Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén

Seminarium 2004

Stockholm 2004-12-11

 

Allsvenska kommitténs Seminarium 2004 – Minnesanteckningar (Uppdaterade 2005-01-09)

 

Datum         Lördagen den 11 december 2004

Tid              Kl. 10:00-17:00

Plats            Scandic Hotel Contintental, Stockholm

 

Närvarande 

Allsvenska kommittén (6 personer):

Göran Terninger

Ronny Andersson

Sven-Olof Andersson

Lars Karlsson

Ingemar Eriksson (t.o.m. lunch)

Jonas Forsslund

 

Klubbar/klubbföreträdare (22 personer); 11 klubbar + 2 distriktsförbund):

Björn Gambäck                      Kristallens SK, Stockholm

Torbjörn Engström                  Kristallens SK, Stockholm

Emilia Horn                           Kristallens SK, Stockholm

Lennart Örnmarker                  SK Rockaden, Stockholm

Jonas Sandbom                      SK Rockaden, Stockholm

Rolf Svensson                        Stockholms SF

Lars Eklund                           Skara SS

Fredrik Kellqvist                    Skara SS

Lennart Brorsson                    Sollentuna SK

Sune Engfors                         Sollentuna SK

Björn Perneborn                     SS Delectus, Märsta

Tord Ocklind                         Schack 64, Haparanda

Ulf Ekenberg                          Täby SK

Roald Berthelsen                    Täby SK

Tomas Franzén                       Upsala ASS            

Björn Andersson                     Burgsviks SK, Gotland

Fredrik Lindgren                     SK Rockaden, Umeå

Ingvar Gundesen                     Wasa SK, Stockholm

Hans Rånby                           Wasa SK, Stockholm

Kjell Svensson                       Wasa SK, Stockholm

Gert Gustavsson                     Hallands SF

 

Gäster/föredragshållare (4 personer):

Filmteam: Adriana, Amelia och Antonia Krzymowska

Jadestone Group AB/Folkspel: Anna Wendelin

                  

1                 INLEDNING, DAGORDNING M.M.

 

Göran hälsar välkommen till Stockholm, vars Nobel-festligheter denna helg kryddas med detta Allsvenska                             

seminarium. Detta är det femte allsvenska seminariet – de tidigare 1995 (11 mars), 1997, 1999 och 2001.

Inbjudan har gått ut till samtliga klubbar/klubbledare/lagledare/distrikt/CS/kommittéer/TfS/Schacknytt och nu senast i Allsvenska bulletinen i början av denna vecka.

Genomgång sker av vissa praktiska saker, lunchen etc. Upprop och presentationer.

Göran berättar vidare om den gästföreläsning vi ska ha under dagen av Anna Wendelin.

Vidare om det filmteam som kommer att besöka oss – systrarna Krzymowska.

Göran berättar vidare att kansliet genom Ingemar tagit fram underlag - ”spelarlicensförteckning” - på de som är registrerade för allsvenskt spel per den 1 september 2004 – det är hela 6222 spelare, en imponerande sammanställning! Ingemar redogör för hur registret är uppbyggt i olika avseenden. Bl.a. framgår personnummer, ratingtal, ELO-tal, ett unikt ”licensnummer”. Dock ännu ej försett med spelarnas adresser.

Göran redovisar översiktligt inkomna skrivelser som ska behandlas under dagens lopp.

 

2                 ALLSVENSKA SERIEN 2005/06

                  

a)     Spelprogram

b)     ”Klubbdöden”

c)      Sammandragen

d)     Livesändning

e)      Laguttagning för klubbar med lag i 6-8-10-lagsserier

f)      Resor (Stockholm >< Norrland >< Gotland)

g)     Ekonomi

 

a)     Spelprogram

 

Göran informerar att vi har lagt ett spelprogram med datum för hösten 2005, dock ännu inte för våren 2006. Inget minisammandrag inplanerat f.n.

 

Diskussion:

- Skara SS (Lars E): Skara skulle gärna se ett minisammandrag.

- Stockholms SF (Rolf S): Beror på vilka som flyttas upp.

- Wasa SK: Optimera ekonomiska aspekter.

- SK Rockaden, Stockholm (Lennart Ö): Positiva till minisammandrag.

- Jonas S: Mycket viktigt med ekonomiska aspekter.

 

Sammanfattning:

OK att AK får ta ett beslut under mars månad efter de förutsättningar som uppkommer och med beaktande av lämnade synpunkter.

 

b)     ”Klubbdöden”

 

Göran inleder med en redovisning av det stora antal lag vi tappat i division IV. Vi har tagit bort fyra hela grupper och därtill har vi vakanser i diverse andra grupper. Sammanlagt ett 40-tal vakanser i division IV. Vi har tappat klubbar, alternativt att klubbar gått ihop, fusionerats.

Vi har på 12 år gått ner från ca 400 till ca 280 klubbar i Sverige.

De senaste åren har antalet lag i allsvenska legat på 340-340, representerade av ca 200-215 klubbar.

 

Vad göra? Synpunkter:

- Jonas S: Vi skulle på något sätt kunna stimulera bildandet av ”skolklubbar” ute i landet och i Stockholm. De kanske inte är av långvarig art men kan ändå vara av stort värde.

 

Diskussion:

- Ledarfrågor och utbildning av särskilt ungdomsledare, kärnfråga för nyrekryteringen (Lennart B)

- Administrativa frågor inkl. Internet-stöd, regelsystem, differentierade betänketider etc.

- Minskat antal seniorer och ingen motsvarande återväxt, frågor rörande Norrland respektive storstad

- Lagstorlek i division IV – 4, 5, 8-mannalag?

- Schack4an - finns nu i åtminstone nio distrikt (Lars K)

 

Sammanfattning:

- Värt att satsa på bör vara: Ledarskapssatsningar, fånga upp nya ungdomsledare, klubbledare, skolklubbar, föräldrars engagemang etc.

- Åk ut till distrikt och klubbar och initiera ledarrekrytering och utbildning – ringa intresse att åka på centralt anordnade!

- Kampanj för ledarutbildningar.

- Schack4an som bas för nya medlemmar.

 

c)      Sammandragen

 

Göran inleder med en redovisning av inkomna förslag utifrån ytterlighetsalternativen

- nuvarande antal lag i Elitserien (12) + division I, 3x10 lag = summa 42 lag

- utökning till 16 lag + division I, 2x10 lag = summa 36 lag

- minskning till 10 lag + division I, 3x8 lag = summa 34 lag

 

Diskussion:

- Inga större förändringar planerade, möjligen överväga att minska till 10 lag i Elitserien och två eller tre division I-grupper (10 resp. 8 lag i varje); även förslag om alternativ med ökning av antalet lag i Elitserien och konsekvensändringar i division I.

- Sammandragen roliga, dock inte lika roliga ”för plånboken”.                                              

- Vi återkommer till frågan om allsvenska seriesystemet under punkten 5 a) ”seriepyramiden”.

 

d)     Livesändning

 

Göran inleder.

 

Vi har haft som målsättning att i ökad omfattning redovisa i vart fall Elitseriesammandragen live.

Vi har f.n. 12 sensorbräden. Till och från har vi haft bekymmer med tekniken.

Jonas Forsslund kompletterar. Vi har haft som ambition att förbättra rutinerna och har tagit fram en checklista för att det ska bli av så bra kvalitet som möjligt. Dock är programmet som används inte helt pålitligt. Vi har valet att köpa programvara eller hyra (licens) för varje tillfälle. För närvarande hyr vi. Särskild sakkunskap krävs f.n. för att tillämpa tekniken.

 

Diskussion:

- Vi måste prioritera livesändningar.

- Vi måste inte till varje pris lägga fokus på tekniken att fungera sekundsnabbt. Viktigare med informationen som sådan.

- Vi måste vid varje tillfälle ha en man ansvarig på ort och ställe.

- Vi har svårt att i tid få tillgång till lokaler där tekniken ska riggas.

- Det är viktigt att ”vem som helst” ska kunna tillämpa tekniken.

- Hur många i Sverige i dag är betjänta av livesändningarna? Jämfört med åtkomst med ”manuellt” inlägg? Vilket intresse finns i dag?

- Ska vi fortsätta bör vi utbilda ett par man särskilt.

- Vi bör fortsätta livesändningarna – de är populära – och de bör skötas centralt, på lokal nivå finns ofta inte kunnande för att sköta detta (Jonas S).

- Vem har ansvar för utrustningen? Den skickas runt och det falerar när den kommer till ny ort (Lars E).

 

Sammanfattning:

- Kvaliteten och säkerheten måste höjas för att bibehålla intresset på det lokala planet att medverka.

- Testkörningar måste ske i god tid innan skarpt läge.

- Back up-plan måste finnas.

- Alternativet = “manuell” inläggning i stället för live.

 

e)      Laguttagning

 

Jonas S redovisar.

 

1) I allsvenskans division IV finns ofta färre lag än 8 i grupperna.

Haltande rondlistor uppstår.

Problem uppstår vid bedömningen av ”rond med samma rondnummer” när spelhelgerna för vissa ronder ges annan numrering i sådana grupper.

 

2) Speciallottningar

Innebär problem av ungefär samma art som 1) ovan med bristande synkronisering med rondnummer i olika divisioner.

Förslag: När ett ”lägre” lag ”tvingas” spela före ett ”högre” lag ska dispens ges (rätt finnas) för spelare att delta i efterföljande match för det ”högre” laget.

Synpunkter anförs om eventuella ändringar bör ske till säsongen 2005/06 eller redan till vårsäsongen 2005.

 

Diskussion/synpunkter rörande 1-2) ovan.

- Vi köper förslaget.

- Införs redan för vårsäsongen.

- Innebär att rondnummer bestäms utifrån ”spelhelg”.

- Inte ändra under pågående säsong.

 

Beslutas

- att vi ska se över regelutformningen mot bakgrund av anförda synpunkter.

- att uppdrag ges till Sven-Olof, Ronny, Björn G och Jonas S att ta hand om frågan och lämna förslag.

 

3) Andralags rätt att gå upp i Elitserien.

Se punkt 5 b).

 

f)      Resor Stockholm >< Norrland >< Gotland

 

Björn G redovisar.

 

Snedfördelning mellan olika serier. Ofrånkomligt att Norrlandslag måste resa. Dock inte nödvändigtvis bara till Stockholm! Försumbar tidsskillnad om man reser till andra orter i Sverige. T.o.m. södra delarna av landet contra Norrland.

 

Diskussion:

Mest Stockholms- och Uppsalalag som ”fått ta smällarna”. Men rimligt att även andra lag från Mälardalen kan ta sig till Arlanda. Dock inte rimligt med t.ex. Malmö-lag. (Jonas S)

Division I Norra och division II 1-2 omfattar nu även Mälardalen och Norrlandslag.

Många ytterligare synpunkter framförs.

 

Sammanfattning:

Olika infallsvinklar på prioriteringar, såsom

- att det ska vara sportsligt rättvist

- att det ska vara ekonomiskt.

Björn A erbjuder sig att ta fram ett förslag som är både sportsligt och ekonomiskt - accepteras med tacksamhet!

 

g)     Ekonomi

 

Frågor om ekonomi dyker upp inom alla andra punkter. Total kostnadsbudget 2005 för AK = 925 tkr.

Jonas S betonar att när AK inför något nytt ska det inte medföra kostnader för klubbarna.

Ett förslag om att avsevärt krympa division IV skulle innebära konsekvenser uppåt i seriesystemet och för Elitserien genom ett avsevärt intäktsbortfall.

Ingvar G: Chess Challenge, blir det en ersättning för BingoLotto som ekonomiskt gynnar klubbarna?

Göran informerar att Chess Challenge är ett led i Folkspels utvidgning av sitt sortiment och att SSF såg en möjlighet att vara med och påverka. Även en möjlighet att fånga upp nya schackintresserade som presumtiva klubbmedlemmar.

 

3                 DAMALLSVENSKAN – PREMIÄR 2004

 

a)     Erfarenheter – Framtiden?

b)     Dambord?

c)      Mitt i TV – Inspelning och intervjuer (Adriana, Amelia och Antonia Krzymowska)

 

Göran redovisar.

 

Stimulans av tjej- och damschacket diskuterades tidigare utifrån olika aspekter.

Dambord i ordinarie allsvenska? Särskild serie?

Pia Cramling har sänt ett särskilt brev till AK inför seminariet, där hon tycker det är positivt med damallsvenskan men hon har också tidigare argumenterat för alternativet ”minst en dam i laget” i ordinarie allsvenska (inte att förväxla med ett särskilt ”dambord”).

 

Diskussion:

- Kostnaden för damallsvenskan (Jonas S)? Sven-Olof: Ca 22 tkr 2004 och budget ca 25 tkr netto för nästa säsong.

- Damallsvenskan positivt! Inför gärna dambord i ordinarie allsvenska. (Lennart B)

- Rekrytering av nya spelare – man ställer frågor på skolorna ”hur är det för oss tjejer?” Skeptisk till egen serie och effekten på sikt. (Ingvar G)

- Vi har misslyckats i Sverige jämfört med hur långt man kommit i andra länder och antalet deltagande tjejer/damer i tävlingarna. Vilka former? Europacup bra, gärna dambord. (Björn G)

- Damallsvenskan ett misslyckande – sex lag, fem från Stockholm och bara ett från övriga landet. (Ingemar E)

- Damallsvenskan på sitt sätt inte lyckad (antalet lag) men bör ges ytterligare en chans, i förening med satsning på tjejschack på bredden. (Jonas S)

- Damallsvenskan inte alls ett misslyckande! Ett bra sätt att få ytterligare tjejer till spelbordet. Exempel redovisas på de som gjort come back tack vare damallsvenskan. (Emilia H)

- Inte bra med dambord – särbehandling! Däremot bra med damallsvenskan. Gott om tjejer i Schack4an. (Thomas F)

- Europacupen för damer – delade meningar om intresset. (Ronny resp. Björn G)

- Det behövs åtgärder för att utveckla damschacket – är damallsvenskan en riktig väg? Har man dragit i gång damallsvenskan så krävs en viss uthållighet med satsningen för att se hur det utvecklar sig. För tidigt att dra slutsatser i dag. (Björn P)

- Hur behålla tjejer i schacket – och idrotten över huvud taget? (Ingemar E)

- Deltagande lag – fem från Stockholm och ett från Göteborg. Inte billigt för göteborgarna? Nästa gång går tävlingen i Göteborg. Det finns risk för att det blir bara ett fåtal lag. (Jonas S)

- Bra att tjejer spelar schack – flera arrangemang efterlyses för att ge en positiv bild. (Ingvar G)

- Skol-SM för flickor jättebra. En positiv ”särbehandling” som det finns skäl att fortsätta med. Rekommenderas. (Jonas S)

 

Med anknytning till filminspelningen under den här punkten - Göran påminner om att det är schack i TV varje måndagkväll i Stockholm!

Göran tackar systrarna Krzymowska för deras medverkan med inspelning av den här punkten – vi ser fram emot resultatet någon kommande måndagkväll i TV-programmet Mitt i Schack!

 

LUNCH 13:00-14:00

 

4                 CHESS CHALLENGE

 

             - Film och föredrag (Anna Wendelin, Jadestone Group AB/Folkspel)

             - Frågor

 

Anna Wendelin visar reklamfilm – Chess Challenge – Spela schack på nätet.

 

Chess Challenge – en utmaning från Folkspel och Sveriges Schackförbund.

 

Anna berättar:

-        Projektet – nu dags för presentation/introduktion

-        Chess Challenge – mötesplats för svenska schackspelare

-        Uppemot 50 000 svenskar spelar schack på de internationella spelsiterna (WCN, ICC och ChessBase)

-        Vi vill vara med och ta marknadsandelar – fånga upp spelare där!

-        Totalkoncept som använder sig av det svenska ratingsystemet

-        Schackspelare kan hitta motstånd på alla nivåer och möte varandra online

-        Skall passa alla typer av schackspelare, från nybörjare till experter

-        Forum för diskussion

-        Tidningar där spelare kan skriva artiklar

-        Chat och meddelandesystem

-        Utvecklas i samråd med Sveriges Schackförbund

-        En ny intäktskälla för schackklubbar och föreningar

-        Försäljning av speltid sker med värdecheckar eller genom att betala direkt på nätet – 20 kr/månad, obegränsad speltid

-        Hälften av intäkterna tillfaller den förening spelaren valt att stödja

-        Testfas påbörjas innan jul

-        Skarp lansering efter årsskiftet

-        Funktionalitet byggs på och förbättras i senare release (februari/mars)

 

Anna visar härefter ”screenshot” från själva spelet.

Även engelsk text kommer i sinom tid.

 

Frågor:

- Av vilken anledning tror man att man kan konkurrera med internationella siter (t.ex. ICC)? (Jonas S)

Anna: Vi har en fördel genom att inte vara ”kommandobaserat”.

- Svensk bridge har tecknat avtal med något vadslagningsföretag – vad gäller här? (Jonas S)

Anna: Efterhand kommer det att bli möjligt att spela om pengar. Kanske efterhand också möjligt att få tillstånd att spela på matcher etc. (vadslagning).

- Finns någon plan för att knyta personer som spelar på Chess Challenge till klubbarna? (Jonas S)

Anna: Det kommer att presentera e-postadresser som man kan kontakta.

- Marknadsföring – genom klubbar och/eller på annat sätt? (Jonas S)

Göran: Anna är marknadsledare för projektet. Marknadsföringsplan finns. Bl.a. schackets vanliga kanaler, dessutom via LunarStorm.se genom konkret samarbete via avtal. Förhandlingar pågår med en TV-kanal dock ännu inget att informera om just nu. Filmen dock avsedd att vara en komponent. Alla försäljningscentraler för BingoLotto ingår också i marknadsföringsplanen.

- Schackträning via nätet? (Jonas S)

Anna/Göran: Inte f.n. men ligger med i bilden på sikt (under 2005). Viktigast att nu få ut produkten.

- Priset 20 kr/mån – är det konkurrenskraftigt i ett internationellt perspektiv? (Lennart B)

Göran: Ja, andra avsevärt dyrare.

- Administrativa funktioner för anordnande av tävlingar etc., t.ex. skoltävlingar? (Lennart B)

Anna: Ja!

- Konkurrenter utomlands? Vilka funktionaliteter? (Thomas F)

Anna: I första versionen enbart funktionalitet för att spela schack på nätet. Sedan även turneringsmöjligheter. Även med möjlighet till spelarinsatser och insatser i turneringar etc.

 

Göran tackar Anna för presentationen!

 

5                 FRAMTIDEN – 2006/07 >

 

a)     Framtidens allsvenska pyramid

b)     Reservlagsserie?

c)      Ungdomsallsvenska?

 

a)     Framtidens allsvenska pyramid

 

Diskussion:

- Björn G: Varför pyramid? I stället seriespel och slutspel. Vore en bättre modell såväl sportsligt som ekonomiskt.

- Jonas S: Förespråkar det system vi har. Ska vi göra något ska det vara en utveckling mot alternativet med färre Elitserielag (10) och färre division I-lag (3x8).

- Björn P: Pyramiden inte pyramid om man ser på bortfallet av division IV-lag. F.n. 20 grupper i stället för 24.

- Ska vi ha så många lag som möjligt i allsvenskan? I så fall inte dra ner på ambitionerna. Allsvenska serien har ett propagandavärde och vi bör absolut ha division IV kvar.

- Färre lag i division IV till förmån för att kunna genomföra distriktsserier – banta pyramiden.

- Snäva av pyramiden i basen.

- Rolf S: Konkret förslag = 9 division III-grupper och 18 division IV-grupper fr.o.m. säsongen 2006/07. (Dessutom 6 division II-grupper.)

- Göran: Det har även inkommit en idé om att generellt ha 8-mannalag även i division IV.

 

b)     Reservlagsserie?

 

Diskussion:

- Andralag i Elitserien eller ej?

- Jonas S: Behåll systemet som vi har men tillåt andralag att tävla på samma villkor. Om inte, gör särskild reservlagsserie.

- Thomas F: Det skulle bli för dyrt med en reservlagsserie för de klubbar som skulle kunna komma i fråga.

- Torbjörn E: Inte acceptabelt med andralag i Elitserien.

- Björn P: Tror inte på reservlagsserie.

 

c)      Ungdomsallsvenska?

 

Idéer har framkommit om antingen särskild allsvenska för ungdomar eller särskild inriktning inom nuvarande seriesystem.

I en särskild ungdomsallsvenska skulle regelsystemet kunna vara ”lättare”, kortare betänketider etc.

 

Diskussion:

- Vi har redan en juniorallsvenska.

- Skulle vi kunna ha en tillåten vuxen i ett ungdomslag?

- Övervägande negativ hållning till särskild ungdomsallsvenska.

 

6                 EUROPACUPEN FÖR KLUBBLAG

 

Göran informerar.

 

Delvis har vi finansierat deltagande i Europacupen genom allmänna SSF-medel. Vi har anpassat reglerna för bidrag på sätt framgår av punkt 19 i TB.

Diskuteras regelns utformning, om den är för ”snäv”, och i vad mån tolkningsproblem kan uppkomma.

AK tar till sig synpunkterna för vidare överväganden.

 

7                 KANSLIETS ROLL I FRAMTIDEN

 

Diskussion:

- Har det diskuterats var kansliet ska vara beläget i framtiden?

Göran: Nej! I annonsen om kanslichef anges att kansliet f.n. är beläget i Norrköping. Ansökningstiden gick ut i går.

Beslut om tillsättning sannolikt i samband med styrelsemötet i april 2005.

- Vilken fördyring kan beräknas uppstå för kansliet efter personalförändringar? Göran/SOA: Kan bli uppemot 200 tkr.

8                 NORDISKA INTERNETMÄSTERSKAPET

                   - Spelades september 2004

 

Göran informerar:

Nordiska Internetmästerskapet för ligasegrarna i Norden spelades i september 2004 i Kista på Björn Gambäcks arbetsplats. Detta arrangemang ligger utanför SSF men vi har bekostat domare på plats i Sverige. Tävlingen är ett initiativ av en enskild klubb på Island och har spelats under några år.

Jonas S: Inleder med att tacka Björn G för hans medverkan med genomförandet. SK Rockaden hade ett lag. Tidigare har Sollentuna SK deltagit – och vunnit! Jonas tycker att tävlingen var positiv.

Varje nationsförbund tillsätter domare – Jonas S var domare.

Lennart B: Tekniskt fungerade det mycket bra, trots tekniskt komplicerat med flera partier samtidigt. Lennart gör jämförelser med idéer om hur Chess Challenge skulle kunna utveckla sig – och i vad mån dispens skulle kunna ges kommande säsong för någon ”testmatch” mellan två klubbar.

Göran: Testmatch – kanske återuppliva gamla ”Svenska Cupen”?

 

9                 ALLMÄNNA FRÅGOR

 

a)     Spellokalernas standard och tillgänglighet

b)     ELO-tal i Allsvenskan

c)      Övrigt

 

a)     Spellokalernas standard och tillgänglighet

 

Göran: Vi har haft ett dispensärende som grundade sig på att en handikappad person inte skulle kunna ta sig in i en tilltänkt spellokal.

 

Diskussion:

Den allmänna meningen är att hemmalag måste tillse att sådan lokal används som är tillgänglig för alla.

Vidare att ju högre upp i seriesystemet vi kommer desto högre krav måste ställas på spellokalers standard, tillgängligt utrymme m.m.

 

b)     ELO-tal i Allsvenskan

 

Göran informerar om tidigare resonemang i frågan och nu senast en skrivelse från Pia Cramling.

 

Pia menar att ELO-registrering av Allsvenskan vore bra för svenskt schack och en sporre för många spelare, även om det råder delade meningar om detta bland elitspelarna. Internationellt är ligorna ELO-registrerade.

 

Diskussion:

De synpunkter som anförs är såväl för som emot ELO-registrering.

Ekonomiska aspekter anförs – vid ELO-registrering kan befaras ökade krav från Elitspelare på ekonomisk kompensation för risktagandet.

Förslag väcks om att ELO-registrera enbart division I.

 

Sammanfattning:

Framkomna synpunkter får tas i övervägande av AK.

 

 

 

 

 

c)      100-regeln

 

100-regelns vara eller inte vara?

 

I diskussionen anförs såväl fördelar som nackdelar med regeln.

Regeln inte alltid rättvis – särskilt när man i förväg inte vet vilka utländska spelare som kommer att delta.

Regelns utformning upplevs ibland oklar, särskilt när det gäller ”mellan olika lag” i samma klubb.

 

10               KLUBBARNAS EGNA ÄRENDEN

 

a)     Spelarregistrering och tolkningen av 100-regeln

 

Ulf E redovisar tolkningsfrågor avseende TB punkt 7 resp. 14 (sid. 6-7 + 11-13).

Sven-Olof förklarar skillnaden mellan de två stadgandena i punkterna 7 respektive 14, att 7 i första hand avser villkor för rätten att spela i Allsvenskan och 14 i första hand hur inplaceringen av spelare i lag ska ske.

 

b)     Övriga frågor

 

Göran: Vi har fått 4-5 brev, bl.a. från intresserade som inte hade möjlighet att komma i dag, bl.a.

- Ari Ziegler

- Pia Cramling

- Gert Brushammar/Kent Lindgren

samt särskilda synpunkter lämnade av Mats Eriksson vid möte i Göteborg.

 

Skrivelserna/synpunkterna har i huvudsak behandlats under tidigare punkter i dagordningen.

 

11               ÖVRIGT

 

a)     Allskånskan

 

Göran redovisar innehållet i ett e-postmeddelande med information om Allskånskan.

Allskånskan har viss historia sedan 60-talet innan den moderna Allsvenskan startade säsongen 1969/70.

Från AK:s sida ses det f.n. som ett intressant komplement till allsvenskan och andra schacktävlingar. Synpunkter anförs att det kan jämföras med t.ex. distriktsserie – i Skåne eller på andra håll i landet, t.ex. Stockholms lag-DM.

 

b)     e-postlistan

 

Vi har under dagen fått tillfälle att fylla i deltagarlistan med våra e-postadresser. I och med detta kommer vi alla här närvarande också att få möjlighet att vara med i Chess Challenge-testen.

 

12               SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

 

Göran tackar alla för visat livligt engagemang och intresse under den här dagen och noterar att svenskt schacks pulsåder fortfarande har sitt oåterkalleliga berättigande.

 

Göran utlovar att protokollet från den här dagen i vanlig ordning i AK-sammanhang snarast kommer att tillställas deltagarna och läggas ut på SSF:s webb-sida.

 

Det församlade auditoriet förenar sig i en spontan applåd, vilket vi tacksamt ser som ett tecken på att dagen upplevts som informativ och lyckad för alla parter.

 

- - - - -

                    

Vid protokollet                                           Justeras

 

Sven-Olof Andersson                                    Göran Terninger