Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén

Sammanträde 2004:5

Göteborg 2004-07-16

 

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll

 

Nr                  2004:5

Datum           Fredagen den 16 juli 2004

Tid                 Kl. 09:00-12:00

Plats              Hotel Gothia Towers, Göteborg

                                                                    

Närvarande   Göran Terninger, ordförande
                       Ingemar Eriksson

                       Ronny Andersson

                       Jonas Forsslund

                       Lars Karlsson

                       Sven-Olof Andersson, protokollförare

 

1 §                 INLEDNING

 

Göran hälsar välkommen till mötet. Han är hemtam i staden sedan ett antal års yrkesverksamhet och nu efter en SM-vecka. Vissa återkopplingar görs till SM hittills – helt övervägande positivt, och några smärre påpekanden .

 

2 §                 DAGORDNING

 

Dagordningen fastställs.

 

3 §                 SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

 

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

 

4 §                 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2004-04-23

                   

Protokollet vid föregående möte 2004-04-23 gås översiktligt igenom och godtas.

 

5 §                ALLSVENSKA SERIEN 2003/04

 

a) Eventuella uppföljningsärenden, skrivelser etc.

 

Västergötlands SF (jfr AK-protokoll 2004-04-02, 5 § b): Underhandskontakt har skett med Ingemar. För AK:s del rekommenderas endast att CS, som formellt har ärendet, vidtar någon form av sanktion om så befinns befogat.

 

Upsala ASS /Thomas Franzén/: Skrivelse med innebörd att ”kollissionstabellen” i AK:s tävlingsbestämmelser anpassas eller dispens ges så att hinder inte föreligger att nyttja spelare i vissa fall. Därmed åsyftas spelare som ingår i lag i sexmanna- eller fyramannagrupp, dvs. rondlistor med andra speldatum/rondnummer än de ordinarie.

AK (Sven-Olof) tittar närmare på detta och hur det kan skrivas in i tävlingsbestämmelserna.

 

b) Verksamhetsberättelsen 2003

 

Återkopplas till innehållet i VB såvitt avser allsvenskan.

Noteras ett par felaktigheter.

Maratontabellen är inte med i år, inte heller samtliga allsvenska seriesegrare genom åren.

Synpunkter har framkommit att dessa bör finnas kvar som komplett historiebeskrivning.

Återinförs kommande år.

 

 

 

c) Övrigt

 

Intet att anteckna.

 

6 §                EKONOMI

 

a) Uppföljning 2003/04 (bl.a. interimsutfall)

 

Vi konstaterar att såvitt avser intäkterna ligger differensen på ca 17 tkr, främst beror det på vakanserna i seriesystemet. Kostnaderna diffar på ca 3 tkr. Med andra ord i god paritet med budget.

Utfallet hittills 2004 gås igenom. Noteras att kostnaderna för vårsäsongen 2003/04 (sammandragen m.m.) överstiger beräkningarna i samband med bokslutet med ca 100 tkr, vilket kommer att belasta bokslutet för 2004 och måste beaktas vid den fortsatta uppföljningen av 2004/05 års serie.

 

b) Eventuella fordringar – Åtgärder?

 

Några fakturor har gått ut som är obetalda, bl.a. en del böter. Regleras så långt möjligt via kvittning mot resebidrag.

Faktura på Sollentuna SK avseende logi vid Elitseriesammandraget den 12-14 mars 2004 i Göteborg är obetald, ca 11 tkr. Laget bytte på eget initiativ hotell, varvid merkostnad uppkom. Tvisten gäller i princip tolkningen av godtagbar standard eller ej för de dubbelrum/kombirum som AK bekostade för Elitserielagen på hotell Opalen.

Sollentuna SK har telefonledes bestridit kravet på betalning.

 
Beslutas

-       att kansliet tillställer Sollentuna SK ett nytt krav på betalning för merkostnad för logi

-       att ett eventuellt fortsatt bestridande ska vara skriftligt

-       att eventuellt behov av ytterligare ställningstaganden får göras härefter.

 

7 §                ALLSVENSKA SERIEN 2004/05

 

a) Inlottningar m.m.

 

Ingemar meddelar att det senaste utskicket är daterat den 7 juli 2004.

Diskuteras Elitserierondlistan och ett par korrigeringsbehov.

Diskuteras division 4 och en del förändringar som skett eller bör ske.

I övrigt intet särskilt att notera för tillfället.

 

b) Anmälningsavgifter – Lägesrapport

 

Antecknas att de som ska betala har betalt. Dock finns vissa korrigeringsbehov på grund av uppflyttningar av vissa lag.

 

c) Tävlingsbestämmelserna – Uppdaterad version och kvarvarande frågor (mobiler m.m.)

 

Lasse informerar.

Den av CS tillsatta tremannagruppen för ”mobiltelefonfrågan” (Lasse, Johan Sigeman, Björn Ansner) föreslår att FIDE-regler ska tillämpas och de eventuella förändringar som beräknas kunna ske av dessa vid FIDE-kongressen i höst och med ikraftträdande under 2005. Frågan ska behandlas vid CS-sammanträdet i morgon.

Såvitt gäller övriga hjälpmedel – t.ex. lättillgänglig litteratur, bulletiner m.m. – får även detta tas upp vid CS-sammanträdet.

För AK:s del blir CS-beslutet avgörande för vad som tas in i AK:s tävlingsbestämmelser.

 

d) Övrigt

 

Intet att anteckna.

 

8 §                EUROPACUPEN 2004

                   

Tre lag anmälda.

Herrar: SK Rockaden, Stockholm, och Limhamns SK.

Damer: Kristallens SK.

Bidrag för årets Europacup = 25 tkr, 10 tkr resp. 10 tkr.

Lasse väcker frågan om möjligheten att förbättra bidraget till ”förstalaget”.

Detta anser AK får hänskjutas till CS för särskilt avgörande (ingår i tävlingsbestämmelserna).

9 §                DAMALLSVENSKA 2004/05

                    - Lägesrapport

 

Ingemar meddelar att hittills har en anmälan har inkommit - SK Rockaden, Stockholm.

Göran meddelar att klartecken lämnats från SK Rockaden, Sollentuna SK och Kristallens SK. Vidare från Mölndal. Kontakter har skett med Limhamns SK.

Anmälningstiden går ut den 1 augusti 2004.

 

10 §               ALLSVENSKA SERIEN 2005/06 >>>

                   

a) Spelprogram (kalendarium)

 

Görs avstämning av speldatum under hösten 2005 mot SSF-kalendern, version 2004-05-09.

Följande gäller preliminärt såvitt avser höstsäsongen för 2005/06 års seriespel.

 

2005-10-14—16                   Elitserien, rond 1-3

2005-10-23                         Övriga, rond 1

2005-11-12                         Elitserien, rond 4

2005-11-13                         Övriga, rond 2

2005-12-03                         Elitserien, rond 5

2005-12-04                         Övriga, rond 3

 

Såvitt gäller Elitserien har ställning inte nu tagits till ”minisammandrag” av ronderna 4-5. Detta får diskuteras vidare.

                   

b) Utformning av seriesystemet – Förändringsbehov?

 

Konstateras minskningen av antalet lag. T.ex. har vi fyra helt vakanta grupper i division IV samt ett antal grupper med 4-7 lag i stället för 8.

 

Diskuteras olika idéer, såsom lagstorlek (fyramannamanna genomgående i division 4, sexmanna genomgående i division 3), seriepyramidens utformning, särskild ungdomsallsvenska (språngbräda till division 4), m.m.

Det sistnämnda utvecklas närmare av Lasse.

 

Under denna punkt diskuteras även hur långt AK:s serviceåtaganden ska sträcka sig, särskilt med avseende på logipaket m.m. vid sammandragen i Elitserien och division I.

 

Beslutas

-       att vi planerar in ett nytt AK-seminarium

-       att detta hålls preliminärt lördagen den 11 december 2004, kl. 10-17, i Stockholm

-       att målgrupp är lagledare/annan företrädare för allsvenska klubbar

-       att resebidrag ges för en person per klubb motsvarande tåg, klass 2, alternativt en bil (per klubb) med 16 kr/mil

-       att inbjudan utformas av kansliet och anmälan ska ske senast den 1 december 2004.

 

11 §               CS-SAMMANTRÄDET 2004-07-16

                    - Rapport m.m.

                   

Göran rapporterar i enlighet med senaste AK-protokoll, inklusive detta.

 

12 §               ÖVRIGA FRÅGOR

 

Jonas meddelar att SSF:s nya server innefattar möjlighet att göra enkäter via Internet.

Göran meddelar att arbetsutkast finns för vissa förändringar avseende kommittéer och dess sammansättning inom SSF.

 

13 §               NÄSTA SAMMANTRÄDE

 

Planeras till preliminärt fredagen den 5 november 2004, kl. 09-15, i samband med Allsvenska seriens upptakt.

 

14 §               AVSLUTNING

 

Göran tackar för ett i vanlig ordning engagerat och effektivt möte.