Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén

Sammanträde 2004:2

Stockholm 2004-02-20--21

 

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll

 

Nr               2004:2

Datum         Fredag-Lördag den 20-21 februari 2004

Tid             Kl. 13:00-18:00 resp. 10:00-12:00

Plats           Scandic Hotel Continental, Stockholm

 

Närvarande   Göran Ohlson,ordförande

                    Ingemar Eriksson (ej dag 1)

                    Ronny Andersson (per telefon)

                    Jonas Forsslund (ej dag 1)

                    Lars Karlsson

                    Sven-Olof Andersson, protokollförare

                    Jonas Sandbom, RK (dag 1, kl 16-17)

                    Gert Brushammar, Valberedningen (dag 2)

                    Erik Degerstedt, AU, MK, IT-gruppen (dag 2)

 

Frånvarande   Se ovan          

                                                                    

                                                                    

 

1 §                 INLEDNING

 

Göran hälsar välkommen till sammanträdet.

 

2 §                 DAGORDNING

 

Dagordningen fastställs.

 

3 §                 SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

 

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

 

4 §                 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2004-01-03

                   

Protokollet vid föregående möte 2004-01-03 gås översiktligt igenom och godtas.

 

5 §                ALLSVENSKA SERIEN 2003/04 - AVSTÄMNING

                    a) Allmänt

                    b) Sammandragen - Avstämning

                    c) Inkomna skrivelser, protester m.m.

                    d) IT-frågor – Livesändning m.m.

                    e) Övrigt

 

a) Allmänt

Ingemar hänvisar till utsända bulletiner med kommentarer.

 

b) Sammandragen - Avstämning

För dagen intet särskilt att anteckna.

 

c) Inkomna skrivelser, protester m.m.

Antecknas att inlämnade protester och initiativärenden kommunicerats under hand och presenterats för regelkommittén (RK) och att synpunkter lämnas av Jonas Sandbom, RK, vid möte på fredagen på Stockholms SF:s kansli.

AK behandlar därefter ärendena slutligt på lördagen och fattar – i vissa fall efter votering – beslut enligt nedan.

Vidare bestäms att komplettering i förekommande fall ska ske i nästa version av AK:s tävlingsbestämmelser.

1. Kristallens SK – SS Luleå (Div. 1:Norra, rond 5, bord 1) - Protest av SS Luleå

Domarens beslut: I partiet dömdes 0-0. I vart fall har svart odiskutabelt överskridit betänketiden vid 40 drag. Det kunde dock inte uteslutas att även vit, vars ”kläpp fallit” innan han utfört sitt 41:a drag, kan ha överskridit sin betänketid innan 40:e draget utfördes. Domare fanns inte på plats vid den aktuella situationen. Eftersom det inte kunde klart fastställas att inte båda spelarna överskridit betänketiden och i så fall vems tid som först överskridits beordrade domaren fortsatt spel. Detta vägrade vitspelaren och enligt uppgift med samma ståndpunkt av svartspelaren.

Jfr FIDE:s tävlingsregler punkt 6.12 och 12:7-8.

AK: Domarens beslut fastställs. Resultatet i det aktuella partiet fastställs till 0-0 och matchresultatet till 3,5-3,5.

 

2. Hässelby SK - Schack 64, Haparanda (Div. 2:2, rond 5, bord 7) – Protest av Schack 64, Haparanda

Protesten gäller huruvida vit överskridit betänketiden eller ej vid 40 drag eller om det uppnådda spelresultatet, vinst för vit, ska gälla. Som skäl åberopas att vit haft betänketid kvar men att klockan var uppenbart grovt defekt och att kläppen därigenom föll för tidigt (”näst sista strecket”).

Domarens beslut: Partiet spelades vidare efter den aktuella situationen för att nå ett partiresultat, vilket resulterade i vinst för vit. Domaren dömde trots det enligt den först uppkomna situationen vinst för svart (tidsvinst).

AK: Sådan osäkerhet förelåg uppenbarligen vid tidskontrollen beträffande klockans tillförlitlighet m.m. att spelet beordrades fortsätta. Vid sådant förhållande fastställs det uppnådda spelresultatet vinst för vit (Schack 64) och därmed matchresultatet 3-5.

Det noteras att i ärendet saknas uppgift om huruvida någon efterkontroll av det aktuella uret gjordes som vederlägger i protesten redovisade sakförhållanden, vilka inte heller bestritts av motparten.

 

3. Eskilstuna SK II - Virsbo SK (Div. 4:9, rond 5) – Protest av Virsbo SK

I protesten hävdas att motståndarlaget nyttjat två spelare som redan tidigare spelat i rond med samma rondnummer, nämligen rond 5 i division I den 18 oktober 2003 mot SK Rockaden, Umeå.

Antecknas att berörda spelare i matchen mot Virsbo SK spelade vid bord 2 resp. 4 och i den tidigare matchen som reserver i förstalaget vid bord 7 resp. 8. Det är sålunda klarlagt att de spelat i två matcher med samma rondnummer (jfr AK:s tävlingsbestämmelser, punkt 14).

Diskuteras huruvida denna situation ska jämställas med de fall då spelare inte anländer till sitt parti inom föreskriven tid (förlust endast i det enskilda partiet) eller med felplacering i omdisponeringsfall m.m. (varje för lågt placerad spelare förlorar eventuella poäng).

AK: Nyttjandet av två spelare som inte haft rätt att spela den aktuella ronden innebär att deras uppnådda poäng stryks och tillfaller motståndarlaget och bedöms även innebära att övriga spelare – utöver vid bord 1 – betraktas som felplacerade (för lågt placerade). Matchresultatet ändras därför från 5-1 till 1-4 (vinst för Virsbo SK).

 

4. Schack 64, Haparanda - Burgsviks SK (Div. 2:2, rond 7) – Initiativärende AK

Antecknas att det kommit till AK:s kännedom att den aktuella matchen spelades den 5 mars 2004 i Stockholm i stället för rätteligen den 21 mars i Haparanda (gemensamt datum för slutronden). Föreskriven ansökan om dispens för flyttning matchen har inte gjorts (jfr AK:s TB punkt 10). Det har framkommit att lagens mening var att offentliggöra resultatet först efter datum för den sista ronden. Matchresultat har rapporterats till 3,5-4,5 och sedermera publicerats på webb-sidan med förbehållet ”Utredning pågår”, eftersom AK-representant av en tillfällighet fanns på plats.

Diskuteras bakgrunden till möjligheterna till flyttning av matcher i vissa fall och det ovillkorliga kravet på dispensansökan m.m. Vidare alternativa synsätt på dylika situationer och konsekvenser av att inte iaktta bestämmelserna, dels rent formellt och dels med beaktande av sportsliga och ekonomiska aspekter.

AK: Vid en sammantagen bedömning anses matchen som ”inte spelad”. Därmed ska det fastställda matchprogrammet gälla med speldatum den 21 mars 2004. Det antecknas att lagen getts tillfälle att förklara sig. Yttrande har inkommit från Schack 64, dock inte från Burgsviks SK trots löfte härom. .

 

5. Piteå SK - Gnarps SK (Division 4:1, rond 5) – Initiativärende AK

Antecknas att ett matchresultat inrapporterats som avser rond 5, vilket tillika är den sista ronden i gruppen med ordinarie speldatum den 21 mars 2004.

AK: Vid kontroll hos kansliet har befunnits att enligt muntligt besked har matchen fått spelas den 18 oktober 2003 i Gnarp. Detta grundat på att avhopp från gruppen innebar förändrade lottningsförutsättningar. Därmed har en tidigareläggning bedömts ha skett i föreskriven ordning och föranleder inte någon vidare åtgärd.

 

6. Hernösands SS - Östersunds SS II (Div. 4:1, rond 4) – Initiativärende AK

Lagledaren för ÖSS II har informerat kansliet någon dag innan matchen skulle spelas den 8 februari 2004 att inbjudan inte erhållits från hemmalaget. En senare etablerad telefonkontakt visade att hemmalaget ”glömt” att det skulle vara match och att det var för sent att kunna åstadkomma lag. ÖSS II har då erbjudit motståndarlaget att ändå få genomföra matchen, fast då i Östersund. Svar förväntas i början av vecka 9.

AK: Den uppkomna situationen är i och för sig anmärkningsvärd men Östersunds-lagets erbjudande att ändå spela matchen den 29 februari godtas. Avstår Hernösands SS från spel anses laget ha förlorat på WO.

 

7. SK Rockaden, Umeå II - Östersunds SS I (Div. 2:1, rond 5) – Förfrågan från Skellefteå SK

Telefonförfrågan till kansliet från Skellefteå SK har gällt i vad mån Umeå följt gällande regler för laguttagning, detta med beaktande av att vissa högt placerade spelare på spelarlistan deltagit i Umeås andralag. Någon formell protest har inte lämnats in, vilket emellertid kunde aktualiseras om kontrollförfrågan visat att underlag för protest förelegat.

AK: Undersökning har skett och Skellefteå har fått besked om att laguttagning skett inom ramen för de omdisponeringsmöjligheter som 100-regeln ger möjlighet till.

 

d) IT-frågor, Livesändning m.m.

Noteras intet nytt utöver vad som framgår av protokollet vid förra sammanträdet.

 

e) Övrigt

Intet att anteckna.

 

6 §                EKONOMI

                    a) Bokslut 2004 (inkl. Allsvenska serien 2003/04)

                    b) Budget 2004 (inkl. Allsvenska serien 2004//05)

 

a) Bokslut 2003 (inkl. Allsvenska serien 2003/04)

Utfallssiffror gås översiktligt igenom och kommenteras.

Antecknas att intäkterna uppgår till 873 800 kr och att kostnaderna beräknats till 874 348 kr, dvs. ett underskott för AK på 548 kr, vilket får anses godtagbart!

Noteras att interimsskulderna per den 31 december 2003 ingår med 210 000 kr, varav sammandragen under våren 2004

med 90 tkr (Elitserien) + 35 tkr (division I), domararvoden 25 tkr osv.

 

b) Budget 2004 (inkl. Allsvenska serien 2004/05)

Inga förändringar av det tidigare förslaget Intäkter 886 tkr och Kostnader 880 tkr.

 

7 §                ALLSVENSKA SERIEN 2004/05 - TÄVLINGSBESTÄMMELSER M.M.

                    a) Spelprogram (Elitserien)

                    b) Översyn i övrigt (Jfr vissa protester)

                    c) Övrigt

 

a) Spelprogram

Beträffande Elitserien har anledning uppkommit att ändra tidpunkten för det inledande sammandraget.

Förslag finns härefter om anpassning på så sätt

- att det inledande sammandraget, rond 1-3, ändras från den 8-10 oktober 2004 till den 5-7 november 2004

- att ”minisammandraget”, rond 4-5, ändras från den 13-14 november 2004 till den 4-5 december 2004 i Stockholm respektive annan ort, som bestäms senare.

 

Beslutas

-       att fastställa speldatum och sammandrag för Elitserien i enlighet med ovanstående

-       att i likhet med säsongen 2003/04 såvitt avser ”rond med samma rondnummer” tillämpa dispens såvitt avser ronderna 1-3 (gäller som 2 a-c i stället för 1 a-c; se tabell nedan)

-       att fastställa följande spelschema för säsongen 2004/05:

 

2004/05 års serie (Beträffande rondnummer inom parentes, se punkt 14, sista stycket i TB)

                                                                                                          

                    Elitserien                           Division I                         Övriga serier                                                                 

Rond 1           2004-11-05      (2 a)             2004-10-22      (1)             2004-10-24      (1)                   

Rond 2           2004-11-06      (2 b)             2004-11-14      (2)             2004-11-14      (2)

Rond 3           2004-11-07      (2 c)             2004-12-05      (3)             2004-12-05      (3)

Rond 4           2004-12-04     (3 a)             2005-01-16      (4)             2005-01-16      (4)

Rond 5           2004-12-05     (3 b)             2005-02-06      (5)             2005-02-06      (5)

Rond 6           2005-01-15     (4)               2005-02-27      (6)             2005-02-27      (6)                   

Rond 7           2005-02-05 (5)                2005-03-18      (7 a)           2005-03-20     (7)

Rond 8           2005-02-26     (6)               2005-03-19      (7 b)

Rond 9           2005-03-11     (7 a)             2005-03-20      (7 c)

Rond 10         2005-03-12     (7 b)

Rond 11         2005-03-13     (7 c)

 

Elitserien spelar ordinarie ronder på lördagar. OBS! särskilt program gäller för sammandragen.

Elitserien spelar ronderna 1-3 resp. 9-11 på en spelplats

- den 5-7 november 2004 (ort: x) resp.

- den 11-13 mars 2005 (ort: y).

Även säsongen 2004/05 spelas rond 4-5 på två spelplatser enligt följande

- den 4-5 december 2004 i Stockholm – gäller stockholmslag (alla spelar på samma plats; lokal: x)

- den 4-5 december 2004 i xx – gäller övriga lag (alla spelar på samma plats).

 

Division I-serierna spelar ronderna 7-9 på en plats för respektive grupp

- den 18-20 mars 2005 (Norra = x, Mellersta = y, Södra = z).

 

Anmärkning:

Ändringen av startdatum för Elitserien leder, liksom säsongen 2003/04, till nedanstående anpassning av tävlingsbestämmelserna såvitt avser rätten att delta i rond med samma rondnummer etc.

 

Div.

Rondnummer (motsvarande)

Elit

1a-b

1c

2a-b

2c

3a

3b

4

5

6

7a

7b

7c

I

 

1

 

2

 

3

4

5

6

7a

7b

7c

II-IV

 

1

 

2

 

3

4

5

6

 

 

7

 

OBS! För Elitserien gäller säsongen 2004/05 dispens från 1 a-c). Ronderna 1-3 betecknas i stället 2 a-c). ”Minisammandraget” betecknas 3 a-b). Skälen framgår av punkt 10. OBS! Vidare gäller villkoret att dispensmöjligheten inte får leda till att fler än två utländska spelare deltar samtidigt i något lag.

 

8 §                Damallsvenska - Enkät

 

Återkopplas till motsvarande punkt vid föregående sammanträde, 7 § d), då AK bordlade frågan och överlät förslaget till TK (ev. AU).

Göran informerar om att därefter har det skett att en inventering har presenterats som utvisar att uppemot tio klubbar skulle kunna vara presumtiva deltagare i en damallsvenska med fyrmannalag.

Med utgångspunkt härifrån och det framtagna förslaget om regler (Björn Gambäck) har diskuterats huruvida det inte vore lämpligt med en enkät till de presumtiva klubbarna innan SSF går vidare i frågan.

 

Beslutas

-       att vi utarbetar en enkät (Emilia Horn vidtalas)

-       att den tillställs de tiotalet presumtiva klubbar, som under hand kan tänkas vara intresserade och ha möjlighet att ställa upp med lag

-       att Göran och Emilia Horn samordnar de fortsatta åtgärderna och ett eventuellt förslag för senare behandling i AK, TK och ev. AU/CS.

 

9 §                CS-SAMMANTRÄDET 2004-02-21

                    - Rapport m.m.

 

Rapport har upprättats av Göran och Ingemar.

                   

10 §               ÖVRIGA FRÅGOR

 

Diskuteras alternativet - eller komplementet - e-post vid utskick av olika slag (AK-bulletiner m.m.)..

Beslutas

-       att vi fr.o.m. höstsäsongen 2004 på försök tillämpar dubbla utskick (ordinarie post + e-post till innehavare av e-postadress)

-       att vi därefter utvärderar detta och söker minimera antalet utskick med ordinarie postförsändelser.

 

11 §               NÄSTA SAMMANTRÄDE

 

Hålls som tidigare planerats i anslutning till slutspelet i Elitserien den 12—14 mars 2004 i Göteborg.

AK-sammanträde den 12 mars kl. 10:00 på hotell Scandic Opalen.

 

 

 

12 §               AVSLUTNING

 

Göran tackar för ett i vanlig ordning engagerat möte och för ovanlighetens skull flera unika protestärenden av i alla delar inte helt lättbedömd art.

 

- - - - -

                   

Vid protokollet                                         Justeras

 

 

 

Sven-Olof Andersson                                  Göran Ohlson