Mötesprotokoll

Allsvenska kommitténs seminarium 2001

Datum: Lördag 7 april 2001.
Tid: 10.00-16.00
Plats: Stockholms Schacksalonger

Närvarande:
Allsvenska kommittén (4 personer): Göran Ohlson, Ronny Andersson, Lars Karlsson och Sven-Olof Andersson (anteckningsförare). Frånvarande: Ingemar Eriksson.
Klubbar/klubbföreträdare (19 personer; 14 klubbar): Berndt Söderborg, Roland Lundberg, Evgenij Agrest, Lennart Örnmarker, Calle Erlandsson, Magnus Eriksson, Jörgen Blixt, Gunnar Lundberg, Per Vernersson, Sune Engfors (del av mötet), Göran Åström, Axel Ornstein, Ulf Norevall, Bo Nyberg, Jan Johansson, Rolf Svensson, Peter Bjarnehag, Per Söderberg, Sven-Gunnar Samuelsson (del av mötet).1 INLEDNING, DAGORDNING M.M.

Sven-Gunnar Samuelsson, ordförande i Stockholms Schackförbund, hälsar som värd på stället välkommen till Stockholms Schacksalonger. Salongerna fyller 10 år i höst - nya stolar utlovas till dess!

Göran Ohlson, ordförande i SSF:s allsvenska kommitté, inleder med praktiska frågor. Utvärderingar har tidigare hållits 1995, 1997 och 1999. Första allsvenskan spelades 1951 så det är 50-årsjubileum i år.

Deltagarna presenterar sig.
Göran presenterar dagordningen - diskussionspunkterna - för dagen.
Ytterligare förslag som väcks:

 • Speciallottningar (Bo Nyberg, Calle Erlandsson)
 • Klubbar med flera lag (Lennart Örnmarker)
 • Tävlingsklockor/-betänketider (Berndt Söderborg).

2 SPELPROGRAM 2001/02

Göran inleder:
Program har gått ut. Gås översiktligt igenom.
Agrest tar upp frågan om i vad mån kollision sker i november med lag-EM.
Osäkerhet föreligger just nu, frågan får hållas öppen. Praktisk lösning utlovas.

3 ALLMÄN UTVÄRDERING AV TRE SÄSONGER

a) Hur har Elitserien fungerat med 12 lag under de gångna tre säsongerna?

 • Dyrbart, det finns både plus och minus.
 • Klubbar i lägre serier finansierar.
 • Diskussionen och allmänna erfarenheter tyder på att 12 lag kan vara optimalt. Ändå noteras att viss "klasskillnad" kan finnas i Elitserien; genmäle häremot är att den senaste säsongen stannade alla tre nykomlingar kvar!
 • Aspekter redovisas för och emot antalet sammandrag - tre i stället för två?
 • Övervägande skäl talar för att nuvarande två sammandrag är att föredra. Bl.a. nackdelar med tre sammandrag för klubbar med mer än ett lag.

b) Utländska spelare i lagen?
Diskussion om begränsningen till max. två spelare.

 • Kopplingen till Bosman-domen - yrkesutövande eller ej för schackspelare?

c) Rating - 100-regeln?
Diskussion om fördelar, nackdelar, alternativ. Några inlägg:

 • Praktiskt med regeln.
 • Frågan har samband med ELO-registrering av serien.
 • Begränsning av antalet "steg" som omplacering ska kunna ske - en del föreslår också att så sker.
 • Ta helt och hållet bort 100-regeln.
 • Begränsa möjligheten med omdisposition till max. en spelare per lag.
 • Dispens för "pensionärer" från 100-regeln? Fördelar skulle finnas då de kunde ställa upp i lägre lag och vara chaufför åt ungdomar. Allmän uppfattning är dock att inte skapa någon särregel för detta.

d) Lottningsprinciper
Nyberg: En gammal käpphäst är att få ekonomi i resorna. Gäller främst de grupper i division I-II där det finns norrlandsklubbar. Diskussion om enskilt fall förra året.
Göran informerar att för kommande säsong får en liten grupp titta på division II:1 enligt AK-beslut i går.
Nyberg anför att en mindre grupp kan få titta även på division I Norra och att han är villig att ingå i en sådan.
Dock anför annan klubbföreträdare om det skulle behövas någon speciallottning i division I Norra utöver slutspelet.

e) Division I-kval? (Calle Erlandsson)
Mot bakgrund av sannolika styrkeskillnader mellan de tre division I-grupperna diskuteras alternativet med kval mellan de1-2 bästa lagen i varje grupp. Därmed skulle de starkaste division I-lagen tillförsäkras plats i Elitserien.

4 DIVISION I - SLUTSPELEN OCH DESS UTFORMNING - "SUPERETTA"?

Nya varianter:

 • Samuelsson: Kanske i stället ett kvalspel i division I (jfr Calle Erlandssons synpunkter).
 • Johansson: Fyra st 6-lagsgrupper med inledande sammandrag på 3 ronder. De två bäst placerade i varje grupp bildar en 8-lagsgrupp som spelar under vårsäsongen och tar med sig de inbördes resultaten från "grundspelet". Även här ett sammandrag under vårsäsongen.
 • Minska från tre till två division I-grupper? Kanske i förening med kvalspel vari får ingå även 9-10 i Elitserien (11-12 åker ur direkt).
 • Örnmarker: Intressant idé med "superetta" men mer tid behövs för att tänka igenom. Gärna göra enkät i likhet med den form vi hade för två år sedan.

Nuvarande sammandrag:

 • Dubbelronder i stället för treronders? Minskar belastningen, behovet av semesteruttag etc.
 • Bör inte ligga alltför perifert.

Sammanfattning

 • Många varianter har diskuterats
  • Nuvarande form med tre grupper
  • Två grupper
  • Superetta
  • Kvalspel
  • B-lagsproblematiken?
 • Behov av grupp som utreder detta och presenterar en enkät.
 • Siktet inställt på ställningstagande nästa vår och tidigaste genomförande 2002/03 (övergångsår)-2003/04 års serie.

5 ELOBERÄKNING I ELITSERIEN OCH/ELLER DIVISION I?

Göran inleder med en återkoppling till de resonemang som förts tidigare.

Lars presenterar sina synpunkter som redovisats inför mötet.

Fördelar:

 • Statusen höjs på Allsvenska serien
 • Det finns möjlighet att ta inteckning i olika titlar
 • Ambitiösa spelare får chansen att höja sina ELO-tal

Nackdelar:

 • Svårare med laguttagningar - lagsammanhållningen kan försämras på grund av den enskilde spelarens egna ambitioner
 • Spelare med höga ELO-tal riskerar mer än om Elitserien spelas utan ELO-registrering
 • Svårare och dyrare för vissa klubbar att locka spelare av hög internationell klass
 • Risk att styrkan i Elitserien försämras och att statusen av Allsvenska serien minskar
 • Är det rätt att spela för ELO-tal och titlar när det rent teoretiskt är möjligt att spela 11 vita prtier i en tävling?

Diskussion

 • "Tvånget" att behöva ta remi för att rädda matchresultat.
 • "Tvånget" att behöva riskera mer i partiet om laget ligger dåligt till.
 • 100-poängsregeln skulle behöva tas bort? (Agrest) - Nej, strikt ratingordning gäller bara OS o. dyl. (Norevall).
 • Tveksamt med ELO-registrering (Eriksson), dessutom ändå tveksamt att kunna behålla 100-regeln om ELO- registrering införs.
 • Mycket administration runt ELO-arbetet, kanske uppemot 500 spelare berörda.

Sammanfattning

 • Ingen större entusiasm för ELO-registrering.
6 DOMARFRÅGOR

Ronny inleder med redovisning av nuvarande regler och rutiner för domare, dels vad gäller Elitserien och dels i övrigt. Många av de protester som kommer in vittnar om varierande kompetens hos domarna.
REDO skulle kunna aktivera arbetet med att rekrytera domare, ordna kompetensutveckling osv.
Protesterna visar även att det emellanåt finns två domare i matcherna, att de går in i felaktiga lägen, att de är "mångsysslare" med lagledarskap, kaffekokning och annat.

Diskussion

 • Dålig kunskap om domarkurser, brist på domare m.m. (Gunnar Lundberg)
 • Söderborg: REDO kan inte utbilda klubbdomare, måste vara distriktens uppgift; REDO ordnar distriks- och förbundsdomarkurser; klubbdomare utses av distrikten och registreras av dessa; distriktsdomare registrerar REDO; en gång om året anordnar REDO förbundsdomarkurser; önskemål att förbundsdomare ska utbilda distrikts- och klubbdomare; få deltagare anmäls till REDO-kurserna; REDO är fem personer och har små möjligheter att åka runt i landet och hålla klubbdomarkurser.
 • Annonsera om de domarkurser som någon klubb/distrikt anordnar; därmed skulle platser kunna beredas för intresserade från andra delar av landet.
 • Samuelsson: Inte bara ett REDO-problem - vad gör AK för att förbättra situationen? Hur är det med den ekonomiska kompensationen osv.?
 • Domararvodet i Elitserien är nu 500 kr per match + reseersättning. (Göran)
 • Inte bara domarnas utan även svenska schackspelares kunskap om reglerna! (Erlandsson)
 • Division I-slutspelet - bara en domare på fem matcher - för litet! (Erlandsson)
 • AK-fråga med domare i division I? Även en kostnadsfråga (för klubbarna).
 • Ska det föreskrivas att varje klubb har en utbildad domare?
 • Domare som samtidigt är spelare i sitt lag?
 • I matchlistan ska - före matchen - anges vem som ska vara domare. (Söderborg)
 • Lagledares namn ska också anges i matchlistan före match.

Sammanfattning

 • Fler domare behövs
 • Bättre ekonomisk kompensation
 • Matchrapporten kompletteras med uppgift om lagledare i klartext och domare (förbättring av blanketten)
 • Önskemål till REDO att förbättra domarutbildningen
 • Fullvärdiga domare i division I-sammandragen (mer än en per sammandrag) - AK tar ansvaret för detta.

7 EKONOMIFRÅGOR

Sven-Olof redovisar utifrån utdelad sammanställning.
Diskuteras möjligheterna till kostnadstäckningar utöver anmälningsavgifter, t.ex. allmänna CS-medel.
I fråga om möjligheterna att höja anmälningsavgifterna uttalar sig en del att det vore helt OK.
Även medlemsavgifterna berörs under den här punkten.

8 SPELARLICENSER

Göran inleder. Vid förra enkäten noterades en majoritet för att införa spelarlicenser. Samtidigt är det en kostnadsfråga att lägga upp systemet med ett register för Allsvenskan.

Diskussion

 • Vad är innebörden av "spelarlicens"?
 • Dubbel administration - både medlems- och spelarregister?
 • Det bör vara så att klubbarnas/distriktens redovisningar läggs i elektronisk form
 • Kopplingen till prenumeration på TfS
 • Gärna ta litet högre medlemsavgifter
 • Tillståndsfrågan (PUL, Datainspektionen)
 • osv.

Sammanfattning

 • Vi bör införa ett register över alla aktiva schackspelare
 • Vi har i grunden listor från klubbarna.

- - - - -
Antecknas att Sven-Gunnar Samuelsson måste lämna mötet för andra aktiviteter.
- - - - -

9 SVENSKA CUPEN

Inga särskilda synpunkter för dagen - Cupen tar paus.

10 SVENSKA SPEL

Göran informerar att någon gång under den kommande säsongen ska allvarliga försök göras att på Lången få med några matcher i Elitserien. Ansökan finns redan hos Svenska Spel.
Motsvarighet har funnits i Finland. (Lars)

Diskussion

 • Vad säger Svenska Spel om möjligheterna att "komma överens om ett resultat", t.ex. remi? (Erlandsson)
 • Spel enbart på lagvinst/oavgjort/förlust - inte på matchresultatet i övrigt. (Göran)
 • Positivt att Göran jobbar med den här frågan.

11 DIVISION IV - HUR BRYTA DEN NEDÅTGÅENDE TRENDEN?

Göran inleder med en koppling till arbetsgruppen "De små klubbarnas situation" och det jobb som hittills gjorts (jfr kongressbeslut i Örebro).

Diskussion

 • Minska till 4-mannalag genomgående i division IV. (Erlandsson)
 • Löser även "chaufförsfrågan" (4 ungdomar + 1chaufför i samma bil)!
 • Steget mellan division IV och III blir ännu större och kostnaden för lokalhyra kvarstår. (Svensson)
 • Intressant vore att utveckla svenskt schack så att vi fyller grupperna - fler medlemmar i klubbarna, bibehållande av klubbar osv. (Gunnar Lundberg)
 • Hur strikt är behovet av likriktningen i pyramiden, dvs. 24 lag i division IV? Integrera "restpotten" och tillför även nuvarande distriktsserierna som division 5?

  12 VALSYSTEMET PÅ KONGRESSEN - ÖKA STÖRRE KLUBBARS INFLYTANDE?

  Göran inleder med återkoppling på den utredning som gjorts.

  Diskussion

  • Är det här rätt forum - för liten representation här i dag? (Svensson)
  • SSF har det här ute på remiss - tveksamt, inte rätt forum just nu. (Örnmarker)
  • Inte tillräckligt förankrade uttalanden om vi diskuterar i dag. (Nyberg och Gunnar Lundberg).

  13 "NOLL-VISIONEN"

  Göran inleder med bakgrunden och formalia kring fastställandet av tävlingsbestämmelserna. För kommande säsong fastställs bestämmelserna definitivt vid CS-mötet 2001-07-06.

  Diskussion

  • Force majeure. (Vernersson)
  • Domarens roll - vem bestämmer "när tiden gått", inte spelarna. (Söderborg)
  • Hur i lägre divisioner - domaren är själv spelare; vidare "vi kommer överens själva hur vi gör"; (Gunnar Lundberg)
  • Örnmarker: Inom AK gäller väl 100-0 för nollregeln - men hur har det varit med tidigare omröstningar? Statistiken utvisar faktiskt majoritet mot den här regeln. AK tycks dock ha uppfattat det hela annorlunda såvitt framgår även av protokollsanteckning 2001-01-03, 7 § a).
  • Om protokollet i den här delen är otydligt beklagas detta och får rättas till. (Göran)
  • Protokollet redovisar vad som sades vid mötet. Ordet "tycks" i protokollet markerar viss oklarhet. AK-majoriteten dock ändå klar vid den här tidpunkten. (Sven-Olof)
  • Överdrivs problemen som skulle uppstå om en noll-gräns införs? (Karlsson)
  • Det finns andra möjligheter att strama upp än att införa "förbud". (Ornstein)
  • Om någon kommer för sent måste hela laget vänta tills alla anlänt - då blir det rätt ordning på laget etc. (Samuelsson genom Karlsson)
  • Många kommer inte 15 minuter före matchstart. (Svensson)
  • I vilka andra lagidrotter är det tillåtet att inte vara på plats vid matchstart? (Blixt)
  • Konkret fall, Schack 08, för något år sedan, då starttiden missades - vad hade hänt om vi hade haft en strikt regel? Tredje part hade påverkats på ett mindre positivt sätt. (Örnmarker)
  • Konkret fall - 18 elitseriespelare vid frukostbordet vid tidpunkten för matchstart. (Göran)
  • Lagledaransvaret i dylikt fall. Ser vidare ingen fördel med nollregel. Inte heller relevant att jämföra med andra lagidrotter, där samling oftast sker ett par timmar före match. Flera force majeure-situationer uppkommer. (Agrest)
  • Ser inte heller någon fördel, dessutom för hårt straff att förlora partiet. (Åström)
  • Klubbarna måste börja titta på problemet redan i ungdomsverksamheten. (Lars)
  • Instämmer i motståndet mot regeln men tycker det är en bra strävan. Problemet kan inte lösas "lagstiftningsvägen". (Eriksson)
  • Gillar inte heller lagstiftningsvägen men har inte lyckats heller i SK Rockaden med bättre disciplin. (Örnmarker)
  • Man ställer inte samma krav på sig själv när det gäller "fritidsintresset" jämfört med jobbet. (Vernersson)
  • Tänk på schackets status. För några år sedan hade division III-spelare i fotboll bättre betalt än elitseriespelare i schack. Hur strikta är vi? 30-minutersregeln är ett steg på vägen men ytterligare lagstiftning värjer man sig mot. (Ornstein)
  • Schack har mycket bättre status än fotboll! Inga sparkar och knuffar .....! Återkopplar till Samuelssons förslag samt att felande spelare kunde få 15 minuters tidstillägg utöver den sena ankomsttiden. (Söderborg)
  • REDO har inte gett någon "formell" åsikt i frågan. Dock inte rekommendation om någon återgång till 60 minuter. Svårigheter kan uppstå särskilt i lägre divisioner. (Norevall)
  • Frågan om nollregeln och Elitserien på Lången - har Svenska Spel tyckt till något i den delen? (Örnmarker)
  • Inte någon helt avgörande fråga för Svenska Spel, dock finns en hel del säkerhetsfrågor att lösa. (Göran)
  • Massmediakrav kan komma att finnas men så är inte fallet just nu. (Agrest)
  • LASK samlar sina lag före matcherna - gemensam måltid. Inga problem alltså. (Ronny)
  • Debatten talar entydigt för att inte genomföra någon nollregel. (Erlandsson)

  Votering (på förslag av Erlandsson):

  • Samtliga närvarande klubbföreträdare m.fl. är för ett bibehållande av nuvarande 30-minutersregel.

  I övrigt antecknas önskemålet att Samuelssons förslag om att hela laget måste vänta tills laget är komplett bereds för fortsatt övervägande, inklusive Söderborgs förslag om tidstillägg med 15 minuter för den enskilde spelaren.

  14 TÄVLINGSREGLERNA - NÅGOT YTTERLIGARE ATT TA UPP?

  Söderborg:
  FIDE:s nya regler för betänketider (för VM m.fl.) och digitala ur - värt att överväga även för SSF?
  40 drag/75 minuter, därefter resten av partiet på 15 minuter samt 30 sekunder per utfört drag (från drag 1).
  Ett parti på 60 drag kan räcka maximalt 4 timmar, 90 drag 5 timmar, 120 drag 6 timmar osv.
  Söderborg menar att det för Allsvenskan kunde gälla 40 drag/100 minuter etc.

  Diskussion

  • Ovanstående ska testas vid en GM-turnering i Örebro i sommar. (Göran)
  • Kräver nyinvesteringar i klockor. (Ronny)
  • Digitala ur kunde krävas i Elitserien, ökar säkerheten och vore sportsligt. (Erlandsson)
  • Viktigt med möjlighet till framförhållning - ekonomisk fråga med investeringen. (Vernersson)
  • Goda erfarenheter med Fischer-klockan. Kan SSF bekosta nya ur för Elitserien? (Agrest)
  • Finns det någon någonstans som försöker få fram billigare klockor? (Nyberg)
  • FIDE har aviserat en möjlighet att gå in och stödja nyanskaffning av ur. (Agrest)
  • Stöd av SSF med 50 tkr för nya ur? (Ornstein)
  • Pokal som vandringspris i Elitserien - sponsrad av Svenska Spel? (Erlandsson)

  15 ALLSVENSKAN UTFORMNING PÅ SIKT - FÖRBÄTTRINGAR?

  Göran konstaterar att mycket har redan diskuterats - men finns ytterligare?

  • Dambord i Elitserien? (Agrest)

  16 PRELIMINÄR GEOGRAFISK FÖRDELNING AV LAGEN 2001/02

  Den preliminära geografiska fördelningen av lag på olika grupper delas ut till de närvarande.

  17 ÖVRIGA FRÅGOR

  a) Informerar Göran om ställningstaganden för kansliets räkning:

  • att spelarregistreringar ska sändas in till kansliet brevledes - ej E-mail eller FAX
  • att handlingar som ska vara underskrivna likaledes ska sändas in brevledes (t.ex. matchlistor och protester).

  b) Diskuteras det rättsliga värdet av lagledares underskrifter av matchlistor i samband med protester, dvs. om underskrift skulle innebära godkännande av matchresultat och att protest därefter inte skulle kunna få lämnas. Häremot anförs att omständigheter kan komma i dagen först efter matchdagen och att protest ska kunna få lämnas inom femdagarsperioden även om matchlistan skrivits under.