CS-protokoll nr 2003:2

Göteborg 2003-04-26/27

 

 

Protokoll fört vid Centralstyrelsens sammanträde

 

Tid:                                     2003-04-26 kl. 09:00—13:00

                                           2003-04-27 kl. 09:00—13:22

                                          

                                                                

Plats:                                 Hotell Gothia Tower Göteborg

 

Närvarande:                      Ingvar Carlsson                   förbundsordförande

                                           Göran Ohlson

                                           Sven-Olof Andersson           §1-9,13

                                           Björn Ansner

                                           Gert Brushammar

                                           Jonas Burman

                                           Erik Degerstedt                    §1-9,13

                                           Kaj Engström

                                           Mats Eriksson

                                           Lars Karlsson

                                           Susanne Karlsson

                                           Johan Sigeman

                                           Per Söderberg

                                           Ingemar Eriksson                 adjungerad, §1-9a)

                                           Sigvard Olsson                    adjungerad, ledamot PK

                                           Roland Bonér                      ordf. Valberedningen, §1-9a)

                                           Ronny Andersson                Valberedningen

 

Frånvarande:                    Ingen

 

§ 1                 Sammanträdets öppnande

                      Förbundsordföranden förklarade helgens sammanträde öppnat

 

§ 2                 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslöt ändra den föreslagna dagordningen på följande punkter:

5) Schack-Gideon, 9d) Haningemotion angående administrativa rutiner, 15) Översyn av tävlingsbestämmelser för SM

 

§ 3                 Val av protokollförare och justeringsman

Protokollförare: Erik Degerstedt

Justeringsman: Mats Eriksson

 

§ 4                 Föregående protokoll

- Styrelseprotokollet från 2002-02-22 innehöll fel i närvaroförteckningen. Roland Bonér är ordförande för valberedningen. Styrelsen lade med denna ändring protokollet till handlingarna.

 

§ 5                 Utmärkelser

Ansökningar om Collijnplaketter har inkommit:

 

Kent Ängskog, Avesta                                     Silver

Ingvar Jiretorn, Bräkne-Hoby                           Silver

Bengt Åke Ljungkvist, Karlskrona                    Silver

Keijo Tuomisto, Ulricehamn                              Brons

Åke Andersson, Ulricehamn                             Brons

Ingemar Andersson, Ulricehamn                      Brons

Kjell Karlsson, Ulricehamn                                Brons

 

Ansökan om Rogardplaketten:

 

Bengt Wrighed, Osby                                      Brons

 

Styrelsen beslöt bifalla ansökningarna.

 

Schack-Gideon:

Styrelsen beslöt tilldela Anders Eriksson, Västerås Schack-Gideon för 2002.

 

 

§ 6                 Rapporter

o       Förbundsordföranden
- Ingvar Carlsson rapporterade från Schackakademiens årsmöte.

o       FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet (genom Ingvar Carlsson)
FIDE – inget att rapportera.
ECU – Tas upp under punkten 10.
Nordiska Schackförbundet (Genom Johan Sigeman)

-       Zonpresidenten har beslutat att segraren i Veteran-NM har plats i Veteran-EM.

-        Dam-NM diskuterades. Beslutades att om inbjudan från Stockholms SF inte inkommit före 1 maj kommer SSF att hemställa hos NSF om att utse ny arrangör för tävlingen i Stockholm.

o       Kanslichefen (genom Ingemar Eriksson) Hänvisade till inlämnad rapport.

-     Vikarie för Susanne Strömstedt kommer ev. tas in.

o       Skattmästaren

-        Hänvisade till inlämnad rapport. Bokslutet för 2002 samt texten i verksamhetsberättelsen redovisades. Kapitalplaceringen diskuterades.

-        Beslutades att föreslå kongressen att fastställa bokslutet enligt skattmästarens förslag.

 

o       IT-gruppen (genom Ingemar Eriksson) Hemsidan diskuterades.

-        Beslutades att avtalet med Dan Östergaard sägs upp och att Gert Brushammar tar över som ny webbmaster.

 

o       Allsvenska kommittén (genom Göran Ohlson) hänvisade till utskickad rapport.

-       Starten för Elitserien 2003 kommer att flyttas eftersom Lag-EM spelas samtidigt.

-       Geografiska inlottningen är klar och har skickats ut.

-       Styrelsen beslutar godkänna allsvenska tävlingsbestämmelserna efter att kompletteringar, med avseende på resebidrag och spelprogram, från kommittén är klara.

 

o       Projektkommittén (genom Kaj Engström) Hänvisade till inlämnad rapport.

-       Ledarbroschyren är tryckt och utskickad.

 

o       Regelkommittén (genom Johan Sigeman) Hänvisade till inlämnad rapport.

-       Johan har svarat på insändare i Schacknytt angående Lars Degerman.

 

o       Skolkommittén (genom Susanne Karlsson) Hänvisade till inlämnad rapport.

 

o       Korrschackkommittén (genom Per Söderberg) hänvisade till inlämnad rapport.

-     Ny svensk IM Dan Olofsson.

 

 

 

 

 

 

 

o       Tävlingskommittén (genom Björn Ansner) hänvisade till inlämnad rapport.

-       Individuella EM. Deltagare från Sverige:

               Herrar: Ulf Andersson, Evgenij Agrest och ytterligare en som tillfrågas

               Damer: Pia Cramling, Christin Andersson, Eva Jiretorn, Viktoria

               Johansson.

      Återstår en coach för damerna.

-       Resultat från flicklandskampen i Norge redovisades.

-        Kommittén har ordnat upp sin hemsida, som nu sköts av Tapio Tikkanen.

 

o       Utbildningskommittén (genom Mats Eriksson) Hänvisade till inlämnad rapport.

-       Kanslichefen redovisade aktivitetsstatistik. Viss uppgång hösten 2002 konstaterades.

-        Ingemar Eriksson och Björn Ansner ser över detaljer i bidragsbestämmelserna efter klagomål från Stockholmsklubbar.

o       Mediekommittén (genom Ingemar Eriksson) Hänvisade till inlämnad rapport.

-     Styrelsen beslutade hyra föreslagen lagerlokal för TfS.

o       Breddkommittén (genom Ingemar Eriksson) hänvisade till inlämnad rapport.

-     En ledarkurs i Sundsvall den 9-10 maj kommer att hållas.

§ 7                 Verksamhetsberättelse 2002

Styrelsen beslutade godkänna förslaget till Verksamhetsberättelse 2002.

 

§ 8                 SM 2003

Jonas Burman rapporterade från arbetet med SM. Det går nu bra att anmäla sig. SM gruppen är i det närmaste klar.

 

Beslutades att tillsätta CS representanter:

Vecka 1:        Göran Ohlson

Vecka 2:        Sven-Olof Andersson

 

§ 9                 Kongressfrågor

a)    Motion från Stockholms SF
Styrelsen beslutade att:

-    Föreslå kongressen avslag på motionen.

-    Ge AU i uppdrag att formulera yttrande till kongressen.

 

Lars Karlsson reserverade sig mot beslutet.

b)    Proposition om medlemstidning och medlemsavgift

Sigvard och Ingvar rapporterade från distriktsledarkonferensen. Diskuterades nya idéer och förslag som skulle spara pengar. Även medlemsavgiften diskuterades.

 

Efter diskussion beslöts att:

-    AU ges i uppdrag att formulera den slutgiltiga propositionen med förslaget

     160 kr som medlemsavgift.

 

     b1) arbetsgruppens förslag till administrativa lösningar mm

           Styrelsen är ej tillfredsställd med att medlemmar skall få tidningen året efter

           inbetald medlemsavgift.

 

     Styrelsen beslutade:

     -     Att arbetsgruppen tillsammans med AU tar fram ett nytt förslag som

           säkerställer att medlemmarna får tidningen omgående efter erlagd

           medlemsavgift.

     -     Att förslaget skall vara klart i sådan tid att det kan omnämnas i propositionen

           om medlemstidning.

     b2) redaktör

                                 Diskuterades framtida redaktör för TfS.

 

c)   Kallelse

Styrelsen gav Ingvar Carlsson i uppdrag att kalla till ordinarie kongress lördagen den 5 juli kl 10:00 i Umeå.

d)   Haningemotion angående administrativa rutiner

Styrelsen beslutade att AK:s ordförande tillsammans med kanslichefen skall svara på motionen.

    

§ 10               Lag-EM 2005 och SM i Göteborg

Göran Ohlson och Björn Ansner informerade om arbetet med Lag-EM 2005. Alla avtal är nu tecknade. Det fortsatta arbetet kommer främst att bestå av lobbyarbete. Förhoppningen är också att övriga nordiska länder hjälper till med detta.

 

§ 11               Plan för marknadsföring av svenskt schack, uppföljning

                                 Styrelsen beslutade, p g a tidsbrist, bordlägga frågan till kommande möte.

 

§ 12               Schackets Dag

                                 Sigvard Olsson informerade om det fortsatta arbetet med Schackets Dag.

 

§ 13               Kommittéernas rapporter om utvärdering av verksamheten

                      Efter att kommittéernas verksamhet diskuterats kommittévis kom styrelsen

                      fram till att gränsdragningsproblem fanns på följande punkter:

                     

-       Breddfrågorna är uppdelade på flertalet kommittéer.

-       SM berör flera kommittéer.

-       IT frågorna behöver en egen grupp. Därför ska IT-gruppen vara kvar.

 

Styrelsen kom även fram till att PK för närvarande saknar konkreta arbetsuppgifter.

                     

Beslutades:

-     Att PK utvärderar BK:s satsningar under 2001 och 2002.

-       Att PK undersöker hur andra nordiska länders veteranverksamhet bedrivs.

-       Att fortsätta diskussionerna om kommittéverksamheten vid kommande möten.

 

§ 14               DGT-bräden, SSF-engagemang i datorstöd vid SM mm

Beslutades att :

-       Jonas Forsslund adjungeras till IT-gruppen.

-       Inköp av DGT-bräden bekostas med gemensamma medel.

-       Gert Brushammar och Jonas Forsslund får mandat att genomföra inköpet i föreslagen omfattning inom ramen för presenterad kalkyl på 38.000:-

 

 

§ 15               Övriga frågor

a)    Översyn av tävlingsbestämmelser för SM

Styrelsen konstaterade att en ny utredning angående tävlingsbestämmelserna för SM inte behöver genomföras i dagsläget.

b)    Internationell domarpraktik

Ronny Andersson framförde vikten av att SSF verkar för att svenska kvalificerade domare får möjlighet att praktisera vid internationella evenemang.

c)    Bidragsansökan Gotlands SF

Styrelsen beslutade att inte bevilja Gotlands SF bidrag för aktiviteter under medeltidsfestivalen.

 

 

§ 16               Nästa sammanträde

                      Nästa sammanträde hålles i Umeå fredagen den 4 juli kl 19:00.

 

§ 17               Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade helgens sammanträde avslutat.

 

Vid protokollet:

Erik Degerstedt

 

Justeras:

Mats Eriksson                                                                  Ingvar Carlsson