Mötesprotokoll

Sveriges Schackförbund

Centralstyrelsens sammanträde

Nr: 2002:5
Datum: Lördag-söndag 23-24 november 2002
Tid: 13.00-19.30 (lördag) samt 09.00-12.00 (söndag)
Plats: Scandic Hotel i Linköping

Närvarande:
Ingvar Carlsson (förbundsordförande)
Göran Ohlson (vice förbundsordförande)
Sven-Olof Andersson
Björn Ansner
Gert Brushammar
Jonas Burman
Erik Degerstedt
Kaj Engström
Mats Eriksson
Susanne Karlsson
Johan Sigeman
Per Söderberg

Adjungerade:
Ingemar Eriksson
Per Hultin (§10-13, 15-20)

Frånvarande:
Lars Karlsson§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Susanne Karlsson och till justeringsman jämte ordförande utsågs Johan Sigeman.

§ 4 Föregående protokoll
- Styrelseprotokoll från 2002-07-05 lades med godkännande till handlingarna.
- Styrelseprotokoll från 2002-07-06. Korrschackskommittén hade lämnat rapport, men den hade missats att komma med i utskicket. I övrigt godkändes protokollet och lades till handlingarna.
- AU-protokoll från 2002-10-13 §16b – förtydligades att tävlingsjuryn är vald för tre år framåt. §16g – förtydligande att den sänkta anmälningsavgiften på 100 kronor för Tusenmanna enbart gäller för ungdomar upp till 20 år.

§ 5 Utmärkelser

Det fanns inga ansökningar om utmärkelser att rapportera.

§ 6 Rapporter

o Förbundsordföranden, Schackakademien
- Ingvar Carlsson påminde om att kongressen beslöt bifalla motionen från Haninge och att resultatet ska redovisas på kongressen 2003.
- Det uppdrogs åt Ingemar Eriksson att se över de administrativa rutinerna enligt Haninges motion och redovisa svar till styrelsemötet i april 2003.
Schackakademien (genom Ingvar Carlsson)
- Totalsumman som delats ut vid bidragskommitténs möte 2002-11-10 är 95 000 kronor. Hallsbergs SS har fått 10 000 kronor. Limhamn har fått 40 000 kronor. Stockholm har fått 25 000 kronor till Schack4an och 20 000 kronor till damturneringen (NM för damer 2003), däremot blev det avslag på bidrag till augustiturneringen.

o FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet (genom Ingvar Carlsson)
FIDE – Ingvar Carlsson rapporterade från kongressen, som hölls i anslutning till Schackolympiaden i Bled i Slovenien.
- Björn Ansner, Ingvar Carlsson, Göran Ohlson och Johan Sigeman var på plats från Sveriges Schackförbund.
- Schackolympiaden spelas 2004 på Menorca och 2006 i Turin, Italien. Förslaget om kortare betänketider röstades ned.
ECU (genom Ingvar Carlsson)
- Junior-EM tas bort, däremot kvarstår Junior-VM fortfarande inom FIDE.
- Ingvar Carlsson invaldes som zonpresident för den Nordiska Zonen.
- ECU-styrelsen kommer till Göteborg i slutet på april, efter skriftlig inbjudan från Sverige, som ett led i SSF:s kampanj för att få Lag-EM 2005.
Nordiska Schackförbundet (genom Johan Sigeman)
- NM 2003 spelas i Århus, Danmarks Skakunion, som firar 100-årsjubilem, sponsrar med 100 000 kr.
- Dam-NM 2003 spelas i Stockholm.
- Senior-VM 2003 spelas i Sønderborg på södra Jylland.
- Fyrnationers för pojkar spelas 29—31 augusti 2003 i Finland.

o Kanslichefen hänvisade till utskickad rapport och påpekade att informationen från kommittéer till kansliet bör bli bättre.

o Skattmästaren informerade att de statliga traktamentsreglerna ändrats så att det skattefria traktamentet från den 1 januari 2002 är 190 kr för heldag och 95 kr för halvdag. Måltidsavdraget vid heldag är 38 kr för frukost, 66 kr för lunch och 66 kr för middag. Vid halvdag är avdraget 19 kr för frukost, 33 kr för lunch och 33 kr för middag. Mötet beslutade fastställa att dessa belopp ska gälla från och med dagens mötesstart, även för Sveriges Schackförbund.

o IT-gruppen (genom Ingemar Eriksson) rapporterade att de inte haft något möte.

o Allsvenska kommittén (genom Göran Ohlson) hänvisade till utskickat material och rapporterade om inkommen protest.

o Projektkommittén (genom Kaj Engström) hänvisade till utskickad rapport och meddelade att Schackets Dag är det som ägnas mest tid just nu.

o Regelkommittén (genom Johan Sigeman) hänvisade till utskickad rapport.
- Rättelse i protokoll 2002:3, §02054 – … få in någon under 25 år i CS ändras till … få in någon under 25 år i kommittén.

o Skolkommittén (genom Susanne Karlsson) hänvisade till utskickad rapport.
- Skollag-NM har spelats i Sverige för mellanstadiet och gymnasiet och i Finland för högstadiet. Fruängens skola från Stockholm vann mellanstadieklassen.
- Skol-SM har spelats i Umeå och nästa års Skol-SM går i Norrköping.

o Korrschackkommittén (genom Per Söderberg) hänvisade till utskickat material och rapporterade:
- Jan Bennborn, Solna är ny IM.
- Mötet beslutade godkänna att Korrkommittén får heta Korrschackkommittén, med förkortningen KK.
- Mötet beslutade att kommittén ska arbeta för att hitta en sponsor med mål att ha ICCF-kongress 2006 i Göteborg.

o Tävlingskommittén (genom Björn Ansner) hänvisade till utskickad rapport och rapporterade delar ur den.
- Veteran-SM – önskemål har framförts om utökat antal platser, se vidare §8.

o Utbildningskommittén (genom Mats Eriksson)
- Framtidskonferensen ställdes in pga. för få anmälda.
- Uppdaterad tävlingskalender blir klar till årsskiftet.

o Mediekommittén (genom Ingemar Eriksson) hänvisar till utskickad rapport.
- Ännu har SSF inte aktivt börjat söka ersättare för Bo Plato, då han slutar på TfS i slutet av nästa år. Vissa kontakter har dock tagits.

o Bredd- och rekryteringskommittén (genom Ingemar Eriksson) hänvisade till utskickad rapport.

§ 7 Ungdomsrepresentation i beslutande organ, Kommittékomplettering

- Ingemar Eriksson rapporterade om ungdomsrepresentationen i beslutande organ ute i landet. Enkätsvar från Gotland, Halland, Malmö, Nordskåne och Östergötlands samt från Fagersta SS, Sollentuna SK, Kruttornet SK, Limhamns SK och Huskvarna har redovisats till Ungdomsstyrelsen.
- En kort redovisning till klubbarna sker i förbundsaktuellt, i anslutning till när bidraget kommit till Sveriges Schackförbund.
- En klubb kan bara söka ungdomsbidrag från ungdomsstyrelsen via EN riksorganisation, nämnde Ingemar Eriksson med anledning av påpekande från Ungdomsstyrelsen.
- Emilia Horn, Stockholm valdes in i Regelkommittén. Emilia är ytterligare en kommittéledamot, som är yngre än 25 år.

§ 8 SM 2002 och 2003, rapport från ”SM-arbetsgruppen”

- Göran Ohlson rapporterade att bland rapporterna från SM i Skara 2002 saknas nu bara domarrapporten för att SM 2002 ska kunna läggas till handlingarna.
- Inför SM 2003 i Umeå beslutades att avtal ska skrivas med Umeå. Det uppdrogs åt Ingvar Carlsson och Göran Ohlson att se över redovisat avtalsförslag och teckna avtal.
- Umeå önskar flytta dubbelronden vecka 1 från söndag till måndag och att få arrangera en klass 4. Mötet beslutade att dubbelrond vecka 1 får spelas måndag och onsdag och beslutade att inte införa klass 4 år 2003.
- Veteran-SM – mötet beslutade att redan vid SM i Umeå 2003 spela Veteran-SM med 14 startande, som en schweizerturnering på 7 ronder. Detta är ett försök inför översynen av regelverket hösten 2003.
- En SM-arbetsgrupp är tillsatt att göra en manual för SM-arrangörer. Gruppen består av Göran Ohlson – Örebro 2000, Tom Axelsson – Linköping 2001, Lars Eklund – Skara 2002, Kent Vänman – Umeå 2003, Niclas Sidmar –Göteborg 2004 och Susanne Karlsson – adjungerad sekreterare. Manualen beräknas bli klar i början av 2003.

§ 9 Schackets Dag

- Kaj Engström rapporterade om arbetet kring Schackets Dag.
- Mötet beslutade att enkät ska skickas ut ännu en gång till klubbar och distrikt.
- Mötet beslutade också att arbetet med att ett ev. riksarrangemang ska drivas vidare av Projektkommittén, vilken har det övergripande ansvaret för Schackets Dag och det uppdrogs åt dem att bestämma och fastställa logo.

§ 10 Schack4an

Per Hultin presenterade Skolkommitténs tankar om förnyelse av Schack4an. Förslaget ligger i linje med SSF:s vision om 50-100 % fler medlemmar inom 5 år. Kommittén vill utveckla Schack4an i fler distrikt och på så sätt få fler medlemmar i förbundet. Plan finns på hur det ska gå till, men det kostar pengar och det krävs en del samordnad insats mellan kommittéerna.

§ 11 Bidrag från Ungdomsstyrelsen

- Förslag till förändrad fördelning av bidrag från Ungdomsstyrelsen till klubbarna 2003 presenterades. Bidraget kommer att förändras från att ha varit till största delen aktivitetsgrundande till att bli medlemsgrundande.
- Mötet beslutade att övergå från enbart aktivitetsbidrag till en modell med både medlemsbidrag och aktivitetsbidrag, i huvudsak enligt redovisat förslag från arbetsgruppen.
- Det uppdrogs åt arbetsgruppen, bestående av Björn Ansner och Ingemar Eriksson, att modifiera principförslaget så att inga överdrivna tröskeleffekter uppstår, och så att det överrensstämmer med budget 2003.

§ 12 Budget 2003 inkl. uppföljning 2002

- Bidragsöverskott från Svenska Spel bokförs på 2002.
- Mötet beslutade höja prenumerationsavgiften på TfS till 400 kr per år för SSF:s medlemmar.
- Det uppdrogs åt Mediakommittén att undersöka tryckkostnaderna för TfS efter Bo Plato’s avgång nästa år.
- Det uppdrogs åt AU att göra klart budgeten för ett formellt fastställande till styrelsemöte 2003-02-22.

§ 13 Medlemstidning, spelarlicens och central relationsdatabas

Gert Brushammar meddelade från arbetsgruppen att medlemstidning och licens nu är uppdelade i två frågor.
- Medlemstidning – förslag att TfS blir obligatorisk medlemstidning för alla seniorer, med höjning av medlemsavgiften till (70+215) 285-300 kronor. Juniorer får ingen obligatorisk medlemstidning, men betalar 100 kr om de önskar TfS.
- Spelarlicens – förslag att införa en central rating, där varje klubb redovisar dess beräknade rating, till SSF:s kansli.
- Mötet tillstyrkte att enkät kan skickas ut.
- Det uppdrogs åt kommittén att formulera ett förslag till proposition, till styrelsemötet 2003-02-22, då enkätsvaren ska vara klara.
- Det uppdrogs åt kommittén att tänka på vad medlemsavgiften bör bli om vi:
A – har medlemstidning.
B – inte har medlemstidning

§ 14 Distriktsledarkonferens 2003

Mötet beslutade att distriktsledarkonferens ska hållas söndag förmiddag 13 april i samband med Tusenmanna. Det diskuterades att Sveriges Schackförbund skulle bjuda konferensdeltagarna på fri startavgift i Tusenmanna, resebidrag på 16 kr milen och lunch som avslutning på söndagens möte.

§ 15 Plan för framtida större arrangemang, Lag-EM och SM i Göteborg

Sveriges Schackförbund arbetar för att arrangera lag-EM 2005 och Göteborg har ansökt att få arrangera SM 2005 och 2006, utöver det redan tilldelade 2004.
- Mötet beslutade att ålägga arbetsgruppen att skriva ansökan för Lag-EM, att presentera vid styrelsemöte 2003-02-22.
- Mötet beslutade att Göteborg får SM även 2005 och 2006, under förutsättning att ECU under 2003 fattar beslut om att Lag-EM arrangeras i Göteborg 2005 i enlighet med överenskommelse och gemensamt ingiven ansökan. Det uppdrogs åt Björn Ansner och Göran Ohlson att omedelbart påbörja arbetet med att tillsammans med, i första hand Göteborg & Co, samt i samråd med representant för Göteborgs SF, utforma ett avtal som täcker in förutsättningar i den preliminära budget som upprättats för evenemanget. Häri skall särskilt iakttas att de större posterna i budgeten, framför allt Hotell Gothia Tower och Svenska Mässans del förankras i skriftliga avtal.
- Vid sidan av ovan nämnda avtal skall även ett särskilt avtal om SM-tävlingarna upprättas för alla 3 åren, med villkoren enligt ovan. Där skall särskilt iakttas de ekonomiska förutsättningarna som diskuterats i ursprungsförhandlingarna, dvs. att SSF:s nettokostnad för SM-arrangemanget avsevärt skall nedbringas i förhållande till de senaste årens praxis. Detta avtal bör skrivas som ett trepartsavtal med ovan nämnda tre organisationer som avtalsparter.
- Ansökningsavgift på 10 000 kr och det depositionsbelopp på ca 100 000 kr, som enligt nuvarande bestämmelser i ECU skall inbetalas i samband med ansökan om Lag-EM, vilken skall vara ingiven senast 1 mars 2003, står SSF för både avseende inbetalning och förlustansvar.
- Björn Ansner och Göran Ohlson skall därefter vid nästkommande ordinarie styrelsemöte 2003-02-22, presentera fullständiga avtal enligt ovan för underskrift, varefter ansökan sedan omedelbart kan inges till ECU, vars sista dag är ca en vecka senare dvs. 1 mars. I beaktande skall även tas att ECU:s styrelse kommer till Göteborg för möte sista helgen i april 2003.

§ 16 Marknadsföring och kommunikation

Förbundet fortsätter genomförandet av marknadsplanen enligt tidigare beslut.

§ 17 Verksamhetsberättelse 2003

Det uppdrogs åt Göran Ohlson att ansvara för Verksamhetsberättelsen ytterligare ett år. Utskick om stopptider sker till ansvariga före jul 2003.

§ 18 Övriga frågor

Sven-Olof Andersson informerade om frimärks- och vykortsutställning, som hållits i Östersund den 20-22 september 2002. Där fanns bl.a. en imponerande samling runt temat schack med bl.a. schackspelets historia, persongalleri över olika världsmästare m.fl., olika typer av tävlingar som VM, OS osv. Innehavaren kan tänka sig att utställningen får medverka vid något lämpligt ”större” evenemang inom landet.
Sven-Olof lät fotokopior i A4-format av utställningsmaterialet cirkulera bland ledamöterna.
Schackakademien har visat intresse för utställningen, kanske i något sponsorsammanhang.

§ 19 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir 22—23 februari 2003. Plats meddelas senare.

§ 20 Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade helgens sammanträde avslutat.Vid protokollet:
Susanne Karlsson (mötessekreterare)
Justeras:
Ingvar Carlsson (ordförande)
Johan Sigeman (justeringsman)