Mötesprotokoll

Sveriges Schackförbund
CS-protokoll nr 2002:3
Skara 2002-07-05

Protkoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sveriges Schackförbund

Tid: 2002-07-05 kl 19.30 - 20.50

Plats: Stadshotellet, Skara

Närvarande:
Ingvar Carlsson (förbundsordförande)
Göran Ohlson (vice förbundsordförande)
Sven-Olof Andersson
Björn Ansner
Gert Brushammar
Jonas Burman
Kaj Engström
Mats Eriksson
Per Hultin
Lars Karlsson
Susanne Karlsson
Johan Sigeman

Adjungerade:
Christer Wänéus (hedersordförande)
Ingemar Eriksson
Sigvard Olsson

Anmält förhinder:
Per Söderberg§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade samtliga välkomna och förklarade sammanträdet öppnat kl 19.30.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den utsända förslaget på dagordning godkändes med tillägg av punkten 8. Tävlingsbestämmelser AK.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare valdes Gert Brushammar.
Göran Ohlson valdes till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Föregående protokoll

I CS-protokoll nr 2002:2 finns ett fel i närvaroförteckningen: Sigvard Olsson är INTE ledamot i valberedningen och han var adjungerad under hela mötet. Med detta påpekande godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§ 5 Utmärkelser

Från Ångermanlands Schackförbund har inkommit en ansökan om utdelning av Colijn-plaketter i brons till:

Tomas Forsberg, SK Örnen, Örnsköldsvik
Dennis Nilsson, Sollefteå SS
Mats Norlander, SK KRAMM, Kramfors

Styrelsen beslutar bifalla ansökan.

§ 6 Genomgång av kongressdagordningen

Planeringen av kongressen föredrogs. Följande kommentarer noterades:

 • Välkomsthälsningar framförs av Ingvar Carlsson, Kjell Nordström och Rune Emanuelsson.

 • Parentation hålls över dem som avlidit under året.

 • Utmärkelser utdelas.

 • Därefter hålls inledningsanförande av Ingvar Carlsson varmed kongressen förklaras öppnad.

 • Kjell Nordström, ordförande i kommunstyrelsen i Skara, har accepterat att sitta som ordförande för kongressen.

 • Sigvard Olsson är vidtalad att skriva protokoll.

 • Årets verksamhet beskrivs av Ingvar Carlsson avseende verksamhetsberättelsen och Sven-Olof Andersson föredrar resultat- och balansräkningarna.

 • Propositionen om Spelarlicens och medlemstidning presenteras inledningsvis av Ingvar Carlsson. Därefter vidtar diskussion. Sigvard Olsson tar huvuddelen av svar på ställda frågor.

  § Kongress och SM-tävlingar 2004, ansökan från Göteborgs Schackförbund

  Göteborgs Schackförbund ansöker om att få arrangera Schack-SM 2004. Styrelsen beslutar bifalla ansökan.

  § 8 Tävlimgsbestämmelser AK

  Förslag till "Tävlingsbestämmelser AK" är utskickat. Styrelsen beslutar bordlägga frågan till nästa möte med motiveringen att beslut om fastställande bör fattas av den nyvalda styrelsen.

  § 9 Övriga ärenden

  Inga övriga frågor anmäldes.

  § 10 Nästa sammanträde

  Nästa möte med styrelsen hålls lördag 6 juli 2002. Tidpunkt beslutas vid samling i kongresslokalen omedelbart efter avslutad kongress.

  § 11 Mötets avslutande
  Ordföranden tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 20.50.  Vid protokollet:
  Gert Brushammar (mötessekreterare)

  Justeras:
  Ingvar Carlsson (ordförande)
  Göran Ohlson (justeringsman)