Mötesprotokoll

Centralstyrelsens sammanträde

Nr: 2001:5
Datum: Lördag-söndag 27-28 oktober 2001.
Tid: 12.00-19.00 (lördag) samt 09.00-12.00 (söndag)
Plats: Hotell Gothia Tower i Göteborg

Närvarande: Ingvar Carlsson, förbundsordförande, Göran Ohlson, vice förbundsordförande, Sven-Olof Andersson, Björn Ansner, Gert Brushammar, Jonas Burman, Kaj Engström, Mats Eriksson, Per Hultin, Lars Karlsson, Susanne Karlsson, Johan Sigeman, Per Söderberg, Ingemar Eriksson, adjungerad, Sthig Jonasson, adjungerad, Sigvard Olsson, adjungerad,

Frånvarande:§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade samtliga välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Susanne Karlsson och till justeringsman jämte ordförande utsågs Gert Brushammar.

§ 4 Föregående protokoll

CS-protokoll för möte 2001-06-06/07 lades med godkännande till handlingarna.

CS utdelade sitt varma tack till Jan C. Appelquist för att han på eget initiativ räddat Gösta Stoltz grav på skogskyrkogården från att återkallas.

§ 5 Utmärkelser

Beslutades att tilldela Collijnplaketten i silver till Tomas Bensköld, Finspångs SK och Per Vernersson, Schack 08, båda Östergötlands Schackförbund.

Vi uppmärksammade Håkan Åkvist som fyllde 60 år 2001-10-27 vid vårt möte.

§ 6 Rapporter

a) Förbundsordföranden Ordföranden rapporterade att bidragsansökan för 2002 skickats till Ungdomsstyrelsen.

Göran Ohlson rapporterade från möte med ungdomsstyrelsen, 2001-10-26, beträffande nya bidragsregler fr.o.m. 2002, vilket ger ekonomisk effekt tidigast 2005, troligen i form av sänkt bidrag från nuvarande 1,7 miljoner per år.

b) FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet Björn Ansner hänvisade till utskickat AU-protokoll och skriftlig rapport från FIDE- kongressen.

Dagordningen för ECU-kongressen i León, Spanien 2001-11-11 skickades runt för kännedom.

Beslutades att Ingvar Carlsson ska delta på ECU-kongressen.

Nordiska Schackförbundet, Ingvar Carlsson, Björn Ansner och Johan Sigeman deltog i Nordiska Schackförbundets kongress i Fredrikstad i Norge. Där beslutades att Nordiska Schackförbundet ska rekommendera de Nordiska förbunden harmonisera sina tävlingsbestämmelser så att de stämmer överens med vad som anges i FIDE Handbook när det gäller åldersgränser för seniortävlingar.

Nordiska Schackförbundet utsåg en arbetsgrupp för seniorverksamhet i Norden under ledning av Per Ofstad, Norge.

Nordiska Schackförbundet kommer inom kort att få en egen hemsida.

Evgenij Agrest valdes till Nordens Schackspelare 2001.

c) Kanslichefen hänvisade till utskickad rapport.

Ingemar Eriksson informerade att han normalt skulle gå i pension om 1,5 år, men förklarade sig beredd att fortsätta i Sveriges Schackförbund, med samma arbetsinsats som idag, t.o.m. sommaren 2005.

d) Skattmästaren, exl. uppföljning 2001 och budget 2002 hänvisade till utskickad rapport.

Blanketter delades ut för reseräkningar tillsammans med sammanställning över gällande belopp, sammanställt av Ingemar Eriksson och Sven-Olof Andersson.

Ingemar Ericsson och Sven-Olof Andersson gavs i uppdrag att utforma ny reseräkningsblankett.

e) IT-gruppen (genom Per Hultin) hänvisade till utskickad rapport.

Per Hultin har fått i uppdrag att kolla upp fornamn.efternamn@schack.se. Kommittémedlemmar uppmanas kontakta honom.

f) Allsvenska kommittén (genom Göran Ohlson) hänvisade till utskickad rapport.

Mats Eriksson framförde att förbudet att ha två lag från samma klubb i Elitserien borde avskaffas.

g) Projekt- och utvecklingskommittén (genom Kaj Engström) hänvisade till utskickad rapport och slutrapporten för Utveckling 2000.

UK fick i uppdrag att kontakta Skånes SF och vid behov stoppa resterande utbetalning till ledarutvecklingen.

Tjejschacksprojektet överflyttades till TK, vilket innebär att Eva Jiretorn adjungeras i TK för tjejschacksprojektet.

Rapporterna lades därefter med godkännande till handlingarna.

h) Regel- och domarkommittén (genom Johan Sigeman) hänvisade till utskickad rapport och informerade att Ulf Norevall lagt ut de nya schackreglerna på Internet, varifrån man kan ladda hem dem. Reglerna kommer dessutom att medfölja utskick från kansliet.

Tapio Tikkanen kommer att utses till internationell domare inom kort.

Efter omröstning (7 mot 4) beslutades om en ändring i SSF:s tävlingsbestämmelser E2, under rubriken ”Ratinggrundande partier” enligt REDO’s förslag som följer:

Minsta betänketid för ratinggrundande partiers är två timmar per spelare och parti eller den kortare betänketid som vid tidpunkten för tävlingens start är sanktionerad av FIDE för rankingberäkning i ELO-systemet.

i) Skolschackkommittén (genom Per Hultin) hänvisade till utskickad rapport och informerade att de nya Skollag-SM-reglerna gäller fr.o.m. 2001-11-01, då de även ska finnas tillgängliga på Internet.

j) Korrespondensschackkommittén (genom Per Söderberg) hänvisade till utskickad rapport och informerade att Rune Holmberg, Mölndals SF är ny stormästare i korrschack och att Anders Eriksson, Västerås är finalist i Korr-VM 17.

k) Tävlingskommittén (genom Björn Ansner) hänvisade till utskickad rapport och informerade följande:

Nordiska Mästerskapen har spelats och vinnare blev IM Svein Johannesen, Norge. Gunnar Carlberg, Sverige kom på andra plats.

Veteran-VM spelas just nu och Sveriges representanter är Gunnar Lundberg och Leif Svensson.

Peter Heine-Nilsen, Danmark fick en av de åtta platserna i VM och är därmed den enda nordiska deltagaren. Pia Cramling har tackat nej.

l) Utbildningskommittén (genom Mats Eriksson) hänvisade till utdelad rapport och informerade att Jesper Halls bok ”Träna Schack” har börjat distribueras.

m) Publikationskommittén (genom Sthig Jonasson) hänvisade till utskickad rapport och informerade om PUL, Personuppgiftslagen. PUL gäller fullt ut i alla media fr.o.m. 2001-10-01 även tryckt på papper.

n) Bredd- och rekryteringskommittén (genom Göran Ohlson) hänvisade till utskickad rapport.

Ordföranden visade overhead över Sveriges bidragsberättigande aktiviteter, framtagna 2001-09-06 och konstaterade att aktivitetsstatistiken för våren 2001 kan vara ett positivt trendbrott. Se bilaga nr 1.

§ 7 Kommittékomplettering, arbetsfördelning BRK/UK mm

UK Jesper Hall invaldes.

SKOL Victor Larsson invaldes.

BRK Gunnar Lundberg har avsagt sig p.g.a. ökat schackligt engagemang i Malmö. Göran Ohlson avgick från ordförandeposten, men fortsätter som ledamot. Ingemar Eriksson invaldes och utsågs som ordförande för BRK.

BRK:s uppgifter beslutades bli följande:

  1. Underlätta och uppmuntra nybildning av klubbar.
  2. Hjälpa klubbar och distrikt med problem.
  3. Bistå vid och uppmuntra nyrekrytering av medlemmar.
  4. Stimulera till breddverksamhet runt om i landet.
Se även anteckningar från möte 2001-07-09, bilaga nr 2.

§ 8 SM, uppföljning 2001 och 2002, beslut 2003 och Snabbschack SM

Det beslutades:

Att startavgift ska erläggas i JSM och Veteran-SM.

Att uppfylla Nordiska Schackförbundets rekommendation om att spelarnas ålder i Veteran-SM bör överensstämma med internationella regler. Första meningen i SSF’s Tävlingsbestämmelse, § 9, ändras till ”Veteranklassen består av spelare som under kalenderåret fyller minst 61 år.”.

Att rekommendera arrangörerna för SM att införa en extraklass för nybörjare. BRK kontaktar Skara för att på försök införa extraklassen redan år 2002.

Att ge TK i uppgift att se över tävlingsbestämmelserna och föreslå justeringar där det bedöms lämpligt.

Att avtal ska tecknas mellan Skara och Sveriges Schackförbund inför SM tävlingen 2002, med Linköpings avtal 2001 som grund.

Att bevilja Sollentuna SK:s ansökan om att få arrangera SM i Snabbschack på försök.

Att TK ska utforma tävlingsbestämmelser för Snabbschack-SM.

Inget att rapportera om Skara i dagsläget.

Till SM 2003 har det inkommit ansökningar från Umeå och Göteborg. Jonas Burman presenterade ansökan från SK Rockaden Umeå och Göteborgs SF gästade oss för sin presentation, se bilaga nr 3.

Det beslutades:

Att SM 2003 kommer att spelas i Umeå.

Att ge AU i uppdrag att informera Göteborg och att diskutera Göteborgs förslag vidare inför kommande år.

Att adjungera Johan Sigeman till AU när det gäller de fortsatta diskussionerna kring Göteborgs förslag.

§ 9 Framtidskonferensen, rapport

Ett något lägre deltagarantal än första året konstaterades. Många konstruktiva idéer diskuterades.

§ 10 Handlingsprogram 2001, ekonomiskt stimulanspaket till klubbar mm.

§ 11 Budget 2002 inkl. uppföljning 2001-10-28

Sven-Olof Andersson informerade om det ekonomiska läget och menade att kommittéernas budget skulle ge för stort underskott.

Det beslutades bl.a. under budgetbehandlingen, att återgå till 35 kronor i aktivitetsstöd fr.o.m. 2002-01-01.

Budgeten för 2002 fastställdes sammanfattningsvis enligt nedan:

Intäkter + 5 950 000
Utgifter - 6 079 000
Årets resultat - 129 000

Sven-Olof Andersson fick i uppdrag att komplettera budgetens alla delar så att resultat enligt ovan erhålles.

Varje kommitté fick i uppdrag att skicka in justerade budgetar, till Sven-Olof.

PRUK fick i uppdrag att besvara LASK:s ansökningar om bidrag med avslag.

§ 12 Spelarlicens, medlemstidning, central relationsdatabas, delrapport

Gert Brushammar informerade om innehållet i delrapporten.

Ingvar Carlsson redovisade Overhead-bild om projektets syfte.

Det beslutades att gruppen får i uppdrag att fortsätta sitt arbete och att redovisa skriftlig rapport inför januarimötet.

Se bilaga nr 4 och nr 5.

§ 13 Plan för framtida större arrangemang, delrapport

Björn Ansner hänvisade till utskickad AU-rapport.

AU fick i uppdrag att jobba vidare med frågan.

§ 14 Marknadsföring och kommunikation, delrapport

Punkten bordlades till nästa sammanträde.

§ 15 Musikalen Chess

Jesper Hall har varit i kontakt med arrangörerna, men inget konkret har framkommit. Han jobbar vidare med frågan.

§ 16 Verksamhetsberättelse 2002

Det beslöts att Göran Ohlson tillsammans med Sthig Jonasson tar fram Verksamhetsberättelse 2002.

Göran Ohlson är adjungerad i PK för Verksamhetsberättelsen.

Upprättad plan för text och bild utdelades till ledamöterna. Material insändes kommittévis direkt efter årsskiftet till Göran Ohlson, de berörda uppmanades att hålla dessa tider.

§ 17 Övriga frågor

Göran Ohlson presenterade ett nytt Scandicavtal med förmånliga logivillkor, som skall erbjudas Schacksverige 2001-11-01—2002-12-31.

Det beslutades att Sveriges Schackförbund ska teckna avtal med Scandic.

§ 18 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde kommer att hållas lördagen den 26 januari 2002. Ordföranden informerar om plats i kallelsen.

§ 19 Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade helgens sammanträde avslutat.Vid protokollet: Susanne Karlsson
Justeras: Gert Brushammar och Ingvar CarlssonBilagor:
Bilaga 1: Sveriges bidragsberättigande aktiviteter – § 6
Bilaga 2: Protokoll 9 juli 2001 – § 7
Bilaga 3: Göteborgs presentation – § 8
Bilaga 4: Om spelarlicenser – § 11
Bilaga 5: Utvecklingsprojektet – § 11