Mötesprotokoll

Sammanträde med Allsvenska kommittén

Nr: 2003:2
Datum: Lördagen den 15 mars 2003
Tid: kl. 09:30-12:30
Plats: Ekshö Stadshotell

Närvarande: Göran Ohlson (ordförande), Ingemar Eriksson, Ronny Andersson, Jonas Forsslund, Lars Karlsson, Sven-Olof Andersson (protokollförare)

Adjungerad: Erik Degerstedt

Frånvarande: Ingen1 § INLEDNING

Göran hälsar välkommen till detta sammanträde i den 600-årsjubilerande Elitserie-staden Eksjö.

2 § DAGORDNING

Förslaget till dagordning godtas med tillägg för några övriga frågor.

3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN

Sven-Olof utses till sekreterare och Göran till justeringsman.

4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2003-01-02

Protokollet för föregående möte 2003-01-02 går översiktligt igenom och godtas.

5 § ALLSVENSKA SERIEN 2002/03

a) Avstämning - Allmänt

Göran: Ovanligt många protester jämfört med vad som varit fallet på senare år. Färre WO än tidigare.
Ronny tar frågan om förfarandet när det gäller WO för enskild spelare och avstängning påföljande rond.
Noteras att besked härom sänds från kansliet till berörd såpelare och berörda lag.

Noteras att den tidigare felaktigheten beträffande totala partipoäng för Stockholms SS i division II:1 kvarstår.
Ingemar undersöker med "teknisk expertis" hur de felande två pp kunna uppkomma och hur felet ska kunna rättas till i tabellen, som också är utlagd på webb-sidan.

b) Protester, Inkomna övriga skrivelser m.m.
Ingemar redovisar:

1) UASS, Thomas Franzén, 2003-01-21
Fråga har väckts om vad som är "rondnummer" i grupper med färre lag än minst åtta och med avseende på förbudet för spelare att delta i mer än en match i rond med samma nummer. Som alternativ för mindre grupper anförs att ronddatum kunde gälla i stället för rondnummer.

Beslutas
- att konfirmera det under hand meddelade ställningstagandet att det alltid ska vara rondnummer som styr, oavsett gruppstorlek; detta bedöms enklast i den praktiska tillämpningen
- att med rondnummer avses vad som anges i lottning/bulletintabell resp. på SSF:s webb-sida
- att tävlingsbestämmelserna 2003/2004 kompletteras med ett förtydligande i denna del.

2) Farsta SK - SK Rockadden, Stockholm, Elitserien, rond 6, 2003-01-18
Protest har ingetts avseende av domaren fastställt resultat i partiet Staffan Lamm-Erik Hedman.
Antecknas vidare att agerandet av Farsta SK:s lagledare föranlett beslut 2003-02-22 av CS om avstängning en match, dels som spelare, dels som lagledare.
Beslutas
- att konfirmera AK:s under hand meddelade beslut att avslå protesten
- att RK ska underättas om vikten av att enbart sådana domare ska tas ut som kan närvara under hela matchen, vilket i förekommande fall innebär att berörd domare i tid måste underrätta RK om förhinder uppstår för hela eller del av matchen.

3) Sollentuna SK, Lennart Brorson - WO för enskild spelare; när spelklar?
Fråga har uppstått om tillämpningen av regeln att uttagen spelare som inte anlänt till spel (WO) avstängs närmast påföljande match i förening med möjlighet att delta i rond med samma rondnummer (spel lördag resp. söndag).
Beslutas
- att konfirmera det av AK under hand meddelade beslutet, innebärande
- att berörd spelare, trots WO-förlust efter 30 minuter, ska anses ha deltagit i matchen (lördag)
- att spelaren därigenom enligt ordinarie regler varit förhindrad att delta i annan match med samma rondnummer (söndag)
- att avstängningen därmed inte kan anses ha skett beträffande söndagsmatchen
- att avstängningen ska avse närmast påföljande match som spelare rent formellt skulle ha möjlighet att delta i
- att komplettering i förtydligande syfte ska ske i tävlingsbestämmelserna för 2003/2004.

4) Olle Ekengren, Avesta SS, 2003-01-31 - Synpunkter på AK-protokoll m.m.
Skrivelsen tar upp ett antal frågor, bl.a. rörande AK-protokollen (grammatiken - presens, imperfektum), utvecklingsfrågor, minskningen av antalet klubbar, ekonomiska frågor m.m.
Antecknas att skrivelsen besvarats 2003-02-04 av Göran.

5) Söderhamns SS, Christer Thörnros, 2003-02-10 - Ny spelares rätt att delta i uppskjuten match
Klubben har under hösten fått ny spelare som registrerats per 2003-01-01 och klubben önskar besked om huruvida spelaren har rätt att under våren 2003 delta i en sedan hösten uppskjuten match.
Beslutas
- att konfirmera det av AK under hand meddelade beskedet, innebärande
- att den spelarregistrering styr som gäller när den uppskjutna matchen ska spelas (tävlingsbestämmelserna, punkt 10 och 14)
- att detta gäller såväl i klubbytesfall som eljest när ny spelare tillkommer per den 1 januari
- att ordinarie villkor i övrigt gäller, dvs. det förutsätts att spelaren inte deltagit för annan klubb i rond med samma rondnummer som den uppskjutna matchen.

6) Skellefteå SK - Schack 78, Uppsala, TfS-insändare
Jfr AK-beslut 2003-01-02, 5 § b)4.
Antecknas att Göran besvarat insändaren i TfS 2003:2.
Beslutas
- att tävlingsbestämmelserna för 2003/2004 enligt RK:s förslag kompletteras med en bestämmelse av innebörd att om domaren tillika är spelare i matchen ska en assisterande domare utses, om möjligt bland medlemmarna i motståndarlaget, och vars enda uppgift är att döma vid tvistigheter som uppkommer i (huvud-)domarens parti.

7-8) Gnarps SK - Njurunda SK, division III:1, rond 6, 2003-03-02
- Gnarps SK, Ulf Norevall, 2003-03-02
- Njurunda SK, Mats Bergman, 2003-03-04

Jfr AK-ärende 2003-01-02, 5 § b)5 (Njurunda SK, Gunnar Hjort, 2002-11-08)
Antecknas att Njurunda SK uteblev från spel i matchen, vilket Gnarps SK beskriver som ett osportsligt agerande.
Njurunda SK ansöker om befrielse från WO-avgiften och åberopar särskilda skäl.
Ingemar informerar bl.a. att faktura gått ut på föreskriven avgift.
AK diskuterar omständigheterna i ärendet och de formella förutsättningarna samt konsekvenser av ett beslut i ena eller andra riktningen.
Beslutas
- att anförda skäl inte utgör force majeure eller sådan omständighet som medger ett frångående av reglerna om WO-avgift.

9) Hjo SK - Skara SS III, division IV:14, rond 6, 2003-03-02, Hjo SK, Rolf Barkman 2003-03-07
Hjo SK anmäler att motståndarlaget vid bord 4 använt sig av en speare som är registrerad för annan klubb.
Skara SS har inget att erinra mot den inlämnade protesten utan accepterar Hjo SK:s krav.
Ingemar meddelar att protestavgift inte erlagts.
Beslutas
- att inte ta upp ärendet till prövning, då avgift inte erlagts; jfr tävlingsbestämmelserna, punkt 16.

10) Ansökningar om sammandrag 2003/2004
Några intressenter har anmält sig.
Beslutas
- att ta upp dessa i samband med genomgång av tävlingsbestämmelserna för 2003/2004.

c) Sammandragen
- Elitserien
- Division I

 • Elitserien
  Ronny: Utvärderingen av Elitserie-sammadraget i höstas i Helsingborg utföll positivt i alla avseenden med undantag för att utrymmena ansågs något begränsade.
  Göran: Beträffande pågående slutspelssammandrag i Eksjö antecknas
  - att programboken gjorts föredömligt av Eksjö; tryckt i 220 ex. varav 80-tal skickades per post till schackledare/press/sponsorer och resterande delades ut till lagen vid dess ankomst
  - att som bevis på det stora engagemanget i förberedelserna noterade Göran vid sin ankomst på torsdagskvällen att åtta personer arbetade i lokalerna med dukning av bord, testkörning av livesändningen, uppsättning av info- och sponsorskyltar lokalen m.m.
  - att det är utomrdentligt fina lokaler på Stadshotellet
  - att det inte varit helt OK ljusförhaållandena
  - att en del synpunkter har lämnats på störande ljud från restaurang och disco i våningen under vid gårdagskvällen rond
  - att livesändningen för de sex förstabordspartierna har fungerat helt OK för åtminstone fem partier, medan manuellt stöd behövs för ett bord
  - att denna livesändning, som är den sjunde i ordningen vid helgsammandragen sedan staretn våren 2000 i Skara, så här långt är den bäst fungerande livesändning vi hittills haft.
  Sammanfattningsvis så här långt ett gott betyg åt arrangörerna!

  Beslutas
  - att Ronny ska göra en utvärdering av Elitsammandraget i Eksjö efter tävlingarnas slut.

 • Division I
  Göran informerar om förestående sammandrag nästa helg:
  Västerås - Logi och spellokal klart. Domare Ulf Norevall och Björn Perneborn samt tävlingsledare Johan Nordebrink, som även svarat för förberedelserna.
  Karlstad - Logi och spellokal klart. Domare Tapio Tikkanen samt en lokal domare.
  Götenorg/Mölndal - Logi och spellokal klart. Domare Ronny Nadersson och Ari Ziegler samt Niklas Sidman (den sistnämnde har även svarat för förberedelserna).

d) Övrigt

Lars tar upp några spörsmål om spellokaler/spelarutrymmen, särskilt vid Elitserie-matcher, och kontinuiteten med ansvaret för och uppdateringar av SSF:s webb-sida rent allmänt. Tas vidare upp under 7 §.

6 § EKONOMI
- Slutlig avstämning

a) Budget/prognos/bokslut 2002/03

Beräknat bokslut:
Intäkter AK = 836 683 kr
Kostnader AK = 876 553 kr
Beräknat underskott för 2002 (inkl. vårsäsongen 2003) = underskott 39 870 kr.
Noteras att en del utbetalningar, bl.a. resebidrag, skett efter årsskiftet och ska synkroniseras med interimsskulder i bokslutet.

Beslutas
- att beträffande hantering av sent inkomna ansökningar om resebidrag uppdra åt Ingemar att ta fram en förteckning klubbvis över de resebidrag som utbetalts efter årsskiftet 2002/03
- att Ronny härefter får göra en avstämning av resebidragen mot sin kontrollförteckning som togs fram i höstas
- att ovanstående och resebidragshanteringen får diskuteras särskilt vid nästa AK-sammanträde.

b) Budget 2003/04

Budgeten för AK är fastställd till:
Intäkter AK = 898 tkr
Kostnader AK = 890 tkr
överskott AK = 8 tkr.

Diskuteras i vad mån utvecklingsinsatser m.m. kan komma att föranleda revideringar.
Diskuteras vidare i vad mån utrymme kan finnas för anpassning av resebidrag för att i högre grad kompensera klubbar med långa reseavstånd och övernattningar. Därvid diskuteras såväl anpassning av mil-/beloppsnivåer som geografiska aspekter.

Beslutas
- att beträffande översyn av resebidrag uppdra detta åt Sven-Olof, Ronny och Göran
- att vid översyn särskilt undersöka effekterna av en sänkning av 1000-milsgränsen i förening med en sänkning av milbeloppet 70 kr.

7 § TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2003/04
- Uppdaterat utkast

a) Allmän översyn och diskussion

Sven-Olof åberopar via mail förmedlad stomme till tävlingsbestämmelser 2003/04.
Utkastet och de enskilda förslagen till förändring gås igenom, sida för sida.
Noteras behovet av att i tävlingsbestämmelserna tillföra något också om vikten av särskilda krav på lokaler och spelförhållanden - i synnerhet vad gäller matcher i Elitserien vid sammandragen såväl som vid enskilda matcher.

Beslutas
- att för matcher i Elitserien ska utgångspunkten vara en lokal om minst 50 kvm för spel och därutöver utrymmen för analys, press etc.
- att vid nästa AK-sammanträde den 11 april ytterligare behandla praktiska arrangörsfrågor m.m.
- att i fråga om kraven på lokaler och spelförhållanden särskilt tillskriva berörda klubbar, vilket sker efter nästa AK-sammanträde i april
- att fastställa uppdateringar i tävlingsbestämmelserna i enlighet med förslaget
- att om möjligt slutföra de kompletta bestämmelserna vid nästa AK-sammanträde den 11 april för fastställelse vid CS-sammanträdet den 26 april.

b) Spelprogram

2003/04 års serie (Beträffande rondnummer inom parantes, se punkt 14, sista stycket i TB)

			
     Elitserien     Division I    Övriga serier
Rond 1  2003-10-10 (1a)  2003-10-19 (1)  2003-10-19 (1)
Rond 2  2003-10-11 (1b)  2003-11-09 (2)  2003-11-09 (2)
Rond 3  2003-10-12 (1c)  2003-11-30 (3)  2003-11-30 (3)
Rond 4  2003-11-08 (2)  2004-01-18 (4)  2004-01-18 (4)
Rond 5  2003-11-29 (3)  2004-02-08 (5)  2004-02-08 (5)
Rond 6  2004-01-17 (4)  2004-02-29 (6)  2004-02-29 (6)
Rond 7  2004-02-07 (5)  2004-03-19 (7a)  2004-03-21 (7)
Rond 8  2004-02-28 (6)  2004-03-20 (7b)
Rond 9  2004-03-12 (7a)  2004-03-21 (7c)
Rond 10 2004-03-13 (7b)
Rond 11 2004-03-14 (7c)

Elitserien spelar ordinarie ronder på lördagar.
Elitserien spelar ronderna 1-3 resp. 9-11 på en spelplats
- den 10-12 oktober 2003 (ort bestäms senare) resp.
- den 12-14 mars 2004 (ort bestäms senare).
Division I-serierna spelar ronderna 7-9 på en plats för respektive grupp
- den 19-21 mars 2004 (de tre orterna bestäms senare).

Antecknas att ansökningar/intresseanmälningar om sammandrag föreligger från
- Malmö SF (division I samt Elitserien, helst höstens sammandrag)
- Kumla-Hallsberg Alliansen -72 (division I)
- Skara SS

Kompletterande beslut tas vid AK:s "lottningssammanträde" den 11 april.

c) "Utvecklingsfrågorna"
För dagen tas detta inte upp särskilt. Jfr förra AK-sammanträdet den 2 januari.
Diskuteras i stället vid nästa möte den 11 april.

d) Övrigt
Intet att anteckna.

8 § CS-SAMMANTRÄDET 2003-04-26

- Återkoppling m.m.

Göran utarbetar rapport.

9 § ÖVRIGA FRÅGOR

Jonas tar upp frågan om den nya blanketten för matchrapport.

Beslutas
- att vi går igenom den uppdaterade modellen och bestämmer den slutliga utformningen vid nästa sammanträde den 11 april.

10 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Beslutas
- att nästa sammanträde ska hållas fredagen den 11 april kl. 13:00 på Hotell Continental, Stockholm, dvs. i anslutning till Tusenmanna-schacket och distriktsledarseminariet.

11 § AVSLUTNING

Göran tackar för givande och konstruktiva diskussioner - och om några minuter startar fotografering av de allsvenska Elitserie-lagen - och AK-staben!Vid protokollet: Sven-Olof Andersson
Justeras: Göran OhlsonKOPIA till

CS-ledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista
Direkt berörda klubbar m.fl. (svar på skrivelser etc.)
SSF:s webb-redaktör

Utskick i övrigt:
Samtliga klubbar