Mötesprotokoll

Centralstyrelsens sammanträde

Nr: 2001:4
Datum: Lördag 7 juli 2001.
Tid: 17.30-21.00
Plats: Frimurarehotellet i Linköping

Närvarande: Ingvar Carlsson, Göran Ohlson, Sven-Olof Andersson, Björn Ansner, Gert Brushammar (t.o.m § 4 L), Jonas Burman, Mats Eriksson, Per Hultin, Lars Karlsson (från och med § 9), Susanne Karlsson, Johan Sigeman, Per Söderberg, Kaj Engström, Ingemar Eriksson, adjungerad, Sigvard Olsson, adjungerad.

Frånvarande:§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade samtliga välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Ett särskilt välkommen riktades till de båda nyvalda ledamöterna Susanne Karlsson och Gert Brushammar.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Johan Sigeman och till justeringsman utsågs Björn Ansner.

§ 4 Rapporter

a) Förbundsordföranden hade inget ytterligare att rapportera.

b) FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet: Det kommer att hållas ett exekutivmöte i FIDE i Grekland den 4-10 september 2001 och SSF bör vara representerat vid detta möte. Tyvärr krockar detta med framtidskonferensen. När det gäller ECU så kommer EM i León, Spanien att gå av stapeln i november i år. Nordiska Schackförbundet håller sin kongress i Fredrikstad, Norge den 23 september (samtidigt med Senior-NM). Då kommer sannolikt Sverige att få överta presidentskapet för den kommande tvåårsperioden. Mötet uttalade, att Ingvar Carlsson borde bli ny NSF-president. Vad avser NM 2003 så kommer Göran Ohlson att titta närmare på möjligheterna att arrangera denna tävling i Örebro. Han kommer att kontakta lokala sponsorer om detta och återkommer.

c) Kanslichefen hänvisade till ingiven rapport, bilaga 1.

d) Skattmästaren hänvisade till ingiven rapport, bilaga 2 och anmärkte att det inte kommer att bli något köp av vare sig Carnegie Medical Aktiefond eller Erik Penser Aktieindexfond Europa (se under rubriken Kapitalplaceringar).

e) IT-gruppen (genom Per Hultin)hade inget ytterligare att rapportera.

f) Allsvenska kommittén (genom Göran Ohlson) hänvisade till ingiven rapport, bilaga 3.

g) PRUK (genom Kaj Engström och Sigvard Olsson) hänvisade till ingiven rapport, bilaga 4 samt delrapport om kommunikationspolicy, bilaga 5 och ställde frågan om CS kunde ange en lämplig inriktning för kommitténs fortsatta arbete med avseende på kommunikationspolicy för SSF. Det gällde närmast frågan om SSF skall byta namn (främst på de olika kommittérna) och/eller logotype. Mötet uttalade, att man inte för närvarande såg någon anledning att byta vare sig namn eller logotype. Mötet hade en vägledande diskussion om dessa frågor. Det klargjordes, att huvudmålsättningen var att hitta ett sätt att metodiskt få ut mer information om schack i media enligt beslut och rapportering vid tidigare CS-möten i Uppsala och Linköping.

h) REDO (genom Johan Sigeman) hänvisade till ingiven rapport, bilaga 6 och berättade, att man hade haft ett möte den 6 juli (protokoll ej klart). En av frågorna som togs upp gällde om SSF bör ändra i sina ratingregler så att alla sådana betänketider som får ratingberäknas enligt FIDE också skall beräknas i det svenska ratingsystemet, något som REDO är positivt inställda till. Mötet beslöt att ge REDO i uppdrag att till nästa möte inkomma med ett förslag på skrivning om detta.

i) Skolschackkommittén (genom Per Hultin) hänvisade till ingiven rapport, bilaga 7 och berättade om att skol-lag-SM har medfört en del problem. Bland annat har bara 4 st lag ställt upp i Norrlands DM. En idé finns att ta bort semifinalerna och låta varje distrikt ha med ett lag i finalen, vilket skulle ge 24 lag. Mötet diskuterade också frågan om vilka internationella skoltävlingar som SSF skulle vara med på och mötet beslöt att ge TK uppdrag att se över detta problem i samråd med skolschackkommittén och komma med förslag på policy.

j) SSKK (genom Per Söderberg) berättade att en kampanj för ”CUP 01” för närvarande pågick under SM i Linköping.

k) Tävlingskommittén (genom Björn Ansner) hänvisade till ingiven rapport, bilaga 8.

l) Utbildningskommittén (genom Mats Eriksson) hänvisade till ingiven rapport, bilaga 9, och initierade en kort diskussion kring tävlingskalendern för det kommande spelåret varvid en del kompletteringar gjordes. Mötet beslöt att kalendern åtminstone skall sändas ut i maj varje år. En framförhållning vid varje tidpunkt om minst ett år bedömdes som önskvärd. Mötet beslöt vidare att allmän information om olika deadlines för ansökningar inte skall stå med i kalendern men däremot införas i Förbundsaktuellt och även annonseras på SSFs hemsida på Internet. Mats Eriksson delade ut statistik över aktiviteter i SSF, bilaga 10. Mötet bad att också få denna statistik på klubbnivå med t ex lista över landets största klubbar, om möjligt.

m) Publikationskommittén (genom Ingemar Eriksson) hänvisade till ingiven rapport, bilaga 11.

n) Bredd- och rekryteringskommittén (genom Göran Ohlson) hänvisade till ingiven rapport, bilaga 12, och ställde de åtta frågor som återfinns på rapportens förstasida. Mötet beslöt att ge följande svar: Distriktsbesöken skall fortsätta med samma inriktning, budgeten för 2001 skall inte ändras, ”BRK-ungdomsledarutbildningarna” skall fortsätta och samordning med UK skall därvid ske, ingen särskild utredningsgrupp för licensfrågor tillsätts f n, BRK skall få en egen redovisning i bokföringsprogrammet för SSF (här tillsattes en grupp som skall titta på denna fråga, bestående av Ingemar Eriksson, Sven-Olof Andersson, Mats Eriksson samt ordföranden i BRK) samt att BRK skall komma med förslag på de arbetsuppgifter som BRK skall arbeta med i fortsättningen. Göran Ohlson skall vara sammankallande i BRK tills vidare. Ingemar Eriksson varnar för resursbrist vad avser distriktsinstruktörerna.

§ 5 Val

Mötet fattade beslut om följande val (varvid antecknas, att den person som nämns först i kommittéerna nedan är ordförande om inget annan sägs):

Presidium: Ingvar Carlsson och Göran Ohlson
Arbetsutskott: Ingvar Carlsson, Göran Ohlson, Sven-Olof Andersson, Björn Ansner samt Ingemar Eriksson (adjungerad)
Skattmästare: Sven-Olof Andersson
Förbundskapten: Björn Ansner
Representanter i FIDE: Ingvar Carlsson (ordinarie) samt Göran Ohlson (suppleant)
Representanter i ECU: samma som FIDE-representationen.
Representanter i Nordiska SF: Ingvar Carlsson och Björn Ansner (samt Johan Sigeman som NSFs generalsekreterare och Per Hultin i NSFs skolschackkommitté)
Representanter i Schackakademien: Ingvar Carlsson, Göran Ohlson samt Sven-Olof Andersson
Representanter i Riltonfonden: Göran Ohlson (ordinarie), Johan Sigeman (suppleant) samt Björn Ansner (ersättare)
IT-gruppen: Ingemar Eriksson (sammankallande), Per Hultin, Lennart Pettersson, Dan Östergaard samt Gert Brushammar
Allsvenska kommittén: Göran Ohlson, Sven-Olof Andersson, Ronny Andersson, Ingemar Eriksson samt Lars Karlsson
PRUK: Kaj Engström, Sigvard Olsson, Tobias Pettersson samt Eva Jiretorn som adjungerad för tjejschackprojektet
Regel- och domarkommittén: Johan Sigeman, Berndt Söderborg, Ulf Norevall, Jonas Sandbom samt Martin Norbäck
Skolschackkommittén: Per Hultin, Susanne Karlsson, Björn Andersson samt ytterligare en ledamot som skall utses inom kort
Korrespondensschackkommittén: Per Söderberg, Robert Ericsson, Tomas Carnstam, Jonas Dahlgren samt Bo Sjögren
Tävlingskommittén: Björn Ansner, Jonas Burman, Mats Eriksson samt Tapio Tikkanen
Utbildningskommittén: Mats Eriksson, Fredrik Hillertz, Stephan Lindberg, samt ytterligare en ledamot som skall utses inom kort
Publikationskommittén: Sthig Jonasson, Ingemar Eriksson samt Bo Plato
Bredd-och rekryteringskommittén: Göran Ohlson (t f ordförande) Gunnar Lundberg, Kenth Brilkman, Susanne Karlsson samt Sigvard Olsson

§ 6 Firmateckning

Mötet beslöt att Sveriges Schackförbunds firma och medel tecknas respektive disponeras av förbundsordföranden Ingvar Carlsson, Linköping, skattmästaren Sven-Olof Andersson, Östersund och kanslichefen Ingemar Eriksson, Norrköping. Firman tecknas enligt följande:

Två i förening avseende

 • Östgöta Enskilda Bank, konto A och B

 • och
 • Statshypotek, privatobligation,

 • samt

  Var för sig avseende

 • Östgöta Enskilda Bank, konto C
 • Sparbanken Sverige AB
 • Martin Anderssons fond
 • Erik Olssons fond
 • SEB Konto A
 • Postgirokonto 65 22-7, 60 46 34-6, 5 20 52-8 och 7 78 40-7

 • och
 • Östgöta Enskilda Bank, bankfack
 • Mötet beslöt att denna paragraf skulle vara omedelbart justerad.

  § 7 Kongressbeslut

  Mötet noterade, att det inte hade fattats några kongressbeslut som krävde några direkta åtgärder av CS.

  § 8 Plan för framtida större arrangemang

  Mötet bekräftade tidigare beslut att ge Björn Ansner i uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för SSF avseende värdskapet för eventuella framtida större arrangemang. Mötet diskuterade olika möjligheter varvid bland annat nämndes JVM 2003 eller - på längre sikt - ett OS. Björn kommer att sammanträffa med Sven-Gunnar Samuelsson i samband med Hasselbackenturneringen i augusti och kommer då att diskutera möjligheten att lägga ett arrangemang i Stockholm.

  § 9 Framtidskonferens 8-9 september 2001

  Mötet diskuterade den kommande konferensen den 8-9 september i Jönköping och noterade bland annat att denna krockar tidsmässigt med FIDE-mötet i Grekland. Mötet beslöt att inbjudan till konferensen skall läggas ut på SSFs hemsida på Internet.

  § 10 Spelarlicens, medlemstidning, central relationsdatabas mm

  Mötet diskuterade översiktligt de rubricerade frågorna och det framkom olika uppfattningar beträffande det lämpliga i olka upplägg. Mötet beslöt att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag i dessa ämnen. Målsättningen skall vara, att ett förslag skall kunna läggas fram till kongressen i Skara 2002. Gruppen skall bestå av Gert Brushammar (sammankallande), Göran Ohlson, Ingemar Eriksson, Sigvard Olsson samt Per Sörenfors, varvid noterades, att Gert och Per inte var närvarande och att dessa skall tillfrågas snarast.

  § 11 Övriga ärenden

  Det anmäldes, att SK Rockaden, Stockholm fyller 80 år och att klubben ansökt om att flera av dess medlemmar skall erhålla Collijnplaketten för sin långa och trogna tjänst för klubben.

  Mötet beslöt att tilldela följande medlemmar i SK Rockaden Collijnplaketten i Silver (20 års arbete):

  Lennart Örnmarker, Olle Eleby och Jonas Sandbom.

  Följande skall tilldelas Collijnplaketten i Brons (10 års arbete):

  Ronny Lindqvist, Leif Stenberg, Kurt Savegren, Leif Glimhester Eriksson, Douglas Kårenlöv, Thore Ångqvist och Anders Linderyd.

  SM och kongress 2003

  Efter kort diskussion kring de båda ansökningarna från Umeå och Göteborg beslöts att det fanns alltför lite underlag för att redan nu ta beslut i frågan vem av sökandena som skall tilldelas SM 2003 och att beslutet i stället skall tas på nästa CS-möte. Umeå skall ges tillfälle, att komplettera sin ansökan, något som skall ske senast den 1 augusti 2001.

  § 12 Nästa sammanträde

  Nästa sammanträde kommer att hållas i Göteborg den 27-28 oktober 2001.

  § 13 Sammanträdets avslutande

  Ordföranden förklarade dagens sammanträde avslutat.

  Vid protokollet: Johan Sigeman.
  Justeras: Björn Ansner, Ingvar Carlsson.