Mötesprotokoll

Centralstyrelsens sammanträde

Nr: 2002:2
Datum: Lördag-söndag 27-28 april 2002
Tid: 13.00-19.30 (lördag) samt 09.30-12.15 (söndag)
Plats: Grand Hotel i Norrköping

Närvarande: Ingvar Carlsson, förbundsordförande, Göran Ohlson, vice förbundsordförande, Sven-Olof Andersson, Björn Ansner, Gert Brushammar, Jonas Burman, Kaj Engström, Mats Eriksson, Per Hultin, § 1-10, 13, Lars Karlsson, Susanne Karlsson, Per Söderberg, Ingemar Eriksson, adjungerad, Christer Wäneus, adjungerad – § 5-10, 13, Ronny Andersson, valberedningen – § 6-10, 13, Roland Bonér, valberedningen – § 6-10, 13, Sigvard Olsson, valberedningen – § 6-10, 13, Jan Wikander, valberedningen – § 6-13

Frånvarande: Johan Sigeman§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Ingvar Carlsson hälsade samtliga välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning
Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman
Till protokollförare valdes Susanne Karlsson och till justeringsman jämte ordförande valdes Jonas Burman.

§ 4 Föregående protokoll
- CS-protokoll för möte 2002-01-26 lades med godkännande till handlingarna.
- AU-protokoll från 2001-03-15—16 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Utmärkelser
- Collijn- och Rogardplaketter – Christer Wäneus rapporterade att inga ansökningar inkommit sedan senaste sammanträdet.
- Mötet beslöt att Ingemar Eriksson ska skriva en artikel om utmärkelser i TfS, eventuellt också i Förbundsnytt, där bl.a. ansökningsförfarandet framgår.
- Göran Ohlson rapporterade från Riltonfondens styrelsemöte följande: Guld till Jonas Sandbom, Silver till Eva Johansson och Brons till Jeanette Lindberg.

§ 6 Rapporter

Förbundsordföranden, Schackakademien
- Ingvar Carlsson rapporterade från invigningen av musikalen Chess. Jesper Hall skrev ett stort reportage i TfS. DN hade en halvsida med intervju av Viktor Kortchnoi vid invigningen i kulturdelen. I övrigt kunde den massmediala bevakningen ha varit mycket bättre,
- En ekonomisk rapport från Stockholms Schackförbundhar inkommit till Sveriges Schackförbund och de 20 000 kronor förbundet utlovat som sponsorpengar är utbetalda på basis av den lämnade redovisningen.
- Mötet beslöt att Stockholms Schackförbund får ansvara och förfoga över fotoutställningen, som finns vid musikalen Chess, när musikalen är slut.

FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet (genom Ingvar Carlsson)
- Fide – inget nytt att rapportera.
- ECU – inget nytt att rapportera.
- Nordiska Schackförbundet hade styrelsemöte i anslutning till elitserieslutspelet.
- Där beslöts att ett Nordiskt Mästerskap ska utlysas för 2003. Ansökan ska lämnas till generalsekreteraren Johan Sigeman senast 2002-09-15. Tävlingen ska bl.a. vara titelkvalificerande och omfatta minst 9 ronder.
- Björn Ansner, Sverige, och Mikko Markula, Finland, samt en representant från Danmark har fortsatt uppdrag att se över reglerna lite djupare för de Nordiska Mästerskapen.
- Hösten 2002 hålls kongress för alla schackunioner i Bled i Slovenien.
- Nästa styrelsemöte i anslutning till kongresserna för FIDE och ECU.

Kanslichefen hänvisade till utskickad rapport.
- Mötet beslöt att aktivitetsbidrag på 40 kronor utgår till schackaktivitet och på 20 kronor för icke schackaktivitet för de aktivitetskort som avser 2002-01-01—06-30.

Skattmästaren hänvisade till utskickad rapport, inkluderande förslag till bokslut för 2001.
- I anslutning härtill diskuterades det bidrag på ca 1 mkr som utbetalades under december 2001 och som hänför sig till överskott från Svenska Spel och som vid CS-sammanträdet 2002-01-26 beslöts hänföras till 2001. Förtydligas härigenom det ställningstagande som gjorts. CS beslöt att godkänna det nu föreliggande förslaget till bokslut.
- Antecknas att revisionsberättelse föreligger.
- Antecknas vidare att de fortlöpande ekonomiuppföljningar som görs ska ligga till grund för varje kommittés budgetuppföljning. Varje kommittéordförande måste ansvara för att budgeten hålls och i god tid signalera de avvikelser som bedöms uppkomma.
- Ekonomiuppföljningsrapporterna ska för 2002 förses med en extra kolumn, ”prognos” att nyttja bl.a. för beräknade budgetavvikelser.
- Antecknas att skattmästaren med hjälp av ovanstående rutiner och mer övergripande jämförelse med bl.a. föregående års balans vid motsvarande tidpunkt ska försöka förbättra den samlade ekonomiska prognosen.

IT-gruppen (genom Ingemar Eriksson) hänvisade till utskickad rapport.
- Önskemål framkom från Jan Wikander att valberedningens adresser ska finnas på Sveriges Schackförbunds hemsida.

Allsvenska kommittén (genom Göran Ohlson) hänvisade till utskickat material och rapporterade att:
- Slutspelen kommer att ske i Helsingborg, oktober och Eksjö, mars.
- En klar majoritet för 5-mannalag i division IV framkom i enkätundersökningen som gjorts, varför 5-mannalag i division IV för säsongen 2002/2003 kvarstår.
- Enkäten om extrakval till elitserien rönte svagt intresse och dessutom en knapp majoritet för att inte införa detta kvalet, varför tävlingsbestämmelserna inte kommer att förändras i detta avseende.

Projekt- och utvecklingskommittén (genom Kaj Engström) hänvisade till utskickad rapport och meddelade:
- Kevin Ong, från Stockholm, blir kommitténs ungdomsrepresentant.
- Botnia Cupen – avslag på grund av ofullständig ansökan.

Regel- och domarkommittén Ingvar Carlsson hänvisade till utskickad rapport från Johan Sigeman.
- Två nya FM-titlar till Anders Olsson och Dennis Rylander.
- Mötet menade att det är viktigt att bra inlottningsprogram finns för parning av grupper vid stora tävlingar och önskar att denna fråga tas upp vid nästa möte.

Skolschackkommittén (genom Per Hultin) hänvisade till utskickad rapport.
- Individuella NM har spelats i Tjele i Danmark. Hans Tikkanen vann klass B och Rasmus Janse delade segern i klass E.
- Tanken med nya regler för skollag-SM var att förenkla rutinerna vid anmälan. Många distrikt har missuppfattat att de själva ska anmäla sina lag.
- Administrativ samordning kommer att ske mellan kommittén och Ingemar Eriksson om hur man ska få lagen till tävlingen av sig själva.

Korrespondensschackkommittén (genom Per Söderberg) hänvisade till rapport och rapporterade vidare att SSKK har 5 startande i ¾ -final, steget före VM-final, Ralf Åkesson, Dan Olofson, Carl-Olof Ståhl, Lennart Rydholm och Arne Bjuhr.

Tävlingskommittén (genom Björn Ansner) hänvisade till utskickad rapport och rapporterade delar ur den.
- Individuella Dam-EM påbörjas i Varna, Bulgarien sista veckan i maj 2002. Sveriges officiella representanter blir Svetlana Agrest och Viktoria Johansson. Christin Andersson och Eva Jiretorn kommer också att delta. Medföljande sekundant blir Evgenij Agrest.
- Individuella Herr-Em spelas i Batumi, Georgien, i juni. Ulf Andersson och Evgenij Agrest tackade båda nej. Sveriges officiella representant är därför inte klar ännu.
- Nationellt – träningsmaterial för spelare i rankingintervallet 1600-2400, framarbetat av Evgenij Agrest och Jesper Hall, är förhoppningsvis klart att presenteras på kongressen.
- Mötet beslöt att ge Björn Ansner i uppdrag att i samråd med REDO, författa en skrivelse till FIDE och ECU med aktuella svenska namn som bör delta som domare i internationella tävlingar, efter att frågan väckts av Ronny Andersson.

Utbildningskommittén (genom Mats Eriksson) hänvisade till utskickat material.
- Kommittén önskar synpunkter om innehåll för utbildningshelgen i september.
- I tävlingskalendern för år 2003 senareläggs Tusenmannaturneringen en vecka, till 12 – 13 april.

Publikationskommittén (genom Ingemar Eriksson) meddelade:
- Kommittén avvaktar vad resultatet blir av propositionen om medlemstidning och spelarlicenser på kongressen.
- Bo Plato slutar på TfS om ett eller två år. Ny redaktör ska tillfrågas, förslag kan ges till Ingemar Eriksson eller Ingvar Carlsson.
- Riksarkivet har omhändertagit alla SSF:s arkivalier, där de bl.a. uppdaterat och katalogiserat TfS till en engångskostnad på 70 000 kronor, betald 2001.

Bredd- och rekryteringskommittén (genom Ingemar Eriksson) hänvisade till utskickad rapport och rapporterade möte hållits under förmiddagen.
- Läger, för ledare, kommer att hållas i augusti. Inbjudan efter kvotering.
- Tre nya klubbar har bildats sedan januari, i Dalarna, Nordvästra Skåne och Värmland.
- Bidraget till Ung Vision är stoppat, då klubben ej visat fortsatt intresse.

§ 7 Verksamhetsberättelse 2001
Mötet beslöt att godkänna den föreslagna verksamhetsberättelsen till kongressen.

§ 8 SM 2002
Göran Ohlson rapporterade från 4 SM-planeringsmöten i Skara.
Mötet utsåg representanter från Sveriges Schackförbund enligt följande:
- Vecka 1 – Göran Ohlson.
- Vecka 2 – Sven-Olof Andersson.

§ 9 Framtida större arrangemang, Göteborg mm
Göran Ohlson rapporterade från möten med Göteborgs SF och Göteborg & Co Evenemang.
Mötet beslöt uppdra åt arbetsgruppen, Björn Ansner och Göran Ohlson, att arbeta vidare med målet att ta fram ett anbud till ECU att arrangera Lag-EM 2005. Anbudet som ska lämnas senast 1 september 2002 ska först godkännas av CS. (Övriga i arbetsgruppen är Ari Ziegler och adjungerad Affe Akbari.)

§ 10 Kongressfrågor
a) Motion från Haninge SS
Styrelsen beslöt att tillstyrka motionen och gav AU i uppdrag att formulera skrivelse till den.
b) Proposition om spelarlicens och medlemstidning
Mötet beslöt lägga fram proposition om spelarlicens och medlemstidning till kongressen. Per Hultin tillstyrkte att TfS föreslås bli medlemstidning men reserverade sig mot förslaget om spelarlicens. Mats Eriksson deltog inte i beslutet.
c)Kallelse
Mötet uppdrog åt Ingvar Carlsson att kalla till kongress lördagen den 6 juli 2002 i Skara.

§ 11 Plan för Marknadsföring och Svenskt Schack
Sigvard Olsson presenterade och mötet fastställde planen för Marknadsföring och Svenskt Schack.
Se bilaga 1.

§ 12 Kommunikationspolicy för Sveriges Schackförbund
- Sigvard Olsson presenterade förslag till kommunikationspolicy för Sveriges Schackförbund.
- Mötet antog dokumentet efter smärre justeringar och uppdrog åt Sigvard Olsson att justera som bilaga till protokollet.
- Mötet uppdrar åt Ingemar Eriksson att ta fram ett förslag på dokumentpapper, med logo placerad enligt dokumentet.
- Se bilaga 2.

§ 13 ”Ungdomsrepresentation i ungdomsorganisationens beslutande organ”
- Alla kommittéer bör innehålla en ungdom. Valberedningen presenterade förslag på ungdomar, som kommer att delas ut till kommittéordförandena.
- Jonas Forslund, Gotland invaldes i AK.
- Kevin Ong, Stockholm invaldes i PRUK.
- Victor Larsson, Stockholm tidigare invald i SKOL.
- Mötet beslöt att enkät ska skickas ut från kansliet, för undersökning angående fördelning av ungdomar och kvinnor i beslutsorgan på distrikts- och klubbnivå.

§ 14 Interna rutiner, tid för attestering mm
- Mötet beslöt att fakturor ska återvända till kansliet inom en vecka sedan kommittéordförande fått den för attestering.
- Kanske kan styrelseledamot som befinner sig närmare geografiskt, men inte är huvudansvarig representera SSF för effektivare och bättre samordning vid en del arrangemang.
- Vidare diskussion återstår att föra på senare möte.

§ 15 Övriga frågor
- Tusenmanna – Under förutsättning att Erik Penser kvarstår med sin begränsade förlustgaranti beslöt mötet att Sveriges Schackförbund även nästa år åtar sig att stå för en tredjedel av eventuell resterande förlust.
- Det uppdrogs åt Ingmar Eriksson att undersöka förutsättningarna för ekonomiskt stöd via studieförbund med schackkoppling.

§ 16 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir fredagen den 5 juli 2002 19.00 i Skara stadshotells konferenslokal.

§ 17 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade helgens sammanträde avslutat.Vid protokollet: Susanne Karlsson
Justeras: Jonas Burman och Ingvar Carlsson

Bilagor
Bilaga 1 § 11 Plan för Marknadsföring och Svenskt Schack
Bilaga 2 § 12 Kommunikationspolicy för Sveriges Schackförbund