Mötesprotokoll

Centralstyrelsens sammanträde

Nr: 2002:1
Datum: Lördag 26 januari 2002.
Tid: 12.00-20.00
Plats: Radisson SAS Hotel i Örebro

Närvarande: Ingvar Carlsson, förbundsordförande, Göran Ohlson, vice förbundsordförande, Sven-Olof Andersson, Gert Brushammar, Kaj Engström, Mats Eriksson, Per Hultin, Susanne Karlsson, Per Söderberg, Roland Andersson, valberedningen, Tobias Pettersson, adjungerad

Frånvarande: Björn Ansner, Jonas Burman, Lars Karlsson, Johan Sigeman, Ingemar Eriksson, adjungerad§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade samtliga välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Susanne Karlsson och till justeringsman jämte ordförande utsågs Kaj Engström.

§ 4 Föregående protokoll

- CS-protokoll för möte 2001-10-27/28 lades med godkännande till handlingarna.
- AU-protokoll från 2001-12-15 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Utmärkelser

- Björn Ansner har föreslagit och mötet beslöt att 2001 års SchackGideon tilldelas Stellan Brynell.
- Mötet beslöt uppdra åt AU att yttra sig över de föreslagna mottagarna av Riltonmedaljer.

§ 6 Rapporter

Förbundsordföranden, Schackakademien

- Sven-Olof Andersson informerade att 100 000 kronor utlovats till Schackakademien från Regeringen (Kulturdepartementet).

FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet (genom Ingvar Carlsson)

- FIDE, inget nytt fanns att rapportera, hänvisade till FIDE:s hemsida.
- ECU, Ingvar Carlsson rapporterade från León, Spanien 2001-11-11.

Noterade bland annat att anbud för lag-EM 2005 inlämnas senast 2002-09-01.

Årsmöte 2002 hålls i Bled, Slovenien.

- Nordiska Schackförbundet, kommitté finns, med bl.a. Björn Ansner, som ska se över reglerna för alla Nordiska mästerskap.
- Malmö Schackförbund har anmält intresse att arrangera Veteran-NM 2003.
- Mötet beslöt att Sveriges Schackförbund är positivt till att svenska schackförbund och klubbar tar på sig Nordiska arrangemang, men vill invänta ett konkret beslut från Nordiska Schackförbundet om hur de Nordiska mästerskapen ska bedrivas, innan eventuell garanti ges.

Kanslichefen har lämnat en skriftlig rapport.

- Justerad adresslista har utkommit. Det finns dock fortfarande en del fel och mötet ger i uppdrag åt dem som hittar fel att informera kansliet. Per Hultin fick i uppdrag att kontakta kanslichefen om hur e-postadress till förtroendevalda bör skrivas i listan.

Skattmästaren hänvisar vidare till punkt 7.

IT-gruppen (genom Gert Brushammar) hänvisade till utskickad rapport.

Alla kommittéer måste utse en webbansvarig.

Mötet konstaterar att skolschack och även andra arrangemang över Internet är intressanta, It-gruppen och Skolschackkommittén håller kontakt i frågan.

Allsvenska kommittén (genom Göran Ohlson) hänvisade till utskickad rapport, i övrigt fanns inget nytt att rapportera. Den till klubbar utsända enkäten ska vara besvarad och inskickad 2002-03-10 för att kunna redovisas vid Elitseriesammandraget 2002-03-15—17.

Projekt- och utvecklingskommittén (genom Kaj Engström) hänvisade till utskickad rapport och vidare till punkt 11.

Regel- och domarkommittén Johan Sigeman har skickat rapport, vilken lades till handlingarna.

Skolschackkommittén (genom Per Hultin) hänvisade till utdelad rapport och informerade att de nya reglerna för Skollag-SM finns på Internet, att läsa eller ladda hem.

Noteras att inbjudan till Skol-SM för flickor kommit ut.

Korrespondensschackkommittén (genom Per Söderberg) hänvisade till utskickad rapport och informerade om nya titelinnehållare:

- SIM Gunnar Blomstrand, Kållered
- SIM Krister Johansson, Svängsta
- IM Niclas Hjelm, Stockholm
- IM Börje Sandström, Täby

Tävlingskommittén Björn Ansner har skickat rapport, som lades till handlingarna.

Utbildningskommittén (genom Mats Eriksson) hänvisade till utdelat protokoll.

- Tränarskolans Norrlandsfönster öppnas just denna helg. Drygt 20 deltagare, vilket är mycket positivt.
- Kalendern är utskickad, uppdateras nästa gång i slutet av maj.
- Läger, inbjudan ska skickas ut.

Publikationskommittén (genom Göran Ohlson) informerade från Ingemar Eriksson om TfS.

Bredd- och rekryteringskommittén (genom Göran Ohlson) hänvisade till utskickad rapport och kompletterade med att möte hållits 2002-01-25.

- Kompletterande information från Ingemar Eriksson, via Ingvar Carlsson, beträffande bidragsberättigade aktiviteter för ungdomar – Från att siffrorna sjunkit de senaste åren har siffrorna nu börjat vända uppåt igen.
- Brev har inkommit från EU 2004-kommittén, via Helena Onn, det finns pengar att sökas, www.eu2004.se sista ansökningsdatum 2002-02-14.

§ 7 Budget 2002

- Sven-Olof Andersson hänvisar till utsänd rapport.
- Sveriges Schackförbund fick 2001 ett förbättrat bidrag från Ungdomsstyrelsen främst föranlett av ett glädjande stort överskott från Svenska Spel, bokfört 2001-12-29. En prognos på bokslutsomföringarna visar att vi hamnar på ett +/- 0 resultat, om överskotten från Svenska Spel hänförs till 2001. CS diskuterade huruvida det extra bidraget från Svenska Spel ska redovisas på 2001 eller 2002.
- Budgeten för 2002 råkade ut för felsummering i Göteborg och kompletterades under mötet till följande efter justering av vissa delposter:

Intäkter + 6 404 000
Kostnader - 6 424 000
Ränteintäkter + 50 000
Årets resultat + 30 000

- Mötet beslöt att bibehålla det tillfälliga aktivitetsstödet till klubbarna på 40 kr/aktivitet under våren, men budgeterar detta för hela år 2002.
- Mötet beslöt att justera 2002 års budgeterade kostnader för löner till 490 000 kr, arbetsgivaravgifter till 160 000 kr, porton till 180 000 kr, lokalt aktivitetsstöd till klubbarna till 1 060 000 kr samt budgeterade intäkter från Ungdomsstyrelsen till 2 300 000 kr, från FSL–Bingolotto till 1 200 000 kr samt prenumerationsavgifter till 350 000 kr.

§ 8 SM

Göran Ohlson rapporterade från besök med Skara SS. Förslag på inbjudan genomgicks och mötet beslöt att godkänna förslaget efter små justeringar som Göran Ohlson fick i uppdrag att informera Skara om.

Översyn tävlingsbestämmelser

Björn Ansner har givit förslag för eventuella justeringar och mötet beslöt enligt följande:

- ”Veteranklassen ska bestå av spelare som under kalenderåret fyller minst 61 år.”
- ”En spelare som inte skulle ha tagit tillräckligt med poäng för att hålla sig kvar, om resterande partier hade räknats som förluster, skall vara nerflyttad om inte vägande skäl talar emot detta”.

Dataprogram för SM

PM:et hänvisas vidare till REDO som får i uppdrag att utreda saken vidare.

§ 9 Spelarlicens, medlemstidning, central relationsdatabas

- Gert Brushammar rapporterade förslaget om att licenskravet ska börja tillämpas vid Allsvenska serien 2002/2003. Därefter införs det vid Juniorallsvenskan, Kadettallsvenskan och slutligen vid SM 2003.

Första inbetalningen kommer att krävas först i september 2003. Spelarlicensen innebär att TfS ingår som medlemstidning för dem som löser spelarlicens.

- Förslaget innebär minskad förlust för Sveriges Schackförbund, som tjänar ca 200 000 kronor på förslaget, på sikt ökar den summan till närmare 400 000 kronor. Alternativt kan lägre licensavgift än preliminärt föreslagna 200 kr för seniorer och 100 kr för juniorer diskuteras.
- Mötet beslöt att ge gruppen i uppdrag att skriva ett förslag till proposition, med alla underlag, bl.a. en fördjupad ekonomisk kalkyl, till CS-mötet i april.
- Om spelarlicens ska införas eller inte avgörs vid kongressen 2002.

§ 10 Plan för framtida större arrangemang, SM i Göteborg

- Diskussion förs mellan AU och Göteborgs SF och Göteborg & Co Evenemang, för SM och andra större internationella arrangemang.
- Vi fortsätter diskussionen med avsikt att lägga flera större arrangemang i Göteborg.

§ 11 Marknadsföring och kommunikation, förslag

Bordlades till CS-möte i april 2002.

§ 12 ”Ungdomsrepresentation i ungdomsorganisationens beslutande organ”

- Brev är mottaget från Ungdomsstyrelsen där man påpekar att andelen ungdomar i beslutande organ, i Sveriges Schackförbund är låg och att detta förhållande kan komma att reducera framtida bidrag.
- Mötet beslöt att varje kommitté får i uppdrag att rekrytera en ungdom, under 25 år, före kongressen.
- Mötet beslöt be våra lokalorganisationer att verka för en ökad rekrytering av unga styrelse- och kommittémedlemmar och att uppdra åt kansliet att delge uppmaningen vidare via Förbundsnytt och TfS.

§ 13 Handlingsprogram 2001, Framtidskonferens 2002, nya tankar?

Bordlades till CS-möte i april 2002.

§ 14 Sveriges Schackförbunds tävlingsutbud, fri kommittéövergripande diskussion

Bordlades till CS-möte i april 2002.

§ 15 Musikalen Chess

- Hänvisning till utsänt protokoll från möte 2001-11-20.
- Mötet beslöt att Sveriges Schackförbund ställer upp med upp till 1/3 av kostnaden dock max 20 000 kronor i sponsring.

§ 16 Verksamhetsberättelse 2001

Två kommittéer har hittills inkommit med material. Övriga berörda påmindes om sista datum, 2002-01-31.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 18 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir lördagen den 27 april 2002. Ordföranden informerar om plats i kallelsen.

§ 19 Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade dagens sammanträde avslutat.Vid protokollet: Susanne Karlsson
Justeras: Kaj Engström och Ingvar Carlsson