Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén

Sammanträde 2005:2

Stockholm 2005-04-08

 

 

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll

 

Nr               2005:2

Datum         Fredagen den 8 april 2005

Tid              Kl. 11:00-15:45

Plats            Scandic Hotel Continental, Stockholm

 

Närvarande  Göran Terninger, ordförande

                   Ingemar Eriksson

                   Jonas Forsslund

                   Ronny Andersson

                   Sven-Olof Andersson, protokollförare

 

Frånvarande Lars Karlsson

                  

                  

 

1 §               INLEDNING

 

Göran hälsar välkommen till dagens möte – tillika inledningen på en intensiv schackhelg i Stockolm med 1000-manna som huvudnumret. Därtill ett stort antal möten i olika kommittéer och arbetsgrupper samt Schackakademien.

 

2 §               DAGORDNING

 

Vissa kompletterande frågor tas upp, som vi konstaterar passar in under befintliga punkter i dagordningen.

Dagordningen fastställs.

 

3 §               SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

 

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

 

4 §               FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2005-01-03

 

Protokollet vid föregående möte 2005-01-03 gås översiktligt igenom och godtas.

Protokollet är utlagt på SSF:s hemsida.

 

5 §               ALLSVENSKA SERIEN 2004/05

                   a) Avstämning

                   - Sammandragen m.m.

                   b) Eventuella skrivelser, protester m.m.

                   c) Upp- och nedflyttningar

                   d) Övrigt

 

a) Avstämning - Sammandragen m.m.

 

Elitserien

I allt väsentligt positiva omdömen om Elitserie-slutspelet i Malmö, dock viss anförda synpunkter beträffande:

-        Spelmateriel - Pjäser och bräden endast undantagsvis av Staunton-standard

-        Förseningar beträffande resultat på matchlistor i spellokalen

-        Ej livesändning – Övergripande ansvar resp. ansvar för konkret genomförande krävs. Hur med rollfördelning lokal arrangör och SSF (IK, AK m.fl.)? Jfr även punkt 7 c).

-        Domares engagemang i pågående partier och aktiviteter under ”lugna skeden” av pågående matcher. Denna fråga rörande domarrollen anser AK i förekommande fall hör hemma i RK (etisk bedömning).

 

Division I

Linköping: Bra arrangemang på plats. Viss informationsbrist under/efter matcher.

 

Övriga grupper

Vissa frågor kring ej anlända spelare, wo vid många bord etc.

 

b) Eventuella skrivelser, protester m.m.

 

SK Rockaden, Umeå

Särskiljningsreglernas tillämpning (division II:1).

Beslut: Särskiljningsreglerna är klara. Skrivelsen föranleder enligt AK:s mening och efter hörande av RK ej ändring av placeringarna i division II:1.

 

Håkan Winfridsson (ansvarig för utlägg av Elitseriepartier på nätet)

Protokollens kvalitet, läsbarheten, är ofta under all kritik vilket försvårar/omöjliggör presentation av partier.

Domarnas roll? Enbart att kolla om protokollen är underskrivna? Borde kanske också vara att med viss kontinuitet se till att protokollen är någorlunda läsbara. Detta handlar om informationskvalitet även vad gäller livesändningar i de fall oklarheter måste utredas.

Beslut: AK samråder med eller hänskjuter frågan till RK för bedömning. AK för sin del menar att någon form av sanktion bör införas. Även domarnas roll under pågående spel vad avser tillsyn över protokollskrivningen och dess kvalitet.

 

SK Kamraterna, Göteborg

Yrkar resebidrag för 2004/05, trots att ansökan kommit in först den 31 mars 2005. Antecknas att tidigare har Sundsvalls SS inkommit med liknande begäran efter ansökningstidens utgång, vilket föranlett klubbens begäran om CS:s prövning.

Beslut: Ansökan om resebidrag skulle enligt av CS fastställda tävlingsbestämmelser, punkt 3 b), vara inkommen senast den 16 november 2004. Inkommer ansökan därefter men senast den 1 december tas avgift ut med 25 % av resebidraget. Inkommer ansökan efter den 1 december utgår inget resebidrag.

 

c) Upp- och nedflyttningar

 

Dokumentation utsänd av kansliet. Fortlöpande behandlas frågor kring lag som förklarar sig avstå från spel nästa säsong, lag som inte vill avancera i seriesystemet m.fl. frågor. Någon större klarhet i den totala bilden väntas inte föreligga förrän efter tidpunkten för inbetalning av anmälningsavgift för säsongen 2005/06, den 23 maj 2005.

 

d) Övrigt

 

Ingemar rapporterar.

 

- WO-avgifter - Har skötts hyfsat.

- Protester - Endast ringa antal fall.

- Information på nätet, inkl. Elitseriepartier – Bra!

 

6 §               EKONOMI

                   a) Bokslut 2004 (inkl. Allsvenska serien 2004/05)

                   b) Budget 2005 (inkl. Allsvenska serien 2005/06)

 

a) Bokslut 2004 (inkl. Allsvenska serien 2004/05)

 

Genomgång görs av bokslutssiffror. Intäkter 900 652 kr och kostnader 866 329 kr, att jämföra med budget 886 000 resp. 880 000 kr. Protestavgifter har intäktsförts med 24 582 kr, vilket förefaller högt. Ingemar ska undersöka i vad mån felkontering föreligger. Likaså ska kontrolleras i vad mån interimsposter för vårsäsongen 2005 belastat rätt kostnadskonton för AK i enlighet med bokslutsspecifikationen.

 

b) Budget 2005 (inkl. Allsvenska serien 2005/06)

 

Föranleder inga ytterligare kommentarer eller ställningstaganden.

Noteras särskilt budgetfrågor rörande damallsvenskan.

 

7 §               AK-SEMINARIUM 2004-12-11

                   a) Avstämning av slutliga minnesanteckningarna

                   b) Förändringsbehov 2005/06?

                   c) Framtidsfrågor 2006/07 > - Prioriteringar

                   d) Publikservice

 

a) Avstämning av slutliga minnesanteckningarna

 

Sven-Olof anmäler att minnesanteckningar är publicerade på SSF:s webbplats i uppdaterat skick.

Beträffande punkt 2 e) föreslår Sven-Olof att Ronny blir sammankallande i arbetsgruppen.

 

Beslutas

- att Ronny ska vara sammankallande i arbetsgruppen för översyn av TB rörande de i punkt 2 e) i minnesanteckningarna upptagna frågorna (”rondnummer” i grupper med vakanser, grupper med speciallottningar och hithörande frågor). Jfr även AK-protokoll 2005-01-03, 8 § a-b).

 

b) Förändringsbehov 2005/06?

 

Inför säsongen 2005/06 ändras tävlingsbestämmelserna enligt gängse uppdateringar och i övrigt i sak enligt vad som framkommer vid översyn av särskilda frågor enligt punkt a) ovan. I övrigt sker anpassningar enligt vad som kan föranledas av överväganden beträffande seriepyramidens utformning 2006/07 m.m. Likaså får mot bakgrund av bl.a. under hand framkomna synpunkter övervägas ändring av särskiljningsreglerna. Vidare ska beaktas ev. kompletteringar vad gäller publikservice (se även punkt d).

 

c) Framtidsfrågor 2006/07 > - Prioriteringar

 

Seriepyramidens utformning m.m.

Ronny presenterar av honom gjord kostnadsberäkning enligt följande hypotetiska förändringar av Elitserien och Division I.

 

Elitserien

14 lag - 5 sammandrag – Beräknade kostnad 130 tkr (resebidrag) - 612 loginätter/dubbelrum

10 lag - 3 sammandrag - 36 tkr - 240 loginätter

16 lag - 5 sammandrag - 180 tkr - 640 loginätter

12 lag - 3 sammandrag - 72 tkr - 290 loginätter

 

Division I

2 grupper à 12 lag - 145 tkr

2 grupper à 10 lag - 137 tkr

 

Livesändningar

AK anser att frågan bör hänskjutas till IK, som ansvarar för IT-utvecklingen. Jonas meddela att IK haft frågan uppe och att utbildning ska initieras.

 
Beslutas

- att vi beträffande seriepyramidens utformning tittar närmare på de olika alternativen och återkommer i frågan vid senare sammanträde

- att vi beträffande livesändningar anmäler frågan vid AU-mötet i morgon och därefter i CS.

 

d) Publikservice

 

Göran återkopplar till Jonas mail med förslag om förbättringsåtgärder vad gäller publikservice i olika avseenden.

 

Vi får överväga att i TB:s checklista ta in ytterligare prioriterade punkter.

Frågan bordläggs för dagen och får tas av hela AK i samband med totalöversynen av TB.

 

8 §               ALLSVENSKA SERIEN 2005/06

                   a) Spelprogram (kalendarium)

                   b) Sammandrag/orter (Elitserien och division I)

                   c) TB-anpassningar, jfr även AK-seminariet

                   d) Övrigt

 

a) Spelprogram (kalendarium)

 

Ingemar anmäler att vi nu har en fullständig dataläggning av spelarregistreringarna (jfr minnesanteckningarna vid AK-seminariet, punkt 1).

Diskuteras starten av vårsäsongen 2006, vilken av praktiska skäl bör ligga minst en vecka efter det att uppdaterade spelarförteckningar per den 1 januari ska vara klara och insända från klubbarna (ca 10 januari 2006) till kansliet.

Vidare diskuteras ett alternativ med sammandrag av ronderna 6-7 i stället för rond 4-5 (se 8 § b).

 

Sammanfattningsvis redovisas beslut om spelprogram m.m. under 8 § b) nedan.

 

b) Sammandrag/orter (Elitserien och division I)

 

Göran redovisar.

 

Elitserien

Tre grundförslag föreligger – samtliga med förutsättningen att logi betalas endast för ronderna 1-3 och 9-11.

Därefter har Mats Eriksson, Göteborg, lämnat förslag.

1)     Rond 1-3 = Malmö, 4-5 = Stockholm, 6-7 = Göteborg

2)     Rond 1-3 = Fördelas Malmö resp. Luleå (minisammandrag), rond 4-5 = Stockholm resp. Göteborg.

Mats modell = 3134 mil = 87 tkr. Rond 1-3 = Stockholm resp. Malmö, rond 4-5 = helt vanliga ronder, rond 6-7 = tre minisammandrag på tre orter, Stockholm, Göteborg resp. Malmö/Lund, rond 8 = helt vanlig rond, rond 9-11 = Linköping.

 

Division I

Norra = Sammandrag Stockholm. Arbetsgruppens förslag vad gäller gruppindelning diskuteras och befinns OK.

Mellersta = Örebro

Södra = Malmö

Preliminärt kommer division I att kosta ca 50-60 tkr jämfört med 150 tkr 2004/05.

 

Division II - Speciallottningar

Grupp 1-2 = får anstå tills ytterligare utredning slutförts (Stockholmsgruppens förslag under diskussion).

 

Division III-IV

En pågående process.

 

Diskuteras vidare publicering eller ej av en preliminär, geografisk inplacering i grupper – alltså ej placering på rondlistan – på SSF:s webbplats och/eller i utskick.

 

Beslutas

- att införa sammandrag och minisammandrag samt lägga speldatum enligt nedanstående schema

- att ansvaret för slutförande av gruppindelningar/lottningar fördelas

                   Elitserien = Göran

                   Division I-II = Ronny

                   Division III-IV = Ingemar

- att den geografiska inplaceringen för division II-IV samt detaljlottningar för Elitserien och division I ska före april månads utgång i pappersform sändas ut från kansliet till alla klubbar enligt aktuell adresslista. Samtidigt enkel info härom på SSF:s webbplats.

 

2005/06 års serie (Beträffande rondnummer inom parentes, se punkt 14, sista stycket i TB)

                                                                                                                

                      Elitserien                             Division I                          Övriga serier                                                                     

Rond 1            2005-10-14      (1 a)              2005-10-23       (1)              2005-10-23       (1)                    

Rond 2            2005-10-15      (1 b)             2005-11-13       (2)              2005-11-13       (2)

Rond 3            2005-10-16      (1 c)              2005-12-04       (3)              2005-12-04       (3)

Rond 4            2005-11-12      (2 )               2006-01-22       (4)              2006-01-22       (4)

Rond 5            2005-12-03      (3)                2006-02-12       (5)              2006-02-12       (5)

Rond 6            2006-01-21      (4 a)              2006-03-05       (6)              2006-03-05       (6)                    

Rond 7            2006-01-22 (4 b)             2006-03-24       (7 a)            2006-03-26      (7)

Rond 8            2006-03-04      (6)                2006-03-25       (7 b)

Rond 9            2006-03-17      (7 a)              2006-03-26       (7 c)

Rond 10          2006-03-18      (7 b)

Rond 11          2006-03-19      (7 c)

 

Elitserien spelar ordinarie ronder på lördagar. OBS! särskilt program gäller för sammandragen.

Elitserien spelar ronderna 1-3 resp. 9-11 på två respektive en spelplats

- den 14-16 oktober 2005 i Stockholm respektive Malmö

- den 17-19 mars 2006 i Linköping.

 

Även säsongen 2005/06 spelas minisammandrag, dock – med ändring av tidigare ordning – att gälla rond 6-7 (tidigare rond 4-5) och på tre (tidigare två) spelplatser enligt följande

- den 21-22 januari 2006 i Stockholm, Göteborg respektive Lund.

 

Division I-serierna spelar ronderna 7-9 på en plats för respektive grupp

- den 24-26 mars 2006 - Preliminärt: Norra = Stockholm, Mellersta = Örebro, Södra = Malmö.

 

Såvitt avser rätten att delta i rond med samma rondnummer etc. (se TB, punkt 14) omarbetas tabellen preliminärt enligt följande.

 

Div.

Rondnummer (motsvarande)

Elit

1a

1b

1c

2

3

4a

4b

-

6

7a

7b

7c

I

-

-

1

2

3

-

4

5

6

7a

7b

7c

II-IV

-

-

1

2

3

-

4

5

6

-

-

7

 

c) TB-anpassningar, jfr även AK-seminariet

 

Särskild genomgång bör ske av tävlingsbestämmelserna (TB) 2005/06 inte bara vad gäller traditionella datumändringar m.fl. faktauppgifter utan även i sak vad avser vid AK-seminariet och därefter särskilt diskuterade frågor, inkl. vad som på olika ställen tas upp i dagens protokoll, t.ex. 7 § a-b).

 

Beslutas

- att Ingemar ger förslag på de sakuppgifter m.m. som rör kansliet som bör ändras

- att Ronny förmedlar de synpunkter och förslag som framkommer från arbetsgruppen (jfr 7 § a)

- att AK vid särskilt möte behandlar särskiljningsregler, övergripande frågor om pyramidens utformning (t.ex. 2006/07), livesändningar, publikservice m.m. och som bör tas in i TB 2005/06

- att Sven-Olof som tidigare håller i uppdateringarna av TB

- att förslag till TB för 2005/06 bör behandlas vid CS-mötet den 8 juli 2005.

 

d) Övrigt

 

Intet att anteckna.

 

 

9 §               CS-SAMMANTRÄDET 2005-01-29--30

                   - Ev. rapport m.m.

 

Intet att anteckna.

 

10 §             DAMALLSVENSKAN

 

Vi har i AK inriktningen att genomföra damallsvenska under tre säsonger, dvs. även 2005 och 2006.

Helgen 9-11 september 2005 är tänkbar och Göran har preliminärbokat Stockholms Schacksalonger.

Målsättningen är tio deltagande lag.

 

11 §             CS-SAMMANTRÄDET 2005-04-23

 

Göran meddelar att vi vid kommande CS-möte bör ta upp frågan om viss ”övertrassering” av budgeten för damallsvenskan.

 

12 §             ÖVRIGA FRÅGOR

 

AK-sammansättningen 2005/06.

Ingemar avgår efter kongressen i sommar men räknar med att kunna vara adjungerad i AK till årets slut.

En ny kanslichef bör också ingå i AK så snart sig göra låter.

I övrigt räknar vi f.n. inte med några förändringar 2005-2006 så kontinuiteten bör vara säkrad.

 

13 §             NÄSTA SAMMANTRÄDE

 

Bestäms preliminärt till lördagen den 18 juni 2005 i Stockholm. Huvudpunkt blir tävlingsbestämmelserna. I möjligaste mån bör vi dessförinnan mailledes utbyta synpunkter om skilda frågor (jfr 8 § c).

 

14 §             AVSLUTNING

 

Göran tackar för visat intresse, sedvanlig kreativitet och effektivitet, varefter vi beger oss till olika andra schackliga aktiviteter, Schackakademiårsmöte osv.

 

- - - - -

 

Vid protokollet: Sven-Olof Andersson

 

Justeras: Göran Terninger