Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén

Sammanträde 2004:7

Skara 2004-11-04

 

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll

 

Nr               2004:7

Datum         Torsdagen den 4 november 2004

Tid              Kl. 19:00-23:45

Plats            Skara Stadshotell, Skara

 

Närvarande  Göran Terninger, ordförande

                   Ingemar Eriksson

                   Ronny Andersson

                   Jonas Forsslund

                   Lars Karlsson

                   Sven-Olof Andersson, protokollförare

 

Frånvarande Ingen

 

                  

1 §               INLEDNING

 

Göran hälsar välkommen till Skara och detta AK-möte i förening med Elitserieupptakten. Göran har nyss återvänt från OS-sejouren på Mallorca och är inspirerad och laddad till tusen med högoktanigt schackbränsle inför denna AK-helg och alla inhemska aktiviteter under hösten.

 

2 §               DAGORDNING

 

Dagordningen fastställs.

 

3 §               SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

 

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

 

4 §               FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2004-09-18

 

Protokollet vid föregående möte 2004-09-18 gås översiktligt igenom och godtas.

Noteras de två ändringar som skett i slutversionen av tävlingsbestämmelserna (TB) gällande

-        förfaringssättet när helt lag inte infunnit sig vid matchstart

-        förfaringssättet vid matchrapport.

Jfr föregående protokoll 5 § c) och AU 2004-09-19.

Sven-Olof delar ut ett ex. av TB i pocketformat till AK-ledamöterna och har även tagit fram ett ex. för Elitseriedomarna m.fl.

 

5 §               ALLSVENSKA SERIEN 2004/05

                   a) Avstämning

                   - Elitserien

                   - Division I

                   - Övriga divisioner

                   b) Diverse skrivelser

 

a) Avstämning

 

Allmänt

Ingemar rapporterar bl.a. - Ovanligt bra inrapportering från lagledarna efter första ronden!

 

Elitserien

Noteras att beträffande livesändningen är länk ännu inte upprättad från SSF:s webbsida. Ska enligt checklistan i TB ske senast en vecka innan.

Göran har erhållit bekräftelse från Skara SS på att allt praktiskt är under kontroll. Noteras att Skaraborgs läns tidning i dag hade en fyllig artikel om Elitseriesammandraget.

Ronny meddelar att domarna inte erhållit spelarregistreringarna för Elitserielagen. Ordnas under morgondagen.

Vid nästa sammandrag, den 4-5 december i Eksjö, åtar sig Ronny att lägga ut snabbinfo om resultat redan från lördagsronden på en särskild nyhetssida på SSF-webbsidan.

Diskuteras vidare beslutsordning och ansvarsfrågor i olika delar vid Elitseriesammandragen – huvudansvarig (AK) lokal arrangör, lokalt ansvariga personer etc. Inte minst vad avser livesändning och tekniska ansvarsfrågor.

Elitserieslutspelet i Malmö 2005-03-11-13 är klart vad gäller spellokal och logi. Malmö SF är lokal arrangör.

 

Divsion I

Sammandraget i Malmö 2005-03-18--20 klart vad gäller lokal och logimöjligheter (erbjudande).

 

Övriga divisioner

Tas upp bl.a. kollisionen med OS på Mallorca för en del spelare. Har inte föranlett dispenser.

 

b) Diverse skrivelser

 

·       Bosna IF, Göteborg – Div. III:8, IV:16 och distriktsserie V:1

 

Skrivelse från Bosna IF, Göteborg, angående flyttning av matcher den 14 november 2004 på grund av Ramadans traditionella fest (Bajram).

Ärendet föranleder ingående diskussion ur olika aspekter.

 

Beslutas

-        att i detta fall godta flyttning av allsvensk match, under förutsättning att berörda lag skriftligen till kansliet förklarat sig överens om detta. Ingemar och Ronny anmäler reservation mot detta ställningstagande.

-        att den/de allsvenska matcher som flyttas ska ha spelats före nästkommande rond den 5 december 2004.

 

·       Övriga skrivelser

 

- Skrivelse från En Passant (Ulf Bengtsson) med synpunkter på inplacering av tillkommande lag i grupper med färre än åtta lag. Grupper med sju resp. sex lag, geografiska aspekter, praktiska aspekter (t.ex. ändring av helt spelschema) m.m. AK tar till sig synpunkterna.

 

- Skrivelse (på matchlista) från klubb rörande bristande respekt för tystnad i spellokalen. Tas som informationsärende.

 

- Kopia av skrivelse från Stockholms SF (Jonas Sandbom) till Lennart Brorson rörande spel i allsvenskan för annan klubb än moderklubben. Viss kritik kan utläsas mot allsvenskans regler i fråga om denna rättighet. AK diskuterar skrivelsen och de överväganden som för många år sedan låg bakom denna utformning, varvid särskilt lyfts fram följande skäl: Viss kvot utländska spelare tillåten, småklubbar som inte kan ha något eget allsvenskt lag men som har någon medlem som vill spela allsvenskt, klubballianser för allsvenskt spel, klubbarnas egna önskemål om tillkommande spelare, t.ex. vid byte av bostadsort (1 januari-regeln), tillåtelse att vara medlem i mer än en klubb (flera ”moderklubbar”).

 

- Noteras även skrivelse från SK Rockaden, Stockholm, (Jonas Sandbom) med diskussionpunkter till det allsvenska seminariet – finns med på den dagordningen. Med delvis denna skrivelse som grund har Rolf Svensson, som representant för Stockholms SF, ytterligare utvecklat några av frågorna vid telefonsamtal med Ingemar. Ronny fick i uppdrag att inför den allsvenska seminariet förbereda såväl Jonas Sandboms skrivelse som Rolf Svenssons kompletterande synpunkter.

 

6 §               EKONOMI

                   a) Uppföljning 2003/04 – Något oreglerat?

                   b) Uppföljning 2004/05

                   c) Budget 2005/06

 

a) Uppföljning 2003/04

 

Såvitt gäller ”Sollentunaärendet” är det nu avklarat. Jfr AK-protokoll 2004-07-16, 6 § b) och 2004-09-18, 6 § a).

I övrigt intet att anteckna.

 

b) Uppföljning 2004/05

 

Per 2004-11-02 uppgår intäkterna till 877 070 kr och kostnaderna till 179 113 kr, att jämföra med budget för hela året på 886 tkr respektive 880 tkr.

Diskuteras ånyo årsskiftesproblematik med perioderisering/interimsföring av kostnader för vårsäsongen. Viktigt att vinnlägga sig om en någorlunda exakt beräkning för att inte skapa obalans på efterföljande års budget/utfall.

Ronny efterlyser också någon form av sammanställning över vad främst kostnaderna för sammandragen (Elitserien och division I) består av. Låter sig inte göra i en handvändning men Ingemar lovar att titta närmare på dessa konton (avser sammandragen vårsäsongen 2004 men ställs i relation till bokslutet 2003 och skuldföringen för dessa kostnader; jfr konto 5156 och 5157).

 

c) Budget 2005/06

 

Diskuteras framtida aspekter på AK:s roll beträffande åtaganden avseende främst sammandragen i Elitserien och division I, såväl vad avser förberedande förhandlingar om lokaler, logi m.m. som kostnadsansvar.

För dagen föreslår vi inga grundläggande förändringar i dagens modell. Vid allsvenska seminariet den 11 december kommer också att behandlas framtidsfrågor av den här arten.

Diskuteras vidare administrationsavgifterna storlek. Kanslichefen återkommer med förslag i den delen att att gälla för säsongen 2005/06 (nästa version av TB).

 

7 §               EUROPACUPEN 2004

                   - Avstämning

 

Ronny, som jämte Johan Berntsen deltog som domare vid Europacupen i Turkiet tidigare i höst, rapporterar.

 

8 §               DAMALLSVENSKAN 2004

                   - Avstämning

 

Såvitt gäller ekonomin har uppgår kostnaden till ca 21 tkr.

Utvärderingen av tävlingen som sådan har varit övervägande positiv. Kvalitetsbegreppet diskuterades.

 

Beslutas

-        att planera för genomförande av en damallsvenska även 2005

-        att förutsättningen är minst sex deltagande lag

-        att Göteborg får bli spelort

-        att lämplig tidpunkt bedöms vara helgen den 16-18 september 2005

-        att startavgiften behålls oförändrat 1 000 kr per lag

-        att kostnadsbudget beräknas preliminärt till 40 tkr.

 

9 §               ALLSVENSKA SERIEN 2005/06 >>>

                   - Spelprogram (kalendarium)

 

Vi har tidigare tagit beslut avseende höstsäsongen 2005 med traditionellt spelschema men inte för vårsäsongen 2006.

Minisammandrag eller ej i Elitserien?

 

Beslutas

-        att Ingemar till AK-seminariet tar fram förslag på speldatum för vårsäsongen 2006

-        att beträffande minisammandrag eller ej i Elitserien får det bestämmas i anslutning till AK-seminariet den 11 december.

 

10 §             AK-SEMINARIUM 2004-12-11

 

Diskuteras programmet.

Alla i AK bör ta del av och förbereda sig på samtliga punkter och även delta i seminariet.

I direkt anslutning till mötet tar AK ställning till spelprogrammet för säsongen 2005/06 (jfr 9 §).

Seminariet äger rum på hotell Continental i Stockholm.

 

11 §             ANALYS AV SSF – ENKÄT TILL KOMMITTÉER M.FL.

 

Göran har besvarat enkäten. Vi tar del av svaret och ställer oss bakom innehållet.

 

12 §             CS-SAMMANTRÄDET 2004-11-27--28

                   - Ev. rapport m.m.

 

Göran och Ingemar samordnar rapporten med stöd av bl.a. detta protokoll.

 

13 §             ÖVRIGA FRÅGOR

 

Intet att anteckna.

 

14 §             NÄSTA SAMMANTRÄDE

 

Bestäms preliminärt till måndagen den 3 januari 2005 kl. 13:00 på hotell Continental i Stockholm.

 

15 §             AVSLUTNING

 

En alltmer alert Göran tackar de alltmer utmattade ledamöterna för engagerat deltagande och avslutar mötet med en invitation till avkopplande blixt på WCN m.m.

 

- - - - -

                    

Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: GöranTerninger