Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén

Sammanträde 2004:6

Stockholm 2004-09-18

 

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll

 

Nr              2004:6

Datum      Lördagen den 18 september 2004

Tid             Kl. 10:30-14:00

Plats         Nya Schacksalongerna, Ringvägen 9 C, Stockholm

                                                                    

Närvarande   Göran Terninger, ordförande
                       Ingemar Eriksson

                       Jonas Forsslund

                       Lars Karlsson

                       Sven-Olof Andersson, protokollförare

 

Frånvarande    Ronny Andersson (vid behov tillgänglig via telefon)

                                                                          

 

 

1 §                 INLEDNING

 

Göran hälsar välkommen till mötet – för första gången i Stockholms Nya Schacksalonger.

 

2 §                 DAGORDNING

 

Dagordningen fastställs.

 

3 §                 SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

 

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

 

4 §                 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2004-07-16

                   

Protokollet vid föregående möte 2004-07-16 gås översiktligt igenom och godtas.

 

5 §                ALLSVENSKA SERIEN 2004/05

 

a) Inlottningar m.m.

 

Ingemar presenterar den senaste versionen av inlottningarna, daterad 2004-09-15. Publicering på nätet sker inte nu utan först när allt är definitivt. Ännu sker förändringar med såväl avhopp som tillkommande lag – senast för någon dag sedan.

I dag är 321 lag anmälda.

72 lag har inte anmält lagledare.

Av 249 lag som anmält sig vill 92 avstå pappersutskick av bulletiner (tar fram på nätet).

36 lag har inte lämnat spelarregistrering ännu.

Ingemar sänder ut påminnelser inom någon vecka.

Sanktionsavgifter tas ut i vederbörlig ordning för alla förseningar.

 

Fr.o.m. den 1 januari 2005 kommer att hos kansliet finnas ett register med samtliga spelarregistrerade, innefattande uppgift om namn, ratingtal och födelsedata (sex siffror). Inledningsvis saknas dock adressuppgifter. Registret möjliggör även kontroll av att spelare inte är dubbelregistrerad.

 

 

 

b) Diverse skrivelser – Dispenser m.m.

 

·       Sundsvalls SS - Div. II:2

Skrivelse 2004-08-18 med begäran om flyttning av dubbelronden den 23-24 oktober 2004 till den 13-14 november på grund av bl.a. kollision med OS på Mallorca, där spelare kommer att delta dels som åskådare, dels som deltagare i parallellturneringar.

Antecknas att under hand har ett par berörda klubbar (Burgsviks SK, Stockholms SS) direkt avvisat förslaget till flyttning.

Även Östersunds SS berörs. Sven-Olof meddelar att ÖSS i sin planering för medlemmarna redan utgått från de speldatum som tidigare angetts och att flyttning är olämplig även för deras del.

Rent principiellt bör angivna skäl för flyttning inte heller godtas. Den 24 oktober är ordinarie speldatum i hela allsvenska seriesystemet, trots OS. Dispenser i samband med t.ex. OS har i förekommande fall gällt endast för klubbar som har deltagare som representerar svenska landslaget.

 

Beslutas

-       att avslå Sundsvalls SS begäran om flyttning av matcher.

 

·       Upsala ASS - Div. I Norra och div. II:1

Skrivelse 2004-08-26 med begäran om dispens från regeln om ”rond med samma rondnummer”, särskilt mot bakgrund av att två av A-lagsspelarna är upptagna av förbundsaktiviteter för synskadade den 13-14 november och ”B-laget” har match den 23-24 oktober med delvis samma rondnummer.

Antecknas att tävlingsbestämmelserna uttryckligen reglerar vad som gäller, innefattande de fall där dispenser kommer i fråga, vilket gäller enbart klubbar med Elitserielag.

 

Beslutas

-       att avslå begäran om dispens.

 

·       Alingsås SS - Div. III:7 och IV:12

Skrivelse 2004-09-01 med begäran om dispens från ”100-poängsregeln” i ett enskilt fall, grundat på rullstolsbundenhet och svårigheter att vid bortamatcher komma in i vissa lokaler. Berörd spelare uppges pendla mellan A- och B-laget.

Antecknas att tävlingsbestämmelserna uttryckligen reglererar de fall där dispens kan ges – gäller endast i vissa fall i

Elitserien (jfr föregående ärende).

Av ansökan framgår att berörd spelare inte skulle delta i bortamatch men väl i hemmamatch. I grunden är det laguppställningen/spelarregistreringen som avses. Såvitt kan uttolkas är berörd spelare inte placerad bland de åtta främsta på spelarregistreringen. Skulle förhinder uppstå för spelare i lag 1 och behov av reserv uppstå har klubben möjlighet att hämta reserv efter fritt val i spelarlistan. Jfr tävlingsbestämmelserna, punkt 14 (sid. 12, sista stycket).

En reservsituation är enligt tävlingsbestämmelsernas definition inte detsamma som en omdisponeringssituation.

 

Beslutas

-       att avslå begäran om dispens

-       att, såvitt gäller funktionshindrades tillgång till lokaler, framhålla vikten av att lokala arrangörer iakttar checklistan (se punkt 26 i tävlingsbestämmelserna).

 

·       Örebro SS - Div. I Mellersta

Begäran om ”dispens från rondtabell” i en enskild match (hemma/borta mot Västerviks SK). Har under hand accepterats, vilket härmed bekräftas.

 

·       SK Kärnan – Div. IV:24

Begäran om att få nyttja tolk för en funktionshindrad spelare som behöver hjälp vid spelbordet med att föra talan och anteckna parti.

 

Beslutas

- att godkänna begäran om att få nyttja tolk för berörd spelare vid dennes allsvenska matcher.

 

c) Tävlingsbestämmelserna – Uppdaterad version

 

Tävlingsbestämmelserna för 2004/05 års serie har uppdaterats i enlighet med centralstyrelsens beslut 2004-07-17. Kompletteringarna avser mobiltelefon m.m. (punkt 16, sid. 15), bidrag till bidragsberättigade lag i Europacupen 2005 (punkt 19, sid. 17) samt sammansättningen av tävlingsjuryn (punkt 20, sid. 18).

 

 

 

Under hand – i anslutning till mötet - har från domarkåren uppkommit följande nya spörsmål:

-       Förfaringssättet när lag inte infunnit sig vid tidpunkten för matchstart. Synpunkt har framförts om att vitspelares förstadrag inte skulle behöva utföras - varken förseglat eller på brädet - när motståndarlaget inte har anlänt och deras laguppställning därmed är okänd. Jfr tävlingsbestämmelserna, punkt 15 (sid. 14, sista stycket).

-       Inrapportering av matchstart. Synpunkter på att – såvitt gäller Elitserien – dels matchlistor ska sändas in (ansvar hemmalagets lagledare) och dels skriftlig domarrapport (ansvar matchdomaren). Ifrågasätts om det är två skilda eller ett och samma dokument som avses. Det sistnämnda anses vara fallet av domare och någon särskild domarrapport utöver anteckning på matchdokumentet uppges i praktiken inte förekomma.

 

Beslutas

-       att godkänna utformningen av de korrigeringar som gjorts enligt centralstyrelsens beslut och överlämna dessa till AU för formell fastställelse vid AU-mötet i morgon

-       att ytterligare överväga förfarandet när motståndarlag inte infunnit sig, bl.a. i vad mån FIDE:s bestämmelser reglerar förfarandet och i vad mån tekniska aspekter finns (digitalur med dragräkning)

-       att titta närmare på matchrapportförfarandet och i förekommande fall göra erforderliga anpassningar

-       att – om så är möjligt – genomföra ändringar enligt de två föregående att-satserna redan 2004/05.

 

d) Utskick inför seriestarten

 

Ingemar meddelar

-       att utskick från kansliet sker ett par veckor innan seriestart

-       att han undersöker möjligheterna att få fram självkopierande partiprotokoll till slutspelen; sådana används exempelvis vid nu pågående damallsvenska.

 

e) Övrigt

 

Intet att anteckna.

 

6 §                EKONOMI

                   

a) Uppföljning 2003/04 – Något oreglerat?

 

Fakturering Sollentuna SK – Jfr AK-protokoll 2004-07-16, 6 § b).

Skrivelse med begäran om utbetalning av ytterligare bidragsmedel för vårsäsongen.

SSF har vid utbetalning av bidrag för vårsäsongen kvittat motfordran med 9 900 kr.

Göran avser tala med ordföranden för Sollentuna SK, Christer Johansson, innan slutligt beslut i ärendet.

 

b) Uppföljning 2004/05

 

Per 2004-09-08 uppgår intäkterna till 871 270 kr och kostnaderna till 121 708 kr, att jämföra med budget för hela året på 886 tkr respektive 880 tkr.

Såvitt gäller resebidragen 2004/05 har Ronny beräknat dem till 395 tkr mot budgeterat 440 tkr.

 

c) Budget 2005/06

 

Inför SSF:s samlade budgetarbete ska varje kommitté sända in förslag senast den 29 oktober 2004 till kansliet fvb. skattmästaren. Härutöver förenat med en ekonomisk prognos för hela 2004.

 

Vi noterar några punkter som kan föranleda särskild prövning:

 

KOSTNADER – Förslag 920 tkr (2004/05 = 880 tkr)

-       Livesändning – ökar? Live vid mellansammandraget, både Stockholm och Eksjö? Göran kontaktar Eksjö rörande ev. livesändning där. Vi beräknar ytterligare 20 tkr (totalt 30 tkr) för livesändningar.

-       Damallsvenskan – Vi budgeterar 20 tkr.

 

INTÄKTER – Förslag oförändrat 886 tkr

-       Sponsring av livesändning? På försök? Göran kontaktar Eksjö även i den delen. Deal 50 % vardera av ev. intäkter?

 

 

 

7 §                EUROPACUPEN 2004

                    - Lägesrapport

 

Göran informerar.

 

Vi har utgått från att tre lag deltar vid Europacupen i Turkiet den 2-10 oktober 2004.

Limhamns SK deltar som tidigare planerat liksom Kristallens SK (damlag).

Nu råder oklarhet vad gäller deltagande av vårt förstahandslag SK Rockaden, Stockholm.

Vi har fått med tre svenska domare till Europacupen och två till OS på Mallorca.

Bidrag för årets Europacuplag = 25 tkr för förstalaget, 10 tkr för andralaget och 10 tkr för damlaget.

Antecknas att CS beslutat ändrade bidragsnormer för Europacupen 2005 (se AK:s tävlingsbestämmelser 2004/05, punkt 19).

 

8 §                DAMALLSVENSKAN

                   

a) 2004 års serie – Lägesrapport

Göran informerar att invigning och spelstart skett utan mankemang kl. 19:00 i går kväll och livesändningen fungerade perfekt från start vid samtliga 12 bord.

Vi noterar också att förnämlig partibulletin föreligger från gårdagskvällens första rond med samtliga partier från samtliga tre matcher:

-       Kristallens SK I - Kristallens SK II 3-1

-       SK Rockaden, Stockholm – Sollentuna SK 0-4

-       Mölndals SK – Solna SS 2,5-1,5

 

b) Damallsvenska 2005 >>>?

 

Ambitionen är att nästa säsong ha dels en Elitserie, dels en division I-serie.

 

9 §                ALLSVENSKA SERIEN 2005/06 >>>

 

a) Spelprogram (kalendarium)

                   

Följande gäller fortfarande såvitt avser höstsäsongen för 2005/06 års seriespel.

 

2005-10-14—16                   Elitserien, rond 1-3

2005-10-23                         Övriga, rond 1

2005-11-12                         Elitserien, rond 4

2005-11-13                         Övriga, rond 2

2005-12-03                         Elitserien, rond 5

2005-12-04                         Övriga, rond 3

 

Såvitt gäller Elitserien har ställning inte nu tagits till ”minisammandrag” av ronderna 4-5. Detta får diskuteras vidare.

Vi avvaktar vidare med datum för vårsäsongen 2006.

 

b) AK-seminarium 2004-12-11

 

Vid förra mötet bestämdes att genomföra ett seminarium lördagen den 11 december 2004 i Stockholm på Scandic Hotel Continental.

Inbjudan ska gå ut till samtliga allsvenska klubbar.

Tidigare beslut gäller med den ändringen

-       att vi erbjuder resebidrag med 16 kr per mil och klubb i förening med karensavdrag 50 mil från total körsträcka (motsvarande)

-       att seminariet startar kl. 11:00 och slutar 17:00; lunch kl. 13:00 på SSF-AK:s bekostnad.

Logirekommendation Scandic (rabatt enligt avtal).

 

Skiss på programinnehåll:

-       AK-information

-       Punkter enligt AK:s förslag, såsom

o   Framtidens Allsvenska

o   Ekonomi

o   Spelprogram

o   Sammandragen

o   Livesändning, information m.m.

o   Division IV – klubbdöd!

o   Damallsvenska

o   Ungdomsallsvenska?

o   Spellokaler – standard och tillgänglighet

o   Chess Challenge

-       Punkter enligt önskemål från klubbar m.fl.

 

Inbjudan utformas slutligt av Göran och kansliet och anmälan ska ske senast den 1 december 2004.

 

10 §               AU-SAMMANTRÄDET 2004-09-19

                    - Ev. rapport m.m.

                   

Göran rapporterar i enlighet med förra AK-protokollet samt från dagens möte.

 

11 §               RAPPORTERING

                                                             

a) TfS/Lars Grahn 2004-08-24 – Kommittérapportör

 

Utses Göran att tills vidare vara kontaktyta med TfS.

För tillfälle till mer direkt kontakt med AK-verksamheten ska vi även inbjuda Lars Grahn till det allsvenska seminariet den 11 december.

 

b) Analys av SSF – Jfr Kongressens protokoll 2004-07-17, 11 §

 

Sven-Olof rapporterar översiktligt från det inledande mötet med den arbetsgrupp som valdes vid årets kongress och som fick i uppdrag att genomföra en djupgående analys av SSF:s verksamhet. Mötet resulterade i en åtgärdsplan för arbetet, vilken inledningsvis innefattar en enkät till SSF:s kommittéer m.fl. Till kommittéordförandena kommer att sändas ett frågeformulär som innebär viss ”självinventering” för sin kommittés. Bland huvudsakliga frågor kommer att ingå beskrivningar av kommitténs uppdrag, resurser, arbetssätt, samverkansformer, verksamhetsplanering/budget/upp-följning, målbild 2006, målbild/vision 2009 etc. Ett antal delfrågor ingår i respektive block och avsikten är att kommittéerna inledningsvis själva ska ges möjlighet att medvetandegöra styrkor, svagheter, möjligheter och hot (s.k. SWOT-analys). Sedan ska arbetsgruppen bearbeta materialet vidare och ta nästa steg i processen.

Tanken är att svar från kommittéerna ska sändas in senast den 29 oktober, dvs. samma datum som underlag för budget m.m ska vara inne.

 

12 §               ÖVRIGA FRÅGOR

 

Diskuteras:

 

- Skrivelse från Jonas Sandbom (svar till Lennart Brorson) rörande kopplingarna mellan spelarregistrering i en klubb, medlemsregistrering i en annan etc. Vi noterar att de allmänna tävlingsreglerna är TK:s ansvar. Skrivelsen översänds till TK för kännedom och eventuell behandling. Föranleder ingen annan åtgärd av AK.

- Elitseriesammandrag och kvalitetsfrågor (spelmateriel m.m.).

- Sammandragen i Skara respektive Malmö (lokaler, offerter m.m.).

 

13 §               NÄSTA SAMMANTRÄDE

 

Planeras till preliminärt torsdagen den 4 november 2004, kl. 17:00, på Skara Stadshotell i samband med Allsvenska seriens Elitseriesammandrag den 5-7 november (Djäkneskolans aula).

 

14 §               AVSLUTNING

 

Göran tackar för ett som vanligt inspirerande och effektivt möte.

 

- - - - -

Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran Terninger