Mötesprotokoll

Centralstyrelsens sammanträde

Nr: 2001:2
Datum: Lördag-söndag den 21-22 april 2001
Tid: 13.00-20.00 (lördag) samt 08.30-12.00 (söndag)
Plats: Stadshotellet, Katrineholm

Närvarande: Ingvar Carlsson, förbundsordförande, Göran Ohlson, vice förbundsordförande, Sven-Olof Andersson, Björn Ansner, Jonas Burman, Kaj Engström, Mats Eriksson, Lars Karlsson, Johan Sigeman, Per Söderberg, Sten Broddefalk, adjungerad, Ingemar Eriksson, adjungerad, Sigvard Olsson, adjungerad

Frånvarande: Per Hultin, Magnus Filipsson, Eva Jiretorn§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade samtliga välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Per Söderberg och till justeringsman jämte ordförande utsågs Lars Karlsson.

§ 4 Föregående protokoll

CS-protokoll för möte 2001-02-03 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Utmärkelser

Beslutades att tilldela Collijnplaketten i silver till Sven-Erik Mitander, Värmlands SF, Gunnar Sundman, Västerbottens SF, Mats Andersson och Gunnar Johansson, Västergötlands SF. Collijnplaketten i brons till Jonas Burman, Sture Modin (postumt), Rune Sandström och Kent Vänman, SK Rockaden Umeå, Martti Anttila, Per Bratt, Karl-Fredrik Enegren och Kenneth Wiman, Skövde SS, Mats Andersson och Gunnar Johansson, Tanum SS. Ungdomsledarstipendier till Conny Holst, Limhamn SK och Mikael Lövskog, Harplinge SS.

CS konfirmerar AU:s beslut att tilldela Riltonmedaljen i guld till Olof Eleby, SK Rockaden Stockholm, i silver till Jonas Sandbom, SK Rockaden Stockholm, i brons till Mikael Sixtensson, SA Mark och Urban Koistinen, Stockholm SS.

Beslutades att Björn Ansner är suppleant om Johan Sigeman och Göran Ohlson är förhindrade att representera SSF i Riltonstyrelsen. Enligt tidigare beslut är Göran Ohlson ordinarie representant för SSF och Johan Sigeman ersättare i Riltonstyrelsen.

§ 6 Rapporter

6.1 Förbundsordföranden

Ingvar Carlsson meddelade att han deltagit på Schackakademins möte och därifrån meddelas att Erik Penser avgått som preses och ersatts av Roland Nilsson. En ny post, vice sekreterare, har instiftats och posten innehas av Sven-Gunnar Samuelsson.

6.2 FIDE, ECU, Nordiska

Ingvar Carlsson fick i uppdrag att be FIDE svara på skrifter från bland andra rating officer Ulf Norevall, enligt önskemål av REDO.

ECU meddelar att ett kontinentmästerskap skall ha den nya betänketiden och att EM i Makedonien kommer att avhållas som planerat trots oroligheter i landet.

Nordiska mästerskapet 2001 kommer att spelas i Bergen 4-12 augusti. SSF står för 2 spelares kostnader vid deltagande.

6.3 Kanslichefen, medlemsstatistik, generellt rekryteringsstöd

Ingemar Eriksson hänvisade till inlämnad rapport. Distrikt som betalt medlemsavgifter får generellt rekryteringsbidrag. En liten ökning av antalet medlemmar noteras med tacksamhet. Myten om medlemsras kan avlivas. 11 av 24 distrikt har sökt generellt rekryteringsstöd. 166.960 kronor har utbetalats av budgeterade 260.000 kronor.

6.4 Skattmästaren

Sven-Olof Andersson hänvisar till inlämnad rapport. Resultatet för år 2000 blir +144.027 kronor, efter återföring av utveckling 2000 kontot på 618.985 kronor. Styrelsen besluter att framlägga föredraget bokslut för kongressen.

6.5 IT-gruppen

Inget att rapportera.

6.6 Allsvenska kommittén

Göran Ohlson redogjorde för turerna kring Kirseberg SK och beslutet att klubben flyttas ner två divisioner. Kirseberg har bett CS ompröva AK’s beslut och AK:s ledamöter lämnade mötet varefter övriga CS fastställde AK:s beslut. Fordran på Kirseberg SK kvarstår med omedelbart förfall. AK rapporterade att man inte tänker föreslå nolltoleransen för CS-beslut denna säsong. I övrigt hänvisas till AK:s protokoll.

6.7 Projekt- och utvecklingskommittén

PRUK hänvisade till inlämnad rapport.

6.8 Regel- och domarkommittén

Beslutades att REDO får i uppdrag att ta fram ett utbildningspaket/manual för att utbilda klubbdomare. Uppdraget att kontrollera Linköping ASS lottningsprogram inför sommarens SM-tävlingar kvarstår.

6.9 Skolschackkommittén

Skolschackkommittén hänvisade till inlämnad rapport.

6.10 Korrespondensschackkommittén

Per Söderberg meddelade SSKK nu genom Jonas Dahlgrens försorg ger ut nyhetsbrev. Ett samarbetsavtal med Schacknyheter för att främja korrespondensschacket är under utarbetande där Schacknyheter ställer upp som sponsor till SSKK-tävlingar. Beslutades att avtalet kan tecknas av SSKK.

6.11 Tävlingskommittén

CS beslöt att utse Tapio Tikkanen till ledamot I tävlingskommittén. Beslutades att sända tre spelare till EM i Makedonien med fullt bidrag samt tre spelare med resebidrag. Förslag till strategi för hur Sverige ska medverka i internationella tävlingar framledes ska framställas.

6.12 Utbildningskommittén

Mats Eriksson gav en muntlig rapport.

6.13 Publikationskommittén

Inget att rapportera.

§ 7 Verksamhetsberättelse 2000

Göran Ohlson meddelade att han räknade med att få ett korrektur till kommande vecka.

§ 8 SM-gruppen

8.1 Beslut 2001

Till CS-representanter utsågs Ingemar Eriksson för vecka 1 och Sven-Olof Andersson för vecka 2. Inför beslut om vilka som ska få spela i SM-gruppen anmälde Ingvar Carlsson jäv och deltog ej under diskussion och beslut på denna punkt. Till deltagare utsågs: Tom Wedberg, Pia Cramling, Jonas Barkhagen, Johnny Hector, Anders Eriksson, Luis Cuoso, Anders Olsson, Evgenij Agrest, Tiger Hillarp Persson, Lars Karlsson, Ralf Åkesson, Emanuel Berg, Stellan Brynell och Pontus Carlsson. På reservlistan i turordning finns Björn Ahlander, Tomas Ernst, Emil Hermansson, Johan Eriksson och därefter de högst rankade spelarna anmälda i Mästarelit.

8.2 Principer för framtiden

Bordlades till ett senare tillfälle.

8.3 Framtida SM

SM 2002 spelas i Skara och för år 2003 har Rockaden, Umeå ansökt. Göran Ohlson har varit i Skara och tittat på lokaler etc.

§ 9 Utveckling 2000, avslutande utvärdering

Bordlades i avvaktan på projektens slutförande.

§ 10 Kongressfrågor

10.1 Motioner

Motion från Malmö SF gällande 100-poängregeln, CS yrkar avslag till motionen då frågan behandlats av AK under tävlingsbestämmelser.

Motion från Stockholm SF gällande valberedningen, CS yrkar avslag till motionen, då valberedningen redan arbetar med direktkontakt med distrikten.

10.2 Utredningsuppdrag och propositioner

CS framför ”motionsmodellen” som proposition till sommarens kongress gällande valsystem vid kongresser. Uppdrogs åt AU att formulera förslag till stadgeändring. Sigvard Olsson lämnade muntlig rapport från möte med RF med anledning av en möjlig ansökan om medlemskap. RF uttalade sig vid mötet med att schack inte ansågs kräva en väsentlig fysisk aktivitet och därför inte är aktuellt som medlemsförbund. Ekonomiskt så kan ett eventuellt medlemskap medföra en minskad inkomst om 2.000.000 kronor till svenskt schack p g a förlorade Bingolottopengar till SSF och minskade landstigsbidrag till distrikten. Beslöts att redovisa utredningen för kongressen men att inte lägga någon proposition. Utredningsgrupperna ”De små klubbarnas situation” och ”Medlemsras” kommer att avrapportera sitt arbete till kongressen. Beslutades att tillsätta en ny kommitté för bredd- och rekryteringsprojekt med Göran Ohlson som ordförande.

10.3 Kallelse

Ingvar Carlsson fick i uppdrag att kalla till kongress kl 10.00 lördagen den 7 juli 2001 i Linköpings stadshus.

§ 11 Rekryteringsprogram, konferens 2001

Göran Ohlson redogjorde för arbetet med besök i distrikten. Inplanering av ej besökta distrikt pågår. Målet är att alla distrikt ska vara besökta före kongressen. Mats Eriksson informerade om en ny konferens med uppföljning av framtidskonferensen. Mats tar tacksamt emot förslag och idéer på aktiviteter till denna konferens som avses avhållas 8-9 september 2001. Ort bestäms av UK.

§ 12 Plan för framtida större arrangemang

Bordlades.

§ 13 Övriga ärenden

Brev från Pinova AB m m tas av AU vid nästa möte i maj 2001. Även ett eventuellt deltagande från SSF vid nypremiären av musikalen Chess diskuterades.

§ 14 Nästa sammanträde

Nästa CS-sammanträde hålls fredagen den 6 juli i Linköping.

§ 15 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade samtliga för ett framgångsrikt möte.Bromma/Linköping 2001-05-30

Vid protokollet: Per Söderberg
Justeras: Ingvar Carlsson, Lars Karlsson