Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén

Sammanträde 2006:1

Stockholm 2006-01-03

 

 

 

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll

 

Nr               2006:1

Datum         Tisdagen den 3 januari 2006

Tid              Kl. 12:00-16:30

Plats            Scandic Hotel Continental, Stockholm

 

Närvarande  Göran Terninger, ordförande

                   Ingemar Eriksson

                   Ronny Andersson

                   Kent Vänman

                   Sven-Olof Andersson, protokollförare

                  

Frånvarande Lars Karlsson (spelar i Rilton)           

                  

 

 

1 §               INLEDNING

 

Göran hälsar välkommen till dagens möte i Stockholm, numera Görans hemort (se adress på TB 2005/06). I samband med Rilton är det många möten nu i Stockholm, i går var det t.ex. AU-möte med en mängd punkter, bl.a. budgetfrågor.

 

2 §               DAGORDNING

 

Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag.

 

3 §               SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

 

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

 

4 §               FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2005-10-14 och 2005-11-25 (telefonmöte)

 

Protokoll vid mötena 2005-10-14 och 11-25 (e-post-/telefonmöte) – vilka båda är utlagda på SSF:s webbplats – gås översiktligt igenom och godtas. Antecknas att vid det sistnämnda mötet behandlades uppkommen fråga om flyttning av speldatum i Elitserien i enskilda fall.

 

5 §               ALLSVENSKA SERIEN 2005/06

                   a) Avstämning generellt

                   b) Sammandragen

                   c) Ev. protester och övriga skrivelser

                   d) Övrigt

a) Avstämning generellt

 

- Ingemar meddelar att slutlig avstämning inte gjorts av anmälningsavgifter contra startande lag, vilket ska göras.

- Ronny tar upp aktuell fråga om reducerad anmälningsavgift när lag inplaceras i högre division pga. uppkommande vakans. Efter diskussion kommer vi fram till att ordinarie anmälningsavgift ska tillämpas generellt.

- Göran informerar om en korrigering som ska göras beträffande kvittning mot utbetalt resebidrag (Eksjö SK).

- Ronny tar upp en praktisk fråga om kommunikationer i samband Elitseriesammandrag och fredagsronden som avslutas runt midnatt.

 

 

 

b) Sammandragen

 

Göran rapporterar.

Minisammandrag spelas den 21-22 januari 2006 i Stockholm, Göteborg och Lund. Logifrågor och ev. ”schackpriser” ska undersökas, t.ex. i vad mån det i Göteborg är möjligt med Hotel Gothia Towers.

Inbjudningarna bör AK få del av – Kent e-postar till klubbarna för besked.

 

c) Ev. protester och övriga skrivelser

 

Mobiltelefon

Ronny informerar om ringande mobiltelefon (Sollentuna SK - SK Kamraterna, Göteborg), där spelaren i vederbörlig ordning tilldömdes förlust.

 

Ifrågasatt felaktig laguttagning/ inplacering av spelare

AK har uppmärksammats på ett fall rörande tillämning av 100-regeln och spelare som uppgetts ha felaktigt inplacerats i lägre lag än han haft rätt till. Dessutom fråga om domares åligganden enligt punkt 15 a-b) i tävlingsbestämmelserna (TB), nämligen att kontrollera att de till matchen inlämnade laguppställningarna är korrekta i förhållande till klubbens spelarregistrering/ratinglista och att spelarna sitter placerade vid rätt bord.

Situationen diskuteras. Även frågan om i vad mån AK/kansliet ska göra stickprov av insända matchlistor m.m.

AK bedömer

- att i avsaknad av formell rättidig protest föreligger inget sådant ärende till behandling

- att den uppkomna situationen inte heller föranleder AK att ta upp det som initiativärende.

AK:s ställningstagande är inte enhälligt. Aktuella delar av TB ska ses över inför säsongen 2006/07.

 

d) Övrigt

Intet att anteckna.

 

6 §               EKONOMI

                   a) Uppföljning 2005/06 – Prognos 2005?

                   b) Budget 2006/07

 

a) Uppföljning 2005/06 – Prognos 2005

 

Utfall per den 21 december 2006 presenteras, vilket visar + 590 739 kr. Därefter har resebidrag utbetalts med ca 368 tkr, att jämföra med budgeterade 430 tkr. Vidare kvarstår utfall för vårsäsongen 2006, vilket belastar 2005 års resultat. Interimsposten i bokslutet har inte beräknats ännu för slutspelskostnader etc.

 

b) Budget 2006/07

 

Göran informerar.

 

Vid styrelsemötet i Linköping ålades AK att reducera tidigare budgetförslag för 2006 från underskott 258 tkr till underskott 93 tkr. En reviderad budget har tagits fram med underskott 105 tkr. Vid AU-mötet i går togs ställning för att vi bör avgiftsbelägga matchbulletinerna på så sätt att de klubbar/lag som önskar pappersex. av bulletinerna ska betala en avgift på 200 kr. Budgeteras därför 60 ex. à 200 kr = 12 tkr. Härefter utgör AK-budgeten för 2006 minus 93 tkr.

 

I beräkningarna för budget 2006 har vi utgått från bl.a.:

- Europacupen, totalt 75 tkr (inkl. Europacupen för damer enligt samma beloppsnorm som ”ordinarie” Europacup, begränsat till max. fyra spelare av de fem bästa /jfr max. sex av de åtta bästa i ordinarie Europacup/)

- Marknadsföring – Flerlagsrabatt (500 kr rabatt på anmälningsavgiften fr.o.m. klubbs tredje lag)

- Anmälningsavgifterrnas storlek (skalan 15-5-3-2-1tkr jämfört med nuvarande 10-7-4-2-1 tkr).

 

Beslutas

- att fastställa budgeten för säsongen 2006/07 enligt de inriktningar som angetts ovan och i övrigt enligt vid dagordningen bilagd specifikation

- att budgeten därmed fastställs till minus 93 tkr, dvs. i enlighet med SSF:s styrelsemöte 2005-11-19—20 och AU:s ställningstagande vid gårdagens sammanträde.

 

 

 

 

 

 

7 §               FRAMTIDEN – HANDLINGSPLAN

                   - Enkäten - Utfall och diskussion

                   - Ekonomiska effekter av ev. förändringar

                   - AK-/DL-konferens våren 2006?

 

Kent har gjort en förnämlig sammanställning av enkätsvaren, drygt 40 st. Vi går igenom sammanställningen och efter diskussion kommer vi fram till följande beträffande de olika huvudblocken i enkäten.

 

1 ELO-registrering av Allsvenskan

 

Vi förordar att Elitserien ELO-registreras fr.o.m. säsongen 2006/07 och samtidigt krav på att digitala ur införs genomgående i Elitserien. Beträffande ELO-registrering av division I avvaktar vi åtminstone en säsong.

 

2 Seriepyramidens utseende

 

Efter en sammanvägning av olika förutsättningar skulle förändring av pyramiden kunna ske enligt följande:

 

Nuvarande pyramid (grundorganisation)

Alternativ pyramid (diskussionsunderlag)

Division

Antal grupper

Antal lag

Antal spelare/lag

Antal spelare

Division

Antal grupper

Antal lag

Antal spelare/lag

Antal spelare

Elit

1

12

8

96

Elit

1

12

8

96

I

3

30

8

240

I

2

20

8

160

II

6

48

8

384

II

6

48

8

384

III:1

1

8

6

48

III:1-12

12

96

6

576

III:2-12

11

88

8

704

 

 

 

 

 

IV:1-2

2

16

4

64

IV:1-24

24

192

4

768

IV:3-24

22

176

5

880

 

 

 

 

 

Summa

46

378

 

2 416

Summa

45

368

 

1 984

 

Elitserien: De två sist placerade flyttas ned och segrarna i division I går upp. Förslagsvis kan vidare platserna 9-10 i Elitserien få kvalspela mot var sin division I-tvåa (lottning geografiskt och hemmamatch för Elitserielagen).

Sammandrag skulle finnas kvar i Elitserien och division I – och genomföras samma helg till skillnad från nu. Helgen efter slutspelet skulle – förutom avslutande rond i övriga divisioner – kvalspelet kunna äga rum.

 

Spelarlicens

Kan vi åstadkomma spelarlicens till hösten 2006?

Målsättningen är att vi inför detta.

 

3 Lagstorlek

 

Division III

Vi går ner från åttamanna- till sexmannalag

 

Division IV

Vi föreslår fyramannalag genomgående.

 

4 Sammandrag

 

Elitserien

Två stora sammandrag i Elitserien samt övriga minisammandrag efter omständigheterna (antal Stockholmslag resp. Norrlandslag).

 

Division I

Behålls som nu.

 

5 Betänketider

 

Inga förändringar föreslås.

 

Digitala ur

Ja, i Elitserien – Ej krav i övriga serier.

 

6 Ekonomi

 

Anmälningsavgifter

Anpassning i olika divisioner enligt följande (jfr budget för 2006/07):

Elitserien = 15 000 (nu 10 000)

Division I = 5 000 (nu 7 000)

Division II = 3 000 (nu 4 000)

Division III = 2 000 (nu 2 000)

Division IV = 1 000 (nu 1 000)

 

Resebidrag

Inga ändringar föreslås. Diskuteras om det är nödvändigt med ansökningsförfarande eller ej.

 

7 Publikservice och livesändning

 

Webbplatsen

Vi har central service genom väl fungerande resultatredovisning varje söndag kväll på webbplatsen. I övrigt bör klubbar m.fl. förse lokalpressen med resultat från de lokala klubbarnas matcher.

Beträffande webbplatsen får Kent i uppdrag att undersöka möjligheterna av att ta fram statistik över antalet besök.

 

TfS-prenumeranter

Kent har tagit fram statistik per den 1 december 2005:

- 989 fullbetalande personer eller institutioner i Sverige, därav 115 bibliotek

- 106 kampanjprenumeranter i Sverige

- 24 betalande personer eller institutioner utomlands

Vi konstaterar att resultatredovisning i Allsvenskan inte längre finns för de lägre divisionerna.

 

8 Särskild Damallsvenska

 

Försöksperiod på tre år pågår (2004-2006), varefter utvärdering görs i höst.

 

9 Europacupen

 

Vi har haft frågan uppe vid budgetdiskussionen och tar vidare upp den vid kommande seminarium såväl vad avser ordinarie Europacup som Europacupen för damer.

 

10 Övrigt

 

Anmälningsförfarande

Ingemar föreslår ett förfarande med anmälan om deltagande i påföljande säsongs Allsvenska senast den 15 april, varefter kansliet fakturerar klubbarna för betalning senast den 15 maj. I dag gäller den ordningen att anmälan ska göras endast om klubb/lag inte avser att delta i kommande Allsvenska serie.

 

Internetmatcher?

Kan om intresse och praktiska förutsättningar finns genomföras på prov i någon match.

 

- - - - -

 

EKONOMISKA EFFEKTER

 

Någon mer preciserad beräkning har inte gjorts utöver vad som beaktats i budgetarbetet för 2006/07 (se 6 § b ovan).

 

AK-SEMINARIUM OCH DL-KONFERENS

 

Lördagen den 1 april genomför vi AK-seminarium, kl. 09:00-12:00; därefter tillfälle till spel i Tusenmanna.

Söndagen den 2 april = DL-konferens; även en timme med AK-frågor.

Bidrag bör kunna utgå från SSF för en persons deltagande i DL-konferensen och vidare för ytterligare en person som deltar i AK-seminariet.

 

Kent ordnar inbjudan till AK-seminariet

 

 

8 §               ALLSVENSKA SERIEN 2006/07

                   a) Spelprogram (kalendarium)

                   b) Övrigt

 

a) Spelprogram (kalendarium)

 

Jfr protokoll 2005-10-14, 10 §.

Vi ser ingen anledning till förändring just nu, så matchprogrammet gäller tills vidare enligt följande:

 

Hösten 2006

20-22 oktober = Elitserien rond 1-3

29 oktober = Övriga rond 1

18-19 november = Elitserien rond 4, Övriga rond 2

9-10 december = Elitserien rond 5, Övriga rond 3

 

Våren 2007

20-21 januari = Elitserien rond 6, Övriga rond 4

10-11 februari = Elitserien rond 7, Övriga rond 5

3-4 mars = Elitserien rond 8, Övriga rond 6

16-18 mars = Elitserien rond 9-11

25 mars = Övriga rond 7

 

b) Övrigt

 

Vi diskuterar vissa frågor rörande AK:s sammansättning i framtiden.

 

9 §               TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA 2006/07

                   - Ev. förändringsbehov?

 

Med beaktande av utfallet på enkäten och diskussionsunderlag till AK-seminariet kan beslut komma att fattas om förändring av seriepyramiden etc. till säsongen 2007/08. Härav föranledda anpassningar kan behöva göras i TB redan för säsongen 2006/07.

I övrigt ska som vanligt göras översyn enligt under hand framkomna förslag, bl.a. anmälningsförfarandet (se 7 § p. 10 ovan).

Sven-Olof gör som vanligt uppdateringarna.

 

10 §             SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDE 2006-01-28--29

                   - Rapport m.m.

                  

Kent tar fram förslag till rapport.

I övrigt behandlas budgetfrågorna.

 

11 §             ÖVRIGA FRÅGOR

 

Intet att anteckna.

 

12 §             NÄSTA SAMMANTRÄDE

 

Nästa sammanträde hålls preliminärt i anslutning till Elitseriesammandraget i Linköping den 17-19 mars 2006.

 

13 §             AVSLUTNING

 

Göran tackar för ett givande möte med många intressanta frågor som får sin fortsättning vid AK-seminariet m.fl. tillfällen.

 

Ingemar avtackas av Göran för sina många års arbete i AK och för det fantastiskt goda samarbetet med honom och personalen på kansliet. Vi har inom AK haft många kraftfulla diskussioner som ändå alltid avslutats i största vänskaplighet. Ingemar får den mödosamma uppgiften att på hemresan (tåg) frakta en trälåda modell större fylld med delikatesser från Östermalmshallen.

 

- - - - -

 

Vid protokollet                                           Justeras

 

 

Sven-Olof Andersson                                    Göran Terninger

 

KOPIA till

 

SSF:s styrelseledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista (gm kansliet)

SSF:s webb-redaktör för inlägg av detta protokoll (gm Sven-Olof)

Utskick i övrigt (gm kansliet):

Samtliga klubbar