansökningstiden går ut den 10 augusti 2003.

Styrelsen beslöt att:

-          AU tillsammans med Johan Sigeman får i uppdrag att anställa ny redaktör för TfS.

-          Redaktören skall vara insatt i att TfS anpassas innehållsmässigt så att den mer liknar en medlemstidning. Detta utan att tidningen blir ointressant för dagens läsare. Styrelsen tycker att TfS även fortsättningsvis skall bibehålla ett högt läsvärde.

 

 

§ 9                     Schackets Dag

                                         Sigvard informerade om Schackets Dag. Allt material är tryckt och hemsidan kommer att

                           uppdateras så småningom. Ett 60-tal klubbar kommer att delta i arrangemanget. Dessa

                           kommer att få material utskickat automatiskt.

 

§ 10                   Lag-EM i Göteborg 2005

                                         Göran Ohlson informerade om arbetet. Övriga ansökarländers bud presenterades.

                           Även det politiska läget föredrogs. Sverige har säkrat röster från flera länder.

 

                           ECU:s kongress kommer att för SSF:s räkning bevistas av Ingvar Carlsson,

                           Björn Ansner och Göran Ohlson. Göteborg & CO kommer även att delta.

 

                           Budgeten för Lag-EM 2005 diskuterades.

                          

                           Styrelsen beslöt:

-          Att särskilda konton för Lag-EM 2005 upprättas. Kostnader och intäkter som under 2003 kan härröras till Lag-EM 2005 flyttas till dessa.

-          Att SSF undersöker möjligheterna att ansöka om Schack-OS 2008. ECU kommer att informeras om detta.

 

§ 11                   Marknadsplan, fortsatta åtgärder, sponsring

-          Sigvard informerade om de åtgärder som vidtagits.

-          AU fortsätter arbetet med att jaga sponsorer.

-          Ingvar Carlsson rapporterade om svaret på vår annons i
Sponsringsföreningens tidning och i bilaga redovisat möte med Eventum.
Styrelsen beslöt att avvakta och för närvarande inte vidtaga åtgärder
enligt Eventums förslag

-          Styrelsen fortsätter arbeta enligt den beslutade sponsorpolicyn.

-          Marknadsföringsprogrammet gicks igenom och valda delar kommenterades.

-          Visade sig att 143 klubbhemsidor finns samt att 20-30 st av dessa inte uppdateras. Behov av uppdatering av SSF:s länksamling togs också upp.

 

Styrelsen beslöt att alla kommittéer är ansvariga för att ledarbroschyren sprids på ett tillfredsställande sätt.

 

§ 12                   Övriga ärenden

Förbundsordföranden kommer senast den 1 oktober att tillsammans med kansliet till Ungdomsstyrelsen lämna in redovisning samt ansökan om bidrag. Redovisningen avser bl. a. plan för hur Sveriges Schackförbund skall öka antalet ungdomsledamöter på centrala funktioner.

 

Sven-Olof Andersson föredrog den enkät som riktar sig till veteraner och deras tävlingsspel m.m. Svar på enkäter kommer att redovisas vid nästa sammanträde.

 

Översyn av tävlingsregler för SM i första hand avseende införande av klass 4 samt veteranklasserna togs upp.

 

Styrelsen beslöt att uppdra åt TK

-          att överväga frågan om eventuellt införande av klass 4 vid SM.

-          att se över tävlingsform och regler rörande Veteran-/Seniorklasserna.

-          att se över behovet av anpassning i övrigt av tävlingsreglerna.

-          att till nästa sammanträde presentera förslag till nya tävlingsregler för SM.

 

§ 13                   Nästa sammanträde

                           Nästa sammanträde hålls den 22-23 november.

 

§ 14                   Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade helgens sammanträde avslutat.

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

 

Erik Degerstedt

 

 

 

Justeras:

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Andersson                                                                    Ingvar Carlsson