Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén

Sammanträde 2005:1

Stockholm 2005-01-03

 

 

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll

 

Nr               2005:1

Datum         Måndagen den 3 januari 2005

Tid              Kl. 14:00-16:00

Plats            Münchenbryggeriet, Mälarsalen, Stockholm

 

Närvarande  Göran Terninger, ordförande

                   Jonas Forsslund

                   Lars Karlsson

                   Sven-Olof Andersson, protokollförare

 

Frånvarande Ingemar Eriksson

                   Ronny Andersson

                  

 

1 §               INLEDNING

 

Göran hälsar välkommen till dagens möte på Mälarsalen, där Rilton Cup spelas i traditionell ordning.

 

2 §               DAGORDNING

 

Dagordningen fastställs.

 

3 §               SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

 

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

 

4 §               FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2004-11-04

 

Protokollet vid föregående möte 2004-11-04 gås översiktligt igenom och godtas.

Protokollet är utlagt på SSF:s hemsida.

Viss avstämning görs av skrivningen beträffande budget (8 §).

 

5 §               ALLSVENSKA SERIEN 2004/05

                   a) Avstämning

                   - Sammandragen m.m.

                   b) Eventuella skrivelser

                   c) Övrigt

 

a) Avstämning

 

Sammandragen i Elitserien och division I – planeringen under kontroll.

Oklarhet dock vad beträffar livesändningen vid Elitseriesammandraget den 11-13 mars i Malmö.

Göran tar upp frågan med Informationskommittén (IK) och lokal arrangör (Malmö SF).

b) Skrivelser

 

Intet att anteckna.

 

c) Övrigt

 

Intet att anteckna.

 

 

6 §               EKONOMI

                   a) Uppföljning 2004/05

                   b) Budget 2005/06

 

a) Uppföljning 2004/05

 

Senaste utfallet, per 2004-12-28, gås igenom.

Sammanlagt intäkter 877 270 kr och kostnader 643 227 kr, före bokslutsdispositioner (interimsföring av vårsäsongen 2005). Vi noterar viss ”obalans” mellan vissa konton, beroende på att vissa kostnader rätteligen borde ha bokförts fördelat på särskilda konton, t.ex. domarkostnader. Bör åtgärdas genom omföringar.

Beträffande domararvoden tar Jonas upp frågan huruvida arbetsgivaravgifter betalas fullt ut på dessa eller om redovisningsrutinerna innebär att ”halva basbeloppsregeln” beaktas.

 

Beslutas

- att Göran, Ingemar och Sven-Olof ser över i vad mån fog finns för omfördelningar mellan kostnadskontont för mer rättvisande bild av enskilda kostnadsslag

- att Ingemar och Sven-Olof beträffande domararvoden m.m. ser över huruvida arbetsgivaravgift betalats fullt ut eller ej (enligt ”idrottsanvisningen” gäller halvt basbelopps-regeln även för domare)

- att Göran och Ingemar påbörjar en beräkning av kostnader för vårsäsongen 2005, vilka ska interimsföras i bokslutet.

 

b) Budget 2005/06

 

Kostnadsbudgeten beräknades ursprungligen till 975 tkr. Vid CS-mötet i november ålades vi ett sparbeting på

50 tkr. Vi diskuterar enskilda kostnadsposter, inklusive budget för damallsvenskan även säsongen 2005/06.

 

Beslutas

- att sänka kostnadsbudgeten från sammanlagt 975 tkr till 925 tkr enligt CS:s sparbeting

- att häri ingår en kostnadsbudget för damallsvenskan på 40 tkr (intäktsbudget 10 tkr)

- att i övrigt sänka tidigare beräknad kostnadsbudget såvitt avser (konto/nytt belopp): 4151/40 tkr, 5135/50 tkr, 5156/160 tkr, 5159/5 tkr, 5161/60 tkr, 5166/50 tkr, 5169/20 tkr, 5199/15 tkr.

 

7 §               AK-SEMINARIUM 2004-12-11

                   a) Avstämning minnesanteckningarna

                   b) Förändringsbehov 2005/06?

                   c) Framtidsfrågor 2006/07 > - Prioriteringar

 

a) Avstämning minnesanteckningarna

 

Diskuteras en del smärre korrigeringar utifrån inkomna synpunkter från Rolf Svensson (2 § e, Laguttagning), Lennart Brorsson (2 § b, ”Klubbdöden”), Pia Cramling (3 § a, Damallsvenskan) och – i dag – Lars Karlsson (2 § b, Schack4an).

 

Beslutas

- att göra erforderliga anpassningar av minnesanteckningarna enligt inkomna synpunkter

- att därefter distribuera de färdigjusterade minnesanteckningarna enligt tidigare ordning och publicera dem på SSF:s webb-sida (uppdatering av tidigare publicerad version).

 

b) Förändringsbehov 2005/06

 

Diskuteras

·       Laguttagning (punkt 2 e) i minnesanteckningarna

o      Haltande rondlistor (grupper med färre lag än åtta) och problem med synkroniseringen av rondnummer i olika divisioner – Förslaget att ”rondnummer bestäms utifrån spelhelg”.

o      Speciallottningar och förfaringssätt – Förslaget att när ett ”lägre” lag ”tvingas” spela före ett ”högre” lag ska dispens ges (rätt finnas) för spelare att delta i efterföljande match för det ”högre” laget.

·       Elitserien – Minisammandrag, vilket tämligen allmänt förordades vid seminariet.

 

 

 

 

c) Framtidsfrågor 2006/07 > - Prioriteringar

 

Diskuteras främst de förändringar i ”pyramiden” som behandlades vid seminariet och som kunde vara en lämplig utveckling och anpassning till rådande förhållanden i schack-Sverige. Vi måste dock ha ytterligare underlag, inte minst rörande de ekonomiska konsekvenserna av alternativa förändringar i seriepyramiden.

 

Beslutas

- att vi ska beräkna vilka förändringar som skulle uppstå i fråga om resebidrag vid en minskning av division I från tre till två grupper och med alternativen 10 eller 12 lag i vardera och med sammandrag som i dag

- att beträffande Elitserien titta på konsekvenserna ur resebidragssynpunkt med alternativen 10 lag (tre sammandrag), 12 lag (nuvarande modell resp. tre sammandrag) eller 14 lag (fem sammandrag) och i synkronisering med översynen av division I

- att ovanstående jämförelser bör ske med utgångspunkt från dagens gruppsammansättningar (lag)

- att Göran hör med Ronny om han kan åta sig beräkningarna.

 

8 §               ALLSVENSKA SERIEN 2005/06

                   a) TB-anpassningar efter AK-seminariet

                   b) Spelprogram (kalendarium)

 

a) TB-anpassningar efter AK-seminariet

 

På sätt framgår av 7 § b) finns skäl för vissa ändringar/kompletteringar av tävlingsbestämmelserna (TB) för 2005/06.

I övrigt diskuteras i vad mån förbättringar kan ske av serviceåtaganden ur publik synpunkt, såsom rutiner för resultatrapportering/resultatredovisning via Internet osv.

 

Beslutas

- att översyn av TB görs beträffande den första punkten ovan under 7 § b) av gruppen Sven-Olof, Ronny, Björn G samt Jonas S i enlighet med punkt 2 e) i minnesanteckningarna vid AK-seminariet

- att ovanstående innebär att ändring inte görs för vårsäsongen 2005 utan ev. ändring sker först säsongen 2005/06

- att minisammandrag i Elitserien genomförs även säsongen 2005/06

- att Jonas tar fram förslag på rutiner för resultatredovisning m.fl. serviceåtgärder ur publik synpunkt.

 

b) Spelprogram (kalendarium)

 

Vid allsvenska seminariet diskuterades antalet sammandrag i Elitserien och minisammandragets vara eller inte vara (jfr ovan under 7 § b). Vidare ansågs viktigt ur planeringssynpunkt att så tidigt som möjligt bestämma speldatum för säsongen 2005/06.

Vi diskuterar nu detta utifrån ett spelschema som kunde se ut som följer:

 

2005/06 års serie (Beträffande rondnummer inom parentes, se punkt 14, sista stycket i TB)

                                                                                                                

                      Elitserien                             Division I                          Övriga serier                                                                     

Rond 1            2005-10-14      (1 a)              2005-10-23       (1)              2005-10-23       (1)                    

Rond 2            2005-10-15      (1 b)             2005-11-13       (2)              2005-11-13       (2)

Rond 3            2005-10-16      (1 c)              2005-12-04       (3)              2005-12-04       (3)

Rond 4            2005-11-12      (2 a)              2006-01-15       (4)              2006-01-15       (4)

Rond 5            2005-11-13      (2 b)             2006-02-05       (5)              2006-02-05       (5)

Rond 6            2006-01-14      (4)                2006-02-26       (6)              2006-02-26       (6)                    

Rond 7            2006-02-04 (5)               2006-03-17       (7 a)            2006-03-19      (7)

Rond 8            2006-02-25      (6)                2006-03-18       (7 b)

Rond 9            2006-03-10      (7 a)              2006-03-19       (7 c)

Rond 10          2006-03-11      (7 b)

Rond 11          2006-03-12      (7 c)

 

Elitserien spelar ordinarie ronder på lördagar. OBS! särskilt program gäller för sammandragen.

Elitserien spelar ronderna 1-3 resp. 9-11 på en spelplats

- den 14-16 oktober 2005 (ort: x) resp.

- den 10-12 mars 2006 (ort: y).

Även säsongen 2005/06 spelas rond 4-5 på två spelplatser enligt följande

- den 12-13 november 2005 i Stockholm – gäller stockholmslag (alla spelar på samma plats; lokal: x)

- den 12-13 november 2005 i xx – gäller övriga lag (alla spelar på samma plats; lokal x).

 

Division I-serierna spelar ronderna 7-9 på en plats för respektive grupp

- den 17-19 mars 2006 (Norra = x, Mellersta = y, Södra = z).

 

Såvitt avser rätten att delta i rond med samma rondnummer etc. (se TB, punkt 14) omarbetas tabellen preliminärt enligt följande.

 

Div.

Rondnummer (motsvarande)

Elit

1a

1b

1c

2a

2b

-

4

5

6

7a

7b

7c

I

-

-

1

-

2

3

4

5

6

7a

7b

7c

II-IV

-

-

1

-

2

3

4

5

6

-

-

7

 

OBS! För Elitserien gäller säsongen 2005/06 att ”minisammandraget” betecknas 2a-b).

 

Beslutas

- att föreslå speldatum och sammandrag för säsongen 2005/06 i enlighet med ovanstående

- att beträffande ”rond med samma rondnummer” tills vidare föreslå tabell enligt ovan

- att ytterligare överväganden ska göras beträffande ”rond med samma rondnummer” enligt 8 § a) ovan.

 

9 §               CS-SAMMANTRÄDET 2005-01-29

                   - Ev. rapport m.m.

 

Göran och Ingemar svarar för rapport.

 

10 §             ÖVRIGA FRÅGOR

 

Intet att anteckna.

 

11 §             NÄSTA SAMMANTRÄDE

 

Hålls preliminärt fredagen den 11 mars 2005, kl. 10:00, i Malmö i samband med Elitseriesammandraget.

 

12 §             AVSLUTNING

 

Göran tackar för visat intresse, varefter vi beger oss ut i Rilton-vimlet och träffar schackadministratörer samt studerar intressanta partiställningar i Rilton Cup, bl.a. Pias eleganta vinstföring i sitt parti mot Mikhael Ulibin.

 

- - - - -

 

Vid protokollet: Sven-Olof Andersson

 

Justeras: Göran Terninger