Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén

Sammanträde 2004:3

Stockholm 2004-04-02

 

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll

 

Nr               2004:3

Datum         Fredagen den 2 april 2004

Tid              Kl. 10:00-15:00

Plats            Scandic Hotel Continental, Stockholm

 

Närvarande   Göran Ohlson,ordförande

                     Ingemar Eriksson

                     Ronny Andersson

                     Jonas Forsslund

                     Lars Karlsson

                     Sven-Olof Andersson, protokollförare

                    

Frånvarande  Ingen              

 

 

                                                                        

1 §                 INLEDNING

 

Göran hälsar välkommen till sammanträdet.

 

2 §                 DAGORDNING

 

Dagordningen fastställs.

 

3 §                 SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

 

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

 

4 §                 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2004-02-20--21

                    

Protokollet vid föregående möte 2004-02-20--21 gås översiktligt igenom. Noteras att en uppmärksam Internet-läsare påpekat ett felaktigt datum för första ronden i division I säsongen 2004/05, som ska vara den 24 oktober i stället för i protokollet felaktigt angivet 22 oktober. Efter denna korrigering godtas protokollet.

 

5 §                 ALLSVENSKA SERIEN 2003/04 - AVSTÄMNING

                                                                                                                                                      

a) Allmänt

Vi konstaterar att allt flutit lugnt och fridfullt t.o.m. rond 6. Därefter har fördämningarna brustit med många protester av allehanda slag. Vi noterar även att två protestärenden överklagats till tävlingsjuryn.

I samband härmed diskuterar vi frågan om i vad mån AK:s juryrepresentant ska företräda, dvs. är bunden av, AK och dess grundbeslut. Detta finns med i bilden men vi menar ändå att AK-representanten principiellt är fri i sin roll att pröva omständigheterna – i vissa fall nya sådana – och göra sin bedömning utifrån detta och sin egen uppfattning.

 

b) Inkomna skrivelser, protester m.m.

Antecknas protestskrivelse från SK Pjäsen beträffande match mot Caissa SK II i divsion IV:4, rond 6, den 29 februari 2004, gällande nyttjande av två spelare som tidigare spelat i rond med samma rondnummer i en match i division I. Under hand har meddelats att i dylika fall anses berörda spelare felplacerade och att det påverkar resultaten även vid övriga bord.

Två nya inkomna skrivelser har kommit in, dels från Täby SK och dels från Västergötlands SF. Täby SK har tagit upp frågan om bl.a. utskick eller ej till lagledarna av spelarregistreringarna per den 1 januari (bl.a. nya ratingtal). Västergötlands SF har noterat att ett antal spelare registrerats i spelarförteckning och även nyttjats men inte tagits upp i föreningens medlemsredovisning till distriktsförbundet och därmed inte heller till SSF. Uppmaning av distriktsförbundet till föreningen att rätta till detta i efterhand har inte efterkommits. Skäl att anta att de medlemsregistrerats genom annan svensk schackförening har inte heller framkommit.

                    

Beslutas

-        att beträffande protesten från SK Pjäsen konfirmera tidigare besked om att bifalla denna, varvid resultatet i matchen Caissa SK II – SK Pjäsen ändras från 2-3 till 0,5-4,5

 

-        att uppdaterade spelarregistreringar per den 1 januari sänds ut till lagledare i Elitserien och division I och att Ronny besvarar skrivelsen från Täby SK i denna del och även vad gäller övriga frågeställningar

 

-        att beträffande skrivelsen från Västergötlands SF överlämna den till SSF:s styrelse. AK uttalar för sin del den meningen att det inte i första hand är ett AK-ärende utan en ordningsfråga vad gäller förenings medlemsredo-visning till distrikt och från distrikt till SSF. AK rekommenderar att någon form av sanktion utfärdas för berörd klubb. Någon åtgärd vidtas inte vad avser resultatet i genomförda allsvenska matcher och serietabeller.

 

c) Upp- och nedflyttningar

Upp- och nedflyttningar har gjorts enligt redovisat underlag för en preliminär gruppindelning för säsongen 2004/05.

 

d) Övrigt

Diskuteras härefter några ärenden på AK:s initiativ.

Ingemar redovisar fall där WO lämnats inuti laget i stället för vid sista bordet. Två av dessa avser uttagna spelare som inte anlänt och som ska avstängas en match (Jfr TB punkt 14). Den tredje avser ett lag som medvetet lämnat WO vid bord inuti laget i stället för vid sista bordet.

Diskuteras vidare AK:s roll, skyldigheter och rättigheter att själv ta initiativ i jämförelse med att agera först sedan protest inlämnats. AK:s inställning är att detta får bedömas från fall till fall.

6 §                 EKONOMI

                     - Bokslut 2004 (inkl. Allsvenska serien 2003/04)

                     - Budget 2004 (inkl. Allsvenska serien 2004//05)

 

Sven-Olof presenterar bokslutssiffrorna för AK: Intäkter = 881 872 kr, kostnader = 886 573 kr (varvid beaktats interimsposter avseende vårsäsongen 2004).

Budgetsiffrorna för 2004 (säsongen 2004/05): Intäkter = 886 tkr; kostnader = 880 tkr. Endast marginella synpunkter.

 

7 §                 ALLSVENSKA SERIEN 2004/05 - TÄVLINGSBESTÄMMELSER M.M.

                    

a) Spelprogram/-orter

Klart med program och spelorter. Utskick av den nya geografiska gruppindelningen (utan definitiva startnummer) beräknas ske omkring den 15 april. Inget kommer att läggas ut på Internet (SSF:s webbsida) förrän i höst. Division IV kommer att begränsas till 20 grupper. Sven-Olof undersöker läget beträffande norra Sverige och division IV.

 

Beslutas

-        att inlottning (geografisk inplacering) görs av Göran (Elitserien), Ronny (division I och II), Lasse (division III) och Ingemar (division IV)

-        att spelprogram för 2004/05 års serie fastställs enligt nedanstående:

 

2004/05 års serie (Beträffande rondnummer inom parentes, se punkt 14, tabellen med förklaring)

                                                                                                                

                      Elitserien                             Division I                          Övriga serier                                                                     

Rond 1            2004-11-05      (2 a)              2004-10-24       (1)              2004-10-24       (1)                    

Rond 2            2004-11-06      (2 b)             2004-11-14       (2)              2004-11-14       (2)

Rond 3            2004-11-07      (2 c)              2004-12-05       (3)              2004-12-05       (3)

Rond 4            2004-12-04      (3 a)              2005-01-16       (4)              2005-01-16       (4)

Rond 5            2004-12-05      (3 b)             2005-02-06       (5)              2005-02-06       (5)

Rond 6            2005-01-15      (4)                2005-02-27       (6)              2005-02-27       (6)                    

Rond 7            2005-02-05 (5)               2005-03-18       (7 a)            2005-03-20      (7)

Rond 8            2005-02-26      (6)                2005-03-19       (7 b)

Rond 9            2005-03-11      (7 a)              2005-03-20       (7 c)

Rond 10          2005-03-12      (7 b)

Rond 11          2005-03-13      (7 c)

 

Elitserien spelar ordinarie ronder på lördagar. OBS! särskilt program gäller för sammandragen.

 

Elitserien spelar ronderna 1-3 resp. 9-11 på en spelplats

- rond 1-3 den 5-7 november 2004 i Skara (ansvar Skara SS)

- rond 9-11 den 11-13 mars 2005 i Malmö (ansvar Malmö SF).

 

Rond 4-5 spelas även säsongen 2004/05 på två spelplatser enligt följande

- den 4-5 december 2004

                      - Stockholm (ansvar SK Rockaden) - gäller stockholmslag (alla spelar på samma plats)

                      - Eksjö (ansvar Eksjö SK) – gäller övriga lag (alla spelar på samma plats).

 

Division I-serierna spelar ronderna 7-9 på en plats för respektive grupp

- den 18-20 mars 2005

                      - Norra = Stockholm (ansvar SK Rockaden)

                      - Mellersta = Linköping (ansvar Linköpings ASS)

                      - Södra = Malmö (ansvar Malmö SF).

 

Anmärkning:

Ändringen av startdatum för Elitserien leder, liksom säsongen 2003/04, till nedanstående anpassning av tävlingsbestämmelserna såvitt avser rätten att delta i rond med samma rondnummer etc.

 

Div.

Rondnummer (motsvarande)

Elit

1a-b

1c

2a-b

2c

3a

3b

4

5

6

7a

7b

7c

I

 

1

 

2

 

3

4

5

6

7a

7b

7c

II-IV

 

1

 

2

 

3

4

5

6

 

 

7

 

OBSERVERA – Gäller klubbar med Elitserielag!

- För Elitserien gäller säsongen 2004/05 (liksom 2003/04) dispens från 1 a-c). De faktiska ronderna 1-3 betecknas i stället 2 a-c). ”Minisammandraget”, de faktiska ronderna 4-5, betecknas 3 a-b). Skälen framgår av punkt 10.

- Dispensmöjligheten får inte leda till att fler än två utländska spelare deltar samtidigt i något lag.

- Spelare i andralaget får tas ut enligt spelarförteckningen först sedan ett fiktivt förstalag till Elitserien tagits ut, varvid beaktas

-        att högst två utländska spelare får spela samtidigt

-        att detta innebär att ”överskottet” utländska spelare i förteckningen i motsvarande mån inverkar på det ordningsnummer varifrån andralaget får tas ut, t.ex. vid fyra utländska spelare bland de åtta första i förteckningen räknas det teoretiska startnumret för lag 2 från plats nr 11 (nr 1-10 behövs för att få till ett tänkt Elitserie-lag) – vartill kommer möjligheten att omdisponera enligt 100-regeln

-        att omdisponering inom 100-regeln får tillämpas på vanligt sätt, vilket i och för sig kan innebära att en spelare som deltar i rond 1 i andralaget tillåts delta vid Elitserie-sammandraget (men det är ju också en av effekterna med dispensen).

 

b) Översyn i övrigt av tävlingsbestämmelserna

Genomgång av utkastet till tävlingsbestämmelser för 2004/05.

 

Beslutas

- att Sven-Olof uppdaterar med utgångspunkt från dagens diskussioner.

 

c) Övrigt

Tas frågan upp om Elitseriepartier på nätet, partiprotokoll m.m.

 

Beslutas

-  att vi beträffande inlägg av Elitseriepartier på Internet fortsätter med Håkan Winfridsson även kommande säsong

-  att särskilda protokoll för Elitserien ska tryckas upp. Ingemar utreder.

 

8 §                 Damallsvenska? - Enkät

 

Frågan bordläggs till nästa sammanträde.

 

 

9 §                 CS-SAMMANTRÄDET 2004-04-24

                     - Rapport m.m.

                    

Förbereds av Göran. Även stomme/förslag till tävlingsbestämmelser för AK ska föreläggas SSF-styrelsen.

 

10 §               ÖVRIGA FRÅGOR

 

Intet att anteckna.

 

11 §               NÄSTA SAMMANTRÄDE

 

Hålls i anslutning till nästa CS-sammanträde.

Bestäms preliminärt till fredagen den 23 april 2004 i Stockholm.

 

12 §               AVSLUTNING

 

Göran tackar för stort engagemang i alla frågor. Till alla delar hann vi inte fullfölja det vi tänkt oss och det får tas upp vid nästa sammanträde. Nu förestår om en stund för en del av oss årssammanträde med Schackakademien. Därefter två dagars Tusenmanna och distriktsledarkonferens på söndag f.m., bland annat.

 

- - - - -

                    

Vid protokollet                                           Justeras

 

 

 

Sven-Olof Andersson                                    Göran Ohlson