Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén

Sammanträde 2004:4

Stockholm 2004-04-23

 

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll

                                                

Nr               2004:4

Datum         Fredagen den 23 april 2004

Tid              Kl. 16:00-20:20

Plats            Scandic Hotel Continental, Stockholm

 

Närvarande   Göran Ohlson,ordförande

                     Ronny Andersson

                     Jonas Forsslund

                     Lars Karlsson

                     Sven-Olof Andersson, protokollförare

                     Erik Degerstedt, AU, adjungerad                     

 

Frånvarande  Ingemar Eriksson                           

 

 

1 §                 INLEDNING

 

Göran hälsar välkommen till sammanträdet.

 

2 §                 DAGORDNING

 

Dagordningen fastställs.

 

3 §                 SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

 

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

 

4 §                 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2004-04-02

                    

Protokollet vid föregående möte 2004-04-02 gås översiktligt igenom och godtas.

Antecknas att Ronny besvarat skrivelsen från Täby SK och väntar nu på ev. svar.

 

5 §                 ALLSVENSKA SERIEN 2003/04

 

a) Eventuellt kvarvarande ärenden

Intet att rapportera.

 

b) Verksamhetsberättelsen 2003

Göran meddelar att han gör reportage från allsvenska aktiviteter, en hel del med utgångspunkt från vad som redovisats även i TfS.

 

c) Övrigt

Diskuteras statistikfrågor och då för vår del främst Allsvenskan. Detta särskilt som Bo Plato, som haft god hand med dylikt, nu inte längre svarar för detta. Frågan bör kanske lyftas till i första hand Mediekommittén.

 

6 §                 EKONOMI

                     - Verksamhetsberättelsen 2003

                    

OK beträffande skrivningarna.

Noteras endast beträffande redovisningen av kostnader att domarersättningarna även vad gäller sammandragen konsekvent bör ligga inom konton för domare i stället för – som tydligen skett i varierande omfattning – under konton för sammandrag.

7 §                 ALLSVENSKA SERIEN 2004/05

 

a) Inlottningar

Antecknas att geografisk inlottning skickats ut till lagledare m.fl.

Vid genomgången nu konstateras ett antal korrigeringar som måste göras, bl.a. beroende på nya förutsättningar, anmälda bortfall av lag, nytillkommande lag m.m.

 

Redovisning av korrigeringar m.m. sker enligt följande:

Elitserien = Göran

Division I = Ronny

Division II = Ronny

Division III = Lasse. Noteras några vakanser. Dispens ges för nybildade klubben SS 4 Springare, Stockholm, att tas in i Allsvenska serien och med placering på vakant plats i division III:5.

Division IV = Ingemar (skriftligt); underrättas av Göran om förändringar i division IV-grupperna.

 

Inlottningsansvariga får kontakta dels lagledarna i vissa fall och dels kansliet (Ingemar) för uppdateringar och nya utskick till lagledare m.fl., vilket bör ske senast omkring den 15 maj 2004.

Därefter sker utskick av slutlig inplacering i grupperna under juni månad.

 

b) Tävlingsbestämmelserna – Uppdaterad version

Den senaste versionen av TB 2004/05 gås igenom.

Antecknas att sammandragsorterna accepterat arrangörsskap. Vissa lokalfrågor återstår att lösa.

 

Diskuteras särskilt:

- Domararvoden och ev. höjning

- Övriga arvoden – Operativt ansvarig för livesändning resp. tekniker

- Lagledaruppgift och spelarregistrering

 

Beslutas

-        att vi låter nuvarande arvodesnivå, 500 kr/match, bestå men samtidigt rekommendera RK att ta upp domarfrågan rent generellt och domarnas arbetsförhållanden (antal matcher samtidigt, antalet bord etc.) samt i vad mån arvodesfrågan ska styras av detta, förvärvad kompetens (förbundsdomare, IA etc.), m.m.

-        att vi åter tar upp frågan under hösten i samband med budgetarbetet för 2005

-        operativt ansvarig för livesändning resp. i förekommande fall särskild tekniker arvoderas enligt normerna för domare.

 

c) Övrigt

Intet att anteckna.

 

8 §                 EUROPACUPEN 2004

                     a) Herrar

                     b) Damer

 

a) Göran meddelar att SK Rockaden, Stockholm, deltar. Limhamns SK lämnar besked inom kort.

b) Kristallens SK är preliminärt intresserade av att delta.

 

9 §                 ALLSVENSKA SERIEN 2005/06

                     a) Spelprogram (kalendarium)

                     b) Utformning - Översyn? Kongress-/DL-fråga?

 

a) Avvaktas tills datum föreligger om Europacupen m.fl. internationella tävlingar som bör beaktas.

b) Lämplig punkt att ta upp vid höstens Framtidskonferens.

 

10 §               DAMALLSVENSKA?

                     - Enkät, m.m.

 

Göran redovisar.

 

Enkät har genomförts. Ett ”svagt” intresse finns. Inte så många klubbar uttalar sig direkt för att delta med något lag – endast två (Kristallens SK och Mölndals SK). Om det blir en damallsvenska i Stockholm kan det tänkas att något/några ytterligare lag skulle delta.

Diskuteras de eventuella formerna för en damallsvenska – t.ex. fem ronder Monrad under en helg (fredag kväll t.o.m. söndag). Vidare hur många lag som bör vara intresserade för att anordna en damallsvenska.

 

Beslutas
-        att vi erbjuder möjlighet att genomföra en ”Damallsvenska” under säsongen 2004/05

-        att lagstorleken ska vara 4-mannalag

-        att en utländsk spelare eller en svensk spelare från annan klubb får delta i laget

-        att deltagande i damallsvenskan på intet sätt inverkar på rätten att delta i ordinarie Allsvenska serien

-        att spelformen ska utgöra fem ronder Monrad – fredag kväll t,o.m. söndag
-        att Stockholm ska gälla som spelort – presumtiv arrangör Kristallens SK
-        att spelorter därefter alternerar – t.ex. Stockholm, Göteborg, Malmö …..
-        att anmälningsavgift uttas med 1 000 kr
-        att anmälan ska ske senast den 1 augusti

-        att förutsättningen för att genomföra en damallsvenska är att minst sex lag anmäler sig¨

-        att resebidrag utgår enligt gängse normer i Allsvenska serien, dock inga karensmil

-        att tilläggsbudget begärs med 20 000 kr hos SSF:s styrelse.

 

11 §               CS-SAMMANTRÄDET 2004-04-24

                     - Rapport m.m.

                    

Kort sammanfattning gjord av Ingemar. Vidare har AK-protokollet 2004:3, 2004-04-02, sänts ut till ledamöterna.

 

12 §               ÖVRIGA FRÅGOR

 

Intet att anteckna.

 

13 §               NÄSTA SAMMANTRÄDE

 

Hålls i anslutning till sommarens SM-tävlingar. Preliminärt måndagen den 19 juli kl. 09:00 på hotell Gothia.

 

14 §               AVSLUTNING

 

Göran tackar för ett i vanlig ordning engagerat möte och många intressanta diskussioner.

 

- - - - -

                    

Vid protokollet                                           Justeras

 

 

 

Sven-Olof Andersson                                    Göran Ohlson