Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén

Sammanträde 2005:4

Göteborg 2005-08-04

 

 

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll

 

Nr               2005:4

Datum         Torsdagen den 4 augusti 2005

Tid              Kl. 10:00-11:30

Plats            Hotel Gothia Towers, Göteborg

 

Närvarande  Göran Terninger, ordförande

                   Ingemar Eriksson

                   Ronny Andersson

                   Lars Karlsson

                   Johan Sigeman, RK, adjungerad till punkt 6

                   Jonas Sandbom, RK, adjungerad till punkt 6

                   Sven-Olof Andersson, protokollförare

                  

Frånvarande Kent Vänman, tillträdande kanslichef

                  

                  

 

1 §               INLEDNING

 

Göran hälsar välkommen till dagens möte på rum 1812 på det fullbokade EM-hotellet.

 

2 §               DAGORDNING

 

Någon formell dagordning föreligger inte till dagens möte. Huvudpunkterna är ELO-registrering eller ej i Allsvenskan samt avstämning av anmälnings- och lottningsläget för 2005/06.

Den ”informella” dagordningen fastställs.

 

3 §               SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

 

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

 

4 §               FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2005-06-18

                  

Protokollet vid föregående möte 2005-06-18 gås inte igenom i dag utan får tas vid nästa sammanträde.

Protokollet är utlagt på SSF:s webbplats.

 

5 §               ALLSVENSKA SERIEN 2005/06

                  

Avstämning av vakansläget, influtna anmälningsavgifter m.m.

Ingemar leder en genomgång av anmälningsläget och lottningsläget, version per 2005-07-20, som sänts ut till klubbarna + speciallottning till berörda klubbar.

 

För närvarande finns exakt 300 lag. Jämfört med 2004/05 har vi tappat 32 lag och säsongen 1995/96 var det 376 lag. I Skåne har allsvenskan tappat 5 klubbar och 10 lag. Noteras att den nygamla Allskånskan samlat 16 lag.

Diskuteras geografiska aspekter, klubbekonomi, anmälningsavgifters storlek, AK:s insatser vid sammandragen m.m.

 

Tas upp ett par önskemål från klubbar om inplacering i grupp (samtidiga hemmamatcher etc.) och ”rak Berger” i stället för speciallottning (dubbelrond) på förhand.

Noteras även kvarvarande vakanser i division III samt några klubbar som ännu inte betalt anmälningsavgiften och därför tas bort i lottningen.

Ingemar gör erforderliga anpassningar och sänder ut ny sammanställning av gruppindelningar och lottning/inplacering.

 

6 §               TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2005/06

                   a) Vissa uppdateringar m.m.

                   b) ELO-registrering                        

 

a) Vissa uppdateringar m.m.

 

Till denna punkt om tävlingsbestämmelserna anländer Johan Sigeman och Jonas Sandbom, Regelkommittén.

De har specialstuderat den senaste utgåvan av TB 2005/06 efter SSF:s styrelsebeslut 2005-07-08. AK och AU fick då i uppdrag att i samråd med RK göra eventuella erforderliga kompletteringar i TB.

 

RK föreslår viss textredigering beträffande

-        punkt 15 g-h) gällande lämnande (Elitserien) respektive uppvisande (övriga serier) av läsliga protokoll

-        punkt 16 gällande skyldigheten för varje spelare att föra partiprotokoll fram till dess fem minuter återstår till tidskontrollen respektive betänketiden för hela partiet

-        punkt 16 gällande mobiltelefonregeln, där domaren i förekommande fall ska bestämma poängen för den spelare vars motståndares mobiltelefon ringer. RK rekommenderar därvid att domarens beslut får grunda sig på omständigheterna från fall till fall, vilket skulle kunna innebära en bedömning av ställningen även från andra kriterier än huruvida mattsättande material finns kvar för spelaren.

 

Beslutas

- att göra redigeringar enligt RK:s förslag enligt de två första strecksatserna ovan

- att beträffande mobiltelefoner behålla nuvarande formulering (jfr SSF-beslutet 2005-07-08), vilket i förekommande fall innebär den förhållandevis lättillämpliga regeln att om en spelare inte har mattsättande material kan han inte heller tilldömas vinst enbart på den grunden att motståndarens mobiltelefon ringer, således samma princip som gäller vid tidsöverskridning (se FIDE:s spelregler, punkt 6.10).

b) ELO-registrering

 

Gås igenom sammanställningen per 2005-08-03 av Sven-Olof rörande tidigare enkäter om ELO-registrering eller ej i Allsvenskan.

 

Utdrag ur sammanställningen av enkätsvaren biläggs sist i detta protokoll.

 

Enkäterna bland berörda spelare utvisar en klar majoritet för att ELO-registrering bör införas, vilket föranlett AK att ånyo aktualisera frågan om ELO-registrering – kanske redan för säsongen 2005/06.

 

RK ställer sig i princip positiv till att ELO-beräkna Elitserien och division I. Däremot anser RK att beslut inte bör tas redan för kommande säsong utan att klubbarna först får möjlighet att ge sina synpunkter.

 

Beslutas

- att vi i princip bör införa ELO-registrering av Elitserien och division I

- att vi enligt RK:s rekommendation avvaktar ytterligare ett år och förbereder för eventuellt genomförande till säsongen 2006/07

- att som förberedande fas göra en till spelarenkäten kompletterande enkät till närmast berörda klubbar (Elitserien och division I).

 

- - - - -

 

I samband härmed noteras beslutet vid förra sammanträdet rörande en enkät under hösten med i vart fall följande huvudfrågor:

- ELO-registrering av Elitserien (och ev. division I) eller ej

- Antal spelare i lagen (främst vad gäller division III-IV)

- Pyramidens utseende

- Anmälningsavgifternas storlek

- Resebidragen

- Sammandragen

- Publikservice/Livesändning

Beslutet blev

- att i samband med rond 1-3 i Elitserien och rond 1 i övriga grupper ska lämnas ut en enkät rörande ”framtiden” för svar senast i samband med att klubbarna ska lämnar ansökan om resebidrag, dvs. senast den 18 november 2005

- att Göran och Sven-Olof får i uppdrag att utforma enkäten

 

 

7 §               NÄSTA SAMMANTRÄDE

 

Bestäms preliminärt till fredagen den 14 oktober 2005, kl. 11:00, i anslutning till Elitseriesammandraget i Stockholm.

8 §               AVSLUTNING

 

Göran tackar för ett som vanligt effektivt sammanträde.

 

- - - - -

 

Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran Terninger

 

- - - - -

 

BILAGA – Sammanställning av enkätsvar rörande ELO-registrering

 

I det följande redovisas ett par enkäter m.m. och resultatet.

 

1) Enkät vid Elitserieupptakten i Malmö 1999-10-15—17

 

Fråga:

Skall vi ELO-registrera Elitserien och Division I nästa säsong (2000/01) och därmed göra alla partier ELO-grundande?

- Ja, jag tycker det är bra

- Nej, det stöder jag inte

- Det spelar mig ingen roll

 

Svaren fick avlämnas anonymt med endast en enkel ratingtillhörighet för statistikens skull:

- Jag har rating upp till 2200

- Jag har rating 2201-2399

- Jag har rating över 2400

 

Svar:

73 st (av 96) = svarsfrekvens 76 %

 

Enkätsvar (73 st av 96)

Rating

Ja

Nej

Spelar ingen roll/Vet ej

Summa

> 2200

2

0

1

3

2201-2399

27

7

5

39

2400>

20

5

6

31

Summa

49

12

12

73

 

 

2) Sammanställning av synpunkter av Lars Karlsson 2001-04-01

 

Fördelar med registrering

-        Statusen höjs av Allsvenska serien.

-        Det finns möjlighet att ta inteckning i olika titlar.

-        Ambitiösa spelare får chansen att höja sina ELO-tal.

 

Nackdelar med registrering:

-        Svårare med laguttagningar. Lagsammanhållningen kan försämras på grund av den enskilde spelarens egna ambitioner.

-        Spelare med höga ELO-tal riskerar nu betydligt mer än om Elitserien spelas utan ELO-registrering. Därmed kan det bli svårare men framför allt dyrare för vissa klubbar att locka spelare av hög internationell klass. Risken är att styrkan i Elitserien försämras och att statusen av Allsvenska serien minskar.

-        Är det rätt att spela för ELO-tal och titlar när det rent teoretiskt är möjligt att spela 11 vita partier i en tävling?

 

3) Minienkät vid SM 2005 i Göteborg

 

En enkät genomfördes som riktades till spelarna i SM-gruppen och Mästar-Elit, sammanlagt 28 (14 + 14) personer.

 

Fråga:

AK har vid skilda tillfällen - inklusive vid seminarier - diskuterat frågan om ELO-registrering av Elitserien och kanske även Division I. Vad anser Du?

 

Svar:

27 st av 28 besvarade enkäten. Under hand har därefter den 28:e svarat och meddelat sin positiva inställning till ELO-registrering.

 

Enkätsvar (27 av 28; sedermera 28 av 28)

Klass

Positiva

Tveksamma

Spelar ingen roll

Inte bra

Summa

SM-gruppen (14)

10+1

1

2

0

13+1

Mästar-Elit (14)

7

2

0

5

14

Summa

17+1

3

2

5

27+1

 

Kommentarer hade också lämnats - både för och emot:

Positiva

-        Med de internationella storspelarna som deltagit i Elitserien & dess klass i övrigt så är det självklart.

-        Det finns för få ELO-rankade tävlingar i Sverige.

-        Bra för utvecklingen av schacket i Sverige. Möjligheter till normer.

-        Helst endast spelare med ELO över 2200.

-        Enligt mig så skulle ELO-beräkning av Elitserien innebära 2-3 GM-turneringar och ca 10 IM-turneringar. Det är olyckligt att den inte har registrerats tidigare.

-        Vissa spelare (som jag själv) kommer dock få för många vita partier medan andra förstås får för många svarta. Ett problem?

-        Kan man få partier att gälla ännu mer är det bara bra.

-        Mer ELO-rankade partier i Sverige. Rättvisare rating.

-        Höjer statusen. Roligare, seriösare.

Tveksamma

-        I princip är jag för ELO-registrering men ett absolut krav är då att 100-poängsregeln slopas. ELO-talet är individuellt och måste vara neutralt, dvs. inte missgynna spelare som råkar tillhöra "fel klubb" (utan bred spelartrupp). T ex SÖDRA SASS-Limhamn. Åkesson måste förbereda sig mot 5-6 tänkbara motståndare medan Limhamns förstabordare vet exakt vem han skall möta.

-        I lagschack gäller andra betingelser, t.ex. tar man ibland remi i vunnen ställning för att säkra matchsegern.

-        P.g.a. färgpreferens uppstår det inte ett rättvist tal, vidare finns det lägen där man bör ta remi för lagets skull trots man står bättre, dvs. ELO-talet kanske inte blir rättvisande.

Spelar ingen roll

-        Om det blir ELO-registrerade partier kan det bli svårare att locka starka spelare. För proffsen har ju ELO-ratingen ganska stor betydelse.

-        Med 100 poängsregeln kan man inte ELO-registrera.

Inte bra

-