Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén

Sammanträde 2004:1

Stockholm 2004-01-03

 

 

 

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll

 

Nr                      2004:1

Datum              Lördagen den 3 januari 2004

Tid                    Kl. 13:00-18:00

Plats                  Scandic Hotel Continental, Stockholm

                                                     

Närvarande      Göran Ohlson,ordförande

                          Ingemar Eriksson

                          Ronny Andersson

                          Jonas Forsslund

                          Lars Karlsson

                          Sven-Olof Andersson, protokollförare

 

Frånvarande    -

                                                                                                                                      

 

1 §                      INLEDNING

 

Göran hälsar välkommen till sammanträdet. Denna helg är mötesintensiv i Stockholm, därtill kompletterat med högklassigt schack i den traditionella Rilton-turneringen på Mälarsalen.

 

2 §                      DAGORDNING

 

Dagordningen fastställs.

 

3 §                      SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

 

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

 

4 §                      FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2003-11-07

                          

Protokollet vid föregående möte 2003-11-07 gås översiktligt igenom och godtas.

 

5 §                      ALLSVENSKA SERIEN 2003/04 - AVSTÄMNING

                          

a) Allmänt

Konstateras den allmänna nedgången i antalet deltagande lag, 44 vakanser av 378 platser. Detta att jämföra med säsongerna 1995/96 och 1996/97 som var i stort sett fullbesatta.

 

b) Elitserien

Diskuteras särskilt domarfrågor och behovet av nyrekrytering. Det finns i och för sig 20-talet domare tillgängliga för domarskap i Elit-serien men i de flesta fall har de dömt i endast enstaka matcher.

Tillgängliga domare för säsongen 2003/04 är så här långt 20 st:

Ronny Andersson, Björn Ansner, Johan Berntsen, Dragutin Dolenec, Thomas Franzén, Björn Gambäck, Sture Hellberg, Daniel Johansson, Stephan Lindberg, Martin Norbäck, Ulf Norevall, Björn Perneborn, Lennart Pettersson, Jonas Sandbom, Anders Sandström, Bo Sjögren, Berndt Söderborg, Tapio Tikkanen, Andreas van der Wal och Jan Wikander.

 

Elitseriepartier på nätet:

Bo Aurell har skött detta men vill nu av åldersskäl frånträda uppdraget.

Diskuteras olika aspekter på frågan, såsom:

-         Hur snabbt ska partierna finnas på nätet – olika intressenter har olika behov?

-         Hur ska partierna fångas upp och bearbetas (från spelplats till kansli till registrerare till webb-master etc.)?

-         Intressent för att sköta samordning och registrering, arvoderat uppdrag m.m.

-         Lösningen för innevarande säsong – ej helt reglerad.

Diskuteras vidare livesändningen vid Elitserie-sammandraget i Malmö, ansvarsfrågor, samt livesändningen vid kommande sammandrag i Göteborg.

 

Beslutas

-         att Ronny vidtalar Håkan Winfridsson rörande elitseriepartier på nätet innevarande säsong och upplägget beträffande kommande slutspel i Göteborg

-         att Jonas vidtalar Göran Ström, Göteborgs SF, rörande kommande sammandrag i Göteborg vad gäller praktiska delar och ansvar rörande livesändningen

-         att Jonas vid IT-gruppens sammanträde i kväll får ta upp AK:s IT-behov rent generellt - inklusive förslaget till checklista

-         att arvodering i förekommande fall får ske av ansvarig utförare av livesändning med villkor motsvarande vad som gäller för domare i Elitserien; belastar i så fall AK:s budget.

 

c) Division I

Vissa problem med avhopp i division I Norra. Ett bra jobb görs emellertid av berörda lottningsmedhjälpare, klubbföreträdare m.fl. med anordnande av dubbelmatcher m.m. Gäller även division II:1.

 

d) Lägesrapport anmälningsavgifter och vakanser

Alla anmälningsavgifter har nu kommit in för säsongen 2003/04. Två vakanser i division III:1. I övrigt inga i division III. Division IV har fyra tomma grupper (5, 7, 13 och 19), samt 10 st vakanta platser i skilda grupper.

Totalt sålunda 334 startande lag och 44 vakanta platser.

 

e) Inkomna skrivelser m.m.

1) Division IV:24 – Rond 2 den 9 november 2003 - AKF Kosova – Limhamns SK V.

Protest av Limhamns SK rörande beslut i samband med bondeförvandling.

Antecknas att protesten under hand bifalltis och resultatet fastställts till 2,5-2,5.

2) Divsion III:10 – Rond 3 den 30 november 2003 - Ingelstad/Uråsa SK - Vanneberga SK.

Protest av Vanneberga SK rörande felplacerade spelare.

Protesten bifalls och resultatet ändras från 4,5-3,5 till 4-4.

 

f) IT-frågor – Livesändning m.m.

Gås checklistan översiktligt igenom. Noteras att ”ansvarig” bör anges särskilt.

Se även under b) ovan.

 

g) Övrigt

Diskuteras massmedia och det måhända sviktande intresse som kan finnas.

6 §                      EKONOMI

                                                                                

a) Budget/prognos/bokslut 2003/04, inkl. resebidrag

Utfallssiffror gås översiktligt igenom och kommenteras.

 

b) Budget 2004/05 – Översyn och slutligt förslag

Allmänt inom SSF gäller att kommittéerna måste se över sina budgetförslag för 2004. För AK:s del revideras budgeten för säsongen 2004/05 såvitt avser följande konton:

5135 Europacupen – Sänks från 50 tkr 30 tkr. Bidrag för deltagande lag ändras till 5 tkr för varje deltagande spelare (max. sex) som ingår bland de åtta främsta på klubbens senaste spelarregistrering och som har rätt att delta i Europacupen. Vidare slopas bidrag till andralag och damlag såvitt avser Europacupen 2005 (kvalificering enligt 2004/05 års Allsvenska).

5159 Dataprogram för Allsvenskan (kansliet) – Sänks från 15 tkr till 5 tkr.

5161 Resebidrag Elit – Sänks från 100 tkr till 70 tkr

5162 Resebidrag division I – Höjs från 120 tkr till 140 tkr

5168 Hederspriser – Sänks från 40 tkr till 15 tkr. Enbart förstapristagarna ska erhålla plaketter m.m.

Intäktsbudgeten utgör härefter oförändrat 886 tkr och kostnadsbudgeten en sänkning från 945 tkr till 880 tkr.

7 §                      ALLSVENSKA SERIEN 2004/05 - TÄVLINGSBESTÄMMELSER M.M.

                          

a) Spelprogram

Spelprogrammet för 2004/05 gås igenom.

Beträffande Elitserien ändras de enskilda ronderna 4 och 5 på så sätt att de läggs samman till ”minisammandrag” på två orter den 13-14 november 2004.

Beslutas

- att fastställa följande spelschema för säsongen 2004/05:

 

2004/05 års serie (Beträffande rondnummer inom parentes, se punkt 14, sista stycket i TB)

                                                                                                                                            

                           Elitserien                                     Division I                                 Övriga serier                                                                                        

Rond 1               2004-10-08        (1 a)                 2004-10-22          (1)                  2004-10-24          (1)                          

Rond 2               2004-10-09        (1 b)                 2004-11-14          (2)                  2004-11-14          (2)

Rond 3               2004-10-10        (1 c)                 2004-12-05          (3)                  2004-12-05          (3)

Rond 4               2004-11-13        (2 a)                 2005-01-16          (4)                  2005-01-16          (4)

Rond 5               2004-11-14        (2 b)                 2005-02-06          (5)                  2005-02-06          (5)

Rond 6               2005-01-15        (4)                    2005-02-27          (6)                  2005-02-27          (6)                          

Rond 7               2005-02-05 (5)                     2005-03-18          (7 a)               2005-03-20        (7)

Rond 8               2005-02-26        (6)                    2005-03-19          (7 b)

Rond 9               2005-03-11        (7 a)                 2005-03-20          (7 c)

Rond 10             2005-03-12        (7 b)

Rond 11             2005-03-13        (7 c)

 

Elitserien spelar ordinarie ronder på lördagar. OBS! särskilt program gäller för sammandragen.

Elitserien spelar ronderna 1-3 resp. 9-11 på en spelplats

- den 8-10 oktober 2004 (x) resp.

- den 11-13 mars 2005 (y).

Även säsongen 2004/05 spelas rond 4-5 på två spelplatser enligt följande

- den 13-14 november 2004 i Stockholm – gäller sex stockholmslag (alla spelar på samma plats; xx lokal)

- den 13-14 november 2004 i xx – gäller övriga sex lag (alla spelar på samma plats).

 

Division I-serierna spelar ronderna 7-9 på en plats för respektive grupp

- den 18-20 mars 2005 (Norra = x, Mellersta = y, Södra = z).

 

b) Uppdateringar av övriga datum

Se ovanstående spelschema.

 

c) Allmän översyn i övrigt

Utkastet till tävlingsbestämmelser gås igenom i sin helhet och ett antal uppdateringar och kompletteringar görs på sätt framgår av nytt utkast, som färdigställs av Sven-Olof. Häri ingår då även checklista för livesändningar.

Särskilt diskuteras mobiltelefoner och tillämpningen av sanktioner i Elitserien. För att nå enhetlig tillämpning bland domarna beslutar

Beslutas

-         att Sven-Olof färdigställer ett nytt utkast till tävlingsbestämmelser för säsongen 2004/05

-         att ge regelkommittén (RK) i uppdrag att föreslå vilka sanktioner som bör tillämpas såvitt avser mobiltelefoner och/eller annan teknisk utrustning.

 

d) Damallsvenska?

Förslag har lämnats av Kristallens SK (Björn Gambäck) om att inrätta en damallsvenska. Förslaget har delgetts även tävlingskommittén (TK), eftersom det inte nödvändigtvis behöver vara en fråga för AK (jfr junior- och kadettallsvenskan).

Beslutas

-         att f.n. bordlägga frågan för AK:s del och överlåta förslaget till TK (ev. AU).

 

 

 

 

 

e) Vakanssituationen – Åtgärder?

I årets serie finns 44 vakanser.

Diskuteras tänkbara orsaker och åtgärder, bl.a.

- förändringar i seriepyramiden

- generellt sexmannalag i division III

- generellt fyramannalag i division IV

- distriktslagserierna

- med mera.

Något ställningstagande för förändringar kommer vi dock inte fram till för dagen.

 

f) ”Utvecklingsfrågorna”

Lottningsprogram – Göran och Lasse har tagit del av ett datorprogram för lottning m.m.

Beslutas

- att inte f.n. ta ställning för en investering i nytt lottningsprogram

- att Lasse utgör AK:s kontaktperson för att bevaka frågans vidare utveckling.

 

g) Övrigt

Intet att anteckna.

 

8 §                      CS-SAMMANTRÄDET 2004-02-21

                           - Rapport m.m.

 

Rapport förbereds av Göran och Ingemar.

                          

9 §                      ÖVRIGA FRÅGOR

 

Intet att anteckna.

 

10 §                    NÄSTA SAMMANTRÄDE

 

Hålls i anslutning till slutspelet i Elitserien den 12—14 mars 2004 i Göteborg.

AK-sammanträde den 12 mars kl. 10:00 på hotell Scandic Opalen.

 

11 §                    AVSLUTNING

 

Göran tackar för ett i vanlig ordning intensivt och engagerat möte.

 

- - - - -

                          

Vid protokollet   Justeras

 

 

 

Sven-Olof Andersson   Göran Ohlson