Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén

Sammanträde 2003:4

Malmö 2003-11-07

 

 

 

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll

 

Nr                 2003:4

Datum           Fredagen den 7 november 2003

Tid                Kl. 11:00-16:00

Plats              Scandic Hotel S:t Jörgen, Malmö

                                          

Närvarande    Göran Ohlson,ordförande

                     Ronny Andersson

                     Jonas Forsslund

                     Lars Karlsson

                     Sven-Olof Andersson, protokollförare

 

Frånvarande  Ingemar Eriksson (delvis närvarande per telefon)

                                                                                                           

                     

 

1 §                 INLEDNING

 

Göran hälsar välkommen till detta sammanträde i Elitserie-staden Malmö.

Antecknas att Jonas ansluter till mötet litet senare när hans förberedelsearbete i Elitserie-lokalen är slutfört (livesändningen).

 

Ingemar – som framför en hälsning till AK-gänget – deltar inte personligen men vi kommer att ha kontakt med honom telefonledes.

 

Göran läser upp en skrivelse från Ingemar med kommentarer till skilda punkter i dagordningen.

 

 

 

2 §                 DAGORDNING

 

Göran tar upp några praktiska frågor.

 

Förslaget till dagordning godtas.

 

 

 

3 §                 SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

 

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

 

 

 

4 §                 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2003-04-11

 

Protokollet vid föregående möte 2003-04-11 gås översiktligt igenom och godtas.

                    

 

 

 

5 §                 ALLSVENSKA SERIEN 2003/04 - AVSTÄMNING

 

a) Elitserie-upptakten

 

Göran informerar.

Vi noterar särskilt följande:

-        Inköp har skett av 12 sensorbräden med tillhörande utrustning. Jonas förbereder tillsammans med Malmö SF installationer m.m. inför livesändningen.

-        SSF-AK har delansvar för att allt ska fungera.

-        Det finns just nu inte finns något på SSF-webbsidan om Elitserie-upptakten. Vi måste åstadkomma en rutin för att SSF-webbsidan ska fungera ”av sig själv”. Jämförelsevis är schackcentralen.com mycket alerta och den servicenivån måste även SSF nå.

-        Ansvar för info på webb-sidan – ska samordningsansvar finnas hos kansliet eller ska vederbörande kommitté ansvara direkt? För närvarande bedöms i vart fall för AK:s del att vi måsta ta ansvaret för information till webb-master.

-        AK-checklistan behöver kompletteras med praktiska frågor och ansvar rörande inbjudningar (Elitserie-sammandrag m.m.), livesändning (teknik, ev. länkning till ICC, frakt av materiel, montering, demontering, återforsling till Norrköping m.m.), webb-sidesansvar (information till SSF:s webb-master) etc.

 

Beslutas

- att AK ska se över och dokumentera olika rutiner enligt ovan som bör förbättras

- att i tillämpliga delar komplettera checklistan.

 

Antecknas vidare att efter diverse kontakter nu på f.m. har Jonas löst frågan om info på SSF:s webb-sida – finns nu tillgänglig från kl. 11:55 i dag!

 

 

 

b) Lägesrapport anmälningsavgifter och vakanser

 

I dagsläget är det sammanlagt 44 vakanser, samtliga i division IV, vilket är 14 fler än förra året.

Några sena återbud noteras denna vecka - Söderhamnsalliansen II, Nässjö SK II och Helsingborgs ASK III.

 

Anmälningsavgifter är betalda i enlighet med vad som framgår av ekonomiuppföljningen.

 

Rond 1 har genomförts med utmärkt inrapportering av resultat och inga protester.

 

 

 

c) Ev. inkomna skrivelser m.m.

 

Antecknas att skrivelser inkommit från SK Passanten (Anders Lovén), Skara SS (Lars-Göran Eklund) och Sollentuna SK (Jonas Eriksson), samtliga med förfrågningar om hur dispensregeln i TB punkt 14 ska tillämpas vad avser uttagning av spelare i andralaget i förening med möjligheten att använda sådan spelare i Elitserie-upptakten. Elitseriestarten sker ju denna säsong först sedan alla andra divisioner genomfört rond 1.

 

Skrivelserna har under hand besvarats med ett tolkningsuttalande 2003-10-15, som dokumenterats och sänts ut till elitserieklubbarna, lagledarna i Elitserien och i Elitserieklubbarnas andralag samt AK och RK.

 

Tolkningen lyder:

 

Spelare i andralaget får tas ut enligt spelarförteckningen först sedan ett fiktivt förstalag till Elitserien tagits ut, varvid beaktas

-        att högst två utländska spelare får spela samtidigt

-        att detta innebär att ”överskottet” utländska spelare i förteckningen i motsvarande mån inverkar på det ordningsnummer varifrån andralaget får tas ut, t.ex. vid fyra utländska spelare bland de åtta första i förteckningen räknas det teoretiska startnumret för lag 2 från plats nr 11 (nr 1-10 behövs för att få till ett tänkt Elitserie-lag) – vartill kommer möjligheten att omdisponera enligt 100-regeln

-        att omdisponering inom 100-regeln får tillämpas på vanligt sätt, vilket i och för sig kan innebära att en spelare som deltar i rond 1 i andralaget tillåts delta vid Elitseriesammandraget (men det är ju också en av effekterna med dispensen).

 

Beslutas

- att konfirmera det ställningstagande som framgår av ovan

- att, om så befinns nödvändigt kommande år, infoga komplettering i tävlingsbestämmelserna i enlighet härmed.

 

 

 

d) Spel på Internet?

 

Göran informerar.

 

En svensk ”spelsite” finns inte i dag.

Folkspel har länge sökt nya former för ideella organisationer att finna nya aktiviteter och inkomstkällor.

Göran har anmält intresse till Folkspel för mer information om detta för SSF:s del.

Hockey-site finns upplagd och beslut har tagits. Utvecklingskostnader 2,8 mkr.

Schacket skulle kunna vara med på ett hörn för schackspel på Internet. Kompletteringsmöjlighet med ”betting”, dvs. ingå vad, på siten på t.ex. matcher i Elitserien eller i andra sammanhang.

Vad som i första hand kunde satsas på är en site för utövande av schackspel för en mindre avgift (jfr ICC m.fl.) och som till viss del skulle kunna återföras till föreningslivet.

Tanken är att föreningslivet inte ska behöva belastas någon investeringskostnad e. dyl.

 

SSF får mera information vid styrelsemötet den 22 november av sakkunnit företrädare för Folkspel.

 

I sammanhanget noteras att det f.n. finns möjlighet till spel (vadhållning) på ”betsson.com”.

 

 

 

e) IT-frågor

 

·       Sensorbräden

Göran meddelar att SSF inköpt 12 sensorbräden, varav 11 nu kommer till användning i Elitseriesammandraget. Vi diskuterar huruvida vi ska ge ett förslag till SSF:s styrelse om hyresvillkor internt respektive externt – t.ex. Rilton, SM, skol-SM - i den mån den anskaffade utrustningen ska användas i olika sammanhang med i huvudsak extern finansiering och/eller av ”vinstkaraktär”.

Hyra bör tas ut med förslagsvis 1 000 kr i grundavgift samt 50 kr per bräde/dygn vid ett paket om 8 utrustningar. Med bräde förstås då även schackur, dator, datorprogram, kablage m.m. erforderlig utrustning.

Vid hyra av ytterligare utrustningar (9-12) kan den ytterligare grundavgiften utgöra 500 kr,

Vid hyra av färre antal (1-7) kan grundavgiften utgöra 500 kr.

Utrustningen disponeras ”gratis” av AK för Elitseriesammandragningar.

 

Vidare diskuteras utrustningens ordinarie hemvist, som bör vara kansliet i Norrköping.

Information om hur man hämtar hem program för livesändning bör läggas in på SSF:s webbsida.

Föreslås vidare SSF-styrelsen får uppdra åt IT-gruppen att fastställa förslag till utformning av avtal för uthyrningsverksamheten (jfr modell Linköping).

 

Beslutas

- att Jonas får i uppdrag att göra en checklista över de åtgärder som krävs för och i samband med livesändning, inklusive tidsaspekter och när olika aktiviteter ska vara genomförda och av vem – jfr även punkt 5 a) ovan

- att checklistan i AK:s tävlingsbestämmelser kompletteras med ovanstående i nästa version (säsongen 2004/05)

- att föreslå SSF att fatta beslut enligt ovan om utrustningens ”hemvist”, information (webb-sidan), uppdrag om förslag till uthyrningsavtal m.m.

 

 

 

 

 

 

·       Kartprogram

Jonas informerar om att möjlighet finns att via ett företag, Kartena, få en skalbar Sverige-karta på webb-sidan, där man kan få alla allsvenska lag utplottade och med möjlighet att välja t.ex. en grupp eller en division, avstånd mellan lag etc. Kan vara en fördel som arbetsverktyg för såväl AK och andra kommittéer som för enskilda klubbar.

Offerten ligger på 24 tkr/år.

 

Lars meddelar att Bo Sjögren skulle kunna ta fram ett program för våra behov för ca 10 000 kr. I det skulle även kunna läggas in minnesfunktion för tidigare matcher. Detta kan betecknas som en vidareutveckling av det avståndsberäkningsprogram som vi i dag tillämpar, det program Ronny övertagit av Rune Emanuelsson.

 

Beslutas

- att Ronny för AK:s del får precisera de behov vi har och jämföra vårt program i dag med det nya

- att Lars härefter får del av underlaget och presenterar detta för Bo Sjögren för synpunkter och ev. förslag

- att vi beträffande skalbar Sverige-karta enligt Jonas information m.m. överlåter det samlade underlaget till Projektkommittén.

 

 

f) Övrigt

 

Intet att anteckna.

 

 

 

6 §                 EUROPACUPEN, ECU M.M.

 

Göran informerar.

 

·       Europacupen

SSF-AK är ansvariga för det svenska deltagandet i Europacupen och vi har följt årets svenska representanter – Limhamns SK och Kristallens SK (damer) - förehavanden på Kreta.

Noteras den erfarenhet som gjorts att de klubbar som representerar Sverige som regel inte lyckas mönstra starkaste lag.

 

Diskuteras i vad mån vi skulle kunna skapa ”morot och piska” för bättring i den delen, t.ex. omvandling av bidragsbeloppet (TB punkt 19) till ett belopp knutet till varje ordinarie spelare som tas ut till laget. Får tas upp i samband med kommande översyn av tävlingsbestämmelserna och regleringen av bidrag för deltagande i Europacupen.

 

·       European Chess Union - ECU

Beträffande ECU-mötet har protokollet nu kommit. Inga särskilda frågor kring Europacupen.

Domarfrågor särskilt uppmärksammade.

 

Göran har begärt en utvärdering av ”en vanlig domare på golvet” inför kommande lag-EM i Göteborg. Vi kommer att behöva ca 50 domare i Göteborg, varav kanske uppemot 10 chefsdomare och 40 ”på golvet”.

För chefsdomare krävs IA och här måste till lag-EM med all säkerhet komplettering ske med inhyrda utländska domare.

 

Domarrerkytering och -utbildning blir en angelägen aktivitet för SSF framöver. Gäller inte bara för behov vid lag-EM utan även för Allsvenskan och andra sammanhang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §                 TÄVLINGSBESTÄMMELSER

 

a) 2003/04 – Några redovisade oklarheter?

 

Inget att redovisa utöver vad som behandlats under punkt 5 c).

 

b) 2004/05 – Diskussion

- Preliminärt spelprogram

- ”Utvecklingsfrågorna”, inkl. vakanssituationen

 

Schack-OS 2004 spelas den 14-31 oktober 2004 på Mallorca.

Vi bör starta Elitserien innan dess, förslagsvis den 8-10 oktober.

Övriga grupper startar söndagen den 24 oktober.

Därefter ordinarie ronder helgerna 13-14 november och 4-5 december.

2005 = 15-16 januari, 6-7 februari, 27-28 februari, 11-13 mars (Elitserien) samt 18-20 mars.

 

Utvecklingsfrågor diskuteras.

Vakanssituationen – 6-mannalag i division III genomgående?

Info till text-TV om Elitserieresultat?

 

Beslutas

- att fastställa spelprogram 2004/05 enligt ovan

- att under hand pejla idéer och diskutera frågor rörande utveckling av allsvenskan, särskilt med avseende på att möta bortfallet av lag i division IV men även i vad mån övriga serier skulle vara betjänta av någon form av omläggning eller andra åtgärder

- att konkretisera förslagen om utveckling av informationskanaler, inkl. text-TV

- att spelprogrammet och ev. andra förändringar bearbetas i samband med framtagandet av tävlingsbestämmelserna för 2004/05

- att ett första arbetsutkast tas fram av Sven-Olof till nästa AK-sammanträde.

 

c) Övrigt

 

Intet att anteckna.

 

 

8 §                 EKONOMI

                     - Slutlig avstämning

 

a) Avstämning bokslutet 2002-12-31 + interim vårsäsongen 2003

 

Antecknas att senaste bokföringskörningen den 2 november 2003 innefattar vederbörliga omföringar mot interimskontot och att våra beräkningar inför bokslutet 2002 kostnaderna för vårsäsongen var mycket nära det verkliga utfallet.

 

b) Budget 2003/04 - Prognos

 

Ronny presenterar en prognos för reseersättningar för säsongen 2003/04:

Elitserien = 67 tkr (budget 150 tkr)

Division I = 136 tkr (budget 100 tkr)

Division II = 154 tkr (budget 100 tkr)

Division III = 36 tkr (budget 70 tkr)

Division IV = 30 tkr (budget 30 tkr)

Summa 423 tkr (budget 450 tkr)

 

Sammandrag Elit prognos = 195 tkr (inkl.logi 143 tkr), jämfört med budget 100 tkr.

 

c) Budget 2004/05 - Förslag

 

Intäkter beräknas till 885 tkr, varvid beaktats visst bortfall av lag i division IV.

Kostnader beräknas efter viss revidering av tidigare budgetförslag till 945 tkr.

9 §                 CS-SAMMANTRÄDET 2003-11-22

                     - Rapport m.m.

                                                                

Göran bereder rapport m.m., som i huvudsak får bestå av detta protokoll.

 

 

 

10 §               ÖVRIGA FRÅGOR

 

Intet att anteckna, utöver att vi inom kort beger oss bort till spellokalen i Rådhuset för att på plats ta del av förberedelserna inför upptakten av årets Elitserie-sammandrag som startar kl. 18:00.

Därefter spel på lördag kl. 13-19 och söndag kl. 10-16.

 

 

 

11 §               NÄSTA SAMMANTRÄDE

 

Bestäms preliminärt till söndagen den 4 januari 2004 i samband med Rilton-turneringen i Stockholm.

 

 

 

12 §               AVSLUTNING

 

Göran tackar för ett konstruktivt möte och med ett antal nya frågor att bearbeta inför framtiden.

 

----------

 

Vid protokollet                                           Justeras

 

 

 

Sven-Olof Andersson                                    Göran Ohlson