Mötesprotokoll

Sveriges Schackförbund
CS-protokoll nr 2003:1
Stockholm 2003-02-22

Protkoll fört vid Centralstyrelsens sammanträde

Tid: 2003-02-22 kl 13.17-19.45

Plats: Scandic Hotel Continental Stockholm

Närvarande:
Ingvar Carlsson (förbundsordförande)
Göran Ohlson
Sven-Olof Andersson
Björn Ansner
Jonas Burman
Mats Eriksson
Erik Degerstedt
Lars Karlsson
Susanne Karlsson
Johan Sigeman
Per Söderberg
Kaj Engström
Ingemar Eriksson (adjungerad)
Sigvard Olsson (adjungerad, ledamot PK)
Roland Andersson (ord. valberedeningen)
Jan Wikander (ledamot valberedningen)

Frånvarande:
Gert Brushammar§ 1 Sammanträdets öppnande
Förbundsordförande förklarade dagens sammanträde öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning
Styrelsen beslöt att fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman
Protokollförare: Erik Degerstedt
Justeringsman: Göran Ohlson

§ 4 Föregående protkoll
- Styrelseprotokollet från 2002-11-23 - 2002-11-24 lades med godkännande till handlingarna. Björns förslag till förändring av lokalt aktivitetsstöd godkändes.
- AU-protokoll från 2003-01-04 lades med godkännande till handlingarna. § 5 Utmärkelser
Ansökan om Collijnplaketter har inkommit från Dalarna:

Göran Diser, Smedjebacken: Brons + Silver
Ingemar Pettersson, Smedjebacken: Brons
Per Erik Larsson, Bjursås: Brons
Göran Seger, hedemora: Brons
Kennet Morin, Borlänge: Brons
Olle Johansson, Malung: Brons
Åke Hagström, Malung: Brons

Styrelsen beslutade bifalla ansökan.

§ 6 Rapporter

 • Förbundsordföranden
  - Ingvar Carlsson berättade bl a om Rolf Littorins 80-årsdag där CS uppvaktade och hans tackbrev. Rolf Littorin kommer till Göteborgssammanträdet.
 • FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet (genom Ingvar Carlsson)
  FIDE - Inget att rapportera.
  ECU - Har skriftligen tackat ja till att komma till Göteborg för gemensamt sammanträde.
  Nordiska Schackförbundet (genom Johan Sigeman)
  - Inget att rapportera.
 • Kanslichefen
  - Kommer att ha mindre bemanning på grund av Susanne Strömstedts barnledighet. I övrigt inget nytt.
 • Skattmästaren
  - Tar upp sin rapport i samband med budgeten.
 • IT-gruppen (genom Ingemar Eriksson) För tredje gången tvingades ett möte ställas in. Förslag fanns om upplösning av gruppen då det alltid finns förhinder som avstyr möten. Beslutades att behålla kommittén till i sommar.
  Vidare konstaterades att hemsidan inte fungerar som den ska. Dan Östergaard uppfyller enligt styrelsens uppfattning inte sina åtaganden på ett tillfredställande sätt. Diskussion angående ersättare fördes. Johan ska tillsammans med Ingemar undersöka om det finns möjlighet att göra någonting.
 • Allsvenska kommittén (genom Göran Ohlson) hänvisade till utskickad rapport. Troligen kan väntas en uppföljare avseende ett protestärende.
 • Projektkommittén (genom Kaj Engström) I veckan ska ledarbroschyren tryckas i 10 000 ex. Tobias Pettersson har fört statistik på klubbarnas hemsida. I övrigt hänvisas till inlämnad rapport.
 • Regelkommittén (genom Johan Sigeman) Hänvisar till inlämnad rapport. protestärende från Norrland kommer att leda till regeltillägg.
  Vidare diskuterades problemet med Lars Degerman. RK rekommenderar att CS varnar Lars Degerman för disciplinbrott. Styrelsen beslöt, med röstsiffrorna 7 mot 6 att avstänga Lars Degerman från spel nästa match. de 6 röstade för endast varning.
 • Skolkommittén (genom Susanne Karlsson) Hänvisade till inlämnad rapport. Noterades att Skol-NM på Färöarna givit två svenska guld, Oscar Revelj i grupp B samt Alfred Krzymowski i grupp E, ett silver och två brons. Tio svenska deltagare. Susanne berättade även om Nya Schack-4an.
 • korrschackkommittén (genom Per Söderberg) hänvisade till inlämnad rapport.
 • Tävlingskommittén (genom Björn Ansner) hänvisade till inlämnad rapport.
 • Utbildningskommittén (genom Mats Eriksson) hänvisade till inlämnad rapport. En steg1 kurs genomfördes söder om Åsda med 10 deltagare. Kalender har uppdaterats, men av misstag skickades uppdateringen inte ut med senaste förbundsnytt.
 • Mediekommittén (genom Ingemar Eriksson) Förslag att lagret för TfS flyttas till Norrköping, mängden är i flyttbusstorlek. Styrelsen beslutade att kansliet får i uppdrag att flytta lagret till Norrköping. Vidare är det felaktiga budgetsiffror i den gamla rapporten, budgeten som den redovisades av Sven Olof är vad som gäller.
 • Bredd- och rekryteringskommittén (genom Ingemar Eriksson) hänvisade till inlämnad rapport.

§ 7 Budget 203, fastställande av förslag från 2002-11-23/24 med ett tillägg på 40 000 kr för distriktledarträff i Stockholm 13 april enligt AU-förslag
Sven Olof åberopar rapporten som skickats ut. Budgeten för 2003 på + 136 000 kronor fastställdes. Uppdrag åt AU att slutföra bokslutsarbetet.

§ 8 SM 2003, rapport från "SM-arbetsgruppen"
Göran rapporterade att gruppen nu fullgjort sitt uppdrag de fick i somras och därmed upplösts. 50 ex är upptryckta och mötesdeltagarna idag fick varsitt ex, kostnad 5 300 kronor. 5 ex var är beräknat per kommande arrangör. Styrelsen tackar gruppen för et gott arbete.
Susanne ålades att ordna så att materialet finns tillgängligt i elektronisk form på kansliet.
Jonas rapporterade från arbetet i Umeå. Man kan nu anmäla sig till SM via hemsidan.
Inbjudan delgavs även Cs-ledamöterna.

Beslutade att

 • Godkänna den framtagna inbjudan till SM 2003.
 • Upplösa SM-arbetsgruppen.

  § 9 Medlemstidning, spelarlicens och central relationsdatabas, kompletterad utredning med förslag till
  Gruppen har inte haft något möte sedan senaste styrelsemöte. Ett förslag till proposition har dock skrivits av Gert tillsammans med övriga gruppen.
  a) proposition om medlemstidning
  Ingemar föredrog gruppens förslag. Budskapet är att tidningen skall vara en informationskanal från Sveriges Schackförbund och att den ska vända sig till den vanlige klubbspelaren. Tidningen föreslås bli en medlemstidning för seniorer och intresserade juniorer.
  b) proposition om medlemsavgift
  I arbetsgruppens förslag om medlemstidning ingår att avgiften höjs med 200 kr, dvs medlemsavgiften blir 270 kr för seniorer. I förslaget ingår även att juniorer ska kunna prenumerera på TfS till självkostnadspris. Enligt arbetsgruppens kalkyl ger detta förslag kostnadstäckning för tidningen.

  Efter diskussion beslöts att:

 • I propositionsförslaget föreslå en höjning av medlemsavgiften med 180 kr för seniorer och att ge juniorer möjlighet att prenumerera på tidningen för 100 kr. Detta förslag ger ett underskott för tidningen med 150 tkr per år att jämföra med nuvarande nettokostnad på ca 300 tkr per år.
 • Ge Ingvar Carlsson i uppdrag att i samarbete med Sigvard Olsson (text) och Gert Brushammar (kalkyl) komplettera och justera arbetsgruppens förslag inför ditriktsledarkonferensen den 13 april.
 • Ge arbetsgruppen i uppdrag att föreslå administrativa lösningnar till nästa möte, bl a så att medlemmarna får tidningen omgående efter erlagd medlemsavgift.

  Styrelsen noterade att enkäten är redovisad.

  § 10 Plan för framtida större arrangemang, Lag-Em och SM i Göteborg, förslag till
  a) ansökan om att arrangera Lag-EM för nationslag 2005 (deadline 2003-03-01) uppdaterad kalkyl med bindande offerter/avtal
  b) samarbetsavtal SSF/Göteborgs schackförbund/Göteborgs & Co
  c) ev beslut att bevilja ansökan om att förlägga SM till Göteborg även 2005 och 2006
  Göran föredrog förslag till samarbetsavtal mellan Göteborgs SF, Göteborg & Co och SSF. Lag-EM kalkylen mm diskuterades. Invändningar restes mot några oklrheter i offerterna från Gothia Tower och Svenska Mässan.

  Styrelsen beslutade att:

 • Ge AU i uppdrag att lämna in ansökan att arrangera Lag-EM 2005 i Göteborg och att underteckna föreslagna samarbetsavtal sedan AU klarlagt oklarheterna i de två nämnda offerterna på ett enligt AU tillfredställande sätt.

  I och med udnertecknandet av ovan nämnda avtal har Styrelsen också beslutat att ge Göteborgs SF SM 2005 och 2006. Styrelsen beslöt att bilda en organisation-kommitté, bestående av Göran och Björn, för att fortsätta arbetet med Lag-EM.

  § 11 Skrivelser från Ungdomsstyrelsen december 2002 om beviljat bidrag och om åtgärdsplan om ökad andel ungdomsmedlemmar i edn centrala styrelsen till 2003-10-01
  Ungdomsstyrelsen:

 • har påpekat att SSF klarar 25% ungdomsledarmöter under 25 år på distrikts- och lokal nivå, dock inte på riksnivå, vilket de ej kan acceptera.
 • begär att SSF före oktober 2003 ska visa en plan för hur vi ska uppnå 25% ungdomar i SSF:s styrelse.
 • har accepterat tre stycken ungdomsledarmöter i stället för fyra.

  Valberedningen har noterat problemet och arbetar vidare med frågan.

  § 12 Distriktsledarkonferens Stockholm 13 april 2003
  Beslutades att distriktsledarkonferensen skall innehålla ledarrekrytering, schackets dag, schack4an samt medlemstidning som diskussionspunkter. AU fortsätter arbetet.

  § 13 Schackets Dag
  Sigvard Olsson hänvisade till inlämnad rapport angående Schackets Dag. 93 klubbar har svarat och ca 77 har svarat ja. Positiva siffror. Blekinge och Gästrikland saknar arrangörer, men Sigvard har skickat ett brev till dessa distrikt för att förmå även dessa att ställa upp. Sigvard presenterade även förslag på logo och ledarbroschyr.
  Arbetet rullar vidare och BK och PK arbetar gemensamt med Schackets Dag.

  § 14 KOmmitteernas verksamhet, organisation, kommittékomplettering?
  Konstaterades att alla kommittéer utom UK och TK inehåller minst en ungdom.
  Diskuterades olika verksamhetsinriktningar på kommittér samt förslag på nya kommittéer.

  Beslutades:
  - Att kommittérna utvärderar sin egen verksamhet med hänsyn till gränsdragningar, vad som är bra/dåligt med dagens indelning samt arbetsomfattningen. Komittéerna skall redovisa skriftlig rapport vid nästa styrelsesammanträde, detta för att underlätta för styrelsen att föra svenskt schackliv framår!
  - Att TK skickar ut bättre information om veterantävlingar.
  - Att Sven Olof särskilt bevakar veteranernas frågor nationellt och internationellt.

  § 15 Övriga frågor
  Göran rapporterade om slutspelet i Eksjö 14-16 mars. Senast måndagen den 3 mars vill han veta vilka som behöver hotellövernattningar.

  Styrelseb noterar att Stockholms SF inkommit med motion till kongressen. Motionen behandlas udner aprilsammanträdet.

  § 16 Nästa sammanträde
  26-27 april i Göteborg. Mötet börjar på lördag förmiddag. På eftermiddagen visas lokaler mm för Lag-EM tilsammans med ECU:s styrelse.

  § 17 Sammantädets avslutande
  Ordförande förklarade helgens sammaträde avslutat.  Vid protokollet:
  Erik Degerstedt

  Justeras:
  Ingvar Carlsson
  Göran Ohlson  Bilagor
  Bilaga 1 § 6 Lars Degermans avstängning