Mötesprotokoll

Centralstyrelsens sammanträde

Nr: 2000:5
Datum: Lördag den 25 november 2000.
Tid: 11.00-18.30
Plats: Uplandia Scandic Hotell, Uppsala

Närvarande: Ingvar Carlsson, ordförande, Göran Ohlson, vice ordförande, Sven-Olof Andersson, Björn Ansner, Jonas Burman, Kaj Engström, Mats Eriksson, Magnus Filipsson, Per Hultin, Eva Jiretorn, Lars Karlsson, Johan Sigeman, Per Söderberg, Ingemar Eriksson, adjungerad, Sthig Jonasson, adjungerad, Sigvard Olsson, adjungerad, Christer Wänéus, adjungerad

Frånvarande: Ingen§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade samtliga välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordning fastställdes med följande tillägg under övriga frågor. Marknadsföring och information om svenskt schack samt ett förslag om PR kampanj för SSKK.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Per Söderberg och till justeringsman jämte ordförande utsågs Eva Jiretorn.

§ 4 Föregående protokoll

CS protokoll för möten 2000-07-07 och 2000-07-08 samt AU protokoll för möte 2000-10-12 fastställdes.

§ 5 Utmärkelser

Beslutades att Christer Wänéus tar hand om utmärkelser tills vidare. Colljinplaketten i brons tilldelades Karl-Uno Olofsson, SK Örnen Örnsköldsvik och Stefan Ögren, Hernösands SS.

Ett förslag om en ny utmärkelse "Årets Schackledare" avslogs.

§ 6 Rapporter

6.1 Förbundsordföranden

Ingvar Carlsson meddelade att han besökt Upsala ASS för att informera om SSF.

De årliga ansökningarna om bidrag till ungdomsrådet och statens kulturråd har denna gång kompletterats med en ansökan om projektbidrag från kulturrådet på 150.000 kronor.

6.2 FIDE

Ingvar Carlsson och Göran Ohlson representerade Sverige vid FIDE Kongressen i Istanbul och informerade om avtalet mellan FIDE och FIDE Commerce, som tryggade FIDEs VM-cykels finansiering för minst 17 år framöver, och dopingkontroller.

OS 2002 kommer att gå i Bled, Slovenien. Beslut för var OS 2004 skall spelas bordlades och FIDE-presidenten meddelade att han avsåg att Schack-OS skulle spelas som ordinarie gren vid Vinterolympiaden 2006.

6.3 ECU

Ingvar Carlsson meddelade att Lag-EM skulle gå 2001 i Spanien och 2003 i Bulgarien.

6.4 Nordiska förbundet

Beslutades att frågan om eventuellt NM i Sverige 2001 hänskjuts till AU.

6.5 Schackakademin

Schackakademin har beslutat bidraga med 25.000 kronor till Schack 4:an, 10.000 kronor till Hallsbergs juniorturnering, 50.000 till Limhamn - Sigemans GM-turnering, 10.000 till Schacknytt 30år, 30.000 till Skellefteå, 60.000 till Hasselbackens GM-turnering, 20.000 till Hasselbackens damturnering och 5.000 till Salongernas IM-turnering.

6.6 Tusenmanna

Spelas 31/3-1/4 2001.

6.7 Kanslichefen

Ingemar Eriksson hänvisade till inlämnad rapport.

6.8 Skattmästaren

Sven-Olof Andersson meddelade att placering av avlöst obligation har gjorts i AMF pensionsfonder (Balansfonden, Europafonden, Aktiefonden Världen och Aktiefonden Sverige), Carnegie Medical Aktiefond och Erik Penser Aktiefondindex Europa.

6.9 IT-gruppen

Per Hultin hänvisade till inlämnad rapport.

6.10 Allsvenska kommittén

Göran Ohlson hänvisade till inlämnad rapport.

6.11 Projekt- och utvecklingskommittén

AU ges i uppdrag att fatta beslut i ärenden som faller utanför PRUK:s område.

6.12 Regel- och domarkommittén

Johan Sigeman hänvisade till rapport och protokoll. Beslutades att REDO får i uppdrag att fastställa vilka lottningsprogram som skall användas i SSF:s tävlingar. Föranlett bland annat av en rekommendation som REDO avgivit för beslut i skolschackskommittén rörande en incident i Skol-SM.

6.13 Skolschackskommittén

Per Hultin rapporterade att Skol-SM har genomförts och att Fruängens skola vann nordiska skolmästerskapet.

6.14 Korrespondensschackkommittén

Per Söderberg meddelade att Siv Bengtsson har erövrat SSKK:s första kvinnliga titel, Internationell Mästare för kvinnor.

6.15 Tävlingskommittén

Björn Ansner hänvisade till inlämnad rapport.

6.16 Utbildningskommittén

Mats Eriksson hänvisade till inlämnad rapport.

6.17 Publikationskommittén

Sthig Jonasson påminde om att verksamhetsberättelsen skall ha material senast 1/2-2001. Beslutades att Sthig Jonasson ansvarar för att verksamhetsberättelsen kommer ut.

§ 7 Kommittékomplettering

IT-gruppen Per Hultin fortsätter i IT-gruppen med stöd av Ingemar Eriksson som sammankallande. Se AU protokoll. SSKK, Sven-Åke Kronberg avgår och till ersättare valdes Jonas Dahlgren. TK avser att utöka gruppen med en post som "researrangör", person ännu ej utsedd.

§ 8 Utredningsgrupper enl. Kongressbeslut

8.1 De små klubbarnas situation

Göran Ohlson valdes som ordförande med följande medlemmar: Gunnar Lundberg, Malmö, Kenth Brilkman, Skövde, Susanne Karlsson, Falkenberg, Danuta Wikeling, Arboga, Johan Sundeby, Värnamo och Jan van der Wie, Sundsjö.

8.2 "Medlemsras"

Kaj Engström valdes som ordförande med följande medlemmar: Lennart Brorsson, Sollentuna, Lars Ekman, Vallentuna, Erik Näckholm, Luleå och Jan-Olov Lind, Ervalla.

§ 9 Handlingsprogram

Handlingsprogrammet fastställdes med ändring till ny rubrik: Handlingsprogram 2001, aktivitets- och medlemsutveckling.

§ 10 Rekryteringsprogram

Rune Emanuelsson har avsagt sig uppdraget. CS uttrycker att uppgiften är viktig och beslutade att Göran Ohlson koordinerar och fördelar uppgiften att besöka distrikten på lämpligt sätt till CS ledamöter. Ingvar Carlsson tar fram ett förslag till checklista för vad CS-ledamöterna ska framföra som budskap till distrikten.

§ 11 Budget 2001 inkl uppföljning 2000

Sven-Olof Andersson föredrog resultatet för år 2000 vilket pekar på en vinst på ungefär 650.000 kronor. Budget 2001 fastställdes till minus 627.400 kronor. Budget antogs med hänsyn till årets vinst och den extra satsning på medlemsrekrytering som beslutades vid kongressen 2000.

Några saker noterades,

  • PK: att arvodet till skribenter i TfS önskas kunna minskas och att en långsiktig marknadsundersökning skall genomföras för att ta reda på vad läsaren vill läsa i TfS för att kunna öka antalet prenumeranter.
  • UK: kostnaderna för utbildning per Internet önskas minskas och att UK uppdrogs att öka avgifterna för lägerverksamhet.
För detaljerad information hänvisas till bilaga Budget 2001.

§ 12 SM SSF:s engagemang

Beslutades att budgetera 25.000 till prispotten vid SM i Linköping 2001 och max 75.000 i startbidrag för deltagare beroende på om de bästa i Sverige kommer till spel. Björn Ansner uppdrogs att utforma ett avtal mellan SSF och SM arrangörerna i Linköping som ska vara klart senast 2000-12-31. Avtalslydelse tillställes CS för information.

§ 13 Framtidskonferensen

Avrapporterades och omdömet är mycket positivt. Utbildningen för nästa år bör omfatta en liknande konferens. Beslutades att ledamöterna i CS får ta del av dokumentationen vid konferensen.

§ 14 Riksidrottsförbundet, delrapport

Närmast sker en enkät till distrikten som förväntas gå ut med kansliutskick i december. Beroende på distriktens snabbhet och bredvillighet att besvara denna så sätts högsta prioritet på att undersöka vad en anslutning skulle betyda ekonomiskt för distrikten.

§ 15 Valsystemet, delrapport

Sigvard Olsson presenterade olika modeller. Utredningen "Valsystem vid kongressen" ska tillställas klubbar och distrikt på remiss. Utskick i december. PRUK sammanställer resultat efter insamling av svar på kansliet.

§ 16 Övriga frågor

16.1 Marknadsföring och information om svenskt schack

För marknadsföring och information rekommenderas att metodiskt bearbeta media. Lars Karlsson fick i uppdrag att förbereda frågan till nästa möte i februari.

16.2 PR-kampanj för SSKK

PR-kampanj för SSKK tillstyrktes partiellt.

16.3 Tackanden för uppvaktning

Christer Wänéus tackade för uppvaktningen vid kongressen då Christer avgick som ordförande för SSF. Rolf Littorin tackade skriftligen för uppvaktningen i samband med hans avgående som FIDE delegat.

§ 17 Nästa sammanträde

Nästa CS-sammanträde hålls helgen 3-4 februari 2001. Plats meddelas senare.

§ 18 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade samtliga för ett framgångsrikt möte, speciellt avklarandet av budget för år 2001.Bromma/Stockholm/Linköping 2000-12-30

Vid protokollet: Per Söderberg
Justeras: Ingvar Carlsson, Eva Jiretorn