Sveriges Schackförbund

CS-protokoll nr 2003:3

Umeå 2003-07-04

 

 

Protokoll fört vid Centralstyrelsens sammanträde

 

Tid:                                              2003-07-04 kl. 19:00—21:30

                                                     

                                                     

                                                                                 

Plats:                                           Scandic Hotel Plaza Umeå

 

Närvarande:                            Ingvar Carlsson                         förbundsordförande

                                                      Göran Ohlson

                                                      Sven-Olof Andersson              skattmästare

                                                      Gert Brushammar

                                                      Jonas Burman

                                                      Erik Degerstedt                       

                                                      Kaj Engström                            §6-9

                                                      Mats Eriksson

                                                      Lars Karlsson

                                                      Susanne Karlsson

                                                      Johan Sigeman

                                                      Ingemar Eriksson                     adjungerad

                                                      Sigvard Olsson                         adjungerad, ledamot PK

                                                      Jan Wikander                            valberedningen

                                                      Sthig Jonasson                         hedersledamot, ordf. MK

                                                      Christer Wänéus                      hedersordförande

                                                     

 

Frånvarande:                          Björn Ansner

                                                      Per Söderberg

 

§ 1                     Sammanträdets öppnande

                           Förbundsordföranden förklarade kvällens sammanträde öppnat.

 

§ 2                     Fastställande av dagordning

Styrelsen beslöt fastställa den föreslagna dagordningen.

 

§ 3                     Val av protokollförare och justeringsman

Protokollförare: Erik Degerstedt

Justeringsman: Sven-Olof Andersson jämte ordföranden

 

§ 4                     Föregående protokoll

-         Styrelseprotokollet från 2003-04-26/27 innehöll fel. I rapporten från korrschackskommittén ska det stå Dan Olofsson vann korrschack-SM 2001. Styrelsen lade med denna ändring protokollet till handlingarna.

-         AU-protokollet från 2003-06-08 gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.

 

§ 5                     Utmärkelser

Ansökningar om Collijnplaketter har inkommit:

 

Håkan Claesson, Ulricehamn                                 Brons

Christer Larsson, Flen                                              Brons

Tommy Karlsson, Flen                                             Brons

 

 

Ansökan om Rogardplaketten:

 

Kent Vänman, Umeå                                                 Silver

 

Styrelsen beslöt bifalla ansökningarna.

 

Noterades att ansökan inkommit även från Gästriklands SF. Ärendet delegerades till Ingemar Eriksson och Christer Wänéus för beredning.

 

 

§ 6                     Genomgång av kongressdagordningen

                          

                           Kongressdagordningen föredrogs. Följande kommenterades:

 

·        Ingvar Carlsson framför inledningsanförandet. I inledningsanförandet nämns

SSF:s eventuella planer på att söka Schack-OS 2008. Även Malmö SF:s intresse av att arrangera Veteran-/Senior-VM nämns.

·        Parentation hålls över dem som avlidit under året.

·        Utmärkelser utdelas.

·        Marie-Louise Rönnmark föreslås som ordförande.

·        Sigvard Olsson föreslås till sekreterare.

·        Verksamhetsberättelsen föredras av Ingvar Carlsson och Sven-Olof Andersson.

·        Hedersordförande Christer Wänéus läser upp revisionsberättelsen, då ingen av revisorerna kan närvara.

·        Rapporten angående administrativa rutiner mm från Haninge SS föredras av Göran Ohlson.

·        Styrelsens yttrande angående motion från Stockholms SF föredras av Johan Sigeman.

·        Propositionen om medlemstidning inleds av Ingvar Carlsson, därefter tar Gert Brushammar vid.

·        Information om verksamhetsplan och budget föredras av Göran Ohlson (Lag-EM), Ingvar Carlsson (lokalt aktivitetsstöd) och Sven-Olof Andersson (budget 2003).

 

Frågan om valberedningens nomineringsprocess togs upp av Gert Brushammar.

Styrelsen finner det anmärkningsvärt att de föreslagna valen inte meddelas till berörda ledamöter i god tid före utskicket av kongresshandlingarna.

 

§ 7                     Lokalt aktivitetsstöd

Styrelsen beslöt godkänna det av AU framtagna förslaget om lokalt aktivitetsstöd.

AU-förslaget består av ett rakt medlemsbidrag på 15 kr/medlem/termin samt 18 kr/aktivitet. Budget för hela 2003 uppgår till 850 tkr. Med det nya beräkningssättet samt särskilt övergångsbidrag för särskilt missgynnade klubbar beräknas faktiskt utfall till 926 tkr. Beräkningarna baseras på antagandet att vi har samma medlems- och aktivitetsantal 2003 som vi hade 2002.

 

§ 8                     Övriga ärenden

                                         Fortsatta arbetet med Lag-EM redovisades. Utförligare rapport kommer vid nästa

                           sammanträde.

                           Veteran-VM 2004 diskuterades.

                           Styrelsen beslöt :

-         att SSF i princip ställer sig positiv till en ansökan från Sveriges sida.

-         att Malmö SF som intressent av arrangörsskap inledningsvis får precisera de lokala förutsättningarna.

-         att den fortsatta hanteringen delegeras till AU.

 

 

 

§ 9                     Nästa sammanträde

                           Nästa sammanträde hålles direkt efter morgondagens kongress.

Ordföranden förklarade kvällens sammanträde avslutat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

 

Erik Degerstedt

 

 

 

Justeras:

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Andersson                                                                    Ingvar Carlsson