Mötesprotokoll

Sveriges Schackförbund
CS-protokoll nr 2002:4
Skara 2002-07-06

Protkoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sveriges Schackförbund

Tid: 2002-07-06 kl 15:34 - 19:28

Plats: Stadshotellet, Skara

Närvarande:
Ingvar Carlsson (förbundsordförande)
Göran Ohlson (vice förbundsordförande)
Sven-Olof Andersson
Björn Ansner
Gert Brushammar
Jonas Burman
Erik Degerstedt
Kaj Engström
Mats Eriksson
Lars Karlsson
Susanne Karlsson
Johan Sigeman

Adjungerade:
Christer Wänéus (hedersordförande)
Roland Bonér (valberedningen)
Ingemar Eriksson
Sigvard Olsson
jan Wikander (valberedningen)

Anmält förhinder:
Per Söderberg§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade alla och speciellt nytillskottet Erik Degerstedt välkomna förklarade mötet öppnat kl 15.34.

§ 2 Fastställande av dagordning

Punkten "Tävlingsbestämmelser AK" som bordlades vid föregående möte tas upp under AK-rapporten i §4. Som §3B läggs genomgång av föregående AU-protokoll.

Den föreslagna dagordningen godkändes därmed.

§ 3A Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare valdes Gert Brushammar.
Göran Ohlson valdes till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3B Föregående protokoll

I CS-protokoll nr 2002:2 finns ett fel i närvaroförteckningen: Sigvard Olsson är INTE ledamot i valberedningen och han var adjungerad under hela mötet. Med detta påpekande godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§ 4 Rapporter

Förbundsordföranden

Inte mycket att tillägga efter kongressen och AU-protokollet.

FIDE, ECU, Nordiska

Nordiska Schackförbundet håller styrelsemöte i Bled i anslutning till ECU- och FIDE-kongreserna i början av nov. Avsikten är bl a att då fastställa var NM 2003 ska gå mot bakgrund av de ansökningar som inkommit till Johan Sigeman senast 15 okt.

Nordiska har en ny hemsida som rekommenderas! Länkat från SSF eller via Norges SFs hemsida.

Se även AU-protokollet 2002-06-08!

kanslichef

Ingemar Eriksson har semester från 8 juli och fyra veckor framåt. Akuta ärenden tas via kansliet.

skattmästaren

Ekonomirapporten är utsänd. Utfall mot budget framgår.

I rapporten finns markeringar för vissa poster som berörda bör ägna extra uppmärksamhet.

Kontot FIDE ska innehålla alla FIDE-kostnader inkl möten, bör alltså bugeteras bättre framöver.

Portokostnaderna måste ses över och allt göras för att hålla igen!

Totalt ligger kostnaderna lite i överkant, viss återhållsamhet önskvärd!

Styrelsen beslutar enhälligt att hörsamma uppmaningen!

IT-gruppen

Inget nytt. Spelarlicensregistret är utvecklat och kommer att börja användas.

Hemsidan har sprattlat till och uppdateras bättre nu.

Alla kommittéer ska ha en datoransvarig! Dan Östergaard är för dyr att använda för allt, därför ska kommittéerna själva uppdatera sina hemsidor.

allsvenska kommittén

Tävlingsbestämmelserna diskuterades speciellt avseende spelarövergångar varefter följande ändring vidtas:

Under punkt 7 hänvisas till punkt 9 beträffande spelarövergångar och under punkt 9 förtydligas att den nya klubben ska informera den gamla klubben.

Beslut att fastställa dokumentet efter denna ändring. Det fastställda dokumentet återfinns i bilaga 1.

Allsvenska serien har f n 23 vakanser i div IV nästa säsong och 5 i div III vilket är normalt under juli. AK räknar med att åtminstone div III-vakanser fylls i god tid före seriestart. Elitserien spelar 11-13 oktober på Olympia i Helsingborg.

projektkommittén

Funderar på marknadsföringen och håller möte 7 juli.

Tjejschackprojektet går vidare.

regelkommittén

Se skriftlig rapport i bilaga 2.

En inkommen dispensansökan för att använda ett fickschackspel under SM bifalles. Nödvändigt intyg skrivs av RK.

skolkommittén

Se rapport i bilaga 3.

Skollag-SM har fått mycket goda vitsord. Särskiljningsbestämmelserna kommer att rättas efter synpunkter.

korrkommittén

Inget utöver rapporten i bilaga 4.

Utbildningskommittén

Kalender för påseende.

Lägerkurs för nya ledare stryks. Johan Sigeman återkommer med information om domarkurserna efter möte kommande måndag. Div I Göteborg, Karlstad, Västerås. Schackets dag 6/9 2003. Skol-SM bör inte gå i Eskilstuna. Rättad utgåva biläggs protokollet som bilaga 5.

CS-möten införs i kalendern:
23-24/11 Linköping/Norrköping
22-23/2 Plats ej bestämd
26-27/4 Plats ej bestämd

Lägervecka genomfördes med ca 70 barn. Mycket bra arrangemang!

mediekommittén

Avvaktade kongressen och beslutet i propositionen om TfS som medlemstidning. Kör nu som vanligt.

breddkommittén

Föräldraverksamhet vid SM med ca 40 deltagare. Mycket populärt.

Lägerkursen inställd pga endast 3 anmälda.

§ 5 Val

Mötet fattade beslut om följande val varvid noteras att den person som nämns först valdes som ordförande/sammankallande om inte annat anges.

presidium

Ingvar Carlsson och Göran Ohlson

arbetsutskott

Ingvar Carlsson, Göran Ohlson, Sven-Olof Andersson, Björn Ansner och Ingemar Eriksson (adjungerad)

skattmästare

Sven-Olof Andersson

förbundskapten

Björn Ansner

representant i FIDE och ECU

Ingvar Carlsson (ordinarie) och Göran Ohlson (suppleant)

representanter i Nordiska Schackförbundet

Ingvar Carlsson (ordinarie) och Björn Ansner (samt Johan Sigeman som NSFs generalsekretare och Per Hultin i NSFs skolskackkommitté)

representanter i Schackakademien

Ingvar Carlsson, Göran Ohlson och Sven-Olof Andersson

representanter i Riltonfonden

Göran Ohlson (ordinarie), Johan Sigeman (suppleant), Björn Ansner (ersättare) valda till 30/6 2005

IT-gruppen

Ingemar Eriksson, Per Hultin, Lennart Pettersson, Erik Degerstedt och Gert Brushammar.

allsvenska kommittén

Göran Ohlson, Sven-Olof Andersson, Ronny Andersson, Ingemar Eriksson, Jonas Forslund och Lars Karlsson

projektkommittén

Kaj Engström, Sigvard Olsson, Tobias Pettersson, Kevin Ong.

regelkommittén

Johan Sigeman, Bernt Söderborg, Ulf Norevall, Jonas Sandbom och Martin Norbäck

skolkommittén

Per Hultin, Susanne Karlsson, Björn Andersson och Victor Larsson

korrkommittén

Per Söderberg, Robert Ericsson, Tomas Carnstam, Jonas Dahlgren och Bo Sjögren

tävlingskommittén

Björn Ansner, Jonas Burman, Mats Eriksson, Tapio Tikkanen och Linus Olsson

utbildningskommittén

Mats Eriksson, Fredrik Hillertz, Stephan Lindberg och Jesper Hall

mediekommittén

Sthig Jonasson, Ingemar Eriksson, Bo Plato och Erik Degerstedt

breddkommittén

Ingemar Eriksson, Göran Ohlson, Kenth Brilkman, Susanne Karlsson, Sigvard Olsson och Alexander Jogren

SM-arbetsgrupp

Göran Ohlson, Kent Wänman, Lars Eklund och Tom Axelsson

§ 6 Firmateckning

Mötet beslöt att Sveriges Schackförbunds firma och medel tecknas respektive disponeras av förbundsordförande Ingvar Carlsson, Linköping, skattmästaren Sven-Olof Andersson, Östersund och kanslichefen Ingemar Eriksson, Norrköping. Firman tecknas enligt följande:

Två i förening avseende
- Östgöta Enskilda Bank, konto A
- Östgöta Enksilda Bank, konto B
- Stadshypotek, privatobligation

samt

var för sig avseende
- Östgöta Enskilda Bank, konto C
- Sparbanken Sverige AB, Martin Anderssons fond
- Sparbanken Sverige AB, Erik Olssons fond
- SEB, konto A
- Postgirokonto 65 22-7
- Postgirokonto 5 20 52-8
- Postgirokonto 7 78 40-7
- Postgirokonto 60 46 34-6
- Östgöta Enskilda Bank, bankfack

Mötet beslöt att denana paragraf skulle vara omedelbart justerad.

§ 7 Kongressbeslut

Frågan om spelarlicens och medlemstidning måste tas upp på utvecklingskonferenserna.

Arbetsgruppen får i uppdrag att utreda vidare. Arbetsgruppen ges följande sammansättning:
Gert Bruhammar, erik Degerstedt, Ingemar Eriksson och Sven-Gunnar Samuelsson.

Då Sven-Gunnar Samuelsson inte har tillfrågats är valet av honom preliminärt och blir ogiltigt i händelse av att han tackar nej.

Alla berörda ges i uppdrag att granska sina verksamheter avseende avgifter och kostnader.

§ 8 Aktivitetsstödets förändring

En arbetsgrupp bestående av Björn Ansner och Ingemar Eriksson utreder hur aktivitetsstödet lämpligen portioneras ut i framtiden. Gruppen vill fortsätta premiera efter aktivitet och inte efter medlemsantal. Hur det ska se ut under hösten bör diskuteras under budgetmötet. Aktivitetsstödet kan docj behöva sänkas så mycket som till 20:-.

Mötet beslutade att upphöra med den tillfälliga höjningen av aktivitetsbidraget till 40:-. För hösten 2002 fastställdes bidraget till 35:-/aktivitet.

§ 9 Framtidskonferens 6 - 8 september

Arrangemanget heter numera Utveklcingskonferens. Avgiften blir 700:- och konferensen hålls i Norrköping.

§ 10 Plan för framtida större arrangemang

Björn Ansner och Göran Ohlson arbetar vidare med "Göteborgskonceptet" med avsikten att anordna Lag-EM 2005. Ca 2 MSEK och sponsorer behövs. Anmälningsfristen till ECU flyttad till 1/3 2003. Rollerna/arbetsfördelningen mellan SSF och Göteborg&Co har ändrats. Arbetet går trögt f n och det poängterades att de pågående samtalen i "Göteborgskonceptet" inte förhindrar andra städer/arrangörer att söka kontakt med SSF för kreativa samtal eftersom det finns ett flertal tänkbara internationella evenemang.

§ 11 Marknadsplan, fortsatta åtgärder

Följande åtgärder noterades:

Marknadsprogram
Nästa Utvecklingskonferens ägnas delvis åt marknadsföringsfrågor.

Sponsring
SSF har sökt medlemskap i "Sponsringsföreningen".

Schackets dag
Ordnas första helgen i sept 2003 och alltså inte 2002 som felaktigt angivits i utskicket. Sigvard Olsson samordnar Bredd- och projekt.kommittéerna. AU letar finansieringsmöjligheter.

Mötet konstaterade i övrigt att berörda kommittéer var väl insatta i vad som förväntas av dem. Ny uppföljning på nästa styrelsemöte.

§ 12 Övriga ärenden

Bidragsansökan från Limhamns SK på 25.000:- för spel i Europacupen för klubblag i Grekland till hösten. Turneringen har en ny form och kan också vara titelkvalificerande. Mötet beslöt ändra "Tävlingsbestämmelser AK" så att bidragsreglerna får innebörden 25.000:- + startavgift för segraren och 10.000:- + staravgift för tvåan.

§ 13 Nästa möte

Nästa möte hålls 23-24/11 i Linköping eller Norrköping.

§ 14 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 19.28.Vid protokollet:
Gert Brushammar (mötessekreterare)

Justeras:
Ingvar Carlsson (ordförande)
Göran Ohlson (justeringsman)Notering: Efter mötet har Sven-Gunnar Samuelsson accepterat att ingå i utredningsgruppen om spelarlicenser och medlemstidning. Gruppens sammansättning blir därmed den i protokollets § 7 angivna.