Mötesprotokoll

Centralstyrelsens sammanträde

Nr: 2001:3
Datum: Fredag den 6 juli 2001.
Tid: 19.00-21.00
Plats: Frimurarehotellet i Linköping

Närvarande: Ingvar Carlsson, Göran Ohlson, Sven-Olof Andersson, Björn Ansner, Jonas Burman, Mats Eriksson, Magnus Filipsson,Per Hultin, Lars Karlsson, Johan Sigeman, Per Söderberg, Kaj Engström, Ingemar Eriksson, adjungerad, Sten Broddefalk, adjungerad

Frånvarande: Eva Jiretorn§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade samtliga välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Johan Sigeman och till justeringsman utsågs Björn Ansner.

§ 4 Föregående protokoll

CS-protokollet med nr 2001:2 (Katrineholm) lades med godkännande till handlingarna; dock att det påpekades, att Jonas Sandbom redan har erhållit Riltonmedaljen i silver och att SSF genom Göran Ohlson skall underrätta SEB om detta. Mötet beslöt att SSF skall införskaffa en förteckning över samtliga som har erhållit Riltonmedaljen. Detta skall ske genom kansliet och Göran Ohlson i samverkan.

Göran Ohlson rapporterade med anledning av AU-protokollet av den 13 maj 2001, att firandet av Ulf Anderssons 50-årsdag den 27 juni 2001 avlöpt enligt planerna och att SSF i samband med Örebroturneringen deltagit i uppvaktningen av Ulf. I övrigt noterades genom Björn Ansner, att Sverige deltagit i individuella EM i Makedonien med två spelare (Agrest och Hillarp-Persson). Mötet diskuterade kort, att musikalen ”Chess” kommer att ha nypremiär i Stockholm den 23 februari 2002 och om möjligheterna för SSF att ha någon form av sidoarrangemang då. Beslöts att Ingvar Carlsson skall tillfråga Jesper Hall, som har kontakter i musikalensemblen, om denna möjlighet.

§ 5 Utmärkelser

Mötet beslöt om följande utmärkelser: Sten Broddefalk, Västervik (valberedningens ordförande och 10 års arbete i förbundet) - Collijnplaketten i guld Ulf Andersson, Arboga (presentation överflödig) - Rogardplaketten i guld Sören Björnlert, SS Allians (hedersledamot i SSF och 80 år på kongressdagen samt mångårig insats för schacket genom styrelsearbete på såväl riks- som distrikts- och klubbnivå) - Rogardplaketten i guld Tom Axelsson, Linköping (överledare för årets SM) - Collijnplaketten i silver.

§ 6 Genomgång av kongressdagordningen

Mötet gick igenom kongressdagordningen och det gjordes bland annat vissa justeringar i listan över under året avlidna medlemmar. Ordföranden läste upp det anförande han avsåg att hålla under kongressen och mötet gavs möjligheter att ge synpunkter på innehållet.

§ 7 Kongress och SM-tävlingar 2003

Göteborg har givit in en ansökan om att få arrangera SM 2003, bilaga 1. Tidigare har Umeå ansökt om detta. Mats Eriksson bad att få notera, att han ej undertecknat ansökan för Göteborg i egenskap av cs-ledamot utan endast som privatperson. Mötet, som ansåg att det i sig är mycket positivt att det blir konkurrens om SM-arrangemangen, beslöt att bordlägga frågan om utseende av arrangör av SM 2003 i vart fall till morgondagens cs-möte.

Det noterades, att det inkommit en intresseanmälan (ej formell ansökan) från Växjö avseende SM 2004 samt att Uppsala ansökt om att få arrangera SM 2005.

§ 8 Övriga ärenden

8.1

Mötet beslöt att faställa av AK föreslagna tävlingsbestämmelser för Allsvenska serien 2001/2002.

8.2

Mötet diskuterade Senior-NM som skall spelas i september i Fredrikstad i Norge. SSF skall bekosta deltagandet för en spelare i denna tävling. Mötet beslöt att Björn Ansner skall sprida information till berörda potentiella deltagare så att dessa har möjlighet att ansöka om denna plats.

8.3

Ingvar Carlsson delade ut ett ex av Jesper Halls nya bok ”Träna schack med Jesper Hall” till samtliga mötesdeltagare. Mötet noterade, att boken (som delvis kunnat produceras tack vare bidrag från ”Utveckling 2000”) verkar mycket bra. SSF har fått 1 000 exemplar av boken och mötet beslöt att ge UK genom Mats Eriksson i uppdrag att utreda hur SSF bäst använder sig av denna bok.

8.4

Första SM-veckans cs-representant, Göran Ohlson, lämnade en skriftlig rapport, bilaga 2, och berättade kortfattat om sina intryck så här långt. SM i Linköping har enligt Göran varit ett mycket bra arrangemang. Problemet med det varma vädret är inget som man kan lasta arrangörerna för. Ingvar Carlsson berättade, att prognosen tyder på att det kommer att bli cirka 750 starter i årets SM (att jämföra med 806 st i Örebro förra året).

§ 9 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde kommer att hållas efter morgondagens kongress.

§ 10 § 10 Sammanträdets avslutande

§ 10 Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade dagens sammanträde avslutat.Bromma/Linköping 2001-05-30

Vid protokollet: Johan Sigeman
Justeras: Björn Ansner, Ingvar Carlsson.