Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén

Sammanträde 2005:3

Stockholm 2005-06-18

 

 

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll

 

Nr               2005:3

Datum         Lördagen den 18 juni 2005

Tid              Kl. 11:00-17:30

Plats            Scandic Hotel Continental, Stockholm

 

Närvarande  Göran Terninger, ordförande

                   Ingemar Eriksson

                   Jonas Forsslund

                   Ronny Andersson

                   Sven-Olof Andersson, protokollförare

                   Kent Vänman, blivande kanslichef vid SSF

                   Rolf Svensson, Stockholms Schackförbund (punkterna 1-4 och 7)

 

Frånvarande Lars Karlsson (EM-deltagare i Polen)

                  

                  

 

1 §               INLEDNING

 

Göran hälsar välkommen till dagens möte och inleder med en hälsning från Lasse, f.n. spelande ind. EM i Polen tillsammans med Ulf Andersson. Kent Vänman, snart ordinarie ledamot i AK, och Rolf Svensson, lottningsadjungerad för ”Stockholmsgrupperna” hälsas särskilt välkomna. Vissa praktiska frågor behandlas.

 

2 §               DAGORDNING

 

Vissa kompletterande frågor tas upp, som vi konstaterar passar in under befintliga punkter i dagordningen.

Dagordningen fastställs.

 

3 §               SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

 

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

 

4 §               FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2005-04-08

                  

Protokollet vid föregående möte 2005-04-08 gås översiktligt igenom och godtas.

Protokollet är utlagt på SSF:s hemsida.

 

5 §               ALLSVENSKA SERIEN 2004/05

                   a) Eventuella uppföljningsärenden

                   b) Verksamhetsberättelsen 2004

                   c) Övrigt

 

a) Uppföljningsärenden

 

Intet att anteckna.

 

b) Verksamhetsberättelsen 2004

 

Tas upp frågan om livesändning och viss skrivning i verksamhetsberättelsen under IK om åtgärder.

Vad gäller AK får var och en i kommittén i uppdrag att tänka till och komma med förslag på förbättringar av redovisningen på olika sätt till nästa års verksamhetsberättelse.

 

c) Övrigt

 

Ingemar berättar om kansliets roll under den gångna säsongen och att vi är nöjda med de snabba insatserna från kansliet vad på dem ankommer vad gäller resultatredovisning m.m.

 

6 §               EKONOMI

                   a) Bokslut 2004 (inkl. Allsvenska serien 2004/05)

                   b) Budget 2005 (inkl. Allsvenska serien 2005/06)

 

a) Bokslut 2004 (inkl. Allvenska serien 2004/05)

 

Sven-Olof delar ut utdrag ur de slutliga bokslutssiffrorna för 2004, vari för AK ingår hela säsongen 2004/05. Intäkterna slutas på 885 652 kr och kostnaderna på 866 329 kr, att jämföra med budget 886 000 resp. 880 000 kr.

 

b) Budget 2005 (inkl. Allsvenska serien 2005/06)

 

Budget intäkter = 901 000 kr och kostnader 925 000 kr.

Intäkter i form av anmälningsavgifter kan vara för högt budgeterade, främst vad avser division IV. Diskuteras kostnadssidan och vissa konton, såsom reseersättningar, sammandragskostnader m.m. samt i vad mån logikostnader och konferenslokaler skulle redovisas särskilt.

 

7 §               ALLSVENSKA SERIEN 2005/06

                   a) Avstämning av vakansläget

                   b) Avstämning av influtna anmälningsavgifter

                   c) Övrigt

 

a-b) Avstämning av vakansläget, influtna anmälningsavgifter m.m.

Ingemar delar ut dagsfärsk sammanställning över grupperna i de olika divisionerna. Vid senaste betalningsdagen den 24 maj hade endast 95 lag betalt anmälningsavgiften. Av 314 lag totalt på lottningslistorna har till dags dago 45 lag inte betalt avgiften.!

 

Elitserien och division I

- Inga problem, frånsett vissa obetalda anmälningsavgifter i division I.

 

Division II

- Vissa obetalda anmälningsavgifter.

- Diskuteras en vakans i grupp 5. Som ersättare föreslås Vanneberga SK, som ska tillfrågas av Ronny.

 

Division III

- Ingemar redogör för vissa omplaceringar.

- Ett stort antal vakanser finns f.n. – 10 st.

- En mängd obetalda anmälningsavgifter. Ingemar har sänt ut påminnelsebrev.

- Diskuteras huruvida det vore lämpligt med femmannalag i division III (i så fall säsongen 2006/07).

 

Division IV

- 20 vakanser f.n.

- En mängd obetalda anmälningsavgifter – ett 20-tal.

- F.n. arbetas med 20 grupper, mot ordinarie 24 enligt ”pyramiden”.

 

Diskuteras

- Allskånskan och i vad mån det påverkar allsvenska serien, tendensen är att vi tappar lag i främst division IV.

- Eventuell speciallottning i division IV:7 – Rolf erbjuder sig att ta fram förslag. Utgångspunkt = fem ronder; kalendermässigt överhoppas då ronderna 4 och 6.

- Inriktning 19 grupper i stället för 20 i division IV kommande säsong?

 

Framtiden

- Femmannalag i division III? – Den frågan kan lösas senare, påverkar inte ”pyramiden”.

- Rolf: Division IV = 18 grupper (i dag 24), division III = 9 (12), division II = oförändrat 6, etc.

 

 

 

 

Beslutas

- att arbetar vidare med att åstadkomma så välfyllda grupper som möjligt

- att Ronny undersöker beträffande ersättare på den vakanta platsen i division II:5

- att Rolf tar fram förslag på speciallottning i division IV:7

- att vi f.n. utgår från 19 grupper i division IV och gör erforderliga omplaceringar av lag i nuvarande grupperna 18-20

- att vi beträffande ”framtidsfrågorna” måste undersöka förutsättningarna närmare.

 

8 §               TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2005/06

                   a) Allmänna förutsättningar, bl.a. AK-seminariet 2004-12-11

                   b) Detaljgenomgång och uppdateringar

                   c) Framtidsfrågor att behandla i särskild ordning              

 

a-b) Allmänna förutsättningar, uppdateringar m.m.

 

Ingemar delar ut uppdateringar beträffande datum etc.

Sven-Olof går igenom tävlingsbestämmelserna i sin helhet och vi gör uppdateringar och i förekommande fall ställningstaganden i vissa sakfrågor i enlighet med vad som redovisas i en ny version av tävlingsbestämmelserna, att gälla för säsongen 2005/06.

 

Beslutas

- att – utöver gängse uppdateringar i tävlingsbestämmelserna – särskilt reglera

- att i grupper med färre antal ronder än sju ska med ”rondnummer” i punkt 14 TB förstås de rondnummer som skulle ha gällt om gruppen varit fulltalig; spelledig helgrond ska alltså betecknas med samma rondnummer som om den vore en ordinarie spelhelg

- att i ej fulltaliga grupper ska spellediga helger vara i första hand den 22 januari och i andra hand den 5 mars 2006

- att i förekommande fall ska motsvarande regel gälla som f.n. anges beträffande Elitserien i fråga om ”fiktivt förstalag”, inkl. vad som regleras om utländska spelare

- att särskilt reglera plikten att efter partiets slut överlämna läsliga protokoll

- att föreslå enhetlig regel för mobiltelefoner (motsv.), gällande samtliga divisioner (Sven-Olof anmäler avvikande mening såvitt gäller divisioner under Elitserien och anknyter till vad som kan komma att föreslås av den av CS särskilt tillsatta arbetsgruppen för mobiltelefonfrågor m.m.)

- att behålla nuvarande regler för särskiljning (punkt 18 i TB), som anses otvetydiga, vilket särskilt prövats med anledning av skrivelse från SK Rockaden, Umeå (Jonas Burman), såvitt avser 2004/05 års serie

- att enkät genomförs (jfr c) vilken kan resultera i ställningstaganden för 2006/07som kan medföra behov av anpassning av TB 2005/06.

 

c) Framtidsfrågor att behandla i särskild ordning

 

Diskuteras behovet av undersökning/enkät i Schacksverige inför tankar om eventuella förändringar.

 

En enkät skulle - som nu kan bedömas – kunna innehålla i vart fall följande huvudfrågor:

- ELO-registrering av Elitserien (och ev. division I) eller ej

- Antal spelare i lagen (främst vad gäller division III-IV)

- Pyramidens utseende

- Anmälningsavgifternas storlek

- Resebidragen

- Sammandragen

- Publikservice/Livesändning

 

Jonas föreslår att klubbarnas hemorter ska framgå av lagledarförteckningen, i de fall klubbnamnet inte anger orten. Kompletteringar skulle kunna ske av kansliet efter nödvändig inventering av uppgifterna.

 

Beslutas

- att i samband med rond 1-3 i Elitserien och rond 1 i övriga grupper ska vi lämna ut en enkät rörande ”framtiden” för svar senast i samband med att klubbarna ska lämnar ansökan om resebidrag, dvs. senast den 18 november 2005

- att Göran och Sven-Olof får i uppdrag att utforma enkäten senast i samband med SM-veckorna i Göteborg

- att frågan om kompletterande uppgifter om klubbars hemort hänskjuts till kansliet för överväganden och beaktande vid något framtida utskick med begäran om uppgifter.

 

9 §               DAMALLSVENSKAN

 

Inriktningen är att genomföra damallsvenskan under tre säsonger, dvs. 2004-2005-2006. Årets damallsvenska spelas helgen den 9-11 september 2005 i Stockholm. Målsättningen är tio deltagande lag. Noteras från senaste CS-sammanträdet att AK inte gavs rätt att få ”övertrassera” budgeten 2005 med anledning av damallsvenskan.

 

Vad gäller höstens Europacup har meddelats att Sollentuna SK, som vann den senaste damallsvenskan, inte kan ställa upp. Ej heller förra årets deltagare Kristallens SK och inte Mölndals SK, vilka även de var aktuella förra året. Göran har talat med företrädare för samtliga dessa klubbar.

 

10 §             CS-SAMMANTRÄDET 2005-07-08

 

Göran och Ingemar får förbereda rapport. Vidare ska detta AK-protokoll sändas ut innan mötet, liksom förslaget till tävlingsbestämmelser, som utgör en särskild föredragnings-/beslutspunkt (Sven-Olof).

Ett särskilt ärende som ska upp på CS och som påverkar även AK:s TB är mobiltelefonfrågan.

 

11 §             ÖVRIGA FRÅGOR

 

a) Publikservice

 

Jonas sammanställning – förmedlad per e-post den 2005-03-07 - gås översiktligt igenom i dess olika delar: 1) Publik på Internet (10 punkter), 2) Publik i spellokal (10 punkter), 3) Information/Media (3 punkter), 4) Vad finns i dag? Dessutom förmedlas visionen att utvecklingstankarna kunde vara applicerbara även på andra tävlingar än Allsvenskan.

 

SSF:s webbplats ska vara basen för resultatredovisning av tävlingar där SSF på något sätt medverkat.

Vi har tagit del av Jonas tankar beträffande informationshantering rent generellt och möjliga utvecklingsfrågor.

Vi bör även ha det framtida kansliet i åtanke och vilken roll kanslichefen kan ha i sammanhanget.

 

Publik vid själva matcherna? Vilken omfattning och vilka åtgärder (särskilda arrangemang) krävs? Skillnad på allsvenskan/Elitserien och andra tävlingsarrangemang?

Temat tas upp ånyo vid nästa AK-sammanträde.

 

Beslutas

- att Jonas dokument delges även Kent Vänman, som får fördjupa sig i tankegångarna och vid nästa AK-sammanträde lämna synpunkter.

 

c) Europacupen 2005

 

Europacupen den 17-25 september 2005 i Italien kommer att ha svensk representation genom SK Rockaden, Stockholm, senaste vinnarna av Elitserien, samt Limhamns SK.

 

12 §             NÄSTA SAMMANTRÄDE

 

Bestäms preliminärt till fredagen den 14 oktober 2005, kl. 11:00, i anslutning till Elitseriesammandraget i Stockholm.

13 §             AVSLUTNING

 

Göran tackar för ett som vanligt effektivt sammanträde.

 

- - - - -

 

Vid protokollet                                           Justeras

 

 

Sven-Olof Andersson                                    Göran Terninger

 

KOPIA till

 

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista (gm kansliet)

SSF:s webb-redaktör för inlägg av detta protokoll (gm Sven-Olof)

Utskick i övrigt (gm kansliet):

- Samtliga klubbar