Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén

Sammanträde 2005:5

Stockholm 2005-10-14

 

 

 

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll

 

Nr               2005:5

Datum         Fredagen den 14 oktober 2005

Tid              Kl. 12:30-16:30

Plats            Scandic Hotel Continental, Stockholm

 

Närvarande  Göran Terninger, ordförande

                   Ingemar Eriksson

                   Ronny Andersson

                   Lars Karlsson

                   Kent Vänman

                   Sven-Olof Andersson, protokollförare

                  

Frånvarande Ingen!              

                  

 

 

1 §               INLEDNING

 

Göran hälsar välkommen till dagens möte.

 

2 §               DAGORDNING

 

Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag. Ett par uppkomna frågor rörande flyttning av matcher tas under hand eller som övriga ärenden.

 

3 §               SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

 

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

 

4 §               FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2005-06-18 och 2005-08-04

 

Protokollet vid mötet 2005-06-18 gicks inte igenom vid förra mötet 2005-08-04. Båda protokollen – som för övrigt är utlagda på SSF:s webbplats – gås översiktligt igenom och godtas.

 

5 §               ALLSVENSKA SERIEN 2005/06

                   a) Avstämning av vakansläget

                   b) Avstämning av influtna anmälningsavgifter

                   c) Övrigt

 

a) Avstämning av vakansläget

Ingemar meddelar att 302 lag är f.n. inlottade.

Ett lag har nyligen anmält utträde – Säffle SK II (IV:9) - kvar 301 lag.

Diskuteras ånyo Allskånskan och dess effekter (jfr AK-sammanträdet 2005-08-04, 5 §).

 

b) Avstämning av influtna anmälningsavgifter

Ingemar meddelar att läget är tillfredsställande. Slutlig avstämning görs efter första ronden, när allt är klart med lag som bytt division etc. och som påverkar anmälningsavgifterna.

 

c) Övrigt

Diskuteras utskicken av resultatbulletiner m.m. digitalt resp. per post. Önskemål anmäls till kansliet (se TB punkt 17). Endast ca 18 % har till dags dato anmält att de avstår från pappersutskick och nöjer sig med den digitala åtkomsten.

 

6 §               TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA 2005/06

                   - Avstämning, eventuella oklarheter?

 

Vi noterar att ett par kompletteringar hade skett som inte fanns med i den till lagledare m.fl. utsända versionen av TB. Ingemar har i veckan sänt ut utbytesblad. Den korrekta versionen ligger sedan tidigare inne på SSF:s webbplats.

 

7 §               EKONOMI

                   a) Uppföljning 2005/06

                   b) Budget 2006/07

 

a) Uppföljning 2005/06

Ingemar har tagit fram utdrag ur bokföringen per 2005-10-11 och Sven-Olof har sammanställt AK:s siffror samt underlag för budgetredovisningen. Ett par konton ska undersökas närmare av Ingemar vad gäller utfallet 2005.

 

b) Budget 2006/07

Vi går igenom konto för konto och och beräknar intäkts-/kostnadsbudget för 2006 (säsongen 2006/07) utifrån nuvarande upplägg av allsvenskan. Till viss del revideras intäktsbudgeten utifrån tänkt sänkning av anmälningsavgif-terna i vissa divisioner (division I och II). Härefter beräknas intäkterna till 757 tkr och kostnaderna till 1 015 tkr, underskott 258 tkr, vilket skulle innebära att allsvenskan inte längre är helt egenfinansierad. Noteras i sammanhanget också att en enkät ska genomföras och som kan leda till vissa förändringar i upplägget av Allsvenska serien.

 

Europacupen 2006 för damer: Särskild skrivelse föreligger från Kristallens SK med begäran om ytterligare medel. Vi diskuterar skrivelsen och menar att SSF-styrelsen redan genom fastställelsen av TB (punkt 19) har bestämt vad som gäller för 2006. AK för sin del menar att direkt jämförelse inte kan ske med den ”ordinarie” Europacupen för klubblag (såväl herrar som damer i lagen) och bidragsnormerna för denna.

Skrivelsen från Kristallens SK överlämnas till SSF-styrelsen för fortsatt behandling.

 

Beslutas

- att föreslå intäkts-/kostnadsbudget 2006 enligt ovan; intäkter 757 tkr, kostnader 1 015 tkr

- att överlämna skrivelsen från Kristallens SK till SSF-styrelsen för slutlig behandling.

 

8 §               EUROPACUPEN 2005

                   - Avstämning

 

Göran konstaterar att SK Rockaden fick full ersättning, 48 tkr, enligt den nya modellen för bidrag. Klubben gjorde en stark insats S:t Vincent, Italien, och placerade sig på 12:e plats bland ett 50-tal lag. Klubben var förhandsrankad på plats 30. Antecknas att Limhamns SK deltog på egen bekostnad. I damtävlingen deltog ett tiotal klubbar, dock ingen svensk klubb detta år.

 

9 §               DAMALLSVENSKAN 2005

                   - Avstämning

 

Göran konstaterar att det var svårt att få ihop mer än sex lag. Tävlingen flyttades från som planerat Göteborg till Stockholm. Kristallens SK har aviserat deltagande i Europacupen 2006 (se särskild skrivelse med begäran om ytterligare bidrag).

 

10 §             ALLSVENSKA SERIEN 2006/07

                   a) Spelprogram (kalendarium)

                   b) Övrigt

 

a) Spelprogram (kalendarium)

Vi stämmer av preliminärt spelprogram för säsongen 2006/07.

I sammanhanget noteras att Europacupen 2006 spelas den 7-15 oktober (Österrike).

 

Hösten 2006

20-22 oktober = Elitserien rond 1-3

29 oktober = Övriga rond 1

18-19 november = Elitserien rond 4, Övriga rond 2

9-10 december = Elitserien rond 5, Övriga rond 3

 

 

 

 

Våren 2007

20-21 januari = Elitserien rond 6, Övriga rond 4

10-11 februari = Elitserien rond 7, Övriga rond 5

3-4 mars = Elitserien rond 8, Övriga rond 6

16-18 mars = Elitserien rond 9-11

25 mars = Övriga rond 7

 

b) Övrigt

Eventuella förändringar av Allsvenska serien – Pyramiden etc. – bestäms i förekommande fall efter den enkät som ska genomföras. Kan även påverka spelprogrammet.

 

11 §             FRAMTIDEN

                   a) Enkäten

                   b) AK-, DL-konferens e.dyl.

                   c) Övrigt

 

a) Enkäten

Utkastet till enkät gås igenom och den nu föreliggande versionen av frågeställningarna godtas i sin helhet.

Diskuteras målgrupp för mottagare av enkäten.

 

Beslutas

- att fastställa enkäten med de olika delfrågorna enligt senast presenterade förslag

- att målgruppen ska vara klubbar och distrikt; från klubbarna välkomnas inte bara ett ”klubbsvar” utan även svar från de olika lagledare som önskar avge eget svar.

- att enkäten sänds ut i samband med resultatbulletinen för rond 1 i höst; dessutom ska enkäten finnas på SSF:s webbplats under rubriken Allsvenskan, där den bör kunna laddas ner för digitalt svar om den i pappersform utsända blanketten inte används

- att svar ska vara inne senast den 18 november, dvs. samma datum som ansökan om resebidrag senast ska vara inne!

 

b) AK-, DL-konferens e.dyl.

Vi räknar med – och budgeterar - ett AK-seminarium i början av 2006 i Stockholm. Preliminärt i samband med Tusenmannaschacket den 1-2 april. AK-seminariet bör då kunna genomföras på förmiddagen lördagen den 1 april och den eventuella distriktsledarkonferensen på förmiddagen den 2 april.

 

c) Övrigt

Vår egen organisation i SSF och kansliets roll tas upp, inklusive antalet ledamöter i AK. För nästa år utgår vi från fem ledamöter, kanslichefen Kent plus nuvarande ordinarie ledamöter (Göran, Ronny, Lasse och Sven-Olof).

Frågor tas upp om sambandet med Informationskommittén (livesändning etc.). Kent beräknas komma att ha ingående samarbete med IK.

 

12 §             SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDE 2005-11-19--20

                   - Ev. rapport m.m.

 

Nästa styrelsesammanträde hålls den 19-20 november i Linköping. Budgetfrågor är en viktig del av detta möte.

Ingemar upprättar AK-rapporten med utgångspunkt från bl.a. dagens protokoll. Vad gäller budgetfrågorna sammanställer Sven-Olof AK:s förslag, i förekommande fall försett med kommentarer till mer väsentliga förändringar i förhållande till nuvarande ordning.

 

13 §             ÖVRIGA FRÅGOR

 

Ingemar redovisar två skrivelser inkomna den 28 september (Södra SASS/Ralph Åkesson) resp. den 29 september (Lunds ASK/Axel Smith) rörande önskemål om att flytta två matcher i Elitserien.

 

1) SS Luleå - Södra SASS, rond 8, flyttning från den 4 mars till den 19 februari (SS Luleå har inte svarat)

2) Lunds ASK - Södra SASS, rond 4, flyttning från den 12 november till den 4 december (godkänt av Södra SASS)

 

AK diskuterar frågan om flyttning av matcher i Elitserien rent generellt (jfr TB, punkt 10) och frågan om prejudikat om vi börjar tillåta flyttning av matcher i Elitserien. Vi gör även jämförelser mellan de olika lagens resmil denna säsong och sett i ett längre perspektiv med utjämningar mellan åren.

 

 

 

Beslutas

- att, liksom tidigare och enligt den reglering som f.n. gäller enligt TB (punkt 10) och som fastställts av SSF-styrelsen, inte tillåta flyttning av matcher i Elitserien. AK:s beslut är enhälligt.

 

14 §             NÄSTA SAMMANTRÄDE

 

Bestäms preliminärt till tisdagen den 3 januari 2006, kl. 12:00, i Stockholm.

 

15 §             AVSLUTNING

 

Göran tackar för ett som vanligt effektivt sammanträde.

 

- - - - -

 

Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran Terninger