Sveriges Schackförbund

Allsvenska kommittén

Sammanträde 2003:3

Stockholm 2003-04-11

 

 

 

Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll

 

Nr                 2003:3

Datum           Fredagen den 11 april 2003

Tid                Kl. 12:00-17:10

Plats              Scandic Hotel Continental, Stockholm

                                          

Närvarande    Göran Ohlson,ordförande

                     Ingemar Eriksson

                     Ronny Andersson

                     Jonas Forsslund

                     Lars Karlsson

                     Sven-Olof Andersson, protokollförare

 

Frånvarande  Ingen

                                                                                                           

                     

 

1 §                 INLEDNING

 

Göran hälsar välkommen till detta sammanträde i Tusenmanna-staden Stockholm.

 

 

 

2 §                 DAGORDNING

 

Göran tar upp några praktiska frågor.

 

Förslaget till dagordning godtas.

 

 

 

3 §                 SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

 

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

 

 

 

4 §                 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2003-03-15

 

Protokollet för föregående möte 2003-03-15 gås översiktligt igenom och godtas.

I samband härmed följs några punkter upp särskilt.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §                 ALLSVENSKA SERIEN 2002/03

 

a) Övergripande avstämning

 

Som komplement till avstämningen vid förra sammanträdet meddelar Ingemar att resultatredovisningen detta spelår varit mycket bättre. Det har blivit mycket bättre också beträffande matchlistorna – inskick och kvalitet. Här har säkert såväl ökad erfarenhet som ”böterna” bidragit till standardhöjningen.

Ronny tar upp en fråga rörande nästföregående års serie (2001/02) som kommit honom till del och som lär ha avsett ett under hand ordnat ”sammandrag” utan kansliets/AK:s kännedom, vilket naturligtvis inte ska få förekomma.

Vidare för Ronny upp frågan om bristen på kvalificerade domare rent allmänt och särskilt vad gäller Elitserien och division I. Vad det handlar om är behovet av nyrekryteringar för att öka antalet behöriga domare.

 

b) Sammandragen

- Elitserien

- Division I

 

Antecknas att Ronny skrivit rapport avseende Elitserie-sammandraget i Eksjö (se även anteckningarna vid förra AK-sammanträdet, 5 § c) samt division I:Södra i Göteborg/Mölndal.

Göran rapporterar från sammandragen i division I:Norra och Mellersta i Västerås respektive Karlstad.

Antecknas sammanfattningsvis att arrangörerna har gjort ett mycket bra jobb och de förbättringsmöjligheter som kan ha funnits – eller kan finnas för framtiden – har noterats i rapporterna.

 

c) Ev. protester, övriga skrivelser m.m.

 

1) Karlstads AS II – Skärblacka SK, division III:6, rond 7, 2003-03-23

Noteras en domarrapport (TapioTikkanen) från matchen., vari återges en inträffad incident.

Rapporten har inte åtföljts av någon formell protest från någondera laget och föranleder inte någon AK:s vidare åtgärd.

 

2) Insändare i Schacknytt

Antecknas att ett tidigare protestärende lär föranleda en insändare i kommande nummer av tidskriften och att RK-ordföranden Johan Sigeman beretts tillfälle att lämna kommentarer. AK har fått del av skrivningarna och har för sin del intet ytterligare att tillföra.

 

d) Resultatredovisning, upp-/nedflyttningar m.m.

 

Noteras att resultatbulletiner nu är utskickade till samtliga berörda.

Göran har vidare upprättat sammanställning av upp- och nedflyttningar och konsekvenser för de grupper som berörs.

 

Noteras att den tidigare felaktigheten beträffande totala partipoäng för Stockholms SS i division II:1 kvarstår i bulletiner och på webb-sidan. Ingemar bevakar frågan tillsammans med teknisk support.

 

e) Övrigt

 

Intet att anteckna.

 

 

 

6 §                 EKONOMI

                     - Slutlig avstämning

 

a) Budget/prognos/bokslut 2002/03

 

Korrigering har gjorts för bl.a. ingående interimsskulder.

Härefter noteras följande siffror för AK:

Intäkter = 841 863 kr

Kostnader = 776 553 kr

Beräknat överskott för 2002/03 = 65 310 kr

b) Budget 2003/04

 

Den tidigare fastställda rambudgeten föranleder inte nu någon revidering. I vad mån enskilda konton kan behöva ses över får bli en senare fråga.

Intäkter = 898 tkr

Kostnader = 890 tkr

 

c) Resebidragen

 

Den översyn av normerna för resebidrag som ska göras av Ronny, Sven-Olof och Göran bör ske den närmaste tiden för att eventuella förändringar ska kunna tas med i tävlingsbestämmelserna, vilka förhoppningsvis bör fastställas vid CS-sammanträdet 2003-04-26.

Vidare tas här upp frågan om regelverk avseende för sent inkomna ansökningar om resebidrag.

 

Beslutas

- att frågan om ev. ändrade normer för resebidrag bearbetas av Ronny, Göran och Sven-Olof fram till

CS-sammatnrädet 2003-04-26 i Göteborg

- att om ansökan om resebidrag inkommer till kansliet för sent men senast den 1 december ska administrativ avgift betalas på så sätt att avdrag görs med 25 % av eljest utgående resebidrag

- att om ansökan inkommer efter den 1 december utgår inget resebidrag.                                                                                                                       

 

 

 

7 §                 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2003/04

                                                                

a) Genomgång av förändringar – Uppdaterat utkast av TB

 

Sven-Olof går igenom de förändringar som skett efter förra AK-sammanträdet.

 

Beslutas

- att nytt utkast tas fram efter dagens sammanträde fvb. kansliet och utskick till CS.

 

b) ”Utvecklingsfrågorna”, inkl. resebidrag

 

Göran återkopplar till tidigare sammanträden och de olika frågor som diskuterats. Finns anledning att föra upp något nu, inklusive ev. nya frågor?

 

Ingemar har erfarit att önskemål finns ute i landet om en modifierad storlek på grupperna i division III. Många exempel finns på att steget blir för stort för klubbar som avancerar från division IV till III och därmed måste utöka lagstorleken. Från 5 (4)- till 8-mannalag. Mot bakgrund härav finns anledning att överväga 6-mannalag. Vidare berörs i samband härmed om det generellt ska vara 4-mannalag i division IV (i dag endast i grupp 1-2).

 

Under den här punkten tar Jonas upp förslaget om ny matchlista och diskuteras några smärre kompletteringar av denna.

 

Beslutas

- att beträffande intresset för sexmannalag i division III ska Ingemar tillskriva klubbarna/lagen i grupperna 1-2

- att beträffande blankett för ny matchlista göra några smärre uppdateringar, bl.a. födelseår på spelarna, varefter matchlistan fastställs.

 

c) Övrigt

 

Jonas anmäler frågan om utrustning för livesändning av partier och det behov som bl.a. AK har i samband med Elitserie-sammandrag. Diskuteras en offert som erhållits med utgångspunkten åtta kompletta uppsättningar och programvara. Kostnad ca 38 tkr, inklusive programvara ca 7 tkr. Denna nya teknik bygger på att ett antal partier kan knytas till endast en dator i stället för en dator per parti.

Jonas erbjuder sig att jobba vidare med detta samt programutveckling inom högst samma kostnadsram (ca 7 tkr).

 

 

 

Beslutas

- att AK rekommenderar SSF att köpa in åtta kompletta utrustningar för livesändning (ev. CS-ärende)

- att ovanstående bör hålla sig inom den ekonomiska ramen 38 tkr, varvid Jonas beräknas kunna få bidra med viss programutveckling; utgångspunkten är vidare att utrustningen i så fall kan nyttjas vid SM i Umeå i sommar.

 

 

 

8 §                 ALLSVENSKA SERIEN 2003/04

                     - Geografisk inplacering av lag

                     - Startordning i grupperna

                     - Speciallottningar

 

Antecknas att geografisk inplacering av lagen gjorts, dock ännu inte startordningen i grupperna.

Vidare har en arbetsgrupp bestående av Bo Nyberg, Jonas Sandbom och Rolf Svensson tagit fram förslag på speciallottning i diivision I:Norra och division II:1-2 samt även vissa förslag beträffande grupper i division III och IV.

 

Noteras vidare att som intressenter för sammandrag hittills anmält sig

Elitserien: Malmö, Göteborg och Skara

Division I: Norra = Umeå, Uppsala; Mellersta = Kumla-Hallsberg-Alliansen -72 (K/H-Alliansen); Södra = Malmö

 

Diskuteras ingående olika frågeställningar inför 2003/04 års seriespel.

 

Beslutas

- att Elitserien spelas i enlighet med förslaget; sammandrag = Malmö (hösten 2003) och Göteborg (våren 2004)

- att Ronny kontaktar Jonas Sandbom och Rolf Svensson för slutförande av speciallottningarna

- att även i övrigt ska de slutliga inplaceringarna i lottningsgrupperna (hemma-/bortamatcher) vara klara under april månad (senast den 25 april)

- att slutspelen i division I sker i Uppsala (Norra), Hallsberg (Mellersta) och Malmö (Södra)

- att lagledaruppgiften som ska sändas in till kansliet i förekommande fall ska vara försedd med vederbörandes

e-postadress

- att denna e-postadress ska tas in i lagledarförteckningen (kan vara bra att nyttja i samband med inbjudan till match)

- att i lottningsförteckningen ska de lag anges inom parentes som egentligen nedflyttats men som ändå på grund av vakanser i seriesystemet kan ligga kvar i högre division

- att såvitt gäller Internet lägger SSF ut lottningen först när allt kan betecknas som definitivt (någon vecka innan höstsäsongens första match).

 

 

 

9 §                 CS-SAMMANTRÄDET 2003-02-22 och 2003-04-26

                     - Återkoppling m.m.

                     - Utvärdering av kommittéverksamheten

 

Göran utarbetar rapport, som i allt väsentligt får bestå av AK-protokollen, tävlingsbestämmelserna samt synpunkterna på kommittéarbetet m.m. med anledning av begäran som gått ut från Ingvar Carlsson till samtliga kommittéer.

I det här sammanhanget bör vi särskilt lyfta fram frågan om tillgången – eller bristen – på behöriga domare inom SSF.

 

 

 

10 §               ÖVRIGA FRÅGOR

 

Intet att anteckna.

 

 

 

 

11 §               NÄSTA SAMMANTRÄDE

 

Bestäms preliminärt till torsdag kväll den 22 maj (Stockholm) och eljest i vart fall i samband med CS-sammanträdet fredagen den 4 juli i Umeå.

 

 

 

12 §               AVSLUTNING

 

Göran tackar för ett intensivt, konstruktivt och engagerat möte med högt i tak!

 

----------

 

Vid protokollet                                           Justeras

 

 

 

Sven-Olof Andersson                                    Göran Ohlson